Українська держава за часи своєї незалежності пройшла складний шлях від становлення до розвитку, від адміністративно-командної до ринкової економіки, від антикризового до стратегічного управління, від жорсткого заорганізованого державного управління до його трансформації на демократичних засадах.

Відбулося посилення ролі Кабінету Міністрів України як дійсно вищого органу у системі виконавчої влади країни. Проведення адміністративної реформи призвело до зменшення кількості та упорядкування системи центральних органів виконавчої влади. Фактично здійснено регламентацію роботи органів державної влади на всіх її рівнях, запровадження в їх роботі програмно-цільового та стратегічного планування. Унормовано розроблення концепцій і програм соціально-економічного розвитку територій. На часі давно очікуване реформування системи місцевого самоврядування.

Практика становлення і розвитку України підтвердила хибність захоплення лише політичним та функціональним чинником державотворення й неврахування та ігнорування його ціннісної основи - свідомісної, національної, мовної, прав людини на свободу совісті та віросповідання. Всі зазначені чинники прямо чи опосередковано суттєво впливають на успішність, ефективність, результативність і справедливість державної влади та державного управління.

Даний навчальний посібник містить знання з теорії сучасного державного управління, необхідні на рівні магістерської підготовки за освітнім напрямом «Державне управління».

При написанні посібника автори спиралися як на власний досвід, так і на праці українських та зарубіжних вчених, зокрема, В. Авер’янова, Р. Агранофа, Г. Атаманчука, В. Афанасьєва, Д. Бостона, В. Волкової, О. Воронова, Д. Гвішіані, Б. Гурне, С. О’Доннела, П. Друккера, В. Дункана, Ю. Кальниша, Н. Карданської, В Князєва, С. Кравченка, А. Краснейчук, І. Коліушка, Г. Кунца, Й. Кхола, Б. Литвака, В. Лугового, М. Месаровича, М. Мескона, П. Надолішнього, Н. Нижник, О. Руденко, А. Пригожина, Г.Райта, В. Ранта, Т. Вірхайна, Т. Сааті, Г. Саймона, Д. Сарторі, Ю. Сурміна, Л. Усаченко, Р. Фатхутдинова, В. Цвєткова, А. Чандлера, Л. Штики та ін.

Навчальний посібник є складовою частиною навчально-методичного комплексу дисципліни «Державне управління» програми підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба» в Національному університеті біоресурсів і природокористування України.