Управління змінами

11.1. Форми стратегічних змін: трансформація, реструктуризація, ре-організація. Трансформація бізнесу: передумови, стратегічні цілі, види

Термін «трансформація» (лат.) означає перетворення, перевтілення, зміну виду, форми, властивостей будь-чого. Трансформації - це процеси, які включають у себе всі етапи економіко-організаційних змін та перетворень підприємства від поточного стану до бажаного, від моделювання майбутнього стану до впровадження цих моделей на практиці.

Трансформації бізнесу є об’єктивним явищем, яке має місце в силу існування множини причин. Основні об’єктивні передумови трансформацій подано на рис. 11.1.

Циклічний характер розвитку всіх економічних систем (на макро-, мезо- і мікрорівнях). Циклічність є атрибутивною характеристикою розвитку всіх систем як природних, так і штучних. Прикладом таких циклів може бути і цикл відтворення окремих систем та підсистем господарства - операційної, інвестиційної, фінансової. Доведено, що тривалість циклу відтворення вказаних систем є різною, отож у певний момент часу порушується відповідність їх станів. Цей конфлікт і може стати рушійною силою трансформації бізнесу.

Історична зміна домінуючого фактору виробництва. Сучасна економічна теорія доводить, а практика підтверджує, що у своєму розвитку суспільне виробництво послідовно проходить через домінування на певному етапі одного із секторів економіки (первинний - добувний; вторинний - індустріальний; третинний - сфера послуг). Кожній «хвилі» відповідає визначальна роль одного з чинників виробництва - «земля» (природні ресурси), «капітал» (і, насамперед - фінансовий), «праця» (знання, вміння, інтелект). Г лобальна історична трансформація економічних систем вимагає адекватних перетворень бізнесу, а паралельне існування доіндустріальних, індустріальних та постіндустріальних економік, по-перше - створює можливості забезпечення порівняльних переваг, а по-друге - є мотивом для транснаціоналізації бізнесу. Крім того, кожному із історичних видів суспільного виробництва притаманна своя природа економічної динаміки, а отже, і відповідні пріоритети, інструменти та механізми стратегічного розвитку бізнесу.

Глобалізація економіки та транснаціоналізація бізнесу супроводжується зміною домінуючих ринкових структур - переходом від «ринку Сея» до «ринку Г елсбрейта» - від ринків конкурентних до ринків монополій та олігополій. Така зміна вимагає не лише укрупнення власності, але й перетворень організаційно-управлінських форм, трансформацій операційної, маркетингової, інвестиційної, фінансової та інших підсистем бізнесу.

Зміна фаз життєвих циклів галузей економіки, ринків. Адекватних перетворень бізнесу вимагає і зміна фаз життєвого циклу бізнес-середовища - окремих секторів, галузей, ринків. Про це аргументовано висловлювався М. Портер, а сучасні зарубіжні та вітчизняні вчені у своїх дослідженнях обґрунтовують оптимальні напрямки таких трансформацій.

Зміна домінуючих бізнес-моделей. Постійні зміни середовища бізнесу вимагають відповідної реакції - зміни бізнес-моделі успішного функціонування та розвитку. В історичному плані відбувається заміна одних моделей іншими - складнішими і досконалішими. У сучасному світі успіх бізнесу визначається не лише його прибутковістю та вартістю, а збалансованістю, неперервністю, соціальною і гуманістичною орієнтацією. Перелічені передумови трансформацій бізнесу можна віднести лише до основних, найважливіших. Безперечно, існує значне число інших причин, які у тій чи іншій ситуації стають рушійною силою перетворень.

Вивчення особливостей трансформацій бізнесу дозволило встановити, що вони можуть полягати у:

- зміні економічних механізмів господарювання - перехід від ринкових до внутрішньогосподарських або навпаки;

- переформатуванні прав (власності, управління);

- переформуванні, перегрупуванні ресурсів;

- переформатуванні, перегрупуванні процесів (бізнес-процесів, процесів управління).

Сутнісні характеристики перетворень відповідають реальним формам трансформацій. Так, наприклад, зміна механізмів господарювання має місце при здійсненні інтеграційних (злиття, поглинання, загарбання) та дезінтеграційних (поділ, виокремлення) трансформацій; реорганізація бізнесу полягає у переформатуванні прав власності або управління; реструктуризація - у перегрупуванні ресурсів; реінжиніринг - у перебудові процесів.

Економічними цілями перетворень бізнесу можуть бути: максимізація прибутку, максимізація частки ринку (обсягів продаж), максимізація темпів зростання бізнесу, мінімізація трансакційних витрат, посилення конкурентних переваг, максимізація доданої вартості, максимізація вартості бізнесу.

Впродовж останнього десятиліття до переліку цілей трансформацій було включено і, так звані, нефінансові цілі - збалансоване зростання, неперервність бізнесу, що пояснюється розширенням меж стратегічних пріоритетів у зв’язку зі змінами конкурентного середовища. Кожній з цілей відповідає певна модель управління трансформаціями, що базується на використанні відповідних економічних механізмів.

Трансформації бізнесу класифікуються за такими ознаками, як: економічна природа, «мета - модель - механізм», завдання, причини, масштаби, характер та часова спрямованість перетворень (табл. 11.1).

Таблиця 11.1 - Класифікація трансформацій бізнесу за основними ознаками

Класифікаційні ознаки

Види трансформацій

1

2

Мета -

Трансформації, спрямовані на досягнення:

модель -

- фінансових цілей;

механізм

- нефінансових цілей

Причини

Трансформації, викликані внутрішніми чинниками Трансформації, викликані зовнішніми чинниками

1

2

Економічна

природа

Перехід від ринкових механізмів господарювання до внутрішньогосподарських і навпаки

Інтеграція і дезінтеграція бізнесу

Переформатування прав (власності, управління)

Реорганізація

Переформування, перегрупування ресурсів

Реструктуризація

Переформування, перегрупування процесів

Реінжиніринг

Завдання

Трансформації, пов’язані із:

- забезпеченням повного або ефективного використання наявних можливостей (внутрішніх і зовнішніх) - потенціалу бізнесу;

- нарощуванням можливостей;

- створенням якісно нових можливостей;

- узурпацією (поглинанням або блокуванням) можливостей, створених іншими суб’єктами господарювання - конкурентами та контрагентами

Масштаби

Одноелементні

Функціональні внутрішньо системні

Глобальні

Характер

Еволюційні

Революційні

Часовий

інтервал

Стратегічні

Ситуаційні