Маркетингова цінова політика

3.4. Взаємозв`язок ціни й оподатковування

Провідна роль у забезпеченні виконання державою функцій по врегулюванню економічних процесів належить податкам. Саме податково-бюджетна політика поряд із кредитно-грошовою системою є ефективними методами державного регулювання ринкової економіки, які застосовуються в більшості західних країн протягом багатьох десятиліть.

Податки — це обов´язкові платежі фізичних й юридичних осіб у центральний і місцевий бюджети, що здійснюються в порядку й на умовах, обумовлених законодавчими актами тієї або іншої країни Обов´язок платити податки закріплений у Конституції

У всіх державах на різних етапах їхнього історичного розвитку податки виконували насамперед фіскальну функцію, тобто забезпечували централізацію певної частини валового внутрішнього продукту в державному бюджеті з метою фінансування державних витрат.

Податки спотворюють загальну рівновагу ринку, тому що сприяють відхиленню цін від рівноважних У результаті втрачаються стимули до виробництва, а отже, і попит на оподатковану продукцію Росте попит на взаємозамінну продукцію. У результаті спотворюється загальний попит, знижується суспільна ефективність, що не забезпечує оптимуму по Парето.

Сутність регулюючої функції податків полягає у впливі податків на різні аспекти діяльності їхніх платників. Ця функція базується на тому, що вилучаючи за допомогою податків певну частку прибутків господарюючих суб´єктів, можна стимулювати або стримувати їхню діяльність у відповідних напрямках, а отже, регулювати соціально-економічні процеси в країні. Використання регулюючої функції податків здійснюється за допомогою податкової політики

У результаті застосування податкової ставки може бути відновлена порушена рівновага, що досягається на новому рівні так званого квазюптимума (second best)

Щоб оцінити вплив оподатковування на ціни, необхідно визначити цілі, досягнення яких ставить певна податкова система. Проведені Бруклінским інститутом федеральної податкової політики дослідження дозволили сформулювати три цілі політики оподатковування переклад ресурсів із приватного в суспільний сектор економіки, справедливий розподіл витрат на управління між дохідними класами (вертикальна справедливість) і серед народу із приблизно рівними економічними обставинами (горизонтальна справедливість), сприяння економічному зростанню, стабільності й ефективності

Таким чином, оподатковування — найважливіший інструмент соціальної й економічної політики держави

Кількість податків й їхня питома вага у формуванні дохідної частини бюджету різні в різних країнах (табл 3 4) Наприклад, у Роси 27 федеральних податків й 70 місцевих, у США 10 основних податків і ще 4 види додаються в окремих штатах і громадах місцевого самоврядування, в Австрії існує близько 100 податків.

Таблиця 3.4. Характеристика податкової системи держав

Країна

Податки в прибутках бюджету

на прибуток

на зарплату

на майно

ПДВ, інші

Німеччина

54,1

-

5,1

40,7

Франція

31,7

3

8,3

56,6

Англія

45,8

-

16,1

38,3

Австрія

38,5

8,6

3,3

49,6

США

60,4

-

14,7

24,9

Україна

32

13

55

У скандинавських країнах (Швеція, Норвегія, Данія) питома вага податків у ВВП традиційно перевищує 50%. Однак там склалася раціональна й ефективна система наступного перерозподілу зібраних коштів.

Оподатковування на Україні здійснюється на основі Законів України «Про державну податкову службу в Україні» (1994), «Про систему оподатковування» (1991), які доповнюються відповідно до вимог часу.

Система податків в Україні складається з 19 державних й 16 місцевих податків

Податки класифікуються по наступних ознаках:

І. Стосовно бюджетного устрою держави

а) податки, які сплачуються в Державний бюджет;

б) податки, які сплачуються в місцеві бюджети,

в) змішані податки одна частина яких сплачується в Дер жавнии бюджеі, інша — у місцевий,

г) податки, з яких формуються позабюджетні спеціальні фонди

II Стосовно системи ціноутворення

а) податки, які включаються в собівартість продукції, робіт, послуг,

б) податки, які сплачуються з прибутку

III Стосовно розміру ставки податку.

а) пропорційні податки — сплачуються відповідно але до величини прибутку по стабільній ставці,

б) прогресивні податки — це податки, ставки яких збільшуються в процентному співвідношенні по мірі росту прибутку, що обкладається податком

IV . Стосовно способу стягнення податку.

а) прямі податки — стягуються безпосередньо з прибутку,

б) непрямі податки — включаються в ціну продукції, робіт, послуг

V . Стосовно об´єкта оподатковування:

а) податок на додану вартість,

б) податки на прибуток підприємств, організацій, громадян,

в) податки на майно, землю, природні ресурси .

VI Стосовно суб´єктів оподатковування.

а) податки, які сплачують підприємства й організації (юридичні особи),

б) податки, які сплачують громадяни (фізичні особи)

На території України сплачуються такі види податків

а) загальнодержавні податки й інші обов’язкові платежі,

б) місцеві податки, збори и інші обов´язкові платежі

Всі податки по-різному впливають на структуру й рівень витрат і цін по галузі й окремих підприємствах. Деякі з них входять до складу витрат (амортизаційні відрахування, рекульшвація земель, плата за водні ресурси, рентні плати), інші — обмежують прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства (відрахування в позабюджетні фонди пенсійний, фонд зайнятості, соціального страхування и ін ), треті — представляють пряму надбавку до ціни (ПДВ, податок на прибуток, акцизи, дорожні відрахування, податок на рекламу)

Розглянемо всі види податкових платежів, зборів, які підприємства сплачують в обов’язковому порядку і які знаходять висвітлення в цінах. Всі ці відрахування характеризують загальні риси обов’язковий характер, джерело одержання, подальший роз поділ Вони використовуються на розвиток виробництва або окремих його видів, або на соціальні умови існування суспільства (освіта, наука, охорона здоров´я) «Типове положення по плануванню обліку и калькулюванню собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості», Закон і правила застосування закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» відносять до матеріальних витрат відрахування на відтворення мінерально-сировинної бази, рекультивацію земель, плату за воду, деревину, платежі за право користування надрами, акваторіями й ділянками морського дна

Платежі й відрахування, що включаються до складу матеріальних витрат, мають двоякий зв´язок із цінами 3 одною боку, вони входять до складу ціни товару, з іншого боку — є ціною певного виду мінерального ресурсу Податки й ціни тісно взаємопов´язані не тільки через витратну складову ціни, але и за допомоги формування платоспроможного попиту Це проявляється в тому, що податки формують дохідну частину бюджету й позабюджетних фондів, які корелюють із видатковою частиною бюджету, що створює грошовий попит обслуговуючих його організацій Інфляційний ріст цін негативно позначається на видатковій частині бюджету, стимулюючи потребу в збільшенні дохідної частини. Частина податкових надходжень зростає автоматично з ростом цін, тому що частина податків за принципом нарахування або формують ціну товару, або обумовлені и складовими У ситуаціях, коли цих сум податкових надходжень недостатньо, збільшуються ставки податків, або вводяться нові види податків

Основними податковими платежами, що мають найбільший вплив на рівень і структуру цін, є податок на додану вартість (ПДВ), акциз і податок на прибуток

Податок на додану вартість. Елементом податкової системи є податок на додану вартість ПДВ — це непрямий податок. Непрямі податки в остаточному підсумку також надходять у бюджет, але безпосередньо ні підприємства ні громадяни в бюджет їх не вносять, але, купуючи товари, у ціну яких уже включений податок, вони стають його платниками, хоча внесуть його в бюджет зовсім не вони, а продавці відповідних товарів

В 2003 році ПДВ забезпечив 65% надходжень непрямих податків ПДВ — с частиною знову утвореної вартості, що виплачується в держбюджет на кожному етапі виробництва товарів, виконання робіт, надання послуг Сума ПДВ визначається як різниця між загальною сумою нарахованого податку (зобов´язання по податку) і сумою податкового кредиту.

Практично всі види товарів, послуг і тому при порівняно низьких ставках поповнюють скарбницю краще ніж існуючий у нас до нього податок з обігу. Податок на додану вартість вдало (виходячи з інтересів держави) сполучається з лібералізацією цін чим ви ще ціни тим більше сума податку — при незмінній ставці. Ефективність застосування цього податку доведена закордонним досвідом, він застосовується в 50 країнах світу. Уперше був введе ний у Франції в 1954 році за пропозицією економіста П Лоре. Коло країн, що застосовують податок постійно розширюється Це податок на кінцевою споживача, головним чином його платить населення й у меншій мірі — підприємства. Найвища ставка в Західній Європі — у Данії, де вона становить 22%, а найнижча — у Німеччині — 14%

Досвід застосування податку на додану вартість у європейських країнах однозначно оцінюється позитивно. Він забезпечує стабільність надходження коштів у бюджет, від нього дуже важко ухилитися, його простіше стягувати й контролювати, він стимулює зростання експорту, тому що експортовані товари звільняються від податку на додану вартість.

Акциз Новим елементом податкової системи поряд з податком на додану вартість є акциз, уведений з 1 січня 1992 року. Акциз — це непрямий податок що включається в ціну товару Купуючи товар, у ціну якого включений акциз, покупець сплачує його, хоча безпосередньо платником цього податку в бюджет є продавець За допомогою акцизів у держбюджет вилучається частина вартості (ціни) товару, що не відображає ні ефективності його виробництва, ні споживчих властивостей, а є наслідком особливих умов його виробництва й реалізації.

Платниками акцизів є підприємства й організації, їхні філії й відділення, які виробляють і реалізують товари, оподатковувані акцизом Ставки акцизів встановлюються у відсотках до вільних відпускних цін, що включають витрати виробництва, прибуток і суму акцизу Ставки акцизу диференційовані в широкому діапазоні — від 10 до 90 відсотків, а перелік ставки акцизів по групах товарів визначається законом.

Акцизний збір — це непрямий податок на високорентабельні и монопольні товари, що включається в ціну товарів. Перелік товарів на які встановлюється акцизний збір і його ставки затверджує Кабінет Міністрів України Введений в 1992 році Декретом Кабінету Міністрів України від 26 12 92 р № 18 92. Податок на прибуток підприємств и організацій введений з 01 01 95р Податок на прибуток. Прибуток становить ту частину зробленого національною прибутку, який найбільше перероз поділяється. Він тісно пов’язаний з рівнем цін. Підприємства, що функціонують у ринковій економіці, прагнуть його максимізувати. Досягти цього в умовах конкурентної о ринку можна збільшенням об’єму продажу, мінімізацією витрат і поліпшенням якості продукції В умовах монополізованої економіки України, що не сформувала конкурентного середовища, зниження темпів зростання виробництва максимізація прибутку досягається невиправданим зростанням цін Вилив податку на прибуток на рівень цін значно менше, ніж ПДВ й акцизних ставок Це видно з формули обрахунку — ставка ПДВ встановлена до ціни реалізації, ставка податку на прибуток до прибутку, що становить лише частину ціни Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» суб´єктами оплати податку на прибуток є суб´єкти підприємницької діяльності, бюджетні організації в частині здійснення госпрозрахункової діяльності, банки (крім Національного банку України), які є юридичними особами відповідно до законодавства України Прибуток підприємств, включаючи підприємства, засновані на власності окремого громадянина України, обкладається за ставкою 30 %.

Мито Різновидом податкових платежів, тісно пов´язаних із цінами внутрішнього и світового ринку, є мито Сутність даного податку полягає в потоварному оподатковуванні імпортно-експортних операцій У світовій практиці прийнятий порядок митного оподатковування імпортованої продукції для захисту національного ринку Експортовані товари податком не обкладають Порядок обкладання митом предметів, які вивозяться або пересилаються громадянами за митний кордон України, введений у дію з березня 1994 року Відповідно до закону, предмети, які ввозяться на митну територію України, підлягають обкладанню митом по повних ставках єдиного митного тарифу

Платниками мита на території України є фізичні і юридичні особи Лібералізація зовнішньоекономічної діяльності вигідна для розвинених країн де експорт завжди переважає над імпортом І це розглядається як ознака розвиненості країн Наприклад, у США співвідношення експорту и імпорту 9 1 V Японії 8 1, в Україні 1 1 Мита за ввезеш товари стягуються з імпорту, але свої витрати продавець відшкодовує за рахунок споживача, з огляду на них у ціні реалізації.

Плата за землю Обчислюється у вигляді земельного податку або орендної плати по середніх ставках за одиницю розміру землі залежно від якості и місцезнаходження земельної ділянки, виходячи з його кадастрової оцінки.

Податок із власників транспортних засобів. Відрахування на геологорозвідувальні роботи Уводяться з метою відображення в собівартості й ціні на добувну продукцію об’єму витрат на робо ти, пов´язані з пошуком і розвідкою родовищ корисних копалин, а також з метою компенсації витрат бюджету Податкові платежі за право на пошук і розвідку корисних копалин істотно не збільшують кошторисну вартість робіт Однак, стимулюючи проведення робіт, впливають на вартість основних фондів видобувного підприємства и відповідно на ціну мінеральної продукції.

Плата за спеціальне використання природних ресурсів. Платежі за право використання надр землі й відрахування на відтворення мінерально-сировинної бази формують ціни мінеральної сировини їхній рівень безпосередньо пов’язується з вартістю добутої сировини. Платежі за право добувати корисні копалини встановлюють залежно від рівня їхніх цін. Так, по благородних металах тільки плата за право на видобуток і відрахування на відтворення без обліку втрат збільшують ціну приблизно на одну п´яту частину. Платежі за право на пошук, розвідку й видобуток корисних копалин складаються з разових платежів, що сплачують при участі в тендері за ліцензію й регулярні платежі протягом усього періоду проведення робіт. Ставки регулярних платежів диференційовані по видах мінеральної сировини, кількості і якості запасів, природно географічними, гірничотехнічних умовах і мають нижню й верхню межу.

Плата за воду що забирається промисловими підприємствами, також є ціною за користування водою, що регламентується законодавчими актами України. Вона визначається виходячи з витрат на водопостачання й прибутку відповідних організацій.

Іншим видом платежів, пов´язаних з використанням природних ресурсів, є відрахування на відтворення мінерально-сировинної бази.

Зазначені податки неоднаково впливають на структуру й рівень витрат і цін по галузях й окремих підприємствах. Мається на увазі, що частина податків диференційована по видах діяльності. Так, наприклад, екологічними податками обкладаються видобувні та переробні підприємства. Крім того, різна трудоємність і фондоємність виробництва продукції в різних галузях обумовлює різний рівень відрахувань. Розглянуті податки менше впливають на рівень цін, чим платежі з прибутку.

Екологічні платежі встановлюються на основі лімітів викидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище й розміщення відходів промислового, сільського господарства, будівельного й іншого виробництв. При цьому встановлюються два види ставок — у межах припустимих норм й у межах встановлених лімітів. Базові нормативи встановлюються по кожному інгредієнтові забруднюючої речовини й виду шкідливого впливу з урахуванням ступеня їхньої небезпеки для навколишнього природного середовища й здоров´я населення. Диференційовані ставки відрахувань визначаються добутком базових нормативів на коефіцієнти, що враховують екологічні фактори: природно-кліматичні особливості територій, значимість природних і соціально-культурних об´єктів. Плата за забруднення навколишнього середовища в межах встановлених лімітів визначається добутком відповідних ставок плати на різницю між лімітними й гранично припустимими нормами відходів.

Окремі економісти заперечують проти включення платежу за забруднення навколишнього природного середовища в собівартість, уважаючи, що тим самим негативні фактори виробництва знаходять суспільне визнання. І це раціонально в умовах адміністративного ціноутворення, при якому нормативна собівартість включає всі віднесені до неї платежі і є базою встановлення прейскурантної ціни. У ринковому ціноутворенні всі податкові платежі отримують суспільне визнання тільки через ціну реалізації що формується під впливом ринкових факторів. Таким чином, екологічні платежі можуть бути відшкодовані за умови високої споживчої цінності товару незалежно від форм їхнього нарахування

Відрахування й збори на будівництво ремонт і утримання автомобільних доріг Податки и платежі соціального призначення є ціною відтворення робочої сили Переважна більшість цих платежів включається в елемент собівартості «Відрахування на соціальні потреби» і відшкодовується з коштів підприємства, інші — із заробітної плати

Прибутковий податок. Цей податок обчислюється відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 26 12 92 р № 13 92 зі змінами й доповненнями Об´єктом оподатковування є сукупний оподатковуваний прибуток громадян за календарний рік.

Розмір прибуткового податку впливає на величину реальної заробітної плати, що визначає платоспроможний попит на ринку й, отже, ринкову ціну товару.

Внески у фонд для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи й соціального захисту населення Утворений в 1992 році відповідно до п 4 Постанови Верховної Ради України від 20 12 91 р № 2006-XI.

Внески у фонд сприяння зайнятості Відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» від 01 03 91 р Державний фонд сприяння зайнятості є самостійною фінансовою системою й утворюється на республіканському й місцевому рівнях.

Внески у фонд соціального страхування України Внески в пенсійний фонд Усі вище зазначені загальнодержавні податки й інші обов язкові платежі встановлюються Верховною Радою України й сплачуються на всій території України.

До місцевих податків і зборів належать:

1) готельний збір,

2) збір за паркування автомобілів,

3) ринковий збір,

4) збір за видачу ордера на квартиру,

5) курортний збір,

6) збір за участь у перегонах на іподромі,

7) збір за виграш у перегонах на іподромі,

8) податок з реклами

9) комунальним податок,

10) збір за право проведення кіно- та телезйомок,

11) збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі.

Органи місцевого самоврядування самостійно встановлюють і визначають порядок сплати місцевих податків і зборів у межах своєї компетенції, мають право вводити додаткові пільги, повністю скасовувати окремі місцеві податки й збори або звільняти від сплати деяких і давати їм відстрочку в оплаті місцевих по датків і зборів. Місцеві податки й збори перераховуються в Державний бюджет місцевого рівня в порядку, встановленому Радами народних депутатів базового рівня, якими вони встановлюються.

Таким чином, взаємозв´язок цін і податків здійснюється по декількох напрямках По-перше, податки мають методологічний зв´язок із ціною й у зв´язку із цим часто спрямовані на рішення єдиною завдання. По друге, рівень цін передбачає потребу в бюджетних коштах, а отже, прямо впливає на кількість і ставки податків По-третє, податкова складова в структурі ціни визначає їхній рівень і характеризує ступінь реалізації ними функції перерозподілу.