Господарське право України. Частина 1

§ 5. Порядок використання торгового патенту

Патент у господарській (підприємницькій) діяльності, як і всякий подібний документ, має важливе правове значення і свідчить про виконання відповідним суб’єктом підприємницької діяльності встановлених чинним законодавством вимог для заняття вибраним видом діяльності. Як носій відповідної інформації торговий патент, наприклад, виходячи з його реквізитів, свідчить про самого власника і торгове місце або засіб, за допомогою якого така підприємницька діяльність здійснюється (гральне місце), про легальність заняття діяльністю. Враховуючи специфіку діяльності, грошову готівку, досить великий обсяг товару, а відповідно і можливість порушень прав споживачів, у патенті вказують орієнтир для скарг і звернень споживачів про допущені порушення їх прав до вповноважених органів. Таким чином, торговий патент засвідчує легальність бізнесу.

У зв’язку з цим ПК України встановлює спеціальний порядок користування торговим патентом. Ці правила носять імперативний характер, і їх мають дотримуватися всі суб’єкти торговельної (підприємницької) діяльності.

Ці правила зводяться до таких вимог:

  1. Суб’єкт господарської (підприємницької) діяльності може займатися лише тим видом діяльності, який вказаний у патенті.
  2. Не дозволяється виходити за межі терміну дії торгового патенту. Невчасна сплата чергових платежів, відсутність відмітки про їх сплату, закінчення строку їх дії припиняє дію і самого патенту.
  3. Торговий патент повинен бути відкритим і доступним для огляду з ним зацікавлених осіб - споживачів, відвідувачів і контрольних органів (підп. 267.6.2 п. 267.6 ст. 267 ПК України).

З цією метою він повинен бути відповідним чином розміщений:

- на фронтальній вітрині магазину, а в разі її відсутності - біля реєстратора розрахункових операцій;

- на фронтальній вітрині малої архітектурної форми;

- на табличці в автомагазинах, на розвозках та інших видах пересувної торговельної мережі, а також на лотках, прилавках та інших видах торговельних точок, відкритих у відведених для торговельної діяльності місцях;

- у пунктах обміну іноземної валюти;

- у приміщеннях для надання платних послуг, а також у приміщеннях, в яких проводяться розважальні ігри (підп. 267.6.1 п. 267.6 ст. 267 ПК України).

  1. Торговий патент повинен бути в оригіналі. Допускається також нотаріально завірена копія, але тільки у разі знаходження оригіналу торгового патенту в пунктах торгівлі або в місцях надання послуг. Оригінал торгового патенту обов’язковий для пред’явлення на вимогу уповноважених законом осіб (підп. 267.6.3 п. 267.6 ст. 267 ПК України).
  2. Торговий патент дійсний на території:

- органу, який здійснив реєстрацію суб’єкта господарської (підприємницької) діяльності (за місцем видачі торгового патенту);

- за місцезнаходженням структурного (відокремленого) підрозділу суб’єкта господарської (підприємницької) діяльності України (підп. 267.6.4 п. 267.6 ст. 267 ПК України), якщо він виданий для провадження торговельної діяльності з використанням пересувної торговельної мережі (автомагазини, розвозки і т. ін.) (підп. 267.6.6 п. 267.6 ст. 267 ПК України).

  1. Передача торгового патенту суб’єкту господарської (підприємницької) діяльності або іншому структурному (відокремленому) підрозділу суб’єкта господарської (підприємницької) діяльності не дозволяється (підп. 267.6.5 п. 267.6 ст. 267 ПК України).

Недотримання даних вимог має ряд негативних наслідків і в першу чергу приводить до адміністративної відповідальності.

Так, згідно зі ст. 239 ГК України органи державної влади та органи місцевого самоврядування відповідно до своїх повноважень та у порядку, встановленому законом, можуть серед іншого застосовувати до суб’єктів господарювання такі адміністративно-господарські санкції, як зупинення дії ліцензії (патенту) на здійснення суб’єктом господарювання певних видів господарської діяльності; анулювання ліцензії (патенту) на здійснення суб’єктом господарювання окремих видів господарської діяльності.

Згідно із п. 125.1 ст. 125 ПК України суб’єкти господарювання, які провадять торговельну діяльність, здійснюють торгівлю готівковими валютними цінностями, діяльність у сфері розваг та надають платні послуги. За недотримання певних вимог відповідають таким чином:

- за порушення порядку використання торгового патенту, передбаченого підп. 267.6.1 - 267.6.3 п. 267.6 ст. 267 ПК України, сплачують штраф у розмірі збору на один календарний місяць (для діяльності у сфері розваг - у розмірі збору на один квартал);

- за здійснення діяльності, передбаченої ст. 267 ПК України, без отримання відповідних торгових патентів або з порушенням порядку використання торгового патенту, передбаченого підп. 267.6.4 - 267.6.6 п. 267.6 ст. 267 ПК України (крім діяльності у сфері розваг), сплачують штраф у подвійному розмірі збору за весь період здійснення такої діяльності, але не менше подвійного його розміру за один місяць;

- за здійснення реалізації товарів, визначених п. 267.2 ст. 267 ПК України, без отримання пільгового торгового патенту або з порушенням порядку його отримання та використання, передбаченого підп. 267.6.4 - 267.6.6 п. 267.6 ст. 267 ПК України, сплачують штраф у п’ятикратному розмірі збору за весь період здійснення такої діяльності, але не менше п’ятикратного його розміру за рік;

- за здійснення торговельної діяльності без придбання короткотермінового патенту або з порушенням порядку його отримання та використання, передбаченого підп. 267.6.4 -

267.6.6 п. 267.6 ст. 267 ПК України, сплачують штраф у подвійному розмірі збору за весь строк такої діяльності;

- за здійснення діяльності у сфері розваг, передбаченої ст. 267 ПК України, без отримання відповідного торгового патенту або з порушенням порядку його використання, передбаченого підп. 267.6.4 і 267.6.5 п. 267.6 ст. 267 ПК України, сплачують штраф у восьмикратному розмірі збору за весь період здійснення такої діяльності, але не менше восьмикратного його розміру за один квартал.

Несплата (неперерахування) суб’єктом господарювання сум збору за здійснення деяких видів підприємницької діяльності, зазначених у підп. 267.1.1 п. 267.1 ст. 267 ПК України, в порядку та у строки, визначені цим Кодексом, тягне за собою накладення штрафу у розмірі 50 % ставок збору, встановлених ст. 267 ПК України.

Крім того, згідно зі ст. 94 ПК України за відсутність торгового патенту чинним законодавством серед іншого передбачено й адміністративний арешт майна платника податків, припинення якого здійснюється лише у зв’язку з пред’явленням платником уповноваженим державою органам відповідного торгового патенту (підп. 94.19.8 п. 94.19 ст. 94 ПК України).

Суб’єкт господарювання, що припинив діяльність, яка згідно з цим Кодексом підлягає патентуванню, до 15 числа місяця, що передує звітному, письмово повідомляє про це відповідному органу державної податкової служби. В той же час торговий патент підлягає поверненню органу державної податкової служби, який його видав, а суб’єкту господарювання повертають надмірно сплачену суму збору.