Теоретичні засади державного управління

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Авер´янов В. Б. Державне управління: теорія і практика : Монографія / В. Б. Авер´янов, В. В. Цвєтков, В. М. Шаповал та ін. // Ред. В. Б. Авер´янов. - К.: Юрінком Інтер, 1998. - 431 с.

2. Агранофф Р. Напрямки адміністративної реформи / Р. Агранофф // - К.: Вид-во ПСП, 2001. - 11 с.

3. Адміністративна реформа : Досвід Польщі для України : Проект "Суспільство відкритих реформ" / Авт. та редкол. : Л. Токар, Я. Гонціяж, Д. Новаківська та ін. // - К.: Вид-во ТОВ "Генеза", 2000. - 52 с.

4. Адміністративно-територіальний устрій України. Шляхи реформування : [монографія] / [В. Г. Яцуба, В. А. Яцюк, О. Я. Матвіїшин та ін.]. - К. :, 2007. - 366 с.

5. Алексеев Н. С. Теория управления "эпохи без закономерностей" / Н. Алексеев // Менеджмент в России и за рубежем. - 2000. - № 3. - С. 19-28.

6. Андрійко О. Правове забезпечення процедур державного контролю у сфері виконавчої влади / О. Андрійко // Збірник наукових праць УАДУ : в 2 ч. // за заг. ред. В. І. Лугового, В. М. Князєва. - К. : Вид-во УАДУ, 1999. - Вип.. 2. - Ч. 2. - С. 297-302.

7. Атаманчук Г. В. Государственное управление (организационно-функцио-нальные вопросы) : Учебное пособие / Г. В. Атаманчук // - М.: ОАО "НПО "Экономика", 2000. - 302 с.

8. Атаманчук Г. В. Теория государственного управления : Курс лекций / Г. В. Атаманчук // - М. : Юрид. лит., 1997. - 400 с.

9. Бакуменко В. Д. Державне управління : Курс лекцій / В. Д. Бакуменко, Д. І. Дзвінчук, О. С. Поважний. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. - 536 с.

10. Бакуменко В. Д. Державне управління : основи теорії, історія і практика : Навчальний посібник / В. Д. Бакуменко, П. І. Надолішній, М. М. Їжа, Г. І. Арабаджи // За. заг. ред. Надолішнього П. І., Бакуменка В. Д. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2009. - 394 с.

11. Бакуменко В. Д. Європейські орієнтири адміністративного реформування в Україні : Монографія / В. Д. Бакуменко, Л. М. Гогіна, Ю. Г. Кальниш та ін. // За заг.ред. В. Бакуменка, В. Князєва. - К.: Вид-во НАДУ, 2004. - 172 с.

12. Бакуменко В. Д. Методологія державного управління : проблеми становлення та подальшого розвитку / В. Д. Бакуменко, В. М. Князєв, Ю. П. Сурмін // Вісник НАДУ. - 2003. - № 2. - С.11 - 27.

13. Бакуменко В. Д. Методологія системних досліджень в державному управлінні : Навчальний посібник / В. Д. Бакуменко, С. О. Кравченко. - К. : ВПЦ АМУ, 2011. - 116 с.

14. Бакуменко В. Д. Прийняття рішень в державному управлінні : Навчальний посібник [у 2 ч.] / В. Д. Бакуменко // Ч. 1. Теоретико-методологічні засади. - К. : ВПЦ АМ.У, 2010.- 276 с.

15. Бакуменко В. Д. Прийняття рішень в державному управлінні : Навчальний посібник [у 2 ч.] / В. Д. Бакуменко // Ч. 2. Науково-прикладні аспекти. - К. : ВПЦ АМ.У, 2010.- 296 с.

16. Бакуменко В. Д. Проблемний аналіз державного управління / В. Д. Бакуменко, С.О. Кравченко // Акт. пробл. держ. управ. : Зб. наук. праць Нац. академії держ. упр. при Президентові України: Одеський регіон. ін-т держав. упр.- 2006.

17. Бакуменко В. Д. Теоретичні та організаційні засади державного управління : Навчальний посібник / В. Д. Бакуменко, П. І. Надолішній. - К. : Міленіум, 2003. - 394 с.

18. Бакуменко В. Д. Формування державно-управлінських рішень : проблеми теорії, методології, практики : Монографія / В. Д. Бакуменко. - К. : Вид-во УАДУ, 2000. - 328 с.

19. Виконавча влада і адміністративне право // За заг. ред. В. Б. Авер’янова. - К. : Видавничий Дім «Ін-Юре», 2002. - 668 с.

20. Волкова В. Н. Теория систем и методы анализа в управлении и святи / В. Н. Волкова, В. А. Воронков, А. А. Денисов // - М. : Радио и связь, 1983. - 248 с.

21. Воронков А. А. Методы анализа и оценки государственных программ в США / А. А. Воронов. - М.: Наука, 1986. - 190 с.

22. Гвишиани Д. М. Организация и управление / Д. М. Гвишиани // - Изд. 3е, перераб. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1998. - 332 с.

23. Гонцяж Я. Адміністративна реформа : нездійснені мрії та втрачені можливості / Я. Гонцяж, Н. Гнидюк. - К. : Міленіум, 2002. - 136 с.

24. Гурне Б. Державне управління / Б. Гурне // Пер. з франц. В.Шовкуна. - К. : Основи, 1993. - 165 с.

25. Державне управління : Словник-довідник / Уклад.: В. Д. Бакуменко (кер. творчого кол.), Д. О. Безносенко, І. М. Варвар та ін. // За. заг. ред. Князєва В. М., Бакуменка В. Д. - К. : Вид-во УАДУ, 2002. - 228 с.

26. Державне управління і менеджмент : Навч. посібник у таблицях і схемах // За заг. ред. Г.С. Одінцової. - Х.: ХарРІ УАДУ, 2002. - 492 с.

27. Державне управління та адміністративне право в сучасній Україні : акту-альні проблеми реформування // заг. ред. В. Б. Авер’янов, І. Б. Коліушко. - К. : Вид-во УАДУ, 1999. - 49 с.

28. Друкер П. Эффективное управление. Экономические задачи и оптималь-ные решения / П. Друкер // Пер. с англ. - М. : ФАИР-ПРЕСС, 1998. - 288 с.

29. Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. // за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. - К. : НАДУ, 2010. - 820 с.

30. Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад.. держ .упр. при Президентові України ; наук.-ред.колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. - К. : НАДУ, 2011. Т. 1 : Теорія державного управління / наук.-ред.колегія : В. М. Князєв (співголова), І. В. Розпутенко (співголова) та ін. - К. : НАДУ, 2011. - 748 с.

31. Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад.. держ .упр. при Президентові України ; наук.-ред.колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. - К. : НАДУ, 2011. Т. 2 : Методологія державного управління / наук.-ред.колегія : Ю. П. Сурмін (співголова), П. І. Надолішній (співголова) та ін. - К. : НАДУ, 2011. - 692 с.

32. Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад.. держ .упр. при Президентові України ; наук.-ред.колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. - К. : НАДУ, 2011. Т. 3 : Історія державного управління / наук.-ред.колегія : А. М. Михненко (співголова), М. М. Білинська (співголова) та ін. - К. : НАДУ, 2011. - 788 с.

33. Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад.. держ .упр. при Президентові України ; наук.-ред.колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. - К. : НАДУ, 2011. Т. 7 : Державне управління в умовах глобальної та європейської інтеграції / наук.-ред.колегія : І. А. Грицяк (співголова), Ю. П. Сурмін (співголова) та ін. - К. : НАДУ, 2011. - 764 с.

34. Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки : Послання Президента України до Верховної Ради України // Уряд, кур´єр. - 04.06.2002 - № 100.

35. Закон України "Про основи національної безпеки України" від 19 червня 2003 р. № 964-ІУ // Офіційний вісник України. - 2003. - № 29.

36. Кальниш Ю. Г Політична аналітика в державному управлінні : теоретико- методологічні засади : Монографія / Ю. Г. Кальниш. - К. : Вид-во НАДУ, 2006. - 272 с.

37. Карданская Н. Л. Основы принятия управленческих решений : Учеб. пособие /Н. Л. Карданская. - М. : Рус. Деловая Лит-ра, 1998. - 288 с.

38. Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД). Держ. класифікатор України. ДК 009:2005. - К.: Держстандарт України, 2005. - 249 с.

39. Кнорринг В. И. Искусство управления : Учеб. / В. И. Кнорринг. - М. : Изд-во БЕК, 1997. - 288 с.

40. Коліушко І. Б. Виконавча влада та проблеми адміністративної реформи в Україні : [моногр.] / І. Б. Коліушко// - К. : Факт, 2002. - 260 с.

41. Конституція України [Електроний ресурс] // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 30, ст. 141. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-binЛaws/main.cgi?page=1&nreg=254%EA%2F96- %Е2%Б0.

42. Конституція України. Коментар основних положень Конституції України щодо захисту прав та свобод людини і громадянина / Упоряд. М. І. Хавронюк. - К. : Літера ЛТД, 2007. - 112 с.

43. Концепція адміністративної реформи в Україні. - К. : ДВПП Міннауки України, 1998. - 62 с.

44. Кохановский В. П. Философия и методология науки : Учебник для высших учебных заведений / В. П. Кохановский. - Ростов н/Д. : "Феникс", 1999. - 576 с.

45. Кравченко С. О. Державно-управлінські реформи : теоретико-методологічне обгрунтування та напрями впровадження : [монографія] / С. О. Кравченко. - К. : НАДУ, 2008. - 296 с.

46. Кравчук Л. М. Адміністративна реформа в Україні : стан і перспективи / Л. М. Кравчук // Вісн. УАДУ. - 1998. - № 1. - С. 13 - 23.

47. Краснейчук А. О. Становлення та розвиток консультаційної діяльності в державному управлінні України. Автореф. дис. канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 [Електроний ресурс] / А. О. Краснейчук // Академія муніципального управління. - К., 2008. - 20 с.

48. Кун Т. Структура научных революций / Т. Кун // Пер. с англ. И. 3. Наметова // Общ. ред. и послесловие С. Р. Микулинского и Л. А. Марковой. 2-е изд. - М. : "Прогресс", 1977. - 300 с.

49. Кунц Г. Управление : системный ситуационный анализ управленческих функцій / Кунц Г., О´Доннел / Пер. с англ., общ. ред. Д. М. Гвишиани. - М. : Прогресс, 1981. - Т. 2. - 512 с.

50. Лемак В. В. Державно-правова реформа в Чехословаччині в умовах пост- соціалістичної модернізації й поділу федерації / В. В. Лемак. - Ужгород : Ліра, 2002. - 248 с.

51. Литвак Б. Г. Управленческие решения / Б. Г. Литвак. - М. : Ассоциация авторов и издателей "Тандем", Изд-во ЭКМОС, 1998. - 248 с.

52. Луговий В. І. Державне управління як галузь професійної діяльності, академічної підготовки, наукових досліджень / В. І. Луговий, В. М. Князєв // Вісн. УАДУ. - 1997. - № 3-4. - С. 9-12.

53. Луговий В. Проблеми та пріоритети удосконалення добору, розстановки й підготовки кадрів державного управління в Україні / В. Луговий, В. Князєв, В. Куценк, Г. Литвинов // Вісн. УАДУ. - 2001. - № 4. - С. 5-19.

54. Малиновський В. Я. Державне управління : Навчальний посібник / В. Я. Малиновський // 3-тє вид., переробл. та допов. - К. : Атака, 2009. - 608 с.

55. Мельник А. Ф. Державне управління : підручник / А. Ф. Мельник, О. Ю. Оболенський, А. Ю. Васіна // за заг. ред.. А. Ф. Мельник. - К. : Знання, 2009. - 582 с.

56. Мескон М. Х. Основы менеджмента / М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури // Пер. с англ. - М.: Дело ЛТД, 1994. - 702 с.

57. Методологія державного управління : Словник-довідник / Уклад. : В. Д. Бакуменко (кер. автор. кол), Д. О. Безносенко, С. В. Бутівщенко та ін. // заг. ред. В. І. Лугового, В. М. Князєва, В. Д. Бакуменка. - К.: Вид-во НАДУ, 2004. - 196 с.

58. Нижник Н. Р. Про державне управління, об’єкт і предмет його теорії / Н. Р. Нижник, С. П. Мосов // Вісн. УАДУ. - 2000. - № 3. - С. 56-61.

59. Нижник Н. Р. Системний підхід в організації державного управління / Нижник Н. Р., Машков О. А. - К.: Вид-во УАДУ, 1998. - 160 с.

60. Оболенський О. Ю. Державна служба : Підручник / О. Ю. Оболенський. - К. : КНЕУ, 2006. - 472 с.

61. Одинцова Г. С. Державне управління і менеджмент : Навч. посібник у таблицях і схемах / Г. С. Одінцова, Г. І. Мостовий, О. Ю. Амосов та ін. // За заг. ред. Г. С. Одінцової. - Х.: ХарРІ НАДУ, 2002. - 492 с.

62. Одинцова Г. С. Теорія та історія державного управління : Навчальний посібник / Г. С. Одінцова, Г. С. Дзюндзюк, В. Б. Мельтюхова та ін. // - К. : «Видавничий дім «Професіонал», 2008. - 288 с.

63. Організаційна поведінка / Д. Гелрігел, Дж. В. Слокум-молодший, Р. В. Вудмен, Н. С. Тренінг // Пер. з англ. І. Тарасюк, М. Зарицка, Н. Гайдукевич. - К. : Вид-во «Основи», 2001. - 726 с.

64. Полінець О. Контроль в державному управлінні : сутність, види та форми його здійснення / О. Полінець //Вісник УАДУ, 2000. № 2. - С.71-76.

65. Пригожин А. И. Организационные управленческие паталогии / А. И. Пригожин // Общественные науки и современность. - 1998. - № 3. - С. 16-23.

66. Про першочергові заходи з проведення в Україні адміністративної реформи : Указ Президента України від 20 лист. 1998 р. № 1284/98 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

67. Райт Г. Державне управління / Г. Райт // Пер. з англ. - К. : Основи, 1994. - 191 с.

68. Реформа публічної адміністрації в Україні : проекти концепції та законів / [упоряд. : І. Б. Коліушко, В. П. Тимощук]. - К. : Центр політико-правових реформ, 2005. - 192 с.

69. Реформування державного управління в Україні : проблеми і перспективи / Кол. авт. ; наук. керів. В. В. Цвєтков - К. : Оріяни, 1998. - 364 с.

70. Саати Т. Аналитическое планирование. Организация систем / Т. Саати, К. Кернс // Пер. с англ. - М. : Радио и связь, 1991. - 224 с.

71. Саймон Г. Адміністративна поведінка : Дослідження прийняття рішень в організаціях, що виконують адміністративні функції / Г. Саймон // Пер. з англ. вид. - К. : АртЕк, 2001. - 392 с.

72. Стратегія проведення в Україні адміністративної реформи (проект) // Лист Адмін. Презид. України від 26 лист. 2001 р. №25-5/1. - 13 с.

73. Указ Президента України "Про Уповноваженого України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції" від 26 лютого 2003 р. № 169/2003 // Офіційний вісник України. - 2003. - № 9.

74. Указ Президента України “Про державні програми з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2004-2007 роки” від 13 грудня 2003 року №1433/2003.

75. Указ Президента України від 13 грудня 2003 року №1433/2003 “Про державні програми з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2004-2007 роки”.

76. Фатхутдинов Р. А. Разработка управленческого решения / Р. А. Фатхутдинов. - М. : ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез", 1998. - 272 с.

77. Цвєтков В. В. Державне управління : основні фактори ефективності (політико-правовий аспект) / В. В. Цвєтков. - X. : Право, 1996. - 164 с.

78. Шамхалов Ф. Основы теории государственного управления : Учебник для вузов / Феликс Шамхатов. - М. : ЗАО «Изд-во «Экономика», 2003. - 518 с.

79. Эшби, У. Росс. Введение в кибернетику / У. Росс Эшби. - М. : Изд-во иностранной литературы, 1959.- 432 с.

80. Drucker P. The Practice of Management. - 15th pr. - Pan Books in association with William Heinemann, 1982. - 480 p.

81. Lan Z. A Paradigmatic View of contemporary Public Administration Reserch: An Empirical Test / Lan Z., Anders K. // Administration & society. - 2000. - May. - Vol. 32. - № 2. - Р. 138-165.