Управління змінами

10.6. Види реінжинірингу. Учасники реінжинірингової діяльності

Реінжиніринг класифікується залежно від масштабів проведення, від ситуації, в якій знаходиться організація, за предметом змін (табл. 10.2).

Таблиця 10.2 - Види реінжинірингу

№ з/п

Вид

Характеристика

Залежно від масштабів проведення

1

Разові поліпшення

опис деяких локальних процесів (частіше всього в рамках 1-2 структурних підрозділів) у вигляді ланцюжків послідовно виконуваних операцій з метою провести аналіз і запропонувати заходи щодо їх поліпшення

2

«Лоскутне

документування»

опис деяких ключових процесів і процедур компанії з метою стандартизувати порядок їх виконання

3

Тотальне

моделювання

опис більшої частини «наскрізних» бізнес-процесів компанії з метою аналізу, оптимізації, регламентації та наступної їх автоматизації

4

Комплексне

впорядкування

діяльності

опис і регламентація діяльності (процесів) структурних підрозділів, налагодження взаємодії між підрозділами за принципом «клієнт- постачальник» з метою впровадження процесного управління

Залежно від ситуації

5

Кризовий

реінжиніринг

(перепроектування

бізнес-процесів)

рекомендується для використання в ситуації глибокої кризи організації (втрати конкурентоспроможності, відмови споживачів від товарів тощо)

6

Реінжиніринг

розвитку

(удосконалення

бізнес-процесів)

рекомендується для використання в ситуаціях: задовільного поточного стану організації за наявності небажаних тенденцій та несприятливих прогнозів; за умов благополучної ситуації в організації при бажанні прискорити та збільшити відрив від конкурентів

За предметом змін

7

Реінжиніринг

фінансових

бізнес-процесів

передбачає розробку та впровадження методів управління фінансовими потоками та бізнес- процесами в цілому

8

Інноваційний

реінжиніринг

передбачає використання інноваційних методів в процесі управління змінами в організації

Найчастіше зустрічаються проекти разового поліпшення і лоскутного документування. Це пояснюється двома основними причинами:

 • по-перше, більшість українських керівників підприємств віддають перевагу починати реінжиніринг з невеликих проектів, можливий провал яких не викличе великого резонансу;
 • по-друге, витрати фінансових ресурсів мінімальні саме при проведенні реінжинірингу вказаних типів.

Серед видів реінжинірингу, визначених залежно від ситуації, найбільш актуальним для вітчизняних організацій у теперішній час, є кризовий реінжиніринг.

За предметом змін виділяють реінжиніринг фінансових бізнес-процесів, інноваційний, будівничий, технологічний, соціальний, орагізаційний, зв’язаний види реінжинірингу.

Характеристику учасників реінжинірингової діяльності та їх функції подано в табл. 10.3.

Таблиця 10.3 - Учасники реінжинірингової діяльності та їх функції

Учасники

Функції

Лідер проекту - один з топ- менеджерів організації

очолює реінжинірингову діяльність, відповідає за ідеологічне обґрунтування проекту, створює загальну атмосферу новаторства та відповідальності, забезпечує мотивацію

Управляючий комітет - топ- менеджери, лідер проекту, менеджери процесів

розробляє загальну стратегію реінжинірингу та контролює хід її виконання, погоджує цілі та стратегії, інтереси робочих команд, розв’язує конфлікти

Команда з реінжинірингу

група фахівців, які здійснюють діагностику існуючого процесу та займаються його перебудовою та впровадженням нових правил

Менеджери оперативного керівництва

розробляють методики та інструменти реінжинірингу, проводять навчання, координують, допомагають у формуванні команд

Менеджери процесів

відповідають за оновлення окремих процесів, формують команди, забезпечують умови для їх роботи, здійснюють нагляд та контроль


Контрольні запитання - завдання

 1. 1. У чому полягає суть термінів «реінжиніринг» та «реінжиніринг бізнес- процесів»?
 2. Відповідно до яких принципів здійснюється реінжиніринг бізнес- процесів?
 3. Для досягнення яких цілей здійснюється реінжиніринг бізнес-процесів?
 4. Як класифікують бізнес-процеси організації?
 5. У чому полягає очікуваний ефект від застосування реінжинірингу бізнес-процесів?
 6. За якими етапами здійснюється реінжиніринг бізнес-процесів в організації?
 7. У чому полягають наслідки реінжинірингу бізнес-процесів?
 8. Які наукові підходи дозволяють зрозуміти феномен реінжинірингу бізнес-процесів?
 9. Хто є учасниками бізнес-процесів в організаціях?
 10. За допомогою яких кількісних та якісних показників оцінюються бізнес-процеси організації?
 11. Охарактеризуйте види реінжинірингу залежно від масштабів проведення, від предмету змін, від ситуації, в якій знаходиться організація.

Тематика наукових доповідей

 1. Кризовий реінжиніринг: суть, особливості реалізації, приклади успішного проведення.
 2. Реінжиніринг розвитку: суть, особливості реалізації, приклади успішного проведення.
 3. Чинники успіху реінжинірингу.
 4. Методи моделювання бізнес-процесів.
 5. Реінжиніринг бізнес-процесів торговельних підприємств.
 6. Реінжиніринг бізнес-процесів підприємств ресторанного бізнесу.