Господарське право України. Частина 1

§ 2. Принципи господарського права

Принципи господарського права - його основоположні засади - поширюються на весь комплекс правових норм, що забезпечують регулювання господарської діяльності. Для зазначеної комплексної галузі права характерними є такі принципи:

  1. Принцип цілеспрямованості впливу на досягнення обопільних інтересів у результаті господарської діяльності суб’єктів господарських правовідносин. Варто зауважити, що у господарських правовідносинах реалізуються як приватні, так і публічні інтереси. Держава та органи місцевого самоврядування, надаючи право особам реалізувати власне суб’єктивне право на заняття господарюванням, переслідують і власні інтереси, що мають прояв у соціальному й економічному забезпеченні та захисті населення.
  2. Принцип рівності суб’єктів господарських правовідносин незалежно від рівня, який вони займають в національній економіці: норми права, що регулюють їх господарські відносини, рівною мірою поширюються на всіх учасників цих відносин.
  3. Принцип економічної свободи і заохочення підприємницької поведінки господарських організацій. Цей принцип передбачає надання кожному права на заняття підприємництвом шляхом вільного вибору організаційно-правової форми підприємницької діяльності - зі створенням юридичної особи чи без утворення останньої.
  4. Принцип заохочення добросовісної конкуренції і захисту від монополізму і недобросовісної конкуренції. Держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності. Не допускаються зловживання монопольним становищем на ринку, неправомірне обмеження конкуренції та недобросовісна конкуренція, що віднайшло своє закріплення у Конституції України та низці законів.
  5. Принцип законності. В умовах ринкової економіки в основу оцінки законності закладено досягнення економічної ефективності діяльності в інтересах держави і суспільства без порушення заборон закону і прав інших осіб. Тобто, по- перше, сама господарська діяльність повинна здійснюватися за умови чіткого дотримання вимог законодавства, а по-друге, державою повинна бути забезпечена законність правових актів, законність діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, що регулюють сферу господарювання.Принцип недоторканності власності. Цей принцип передбачає надання можливості суб’єктам господарських правовідносин вільно на власний розсуд володіти, користуватися і розпоряджатися належним їм майном, що віднайшло своє закріплення у нормах Конституції України.
  6. Принцип свободи договору є однією з основних засад господарського права та інших галузей права, що містять у своїх основних положеннях загальні засади рівності сторін, їх вільного волевиявлення та договірну форму як основу закріплення взаємних прав та обов’язків сторін.