Управління змінами

6.3. Контроль здійснення змін та реагування

Контроль здійснення змін може здійснюватися за рядом кількісних та якісних параметрів. Однак найважливішим критерієм залишається оцінка ступеня досягнення поставлених цілей. Контроль впровадження змін повинен приводити до визначення, чи були виконані та у якому ступені загальна мета та всі організаційні починання та результати, що передбачалися - вимірювані (кількісні та якісні), а також невимірювані (якісні).

Впровадження змін вимагає здійснення постійного контролю за ходом їх впровадження. Контроль при цьому покликаний вирішити два основних завдання:вчасно виявити зміни, що відбуваються у зовнішньому середовищі, та внести відповідні зміни у внутрішні бізнес-процеси (стосується реакційних змін);

1) вчасно виявити існуючі розбіжності між бажаним та реальним станом підприємства, між його цільовими орієнтирами та можливостями з їх досягнення, та внести відповідні зміни у внутрішні бізнес-процеси (стосується запланованих змін).

Здійснення оптимізації поточних заходів під час впровадження змін (реагування) вимагає відповідного контролю існуючого розриву для виявлення його величини. Порядок дій при цьому передбачає:

1 етап. Визначення основного інтересу підприємства щодо досягнення його довгострокових цілей (завоювання певної ринкової частки, отримання визначеного рівня рентабельності, займання певної позиції на ринку) та його представлення у вигляді конкретних показників плану.

2 етап. Виявлення реальних можливостей підприємства у теперішній час, тобто оцінка реального стану потенціалу підприємства і аналіз його спроможності досягти встановлених цілей.

3 етап. Встановлення різниці між показниками плану і можливостями, що диктуються реальним положенням підприємства.

4 етап. Розробка способів подолання виявлених розривів або зменшення конкретних показників. У довгостроковому періоді під цими способами мається на увазі зміна стратегії підприємства, а в короткостроковому - зміна поточних заходів.

Контрольні запитання - завдання

 1. Що розуміють під механізмом реалізації змін?
 2. Яким базовим вимогам повинен відповідати механізм реалізації змін в організації?
 3. Охарактеризуйте основні складові механізму реалізації змін в організації.
 4. Які концепції організації визначаються залежно від характеристики організаційної структури управління та від її орієнтації? Охарактеризуйте визначені концепції.
 5. Які характеристики організаційної структури управління можна визначити залежно від стану та рівня стабільності зовнішнього середовища?
 6. Здійсніть порівняльний аналіз традиційних та адаптивних організаційних структур управління за основними параметрами.
 7. Визначте та наведіть характеристики моделей організаційної культури залежно від орієнтирів організації, її цінностей і норм.
 8. Охарактеризуйте підходи до управління дискретними змінами, визначені І. Ансоффом.
 9. Визначте стилі керівництва в управлінні змінами, визначені О. Віханським.
 10. Проведіть порівняльний аналіз прийомів впливу на персонал організації, що використовуються під час проведення змін.

Тематика наукових доповідей

 1. Контроль здійснення змін в організації: основні завдання та етапи; успішний досвід в підприємствах торгівлі та ресторанного бізнесу.
 2. Стратегії здійснення змін за К. Торлі та Х. Уірденіусом: характеристика, приклади використання на практиці.
 3. Ресурсно-компетенційна складова механізму реалізації змін: суть та особливості.
 4. Особливості формування та розвитку організаційної культури в підприємствах торгівлі та ресторанного бізнесу.
 5. Роль організаційної структури управління в успішній реалізації змін.