Господарське право України. Частина 1

§ 4. Порядок придбання торгового патенту і строки його дії

Порядок придбання торгового патенту регулюється п. 267.4 ст. 267 ПК України. Торговий патент видається особисто фізичній особі - підприємцю або особі, уповноваженій юридичною особою, під підпис у триденний термін з дня подання заявки до органу державної податкової служби за місцем сплати збору на підставі заявки на придбання торгового патенту, в якій повинні міститись такі відомості:

а) найменування суб’єкта господарювання, код за ЄДР- ПОУ (для юридичної особи) та прізвище, ім’я, по батькові суб’єкта господарювання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи);

б) юридична адреса (місцезнаходження) суб’єкта господарювання, а в разі, якщо патент придбавають для відокремленого підрозділу, - місцезнаходження такого відокремленого підрозділу згідно з документом, що засвідчує право власності (оренди);

в) вид підприємницької діяльності, для провадження якої придбавають торговий патент;

г) вид торгового патенту;

ґ) найменування документа про повну або часткову сплату збору;

д) назва та фактична адреса (місцезнаходження) пункту продажу товарів, пункту з надання платних послуг, пункту обміну іноземної валюти, грального місця, позначення «виїзна торгівля»;

е) назва, дата, номер документа, що засвідчує право власності (оренди);

є) період, на який придбавають торговий патент.

Датою придбання торгового патенту є зазначена в ньому дата.

Отже, підставою для придбання торгового патенту є заявка, що оформлена відповідно до ст. 267 ПК України. Встановлення будь-яких додаткових умов щодо придбання торгового патенту не дозволено.

Відомості, наведені в поданій суб’єктом господарювання заявці, звіряють з оригіналами або нотаріально посвідченими копіями документів, на підставі яких заповнена така заявка.

Звірку відомостей, наведених у поданій суб’єктом господарювання заявці, здійснюють у момент подання такої заявки. Оригінали або нотаріально посвідчені копії документів, пред’явлені суб’єктом господарювання на звірку, в органі державної податкової служби не залишають. У разі невідповідності відомостей, наведених у поданій суб’єктом господарювання заявці, документам, на підставі яких заповнена така заявка, або невнесення до заявки усіх необхідних відомостей орган державної податкової служби має право відмовити у видачі торгового патенту суб’єкту господарювання.

Бланк торгового патенту є документом суворого обліку. У разі втрати або зіпсування торгового патенту платнику збору видають дублікат торгового патенту в порядку, установленому цим пунктом.

Для провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних послуг та діяльності з торгівлі валютними цінностями для кожного відокремленого підрозділу, який не є платником податку на прибуток, суб’єкти господарювання придбавають торгові патенти за місцем реєстрації такого відокремленого підрозділу.

Під час придбання торгового патенту суб’єкт господарювання вносить суму збору за один місяць (квартал). На суму збору, сплачену під час придбання торгового патенту, зменшується сума збору, яка підлягає внесенню в останній місяць (квартал) його дії.

Форму торгового патенту та порядок його заповнення встановлює центральний орган державної податкової служби.

Строк дії торгового патенту визначено п. 267.7 ст. 267 ПК України. Згідно із зазначеною нормою:

а) строк дії торгового та пільгового патенту, крім короткотермінового торгового патенту і торгового патенту на здійснення діяльності у сфері розваг, становить шістдесят календарних місяців;

б) строк дії короткотермінового торгового патенту становить від одного до п’ятнадцяти календарних днів;

в) строк дії торгового патенту на здійснення діяльності у сфері розваг становить вісім календарних кварталів.

У разі невнесення суб’єктом господарювання збору в установлений законом строк дія такого патенту анулюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулося таке порушення.