Економічне народовладдя є необхідною складовою народного суверенітету, що виявляє себе через особливу за природою постійну пряму або опосередковану участь українського народу, його територіальних громад і громадян особисто в національній економічній системі. Така участь полягає в практичній реалізації названими суб’єктами диверсифікованого комплексу належних економічних прав, і за своїми предметними й вартісними показниками вона є визначальною для функціонування національної економіки як такої, достатньою для забезпечення суспільної та індивідуальної економічної безпеки і розвитку.

Реалізація суспільної влади - державної, політичної, економічної, інформаційної, духовної тощо фокусує навколо себе особливої гостроти конфігурації суспільних інтересів, значить, правове регулювання відносин невладного економічного впливу, що реалізуються суб’єктами господарювання на диспозитивних засадах, відбувається за одними правовими режимами.

Історична доля господарського права в Україні є непростою, що відображає протистояння між прихильниками цивілі- стичного і господарського підходів до регулювання однотипних правовідносин. Із прийняттям ГК України вказана проблема не була остаточно вирішена. Саме наука господарського права є сталим відображенням зазначеної суперечності. Проте варто зважити, що на сьогодні вже напрацьовано та науково обґрунтовано основні теоретичні конструкції моделювання господарських правовідносин. Крім того, вирішення багатьох питань здійснюється в експериментальному порядку, тому нормативні акти у сфері регулювання здійснення господарської діяльності деякою мірою характеризуються внутрішньою неузгодженістю, суперечливістю та непослідовністю.

У першій частині пропонованого підручника викладено основні підходи до теоретичного та законодавчого бачення основних положень господарсько-правової науки. Так, структуру першої частини складають такі блоки: загальні положення господарського права (містить тематику: поняття господарської діяльності, поняття господарського права, господарські правовідносини і загальна характеристика суб’єктів господарювання); легалізація господарської діяльності (створення суб’єктів господарювання та порядок їх державної реєстрації, ліцензування господарської діяльності та патентування підприємницької діяльності); організаційно-правові форми суб’єктів господарювання (правове становище господарських товариств, правове становище кооперативів, правове становище підприємств та їх об’єднань); припинення господарської діяльності (загальна характеристика припинення господарської діяльності (реорганізація і ліквідація суб’єктів господарювання) та особливості ліквідації суб’єкта господарювання у зв’язку з банкрутством).

Господарська діяльність як категорійне поняття конкурує з іншими категоріями: підприємництво, комерція, бізнес тощо, які не отримали однозначного визначення. Питання стосовно правового становища суб’єктного складу господарських правовідносин є одним із дискусійних в науці господарського права. Значною мірою це зумовлено наявністю різних концептуальних підходів до правового регулювання відносин у господарській сфері, зокрема господарсько- правового і цивілістичного.

Включення до навчального процесу вищих навчальних закладів юридичного спрямування дисципліни «Господарське право» сприяє з’ясуванню студентами та слухачами базових понять і категорій, що застосовуються під час здійснення господарської діяльності та виникнення, розвитку і припинення господарських правовідносин. Зміст першої частини підручника відображає основні концепції господарсько-правової науки і тенденції розвитку господарського законодавства в Україні, що зумовлює наявність в ньому дискусійних питань і проблематики, яка потребує свого вирішення.

Підручник «Господарське право України» підготовлено авторським колективом кафедри правового забезпечення господарської діяльності навчально-наукового інституту (з 2013 року - факультету) права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ. Колектив авторів висловлює щиру вдячність рецензентам підручника за надані зауваження та пропозиції, які будуть враховані у процесі вдосконалення науково-методичної роботи під час викладання навчальної дисципліни «Господарське право» в Харківському національному університеті внутрішніх справ.

Колектив авторів підручника сподівається, що викладений в ньому матеріал сприятиме розвитку науки господарського права. Автори вдячні за висловлені зауваження, пропозиції та побажання, спрямовані на покращення структури і змісту підручника.