Господарське право України. Частина 1

§ 2. Елементи і підстави виникнення господарських правовідносин

У контексті розгляду вказаного питання необхідно звернути увагу на елементи господарських правовідносин. Елементами господарських правовідносин є відокремлені правові одиниці та їх внутрішній зв’язок у структурі правовідносин, що розглядаються. Структура господарських правовідносин включає: суб’єктів правовідносин (індивідуальні і колективні суб’єкти права, які беруть участь у правовідносинах), об’єкт правовідносин (те, з приводу чого виникає і здійснюється діяльність суб’єктів правовідносин), юридичний зміст правовідносин (обсяг суб’єктивних прав, законного інтересу та юридичного обов’язку, повноважень, відповідальності у сфері правовідносин).

Елементами господарських правовідносин, як і всіх інших правовідносин, є об’єкт, суб’єкт і зміст. До складу правовідносин також можна віднести і юридичні факти, тобто ті підстави, за якими вони виникають.

Щодо належності об’єкта правовідношення до його елементів, то це питання позитивно вирішується більшістю науковців, хоча висловлюються й окремі заперечення. Так, Ю. К. Толстой вказує, якщо визначати об’єкт правовідношення як те, на що спрямоване правовідношення і що здатне реагувати на вплив останнього, то не можна розглядати об’єкт як елемент, тобто складову частину самого правовідношення, оскільки правовідношення не може бути спрямоване саме на себе. Ця аргументація, на думку В. В. Поєдинок, є непереконливою. Оскільки так само можна сказати, що суб’єкти не можуть вважатися елементом, тобто складовою правовідношення, тому що правовідношення якраз і виникає між ними. Специфіка об’єктів господарських правовідносин, порівняно з об’єктами цивільних правовідносин, буде полягати в їх особливому змісті.

Змістом господарських правовідносин, як і загально- цивільних правовідносин, є права та обов’язки їх учасників. Загальна характеристика таких прав та обов’язків відповідає характеристиці загально-цивільних прав та обов’язків. Особливістю у даному разі є те, що ці права та обов’язки виникають під час заняття господарською діяльністю. У зв’язку з цим вони пов’язуються з певною метою - досягнення соціальних та економічних результатів, отримання прибутку.

Юридичні факти у даному разі характеризуються так, як і юридичні факти, що є підставою виникнення, зміни або припинення господарських правовідносин. Переважна більшість юридичних фактів у таких правовідносинах буде відноситися до правочинів. Насамперед це господарський договір, який є різновидом двостороннього правочину. Однак певні господарські правовідносини можуть виникати, змінюватись, припинятися внаслідок односторонніх правочинів (рішення підприємця про анулювання ліцензії, про створення відокремленого підрозділу). Підставою виникнення, зміни, припинення господарських правовідносин є й адміністративний акт (видача свідоцтва про державну реєстрацію, видача ліцензії, примусова реорганізація за рішенням АМК України).

Для настання юридичного факту важливі дві обставини: фактична і юридична. Фактична обставина передбачає наявність певної дії, події чи стану, що стосується господарських правовідносин. У свою чергу, юридична обставина передбачає наявність відповідної норми реагування у визначеному законодавстві.

Важливу роль у розгляді юридичних фактів має їх поділ за вольовою ознакою. Так, юридичні факти поділяються на:

а) дії (вольова поведінка суб’єктів права, з якою пов’язані виникнення, зміна та припинення правовідносин (наприклад, заподіяння шкоди суб’єкту господарювання; укладення угоди); б) події (юридичні факти, що виникають, змінюються і припиняються поза волею людей - внаслідок нездоланної сили (повінь, землетрус, народження чи смерть фізичної особи, закінчення строків). Характерною рисою системи юридичних фактів у господарському праві, на думку Г. Л. Знаменського, служить те, що в ній переважають дії учасників господарських правовідносин як факти, які породжують права. Проте це не виключає того, продовжує вчений, що в ряді випадків законодавство важливу роль відводить подіям як фактам, що змінюють чи припиняють права.

Серед юридичних фактів, що зустрічаються у господарських правовідносинах, як приклад можна навести такі: правомірні та неправомірні дії чи бездіяльність суб’єктів господарювання; стихійне лихо, внаслідок якого було пошкоджено майно підприємця; смерть власника контрольного пакета акцій і спадкування таких акцій іншим особам тощо.

Підстави виникнення, зміни і припинення господарських правовідносин - юридичні факти, якими можуть бути:

1) дії чи бездіяльність (правомірні чи неправомірні) або

2) події. У багатьох випадках для виникнення правовідношення, у тому числі господарського, недостатньо настання одиничного юридичного факту; необхідно, щоб настала сукупність юридичних фактів, яка отримала назву юридичного складу. Наприклад, підставою виникнення господарського зобов’язання за договором, який було укладено на біржі, аукціоні, конкурсі, є складний юридичний склад, що містить попередній договір та основний договір, зміст якого визначений умовами попереднього договору.

Правовідносини за своєю юридичною природою характеризуються наявністю певної динаміки. Така динаміка відображається через їх виникнення, зміну та припинення.

Розглянемо детальніше питання виникнення правових відносин у сфері господарювання.

Виникнення правовідносин базується на ряді підстав, що є рушієм їх правової природи. Такі підстави є досить різноманітними, проте загальна теорія права виділяє два основних види останніх. Зокрема, першим видом підстав є матеріальні, або загальні, підстави. Такі підстави передбачають:

- наявність суб’єктів права (не менше двох) як учасників правовідносин;

- наявність об’єкта правовідносин - матеріальні і нематеріальні блага, з приводу яких (володіння ними, їх охорони та захисту) суб’єкти права вступають у взаємовідносини. Другим видом підстав виникнення господарських правовідносин є юридичні, або спеціальні, підстави. Зокрема, вони передбачають: а) наявність норми права; б) правосуб’єктність учасників правовідносин: правоздатність, дієздатність, деліктоздатність (про які йшлося вище); в) юридичний факт (підстава виникнення, зміни і припинення правовідносин).

Двом видам підстав виникнення правовідносин відповідають два аспекти їх змісту. Першочергово необхідно зазначити про матеріальний, або фактичний, аспект. Під вказаним аспектом розуміють фактичну поведінку (дію чи бездіяльність) учасників господарських відносин, яку правомочний може, а правозобов’язаний повинен здійснити, тобто реальні дії з реалізації суб’єктивних прав і юридичних обов’язків. Іншим аспектом є юридичний. Такий аспект включає права й обов’язки сторін, якщо розглядати ширше, то він передбачає суб’єктивне право, юридичний обов’язок, повноваження, юридичну відповідальність.

Юридичний зміст свідчить, що в оболонку правовідносин втягнуто опосередковані фактичні відносини не повністю, а тільки в тій частині, в тому складі, що передбачено правами й обов’язками.

Отже, підстави виникнення господарських правовідносин - це матеріальні та юридичні чинники, що за своїм змістом втілюються у фактичній поведінці учасників таких правовідносин та наявності прав і обов’язків останніх. Важливу роль у виникненні господарських правовідносин відіграє юридичний факт, що за своїм змістом втілюється у певних обставинах різного типу, що мають безпосередній вплив на динаміку таких відносин.