1. Альперт С. А. Обвинение в советском уголовном процессе / С.А.Альперт. – Х.: Изд-во Харьковского юридического института, 1974. – 58с.

2. Анікіна Н. Нові погляди щодо інституту цивільного позову в кримінальному процесі / Н. Анікіна // Вісник Львівського національного університету ім. І.Франка. Серія юридична. – 2004. – Вип. 39. – С. 476-483.

3. Бакірова І. Застосування судами законодавства України щодо відшкодування моральної шкоди: проблемні питання / Я. Бакірова // Право України. – 2006. – № 5. – С. 34–37.

4. Баклан М. Г. Деякі проблеми розгляду цивільних позовів та порядок застосування інших стягнень у кримінальному судочинстві / М. Г. Баклан, Л.В.Гаврилова // Вісник Верховного Суду України. – 2004. – № 4 (44). – С. 38–42.

5. Бандурка О. Методологічні засади визначення вартості злочину щодо пересічної особи / О. Бандурка, В. Радченко // Право України. – 2001. – № 4. – С. 93–97.

6. Баранова Л. М. Компенсація шкоди жертвам насильницьких злочинів в Україні (фахові аспекти) / Л. М. Баранова, С. Є. Сиротенко, М. І. Сірий. – К.: Наш час, 2006. – 98 с.

7. Баулін Ю. В. Потерпілий від злочину (міждисциплінарне правове дослідження) / Ю. В. Баулін [та ін.]; заг. ред. Ю. В. Баулін, В. І. Борисов. – Х.: Кроссроуд, 2008. – 364 с.

8. Берлач А. І. Правознавство / А. І. Берлач, Д. О. Карпенко, В.С.Ковальський, А. М. Колодій, А. Ю. Олійник, О. О. Підопригора; за ред. В.В. Копейчикова, А.М. Колодія. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 752 с.

9. Бобров К. О. Гражданский иск в уголовном судопроизводстве как средство эффективной правовой защиты человека / К. О. Бобров // Уголовное право и процесс. – 2008. – № 5. – С. 21–24.

10. Бойко В. Проблеми правосуддя в Україні і шляхи їх вирішення / В.Бойко // Право України. – 2002. – № 3. – С.3–7.

11. Ващук Б. Л. Предмет доказування щодо цивільного позову у кримінальному процесі / Б. Л. Ващук. – Львів: ПАІС, 2008. – 207 с.

12. Гошовський М. І. Потерпілий у кримінальному процесі України [Текст] / М.І. Гошовський, Кучинська О. П. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 192 с.

13. Грицаєнко Л. Р. Конституційно-правовий статус органів прокуратури України / Л. Р. Грицаєнко. – К.: Біоноватор, 2007. – 544 с.

14. Гузела М. До питання про відшкодування з власної ініціативи суду завданої злочином шкоди в кримінальному судочинстві України / М. Гузела // Вісник Львівського університету. – Серія юридична. – 1999. – Вип. 34. – С. 211.

15. Давыденко Л. М. Прокурор на предварительном следствии: блюститель закона или обвинитель / Л. М. Давыденко // Весы Фемиды. – 2000. – № 3 (15). – С. 58-61.

16. Долежан В. Вимоги до прокурорів-обвинувачів у світлі рекомендацій Ради Європи / В. Долежан, Ю. Полянський // Вісник прокуратури. – 2003. – №12 (30). – С. 11.

17. Домбругова А. Цивільний позов у кримінальній справі / А.Домбругова// Юридичний вісник України – 2007. – № 21 – С. 32–35.

18. Забара І. М. Теоретичні питання визначення інституту моральної (немайнової) шкоди в законодавстві України / І. М. Забара // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць – К.: Київський національний університет ім. Т. Шевченка. – 1999. – Вип. 14 (частина ІІ). – С.62–65.

19. Зинатуллин З. З. Возмещение материального ущерба в уголовном процессе / З. З. Зинатуллин. – Казань: Изд-во Казанского университета, 1974. – 97 с.

20. Ищенко Е. П. Кто защитит потерпевшего? / Е. П. Іщенко // Уголовное судопроизводство. – 2007. – № 3. – Ст. 3–9.

21. Каркач П. М. Організація роботи прокуратури міста, району: методичний посібник з організації роботи в міських, районних прокуратурах / П. М. Каркач. – Х.: Право, 2008. – 352 с.

22. Клименко Я. О. Відшкодування моральної шкоди у кримінальному процесі / Я. О. Клименко // Право України. – 2000. – № 6. – С. 65–68.

23. Клименко Я. Добровільне відшкодування шкоди особам, постраждалим від злочину / Я. Клименко // Право України. – 2002. – № 3. – С.35–38.

24. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За заг. ред. В. Т. Маляренка, В. Г. Гончаренка. Вид. п’яте, перероблене і доповнене. – К.: Юрисконсульт, 2008. – 896 с.

25. Кримінальний процес України: Підруч. для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти / Ю. М. Грошевий, Т. М. Мірошниченко, Ю.В.Хоматов та ін.; За ред. Ю. М. Грошевого та В. М. Хотенця. – Харків: Право, 2000. – 496 с.

26. Кучинська О. Законодавчо захистити права потерпілих / О. Кучинська // Право України. – 1996. – № 7. – С. 53–54.

27. Лисенко А. Право потерпілого на відшкодування завданої йому матеріальної та моральної шкоди / А. Лисенко // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2007. – № 1. – С. 90–100.

28. Локшина С. М. Краткий словарь иностранных слов / С.М.Локшина. – М.: Русский язык, 1988. – 630 с.

29. Малютін І. Проблеми відшкодування шкоди потерпілим державою / І.Малютін // Право України. – 2002. – № 10. – С. 65.

30. Маляренко В. Т. Окремі проблеми реформування кримінальної юстиції в Україні: академічні читання / В. Т. Маляренко // Київський регіональний центр Академії правових наук України. – К.: 2008. – Ст. 1–11.

31. Маляренко В. Т. Прокурор у кримінальному судочинстві. Деякі проблеми та шляхи їх вирішення / В. Т. Маляренко, І. В. Вернидубов. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 238 с.

32. Матієк Т. В. Узагальнення практики застосування судами законодавства, що забезпечує захист прав потерпілих у кримінальному судочинстві / Т.В. Матієк // Адвокат. – 2004. – № 2. – Ст. 47–61.

33. Михайленко О. Р. Прокуратура України / О. Р. Михайленко. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 296 с.

34. Михеєнко М. М. Кримінальний процес України / М.М.Михеєнко, В.Т.Нор, В. П. Шибіко. – К.: Либідь, 1999. – 536 с.

35. Михеєнко М. М. Науково-практичний коментар Кримінально-процесуального кодексу України / М. М. Михеєнко, В. П. Шибіко, А.Я.Дубинський. – К.: Юрінком Інтер, 1997. – 924 с.

36. Мичко М. І. Теоретичні і практичні проблеми організації роботи в апараті прокуратури області / М. І. Мичко. – Донецьк: Донеччина, 2000. – 160с.

37. Мичко М. І. Проблеми функцій і організаційного устрою прокуратури: автореф. дис. … на здобуття наукового ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.10 «Судоустрій, прокуратура та адвокатура» / М. І. Мичко. – Х., 2002. – 19 с.

38. Муравьев Н.В. Общие основания прокурорской деятельности по уголовным делам / Н.В. Муравьев. – СПб: Юридический Центр «Пресс», 2001. – 102 с.

39. Навроцький В.О. Право на оскарження до суду дій прокурора і слідчого та його реалізація / В.О. Навроцький // Адвокат. – 2001. – № 4. – С.4–5.

40. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – К.: Канон А.С.К., 2001. – 1104 с.

41. Нескороджена Л. Л. Цивільний позов, моральна шкода та її компенсація у кримінальному та цивільному судочинстві: теорія і практика / Л.Л.Нескороджена, С. В. Щербак, М. В. Сіроткіна; За заг. ред. доктора юридичних наук, професора С. Я. Фурси. – К.: Видавець Фурса С. Я.: КНТ, 2008.– 416 с.

42. Новицький І. Цивільний позов у кримінальній справі / І. Новицький // Право України. – 2003. – № 1. – С. 127–129.

43. Нор В. Т. Защита имущественных прав в уголовном судопроизводстве / В.Т. Нор. – К.: Вища школа, 1989. – 275 с.

44. Нор В. Т. Захист у кримінальному судочинстві майнових та особистих прав потерпілих від злочину за проектами КПК України: здобутки та прорахунки / В.Т. Нор // Право України. – 2009. – № 2. – С. 43–52.

45. Нор В. Т. Кримінальний процес України / В. Т. Нор. – К.: Либідь, 1999. – 380 с.

46. Орлов М. Кримінально-процесуальні гарантії відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином / М. Орлов // Право України. – 2004.– № 5. – С. 8–72.

47. Орлов М. Відшкодування завданої злочином матеріальної шкоди як завдання та функція кримінального процесу / М. Орлов // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 6. – С. 133–136.

48. Остапенко С. І. До питання забезпечення відшкодування шкоди, завданої злочином у кримінальному процесі / С. І. Остапенко // Судова апеляція. – 2007. – № 3. – Ст. 37–42.

49. Присяжнюк Т. Передумови формування інституту потерпілого у кримінальному праві України / Т. Присяжнюк // Право України. – 2005. – № 7. – С. 65–68.

50. Присяжнюк Т. Про практику застосування судами законодавства, яким передбачені права потерпілих у кримінальному судочинстві / Т.Присяжнюк // Право України. – 2004. – № 8. – С. 60–63.

51. Прокурорський нагляд в Україні / За ред. проф. Е.О.Дідоренка. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 424 с.

52. Прокурорський нагляд в Україні: Курс лекцій для студентів юридичних вищих навчальних закладів / В. Т. Нор, Я. О. Береський, І.І.Когутич, З.Д.Котик, М. В. Гузела, А. А. Павлишин, Н. П. Анікіна, С.І.Писарчук. За ред. проф. В. Т. Нора. – Львів: Тріада плюс, 2002.– 280с.

53. Рабинович П. Моральна шкода та право на її компенсацію: загальнотеоретичний підхід / П. Рабинович // Право України. – 2002. – № 4. – С.102.

54. Савицкий В. М. Стрежневая функция прокуратуры – осуществлять уголовное преследование / В.М. Савицкий // Российская юстиция. – 1994. – №10. – С. 26–28.

55. Сегедін В. Б. Прокурорський нагляд за додержанням на досудовому слідстві вимог закону щодо відшкодування збитків, заподіяних злочином / В.Б.Сегедін. – К.: ІПКК Академії прокуратури України, 2006. – 73 с.

56. Сергієнко В. Відшкодування витрат на стаціонарне лікування / В.Сергієнко // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – № 10 (52). – С. 108–109.

57. Середа Г.П. Організація діяльності районної (міської) прокуратури / Г.П.Середа, М. К. Якимчук, В. М. Куц та ін.; за заг. ред. Г. П.Середи. – Кіровоград: МПП «Антураж», 2009. – 468с.

58. Сіроткіна М. В. Компенсація моральної шкоди в кримінальному судочинстві / М. В. Сіроткіна. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2009. – 145 с.

59. Смітієнко З. Обов’язок слідчого по своєчасному забезпеченню цивільного позову / З. Смітієнко, Я. Клименко // Право України. – 2002. – № 4. – С. 56–60.

60. Тертишник В. М. Кримінально-процесуальне право України / В.М.Тертишник. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 576 с.

61. Тертишник В. М. Науково-практичний коментар до Кримінально-процесуального кодексу України / В. М. Тертишник. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. – 1056 с.

62. Толочко Я. М. Правові основи прокурорського нагляду за додержанням законів при розслідуванні злочинів проти довкілля. / Я.М.Толочко // Вчені записки Тавричного національного університету ім. В.І.Вернадського. Серія «Юридичні науки». – Т. 21 (60). – 2008. – № 1. – С.239–246.

63. Фаміна К. Цивільний позов у кримінальній справі / К. Фаміна // Юридичний вісник України. – 2007. – № 14 – С. 82–83.

64. Цивільне право України. Загальна частина: Навчальний посібник для юридичних вузів / І. А. Бірюков, Ю. О. Заіка, В. М. Співак. – К.: Наукова думка, 2000. – 304 с.

65. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / В. І. Борисова, (кер. авт. кол.), І.В. Жилінкова та ін..; за заг. ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л.Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Т.2. – 552с.

66. Цивільне право України: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л.О.Доліненко, С. О. Сарновська. – К.: МАУП, 2005. – 384с.

67. Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар / За заг. ред. Є.О.Харитонова, О. І. Харитонової, Н. Ю. Голубєвої. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008 . – 740 с.

68. Шумило М. Є. Реабілітація в кримінальному процесі України / М.Є.Шумило. – Харків: Арсіс, 2001. – 320 с.

69. Щадрин В. С. Обеспечение прав человека и роль прокурора в современном уголовном процессе: Права человека и правозащитная деятельность государства: сб. материалов Всероссийской научно-практической конференции / В. С. Щадрин: под. ред. В. Н. Лопатина. – СПб.: Юридический центр «Пресс», 2003.– 320 с.