Господарське право України. Частина 1

§ 2. Правове становище виробничого кооперативу

ГК України відніс виробничі кооперативи до підприємств колективної власності. На сьогодні цей єдиний Кодекс та декілька законів передбачають право колективної власності. Визначення виробничого кооперативу за ч. 1 ст. 95 ГК України є майже тотожним із визначенням, що надано у статтях 2, 6 Закону України «Про кооперацію». Отже, виробничий кооператив утворюється шляхом об’єднання фізичних осіб для спільної виробничої або іншої господарської діяльності на засадах їх обов’язкової трудової участі з метою одержання прибутку. Однак цей Закон не визначає статусу виробничих і споживчих кооперативів як підприємницьких та непідприємницьких товариств. Потрібно також брати до уваги, що вказаний Закон чітко розрізняє поняття виробничого та обслуговуючого кооперативів, а лише потім дає зведене поняття, тому тут не може бути спірних понять щодо участі у виробничому кооперативі на правах членства юридичних осіб.

Кооперативи створюються та діють відповідно до принципів, закладених у ст. 96 ГК України та ст. 4 Закону України «Про кооперацію»: а) добровільність вступу та безперешкодний вихід з кооперативної організації; б) соціальна справедливість, взаємодопомога та співробітництво; в) рівне право голосу під час прийняття рішень (один член кооперативу - один голос); г) вільний вибір напрямів і видів діяльності; ґ) демократичний контроль за діяльністю кооперативних організацій та їх посадових осіб з боку членів кооперативних організацій; д) безпосередня участь членів кооперативної організації в її діяльності.

Засновниками (членами) виробничого кооперативу можуть бути громадяни, іноземці та особи без громадянства. Чисельність його членів не може бути меншою ніж три особи. Рішення про створення виробничого кооперативу приймається його установчими зборами. Він вважається створеним і набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації відповідно до вимог ГК України.

Членами виробничого кооперативу можуть бути громадяни, які:

- досягли 16-річного віку;

- визнають статут кооперативу та дотримуються його вимог;

- беруть майнову та трудову участь у діяльності кооперативу.

Громадяни можуть бути одночасно членами виробничих кооперативів, а також членами кооперативів інших типів (споживчих, житлових тощо).

Вступ до виробничого кооперативу здійснюється на підставі письмової заяви громадянина. Член кооперативу робить вступний та пайовий внески у порядку, визначеному статутом. Рішення правління (голови) кооперативу про прийняття у члени кооперативу підлягає затвердженню загальними зборами. Порядок прийняття такого рішення та його затвердження визначається статутом кооперативу.

Членство у виробничому кооперативі припиняється у разі: а) добровільного виходу з нього; б) припинення трудової участі в діяльності виробничого кооперативу; в) несплати внесків у порядку, визначеному статутом кооперативу; г) смерті члена кооперативу - фізичної особи; ґ) ліквідації члена кооперативу - юридичної особи; д) припинення діяльності кооперативу.

Основними правами членів виробничого кооперативу є: участь в господарській діяльності, а також в управлінні кооперативом, право голосу на його загальних зборах, право обирати і бути обраним в органи управління; користування послугами кооперативу; одержання кооперативних виплат та виплат на паї; одержання паю у разі виходу з кооперативу в порядку і в строки, визначені його статутом; право вносити пропозиції щодо поліпшення роботи кооперативу, усунення недоліків у роботі його органів управління та посадових осіб; право звертатися до органів управління та органів контролю за діяльністю кооперативу, посадових осіб кооперативу із запитами, пов’язаними з членством у кооперативі, діяльністю кооперативу та його посадових осіб, одержувати письмові відповіді на свої запити.

Основними обов’язками членів виробничого кооперативу є: додержання статуту кооперативу; виконання рішень органів управління кооперативу та органів контролю за діяльністю кооперативу; виконання своїх зобов’язань перед кооперативом; сплата визначених статутом кооперативу внесків. Статут виробничого кооперативу може передбачати й інші права та обов’язки членів кооперативу.

Вище було зазначено статус співвласників фізичних осіб - членів виробничого кооперативу. Питання щодо участі у виробничому кооперативі асоційованих членів - не лише фізичних осіб - чинним українським законодавством чітко не врегульоване.

Майно виробничого кооперативу становить колективну власність. Виробничий кооператив є власником будівель, споруд, майнових внесків його членів, виготовленої ним продукції, доходів, одержаних від її реалізації та іншої діяльності, передбаченої статутом кооперативу, іншого майна, придбаного на підставах, не заборонених законом.

Члени кооперативу можуть передавати як пайовий внесок право користування належною їм земельною ділянкою у порядку, визначеному земельним законодавством. За земельну ділянку, передану виробничому кооперативу в користування, з нього можуть справляти плату в розмірах, визначених загальними зборами членів кооперативу. Для здійснення господарської та іншої діяльності виробничий кооператив за рахунок власного майна формує відповідні фонди.

ГК України у ст. 100 передбачає, що майно виробничого кооперативу згідно з його статутом поділяється лише на пайовий і неподільний фонди. Проте Закон України «Про кооперацію» у ст. 20 зазначає, що для забезпечення статутної діяльності кооператив у порядку, передбаченому його статутом, формує ще і резервний та спеціальний фонди.

Пайовий фонд - майно кооперативу, що формується за рахунок паїв (у тому числі додаткових) членів та асоційованих членів кооперативу. Розміри пайових внесків до кооперативу встановлюються у рівних частинах та/або пропорційно очікуваній участі члена кооперативу в його господарській діяльності.

Неподільний фонд створюється в обов’язковому порядку і формується за рахунок вступних внесків та відрахувань від доходу кооперативу. Порядок відрахувань до неподільного фонду частини доходу визначається статутом кооперативу. Згідно із ч. 7 ст. 29 Закону України «Про кооперацію» в разі ліквідації кооперативу майно неподільного фонду не підлягає поділу між його членами і передається за рішенням ліквідаційної комісії іншій (іншим) кооперативній організації (кооперативним організаціям), крім випадків, передбачених законом. До речі, в рішенні повинні бути визначені напрями використання зазначеного майна.

Резервний фонд створюється за рахунок відрахувань від доходу кооперативу, перерозподілу неподільного фонду, пожертвувань, безповоротної фінансової допомоги та за рахунок інших не заборонених законом надходжень для покриття можливих втрат (збитків).

Спеціальний фонд створюється за рахунок цільових внесків членів кооперативу та інших передбачених законом надходжень для забезпечення його статутної діяльності і використовується за рішенням органів управління кооперативу.

Фінансові ресурси виробничого кооперативу формуються за рахунок доходу від реалізації продукції (робіт, послуг), пайових та інших внесків членів кооперативу, кредитів та інших надходжень, не заборонених законодавством.

Виробничий кооператив здійснює свою діяльність, керуючись локальним нормативним актом - статутом кооперативу. Він повинен містити такі відомості: а) найменування кооперативу, його тип та місцезнаходження; б) мету створення кооперативу і вичерпний перелік видів його діяльності; в) склад його засновників; г) умови і порядок вступу до кооперативу та виходу чи виключення з нього; ґ) права і обов’язки членів та асоційованих членів кооперативу; д) порядок внесення змін до статуту кооперативу; е) порядок встановлення розмірів і сплати внесків та паїв членами кооперативу і відповідальність за порушення зобов’язань щодо їх сплати; є) форми участі членів кооперативу в його діяльності;

ж) порядок формування, склад і компетенцію органів управління та органів контролю кооперативу, а також порядок прийняття ними рішень, у тому числі з питань, рішення з яких приймається одноголосно чи кваліфікованою більшістю голосів членів кооперативу, які беруть участь у загальних зборах;

з) порядок формування, використання та розпорядження майном кооперативу; и) порядок розподілу його доходу та покриття збитків; і) порядок обліку і звітності у кооперативі; ї) порядок реорганізації і ліквідації кооперативу та вирішення пов’язаних з цим майнових питань; й) порядок скликання загальних зборів; к) умови і порядок повернення паю. Статут може містити й інші пов’язані з особливостями діяльності кооперативу положення, що не суперечать законодавству.

Вищим органом управління кооперативу є загальні збори. До цього рівня можна також додати: установчі збори (скликають під час створення кооперативу), позачергові загальні збори, збори уповноважених.

Чергові загальні збори скликаються правлінням або головою кооперативу в разі потреби, але не рідше одного разу на рік. Про дату, місце, час проведення та порядок денний таких зборів члени кооперативу повинні бути повідомлені не пізніше ніж за 10 днів до визначеного строку їх проведення.

Позачергові загальні збори можна скликати на вимогу:

а) не менше третини членів кооперативу; б) спостережної ради; в) ревізійної комісії (ревізора); г) органу управління кооперативного об’єднання, членом якого він є.

Позачергові загальні збори повинні бути скликані протягом 20 днів з дня надходження такої вимоги. У разі незабезпечення правлінням (головою) кооперативу скликання позачергових загальних зборів вони можуть бути скликані особами, які вимагали їх скликання, протягом наступних 20 днів.

У разі, коли з організаційних причин (через територіальне розміщення чи значну чисельність членів кооперативу) проведення загальних зборів членів кооперативу неможливе, статутом кооперативу може бути передбачено скликання зборів уповноважених кооперативу. Кількість членів кооперативу, які мають право делегувати уповноважених, та порядок делегування уповноважених для участі у зборах уповноважених визначаються статутом кооперативу.

Загальні збори правомочні вирішувати питання, якщо на них присутні більше половини членів кооперативу, а збори уповноважених - за наявності не менше двох третин уповноважених. Кожен член кооперативу чи уповноважений має один голос, і це право не може бути передано іншій особі.

Рішення загальних зборів членів (зборів уповноважених) кооперативу про прийняття, внесення змін до статуту, вступ до кооперативного об’єднання або вихід з нього та про реорганізацію або ліквідацію кооперативу вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як 75 % членів кооперативу, присутніх на загальних зборах. З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів членів (уповноважених) кооперативу, присутніх на його загальних зборах, відкритим або таємним голосуванням. Компетенція загальних зборів кооперативу передбачена ст. 15 Закону України «Про кооперацію».

Виконавчим органом кооперативу є правління, яке очолює голова, його повноваження визначаються статутом кооперативу. Виконавчий орган підзвітний вищому органу управління - загальним зборам кооперативу і несе перед ним відповідальність за ефективність роботи підприємства. У кооперативі, до складу якого входить менше ніж 10 членів, обирають лише голову кооперативу.

Виконавчий орган кооперативу: а) здійснює управління кооперативом у період між загальними зборами членів кооперативу, забезпечує виконання їх рішень; б) представляє кооператив у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, міжнародними організаціями, юридичними та фізичними особами; в) укладає угоди між кооперативом та іншими особами; г) діє від імені кооперативу в межах, передбачених його статутом. Виконавчий орган може бути наділений іншими повноваженнями, визначеними вищим органом управління кооперативу або його статутом.

Членів правління та голову кооперативу обирають загальні збори членів кооперативу на строк, визначений статутом, але не більше ніж на п’ять років. Порядок обрання або відкликання членів правління та голови кооперативу, а також порядок проведення засідань правління кооперативу та прийняття ним рішень визначаються статутом кооперативу.

Виконавчий директор не є обов’язковою посадою у виробничому кооперативі і не може бути членом кооперативу. Його може наймати правління кооперативу для оперативного управління його діяльністю. Він працює на умовах контракту, який укладає з ним правління кооперативу, формує виконавчу дирекцію та виконує функції, делеговані йому правлінням. Виконавчий директор несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього обов’язків, визначених контрактом і статутом кооперативу.

Спостережна рада кооперативу здійснює контроль за додержанням статуту і за діяльністю виконавчого органу управління кооперативу та підзвітна загальним зборам членів кооперативу. Її можна створювати у кооперативі, в якому кількість членів перевищує 50 осіб.

Спостережну раду кооперативу обирають серед членів кооперативу на загальних зборах у кількості 3-5 осіб, які працюють у раді на громадських засадах. До складу спостережної ради не можуть входити члени правління кооперативу чи його ревізійної комісії (ревізор). Повноваження членів спостережної ради кооперативу можуть бути достроково припинені за рішенням загальних зборів членів кооперативу.

Для контролю за фінансово-господарською діяльністю кооперативу обирають ревізійну комісію. В кооперативі, до складу якого входить менше ніж 10 членів, функції ревізійної комісії виконує ревізор. Вона підзвітна загальним зборам членів кооперативу та обирається загальними зборами із членів кооперативу у порядку, встановленому його статутом. У складі ревізійної комісії (ревізором) не можуть бути члени правління кооперативу чи його спостережної ради.

Перевірки результатів фінансово-господарської діяльності кооперативу ревізійна комісія проводить за власною ініціативою, а також за рішенням загальних зборів чи на вимогу не менш як 10 % членів кооперативу. На вимогу ревізійної комісії (ревізора) слід надавати будь-які матеріали, бухгалтерські та інші документи, а також пояснення посадових осіб кооперативу. Ревізійна комісія (ревізор) складає висновок за річними звітами про результати діяльності кооперативу.

Структуру органів управління кооперативом наведено у табл. 2.

Рівень органу управління

Назва органу управління

Юридичний статус

Термін дії

Склад

Примітки

1

2

3

4

5

6

Вищий

орган

управління

Установчі

збори

Обов’язковий

Скликаються під час створення кооперативу

Засновники

Після закінчення установчих зборів засновники отримують статус членів кооперативу

Чергові

загальні

збори

Обов’язковий

Проводяться не рідше одного разу на рік

Не менше половини всіх членів кооперативу

Скликаються правлінням або головою кооперативу в разі потреби. Дату, місце, час проведення та порядок денний членам кооперативу повідомляють не пізніше ніж за 10 днів до їх проведення

Збори

уповнова

жених

Альтернатив

ний

Передбачений

статутом

Не менше 2/3 усіх уповноважених

З організаційних причин (через територіальне розміщення чи значну чисельність членів кооперативу) проведення загальних зборів неможливе

Позачергові збори

Скликаються на вимогу

Скликаються протягом 20 днів з дня надходження такої вимоги. У разі незабезпечення явки вони можуть бути скликані особами, які вимагали їх скликання, протягом наступних 20 днів

Члени

кооперативу

Скликаються на вимогу: не менше 1/3 його членів; спостережної ради; ревізійної комісії (ревізора); органу управління кооперативного об’єднання, членом якого він є

Виконавчий

орган

Голова

Обов’язковий

Визначений статутом, але не більше ніж на п’ять років

Член

кооперативу

Менше ніж 10 членів кооперативу

Правління

Альтернатив

ний

Визначений статутом, але не більше ніж на п’ять років

Члени кооперативу, які не можуть бути членами спостережної ради кооперативу чи його ревізійної комісії

Більше ніж 10 членів кооперативу

Виконав

чий

директор

Альтернатив

ний

Визначається

контрактом

Найманий

працівник

1

2

3

4

5

6

Спостережна

рада

Спостережна рада. Кількість - 3-5 осіб, які працюють на громадських засадах

Альтернатив

ний

Визначений

статутом

Члени кооперативу, які не можуть бути членами правління кооперативу чи його ревізійної комісії

У кооперативі, в якому кількість членів перевищує 50 осіб

Ревізійна

комісія

(ревізор)

Ревізійна

комісія

Альтернатив

ний

Визначений статутом, але не більше ніж на п’ять років

Члени кооперативу, які не можуть бути членами правління кооперативу чи його спостережної ради

У кооперативі, до складу якого входить більше ніж 10 членів

Ревізор

Обов’язковий

Визначений статутом, але не більше ніж на п’ять років

Член кооперативу, який не може бути членом правління кооперативу чи його спостережної ради

У кооперативі, до складу якого входить менше ніж 10 членів

Виробничий кооператив згідно з його статутом самостійно визначає основні напрями господарської діяльності, здійснює її планування та організацію. Він реалізує свою продукцію, надає послуги за цінами і тарифами, які встановлює самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством, - за державними цінами і тарифами.

Зовнішні відносини виробничого кооперативу з іншими підприємствами, установами, організаціями та громадянами в усіх сферах господарської діяльності встановлюються на основі договорів.

Доход виробничого кооперативу формується з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці найманих працівників. Він спрямовується на сплату податків та інших обов’язкових платежів, погашення кредитів, покриття збитків, проведення відрахувань у фонди кооперативу, кооперативні виплати, виплату часток доходу на паї тощо.

Кооперативні виплати - частина доходу виробничого кооперативу, що розподіляється між членами кооперативу з урахуванням їх трудової та іншої участі в діяльності кооперативу. Нарахування і виплата часток доходу на паї здійснюються за підсумками фінансового року з доходу, що залишається у розпорядженні кооперативу з урахуванням необхідності формування його фондів. За рішенням загальних зборів членів кооперативу виплата часток доходу на паї може здійснюватися у грошовій формі, товарами, цінними паперами тощо.

Порядок використання доходу виробничого кооперативу визначається статутом кооперативу відповідно до закону.

Майнові відносини члена виробничого кооперативу з підприємством у разі припинення членства та щодо переходу паю регулюються цивільним законодавством. Виробничий кооператив відповідає за своїми зобов’язаннями усім належним йому майном. Члени виробничого кооперативу несуть за зобов’язаннями кооперативу субсидіарну (додаткову) відповідальність своїм майном у розмірі, не меншому їх пайового внеску, якщо більший розмір відповідальності не передбачено законом або статутом кооперативу. Виробничий кооператив не несе відповідальності за зобов’язаннями членів кооперативу.

Виробничий кооператив за рішенням загальних зборів членів кооперативу може бути реорганізований у підприємства інших форм господарювання в порядку, визначеному статутом кооперативу відповідно до вимог ГК України. Він ліквідується у загальному для суб’єктів господарювання порядку, передбаченому господарським законодавством, з урахуванням такого:

- ліквідація виробничого кооперативу здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною загальними зборами членів кооперативу, а в разі його ліквідації за рішенням суду - ліквідаційною комісією, сформованою відповідно до цього рішення;

- розпорядження землею виробничого кооперативу, що ліквідується, здійснюється в порядку і на умовах, передбачених земельним законодавством. Майно кооперативу, що залишилося після розрахунків з бюджетом та кредиторами, розподіляється між членами виробничого кооперативу пропорційно вартості їх паю.

Згідно із ч. 1 ст. 29 Закону України «Про кооперацію» кооператив ліквідується за рішенням загальних зборів членів кооперативу або зборів уповноважених, або за рішенням суду.

Ліквідація кооперативу здійснюється комісією, призначеною органом, який прийняв рішення про його ліквідацію. Цим же органом визначається порядок діяльності ліквідаційної комісії. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління кооперативом.

Ліквідаційна комісія зобов’язана провести роботу, пов’язану зі стягненням дебіторської заборгованості кооперативу і виявленням претензій кредиторів (з повідомленням останніх про ліквідацію кооперативу), встановити порядок і терміни проведення ліквідації, а також термін для заявлення претензій кредиторами, який не може бути меншим ніж два місяці з дня публікації інформації про ліквідацію кооперативу.

Ліквідаційна комісія проводить ліквідацію кооперативу у порядку, встановленому законом. Майно кооперативу, що залишилося після задоволення вимог кредиторів кооперативу, здійснення виплат членам кооперативу паїв та виплат на паї, кооперативних виплат, оплати праці, розрахунків з кооперативним об’єднанням, членом якого він є, розподіляється між членами кооперативу в порядку, визначеному статутом.

Враховуючи інтеграцію України в ЄС та світове кооперативне співтовариство, необхідно звернути увагу на правове регулювання трудових відносин у виробничому кооперативі.

Для здійснення мети і статутних завдань кооперативна організація може залучати до роботи за трудовим договором осіб, які не є її членами. У разі залучення осіб на визначений термін чи на час виконання певної роботи за згодою сторін між кооперативною організацією та найманим працівником можна укласти договір у формі контракту. Найманих працівників у виробничому кооперативі має бути менше за членів кооперативу, що визначено самою суттю кооперативу. Міжнародний кооперативний альянс не визнає організацію, в якій застосовується головним чином наймана праця, кооперативом, навіть якщо він юридично зареєстрований як кооператив. Подібне обмеження щодо найманих працівників запропоновано у ст. 35 Модельного Закону «Про кооперативи та їх об’єднання (спілки)». Цим актом передбачено, що середня чисельність найманих працівників у виробничому кооперативі не має перевищувати (тридцяти) відсотків чисельності членів кооперативу. Таке обмеження не поширюється на роботи, які виконуються за укладеними кооперативом із громадянами договорами, підрядними та іншими договорами, що регулюються цивільним законодавством, а також на сезонні роботи. Чинне законодавство таку невідповідність допускає. Співвідношення кількості членів кооперативу та працюючих найманих працівників національне кооперативне законодавство не визначає.