Маркетингова цінова політика

3.2.1. Оцінка заходів “дирижизму” на макрорівні

Заходи державного впливу на ціни можуть бути оцінені за допомогою рівнянь еластичності попиту та пропозиції залежно від зміни ціни.

Податки, платежі, мито й збори в економічних розрахунках відносяться до витрат, які безпосередньо збільшують ціну пропозиції. Частково вони можуть перекладатися на споживача, звужуючи попит. У цілому ж вони здебільшого впливають як на зменшення пропозиції, так і на скорочення попиту. Чим вище ставки податків і платежів, тим більше їхній вплив на попит та пропозицію. Зі зниженням ставок податків і платежів цей вплив зменшується. Звідси в кількісній оцінці наслідків зміни податків і платежів необхідно оптимізувати надходження в бюджет податкових й інших платежів, а також відрахувань у позабюджетні фонди. Для цього доцільно використати рівняння й графік А. Лаффера.

Вплив податкових й інших платежів на рівень формування цін показаний на рис. 3.3. Збільшення податкових ставок призводить до зміни ціни пропозиції від рівня Р0 до рівня Рь Це відбувається в результаті зміни графіка економічних витрат з положення Б0 у положення Б]. У підсумку об’єм пропозиції товару скоротиться з Оо до У цілому рівновага ринку відновиться при новій податковій ставці, але тепер уже при більш високій ціні й менших об’ємах попиту та пропозиції.

Неважко помітити, що сума податкових надходжень буде змінюватися під впливом варіювання податкової ставки При цьому істотне значення мають еластичність попиту та пропозиції залежно від зміни ціни

Американський економіст Артур Лаффер показав, що сума надходжень залежить від податкових ставок і має вигляд, представлений на рис. 3.4 Отже, кількісна оцінка зміни податкових ставок повинна бути узгоджена з їхнім впливом не тільки на умови формування цін, але й на суму податкових надходжень.

Як показує світовий досвід і теоретичні розробки у вигляді кривої Лаффера, абсолютна межа податкових вилучень у ВВП становить 45-50%, при більш високих ставках починається масове ухилення від податків, що, в остаточному підсумку, веде до звуження податкової бази й спаду виробництва

Оцінка доцільності державною впливу на умови ціноутво рення на різних гинах ринків, з одного боку, і оцінка реального державного впливу на рівень цін, з іншої, проводиться з використанням індексів монопольної влади індексу Харфиндела-Хиршмана, коефіцієнтів реактивної чинності ринку, ймовірнісного коефіцієнта еластичності, величини граничного значення.

При цьому ринок вважається нормальним для конкуренції, якщо ІХХ<1000. У цих межах значень індексу дозволяється злиття фірм. Ринок для підтримки нормальної ринкової конкуренції вважається безпечним , коли на ринку конкретного товару є:

  • 10 і більше фірм;
  • фірма не займає більше 31% ринку,
  • фірми не займають більше 44% ринку;
  • фірми не займають більше 54% ринку;
  • фірми не займають більше 63% ринку

Ринок вважається неконкурентним, якщо значення індексу перевищує 1 800 одиниць.

1) Коефіцієнт концентрації попиту та пропозиції СІІ, які характеризують реактивну здатність ринку економічної системи в цілому.

2) Якщо коефіцієнт концентрації попиту СІ10 = 0 , то ринок монопольний, тобто конкуренція відсутня

В умовах олігопольною ринку ймовірність перебуває в інтервалі 0,19-0,52, для монополістичної конкуренції характерні значення 0,65-0,96, для вільної конкуренції — більше 0,96, що означає наявність висококонкурентного ринку.

Ймовірнісна характеристика реактивної здатності ринкової системи може бути оцінена також за допомогою індексу Харфиндела-Хиршмана. Так, при повній монополії, коли фірма не має конкурентів та є єдиною на ринку, тобто а! = 100 %, індекс Харфиндела-Хиршмана дорівнює 1000.

Логічно припустити, що монополія фірми й відсутність конкуренції породжують нееластичність пропозиції, застій у виробництві Імовірність реакції виробництва на умови, що змінюються, ринку невелика. У цьому випадку графік залежності ціни від пропозиції можна вважати майже вертикальним або нахиленим вправо.

Ринки зі значенням ІХХ = 10001 нижче вважаються відносно неконцентрованими або (при досить низькому значенні індексу) просто неконцентрованими Вони вважаються конкурентними, і в силу конкуренції пропозиції досить швидко реагують на зміну ситуації на ринку.

Пропозиція (виробництво) у цих умовах досить еластична, тому що ймовірність реакції навіть одного підприємства на кон’юнктуру ринку, що змінилася, досить висока, а при невеликих значеннях ІХХ може бути й досить високою В умовах конкурентного ринку графік пропозиції буде близький до горизонтального.

3) Ймовірнісний коефіцієнт еластичності розраховується з метою визначити вплив наслідків зміни пропозиції на ринку на ймовірність реакції

Із цією метою

  • обчислюється індекс Харфиндела-Хиршмана (ІХХ),
  • на основі графіка (рис. З 5) визначається ймовірність реактивної здатності пропозиції Р (ІХХ),
  • розраховується ймовірнісний коефіцієнт еластичності пропозиції (Еч/р) залежно від зміни витрат (ціна пропозиції).

Таким чином, ІХХ дозволяє скорегувати коефіцієнт еластичності з урахуванням імовірності реакції ринкової системи й впливати на ціни.

4) Індекс граничного значення частки ринку може бути встановлений для покупців і продавців. В Україні він відноситься до продавців. Його значення встановлюється вольовим шляхом і становить 35% частки підприємства на ринку.

Даний показник як недолік має те, що відноситься до окремої фірми , що не дає інформації про стан усього ринку.

5) Індекс Лінда застосовується в країнах ЄС. Він розраховується лише для декількох самих великих фірм і тому не враховує стан «на окраїнах».