Господарське право України. Частина 1

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Актуальні проблеми господарського права : навч. посіб. / за ред. В. С. Щербини. - К. : Юрінком Інтер, 2012. - 528 с.
 2. Алексеев С. С. Общая теория права : учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. / С. С. Алексеев. - М. : Велби ; Проспект, 2008. - 576 с.
 3. Бекірова Е. Правова природа інституту ліцензування певних видів господарської діяльності / Е. Бекірова // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 10. - С. 95-97.
 4. Беляневич О. А. Господарський договір та способи його укладання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Беляневич Олена Анатоліївна. - К., 1999. - 24 с.
 5. Булгакова І. В. Господарське право України : навч. посіб. / І. В. Булгакова. - К. : Прецедент, 2006. - 346 с.
 6. Вінник О. М. Господарське право : курс лекцій / О. М. Вінник. - К. : Атіка, 2004. - 624 с.
 7. Вінник О. М. Господарське право : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. М. Вінник. - [2-ге вид., змін. та доповн.]. - К. : Прав. єдність, 2009. - 766 с.
 8. Вінник О. М. Теоретичні аспекти правового забезпечення реалізації публічних і приватних інтересів в господарських товариствах : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Вінник Оксана Мар’янівна. - К., 2004. - 631 с.
 9. Віхров О. П. Організаційно-господарські правовідносини : монографія / О. П. Віхров. - К. : Слово, 2008. - 512 с.
 10. Господарське право : підручник / Д. В. Задихайло, В. М. Пашков, Р. П. Бойчук та ін. ; за заг. ред. Д. В. Зади- хайла, В. М. Пашкова. - Х. : Право, 2012. - 696 с.
 11. Господарське право : підручник / [О. П. Подцерков- ний, О. О. Квасніцька, А. В. Смітюх та ін.] ; за ред. О. П. Под- церковного. - Х. : Одіссей, 2010. - 640 с.
 12. Господарське право України : навч. посіб. / за заг. ред. Н. О. Саніахметової. - X. : Одіссей, 2005. - 608 с.
 13. Господарський кодекс України : закон України від 16 січ. 2003 р. № 436-^ // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 18. - Ст. 144.
 14. Господарський кодекс України : наук.-практ. ко- мент. / за ред. В. М. Коссака. - К. : Алетра ; КНТ ; ЦУЛ,- 672 с.
 15. Господарський процесуальний кодекс України : закон України від 6 листоп. 1991 р. № 1798-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 6. - Ст. 56.
 16. Деякі питання організації роботи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади : указ Президента України від 24 груд. 2010 р. № 1199/2010 // Офіційний вісник України. - 2010. - № 100. - Ст. 3545.
 17. Джуринський В. О. Правове становище господарських об’єднань в Україні : монографія / В. О. Джуринський. - К. : Юрінком Інтер, 2010. - 224 с.
 18. Ершова И. В. Предпринимательское право : учебник / И. В. Ершова. - М. : Юриспруденция, 2002. - 512 с.
 19. Жорнокуй Ю. М. Інвестиційне право : підручник / Ю. М. Жорнокуй. - Х. : Схід.-регіон. центр гуманітарно- освітніх ініціатив, 2011. - 192 с.
 20. Знаменский Г. Л. Новое хозяйственное право. Избранные труды : сб. науч. тр. / Г. Л. Знаменский. - Киев : Юринком Интер, 2012. - 488 с.
 21. Знаменский Г. Л. Хозяйственный механизм и право / Г. Л. Знаменский ; [отв. ред. В. К. Мамутов]. - Киев : «Наукова думка», 1988. - 158 с.
 22. Карчевський К. А. Проблеми визначення змісту господарського (підприємницького) права як галузі права та навчальної дисципліни / К. А. Карчевський // Проблеми господарського права і методика його викладання : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Донецьк, 12-13 трав. 2006 р.). - Донецьк : ДЮІ ЛДУВС, 2006. - С. 59-66.
 23. Кибенко Е. Р. Корпоративное право Украины : учеб. пособие / Е. Р. Кибенко. - Х. : Эспада, 2001. - 288 с.
 24. Кодекс про адміністративні правопорушення : закон України від 7 груд. 1984 р. № 8073-Х // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1984. - № 51. - Ст. 1122.
 25. Кодекс торгівельного мореплавства : закон України від 23 трав. 1995 р. № 176/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 47. - Ст. 349.
 26. Кодекс України про надра : закон України від 27 лип. 1994 р. № 132/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 36. - Ст. 340.
 27. Коммерческое право : учебник / [А. Ю. Бушев, О. А. Городов, Н. Л. Вещунова и др.] ; под ред. В. Ф. Попон- допуло, В. Ф. Яковлевой. - СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та,- 518 с.
 28. Корпоративне право України : підручник / В. В. Луць, В. А. Васильєва, О. Р. Кібенко [та ін.] ; за заг. ред. В. В. Луця. - К. : Юрінком Інтер, 2010. - 384 с.
 29. Кравчук В. М. Припинення корпоративних правовідносин в господарських товариствах : монографія / В. М. Кравчук. - Л. : Край, 2009. - 464 с.
 30. Кравчук С. Й. Господарське право України : навч. посіб. / С. Й. Кравчук. - К. : Кондор, 2007. - 264 с.
 31. Красавчиков О. А. Юридические факты в советском гражданском праве / О. А. Красавчиков. - М. : Госюриздат, 1958. - 182 с.
 32. Кримінальний кодекс України : закон України від 5 квіт. 2001 р. № 2341-Ш // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 25. - Ст. 131.
 33. Круглова Н. Ю. Хозяйственное право : учеб. пособие. - 4-е изд., перераб. и доп. / Н. Ю. Круглова. - М. : Высш. образование ; Юрайт-Издат, 2009. - 875 с.
 34. Курило В. Державне ліцензування як правова підстава підприємницької діяльності з надання послуг щодо охорони власності та громадян / В. Курило // Юридична Україна. - 2004. - № 2. - С. 50-54.
 35. Кучеренко І. М. Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права : монографія / І. М. Кучеренко. - К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2004. - 328 с.
 36. Лаптев В. В. Предмет и система хозяйственного права / В. В. Лаптев. - М. : Юрид. лит., 1969. - 176 с.
 37. Лісовий кодекс України : закон України від 21 січ. 1994 р. № 3852-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 17. - Ст. 99.
 38. Ліцензування в Україні / ред. А. В. Шашкевич ; Держ. ком. України з питань регуляторної політики та підприємництва. - К. : Юрінком Інтер, 2005. - 414 с.
 39. Майданик Р. А. Неимущественные оборотоспособные правоотношения как предмет гражданского права Украины / Р. А. Майданик // Альманах цивилистики : сб. стат. - Вып. 1 / под. ред. Р. А. Майданика. - Киев : «Правова єдність», 2008. - С. 32-59.
 40. Мартемьянов В. С. Хозяйственное право: история и современность / В. С. Мартемьянов // Правоведение. - № 2. - С. 100-103.
 41. Мілаш В. С. Господарське право : курс лекцій : у 2 ч. Ч. 1 / В. С. Мілаш. - Х. : Право, 2008. - 496 с.
 42. Могилевский С. Д. Общество с ограниченной ответственностью: законодательство и практика его применения /С. Д. Могилевский. - М. : Статут, 2010. - 421 с.
 43. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / Г. Л. Знаменський, В. В. Хахулін, В. С. Щербина та ін. ; за заг. ред. В. К. Мамутова. - К. : Юрінком Ін- тер, 2004. - 688 с.
 44. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / О. А. Беляневич, О. М. Вінник, В. С. Щербина [та ін.] ; за заг. ред. Г. Л. Знаменського, В. С. Щербини. - 3-тє вид., переробл. і доповн. - К. : Юрінком Інтер, 2012. - 776 с.
 45. Общая теория права : учеб. для юрид. вузов / Ю. А. Дмитриев, И. Ф. Кузьмин, В. В. Лазарев и др. ; под общ. ред. А. С. Пиголкина. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 1996. - 384 с.
 46. Петров Є. В. Господарське право та його складові елементи / Є. В. Петров // Актуальні проблеми правовідносин в приватній сфері : матеріали «круглого столу», присвяч. пам’яті проф. Ч. Н. Азімова (м. Харків, 23 груд. 2011 р.) / Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого». - Х. : Юрайт, 2012. - С. 39-42.
 47. Податковий кодекс України : закон України від 2 груд. 2010 р. № 2755^1 // Відомості Верховної Ради України. - 2011. - № 13-14, 15-16, 17. - Ст. 112.
 48. Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні : постанова Кабінету Міністрів України від 22 черв. 1999 р. № 1109 // Офіційний вісник України. - № 25. - Ст. 127
 49. Поляков А. В. Общая теория права: Проблемы интерпретации в контексте коммуникативного подхода : курс лекций / А. В. Поляков. - СПб. : Изд. дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2004. - 864 с.
 50. Популярна юридична енциклопедія / кол. авт.: В. К. Гіжевський, В. В. Головченко, В. С. Ковальський (кер.) та ін. - К. : Юрінком Інтер, 2002. - 528 с.
 51. Правознавство : підручник / В. Ф. Опришко,Ф. П. Шульженко, С. І. Шимон та ін. - К. : КНЕУ, 2003. - 767 с.
 52. Предпринимательское (хозяйственное) право : учебник / под ред. В. В. Лаптева, С. С. Занковского. - М. : Волтерс Клувер, 2006. - 560 с.
 53. Про акціонерні товариства : закон України від 17 верес. 2008 р. № 514^1 // Відомості Верховної Ради України. - 2008. - № 50-51. - Ст. 384.
 54. Про аудиторську діяльність : закон України від 22 квіт. 1993 р. № 3125-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 23. - Ст. 243.
 55. Про банки і банківську діяльність : закон України від 7 груд. 2000 р. № 2121-Ш // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 5. - Ст. 30.
 56. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність : закон України від 16 лип. 1999 р. № 996-ХГУ // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 40. - Ст. 365.
 57. Про відновлення платоспроможності або визнання банкрутом : закон України від 14 трав. 1992 р. № 2343-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 31. - Ст. 440.
 58. Про вищу освіту : закон України від 17 січ. 2002 р. № 2984-Ш // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 20. - Ст. 134.
 59. Про впорядкування діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств : декрет Кабінету Міністрів України від 31 груд.1992 р. № 24-92 // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 11. - Ст. 94.
 60. Про господарські товариства : закон України від 19 верес. 1991 р. № 1576-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 49. - Ст. 682.
 61. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні : закон України від 30 жовт. 1996 р. № 448/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 51. - Ст. 292.
 62. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців : закон України від 15 трав. 2003 № 755-ГУ // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 31. - Ст. 263.
 63. Про державну службу : закон України від 16 груд.1993 р. № 3723-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 52. - Ст. 490.
 64. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення : закон України від 24 лют. 1994 р. № 4004-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 27. - Ст. 218.
 65. Про заборону грального бізнесу в Україні : закон України від 15 трав. 2009 р. № 1334-УІ // Відомості Верховної Ради України. - 2009. - № 38. - Ст. 536.
 66. Про загальну середню освіту : закон України від 13 трав. 1999 р. № 651-Х^ // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 28. - Ст. 230.
 67. Про зайнятість населення : закон України від 1 берез. 1991 р № 803-ХІІ // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1991. - № 14. - Ст. 170.
 68. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності : закон України від 11 верес. 2003 р. № 1160-^ // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 9. - Ст. 79.
 69. Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну : закон України від 22 груд. 1998 р. № 332-Х^ // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 11. - Ст. 78.
 70. Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах : постанова Правління Національного банку України від 12 листоп. 2003 р. № 492 // Офіційний вісник України. - 2003. - № 51. - Т. 1. - Ст. 2707.
 71. Про затвердження Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України : постанова Правління Пенсійного фонду України від 19 груд. 2003 р. № 21-1 // Офіційний вісник України. - 2004. - № 3. - Ст. 148.
 72. Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності : постанова Кабінету Міністрів України від 4 лип. 2001 р. № 756 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 27. - Ст. 1212.
 73. Про затвердження переліку органів ліцензування : постанова Кабінету Міністрів України від 14 листоп. 2000 р. № 1698 // Офіційний вісник України. - 2000. - № 46. - Ст. 2001.
 74. Про затвердження переліку платних побутових послуг, на провадження діяльності з надання яких придбава- ється торговий патент : постанова Кабінету Міністрів України від 29 груд. 2010 р. № 1258 // Офіційний вісник України. - № 7. - Ст. 332.
 75. Про затвердження Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб’єктів господарювання (Положення про концентрацію) : розпорядження Ан- тимонопол. ком. від 19 лют. 2002 р. № 33-р // Офіційний вісник України. - 2002. - № 13. - Ст. 679.
 76. Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів : наказ М-ва фінансів України від 9 груд. 2011 р. № 1588 // Офіційний вісник України. - 2012. - № 1. - Т. 2. - Ст. 39.
 77. Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів : постанова Кабінету Міністрів України від 15 черв. 2006 р. № 833 // Офіційний вісник України. - 2006. - № 25. - Ст. 1818.
 78. Про захист економічної конкуренції : закон України від 11 січ. 2001 р. № 2210-Ш //Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 12. - Ст. 64.
 79. Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту : закон України від 22 груд. 1998 р. № 330-Х^ // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 9. - Ст. 65.
 80. Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту : закон України від 22 груд. 1998 р. № 331-Х^ // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 12. - Ст. 80.
 81. Про зовнішньоекономічну діяльність : закон України від 16 квіт. 1991 р. № 959-ХІІ // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1991. - № 29. - Ст. 377.
 82. Про інвестиційну діяльність : закон України від 18 верес. 1991 р. № 1560-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 47. - Ст. 646.
 83. Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди : закон України від 15 берез. 2001 р. № 2299-Ш // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 21. - Ст. 103.
 84. Про Кабінет Міністрів України : закон України від 7 жовт. 2010 р. № 2591-УІ // Відомості Верховної Ради України. - 2011. - № 9. - Ст. 58.
 85. Про карантин рослин : закон України від 30 черв. 1993 р. № 3348-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - № 34. - Ст. 352.
 86. Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг : закон України від 14 груд. 1999 р. № 1286-ХГУ // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 3. - Ст. 21.
 87. Про космічну діяльність : закон України від 15 листоп. 1996 р. № 502/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 1. - Ст. 2.
 88. Про ліцензування певних видів господарської діяльності : закон України від 1 черв. 2000 р. № 1775-ГГГ // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 36. - Ст. 299.
 89. Про металобрухт : закон України від 5 трав. 1999 р. № 619-Х^ // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 25. - Ст. 212.
 90. Про міжнародні договори України : закон України від 29 черв. 2004 р. № 1906-^ // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 50. - Ст. 540.
 91. Про місцеве самоврядування в Україні : закон України від 21 трав. 1997 р. № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 24. - Ст. 170.
 92. Про місцеві державні адміністрації : закон України від 9 квіт. 1999 р. № 586-Х^ // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 20. - Ст. 190.
 93. Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори : закон України від 15 лют. 1995 р. № 60/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 10. - Ст. 60.
 94. Про нафту і газ : закон України від 12 лип. 2001 р. № 2665-ГГГ // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 50. - Ст. 262.
 95. Про Національний банк України : закон України від 20 трав. 1999 р. № 679-Х^ // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 29. - Ст. 238.
 96. Про національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні : закон України від 21 груд. 2000 р. № 2157-ГГГ // Відомості Верховної Ради України. - № 7. - Ст. 35.
 97. Про нотаріат : закон України від 2 верес. 1993 р. № 3425-ХГГ // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 39. - Ст. 383.
 98. Про основи національної безпеки України : закон України від 19 черв. 2003 р. № 964-^ // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 39. - Ст. 351.
 99. Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні : закон України від 21 берез. 1991 р. № 875-ХІІ // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1991. - № 21. - Ст. 252.
 100. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності : закон України від 5 квіт. 2007 р. № 877^ // Відомості Верховної Ради України. - 2007. - № 29. - Ст. 389.
 101. Про особисте селянське господарство : закон України від 15 трав. 2003 р. № 742-^ // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 29. - Ст. 232.
 102. Про охорону навколишнього середовища : закон України від 25 черв. 1991 р. № 1264-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 41. - Ст. 546.
 103. Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні : закон України від 12 лип. 2001 р. № 2658-Ш // Відомості Верховної Ради України. - № 47. - Ст. 251.
 104. Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації : закон України від 7 лип. 1999 р. № 847-Х^ // Відомості Верховної Ради України. - № 37. - Ст. 332.
 105. Про підприємництво : закон України від 7 лют. 1991 р. № 698-ХІІ // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1991. - № 14. - Ст. 168.
 106. Про пожежну безпеку : закон України від 17 груд. 1993 р № 3745-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - № 5. - Ст. 21.
 107. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті : закон України від 23 верес. 1994 р. № 185/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 40. - Ст. 364.
 108. Про приватизацію державного майна : закон України від 4 берез. 1992 р. № 2163-ХІІ //Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 24. - Ст. 348.
 109. Про природні монополії : закон України від 20 квіт. 2000 р. № 1682-Ш // Відомості Верховної Ради України. - № 30. - Ст. 238.
 110. Про прокуратуру : закон України від 5 листоп. 1991 р. № 1789-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - № 53. - Ст. 793.
 111. Про режим іноземного інвестування : закон України від 19 берез. 1996 р. № 93/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 19. - Ст. 80.
 112. Про рослинний світ : закон України від 9 квіт. 1999 № 591-Х^ // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 22. - Ст. 198.
 113. Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні : закон України від 11 груд. 2003 р. № 1382-^ // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 15. - Ст. 232.
 114. Про систему валютного регулювання і валютного контролю : декрет Кабінету Міністрів України від 19 лют. 1993 р. № 15-93 // Відомості Верховної Ради України. -- № 17. - Ст. 184.
 115. Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей : закон України від 20 груд. 1991 р. № 2011-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 15. - Ст. 190.
 116. Про споживчу кооперацію : закон України від 10 квіт. 1992 № 2265-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 30. - Ст. 414.
 117. Про статус народного депутата : закон України від 17 листоп. 1992 р. № 2790-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 3. - Ст. 17.
 118. Про створення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України : постанова Кабінету Міністрів України від 22 січ. 1996 р. № 118 // Урядовий кур’єр. - 01.02.1996.
 119. Про страхування : закон України від 7 берез. 1996 р. № 85/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 18. - Ст. 78.
 120. Про судоустрій та статус суддів : закон України від 7 лип. 2010 р. № 2453^1 // Відомості Верховної Ради України. - 2010. - № 41-42, 43, № 44-45. - Ст. 529.
 121. Про тваринний світ : закон України від 13 груд. 2001 р. № 2894-Ш // Відомості Верховної Ради України. -- № 14. - Ст. 97.
 122. Про телебачення і радіомовлення : закон України від 21 груд. 1993 р. № 3759-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 10. - Ст. 43.
 123. Про товарну біржу : закон України від 10 груд. 1991 р. № 1956-ХГГ // Відомості Верховної Ради України. -- № 10. - Ст. 139.
 124. Про утворення Державного департаменту з питань банкрутства : постанова Кабінету Міністрів України від 27 берез. 2006 р. № 370 // Офіційний вісник України. - 2006. - № 13. - Ст. 876.
 125. Про утворення державного підприємства «Агентство з реструктуризації заборгованості підприємств агропромислового комплексу» : постанова Кабінету Міністрів України від 15 трав. 2003 р. № 690 // Офіційний вісник України. -- № 21. - Ст. 922.
 126. Про фермерське господарство : закон України від 19 черв. 2003 р. № 973-^ // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 45. - Ст. 363.
 127. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг : закон України від 12 лип. 2001 р. № 2664-ГГГ // Відомості Верховної Ради України. -- № 1. - Ст. 1.
 128. Про центральні органи виконавчої влади : закон України від 17 берез. 2011 р. № 3166-УГ // Відомості Верховної Ради України. - 2011. - № 38. - Ст. 385.
 129. Про цінні папери та фондовий ринок : закон України від 23 лют. 2006 р. № 3480-^ // Відомості Верховної Ради України. - 2006. - № 31. - Ст. 268.
 130. Романов О. Е. Предприятие и иные имущественные комплексы как объекты гражданских прав / О. Е. Романов. - СПб. : Юрид. центр Пресс, 2004. - 304 с.
 131. Саракун І. Б. Здійснення корпоративних прав учасниками (засновниками) господарських товариств (цивільно-правовий аспект) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Саракун Ірина Богданівна. - К., 2007. - 214 с.
 132. Скакун О. Ф. Теорія права і держави : підручник / О. Ф. Скакун. - К. : Алерта ; КНТ ; ЦУЛ, 2009. - 520 с.
 133. Спасибо-Фатєєва І. В. З’ясування змісту корпоративних відносин як передумови вирішення корпоративних спорів / І. В. Спасибо-Фатєєва // Правовий тиждень. - 16.10.2007.
 134. Теоретические проблемы хозяйственного права / под ред. В. В. Лаптева. - М. : Наука, 1975. - 412 с.
 135. Толстой Ю. К. К теории правоотношения / Ю. К. Толстой. - Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1959. - 88 с.
 136. Толстой Ю. К. Проблемы совершенствования хозяйственного законодательства Украины / Ю. К. Толстой // Правовое регулирование хозяйственных отношений. - М. : ИГиП АН, 1978. - С. 31-50.
 137. Халфина Р. О. Общее учение о правоотношении / Р. О. Халфина. - М. : Юрид. лит., 1974. - 340 с.
 138. Хозяйственный кодекс Украины : комментарий / ред. Н. А. Саниахметова. - Харьков : Одиссей, 2004. - 896 с.
 139. Хозяйственное право : учеб. пособие / под общ. ред. Н. А. Саниахметовой. - Харьков : Одиссей, 2005. - 640 с.
 140. Хозяйственное (предпринимательское) право Украины : учебник / под общ. ред. Р. Б. Шишки и Я. А. Чапи- чадзе. - Харьков : Эспада, 2007. - 552 с.
 141. Хозяйственное право: Общие положения : курс лекций : в 2 т. Т. 1 / В. С. Мартемьянов. - М. : БЕК, 1994. - 298 с.
 142. Хозяйственное право : учебник / В. К. Мамутов, Г. Л. Знаменский, К. С. Хахулин и др. ; под ред. В. К. Маму- това. - К. : Юринком Интер, 2002. - 912 с.
 143. Цивільне право : підручник : у 2 т. Т. 1 / В. І. Борисова (кер. авт. кол.), Л. М. Баранова, Т. І. Бєгова та ін. ; за ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. - Х. : Право, 2011. - 480 с.
 144. Цивільне право України. Загальна частина : підручник / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, Р. А. Майдани- ка. - 3-тє вид., переробл. і доповн. - К. : Юрінком Інтер, 2010. - 976 с.
 145. Цивільний кодекс України : закон України від 16 січ. 2003 р. № 435-^ // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 40. - Ст. 356.
 146. Цивільний кодекс України : наук.-практ. комент. / за ред. Є. О. Харитонова, Н. Ю. Голубєвої. - Вид. 5-те, переробл. та доповн. - Х. : Одіссей, 2009. - 1210 с.
 147. Щербина В. С. Господарське право : навч. посіб. / В. С. Щербина. - К. : Юрінком Інтер, 2001. - 367 с.
 148. Щербина В. С. Господарське право : підручник / В. С. Щербина. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - К. : Юрін- ком Інтер, 2005. - 592 с.
 149. Щербина В. Правова природа корпоративних відносин / В. Щербина // Українське комерційне право. - 2006. - № 7. - С. 10-14.
 150. Щербина В. С. Суб’єкти господарського права : монографія / В. С. Щербина. - К. : Юрінком Інтер, 2008. - 264 с.
 151. Яковлев В. Ф. Правовые основы регулирования хозяйственной деятельности / В. Ф. Яковлев, В. С. Якушев. - Свердловск : УрГУ, 1979. - 81 с.