Соціологія праці

5. Класифікація трудової кар´єри

Типи й види трудової кар´єри в літературі розрізняють за достатньо широким колом підстав.

Залежно від кількості займаних робочих місць протягом трудової діяльності:

• стабільна кар´єра, якщо трудова діяльність обмежена одним робочим місцем;

• динамічна, якщо були зміни робочих місць (чи хоча б однієї з його основних характеристик).

Залежно від напрямків переходів:

• горизонтальна кар´єра, якщо відбувається перехід на робочі місця того самого соціального рангу;

• вертикальна, якщо відбувається перехід на робочі місця різних соціальних рангів;

• змішана, яка об´єднує ділянки горизонтальної і вертикальної кар´єр;

• висхідна в разі переходу з робочих місць нижчих соціальних рангів на вищі;

• спадна (деградація) в разі переходу з робочих місць вищих соціальних рангів на нижчі;

• зигзагоподібна, яка поєднує у собі ділянки висхідної і спадної кар´єр.

Залежно від швидкості переходів із одного робочого місця на інше:

• нормальна кар´єра, якщо за швидкістю переходів співвідноситься із середнім показником професійної групи;

• стрімка, якщо за швидкістю переходів випереджає нормальну кар´єру в два і більше рази;

• бурхлива, якщо поєднує в собі ділянки як висхідної, так і стрімко спадної кар´єри.

Фінський дослідник П. Синісало до стабільної і нестабільної кар´єр додає ще дві:

• • призупинену, яка охоплює тих, хто часто був без роботи, а періоди зайнятості чергувалися з періодами безробіття;

• навчальну кар´єру, що стосується тих, хто здобуває кваліфікацію або перекваліфіковується, а також навчається на курсах підвищення кваліфікації.

Характерно, що між двома останніми видами кар´єр виявлені найбільші розходження в пріоритетах сфер діяльності. Так, представники навчальної кар´єри більшого значення надають навчальній діяльності, особливо розвитку професійних знань та умінь, підвищенню загального рівня знань, культури, творчій діяльності й мистецтву. Водночас вони менше уваги приділяють забезпеченню свого економічного й родинного стану.

Для представників призупиненої кар´єри характерна недооцінка значення професійних знань і навичок, відпочинку, ідеологічної, суспільної і політичної діяльності. Тобто ті, хто був обділений доступом до цих видів діяльності, найменше до них і тягнуться.

Зауважимо, що ці висновки мають практичне значення для розуміння проблем трудової кар´єри молодих людей і в Україні у зв´язку з переходом до ринкової економіки.

В економічній літературі трапляється виокремлення двох видів кар´єри: професійної та внутрішньо-організаційної (у значенні відповідно динамічної і стабільної) кар´єри.

Крім вертикального і горизонтального напрямків внутрішньо-організаційної кар´єри, виокремлюється так званий доцентровий напрямок.

Доцентрова кар´єра — це рух до ядра, до керівництва організації. Наприклад, запрошення працівника на недоступні раніше зустрічі, наради як формального, так і неформального характеру, довірчі звертання, окремі важливі доручення керівництва.

Іноді поряд із професійною розрізняють:

• галузеву кар´єру, якщо відбувається переміщення між підприємствами й галузями;

• територіальну (міграція), якщо зміна робочого місця пов´язана зі зміною природно-географічного середовища.

Уточнимо, що автор схеми В. А. Калмик розуміє кар´єру тільки як вертикальний трудовий шлях працівника, а це не збігається з тією класифікацією кар´єри, що затвердилася в сучасній соціологічній та управлінській літературі.

Аналіз соціологічної літератури дає змогу уявляти сутність трудової кар´єри, її чинники, етапи і скласти певну класифікацію її видів. Водночас цього недостатньо, щоб, по-перше, зрозуміти особливості ділової кар´єри, тобто кар´єри менеджера; по-друге, дістати уявлення про закономірності управління кар´єрою.

Тому дослідження ділової кар´єри доцільно проводити на стику соціології праці, менеджменту персоналу і самоменеджменту.

Завершуючи розгляд теми, спід зазначити, що актуальність вивчення явища кар´єри зумовлена переходом українського суспільства до ринкової економіки, демократизацією управління, відмовою від командно-адміністративних методів управління.

Кар´єра є об´єктом вивчення ряду наук: соціології, соціальної психології, психології, управлінських наук, економіки. Найбільш вивчене це явище соціологією. У широкому значенні під кар´єрою розуміють загальну послідовність етапів розвитку людини в основних сферах її життєдіяльності, зокрема трудової, суспільної, дозвілля та ін. У вузькому значенні кар´єру розуміють як послідовність занять, виконуваних індивідом протягом його трудового життя.

Кар´єра розглядається як прояв індивідуальної соціальної мобільності. Залежно від сфер діяльності вона буває: трудова, політична, службова, артистична та ін.

Трудову кар´єру визначають як послідовність займаних індивідом робочих місць в ієрархічній системі трудової діяльності суспільства, а також як сам процес переміщення працівника з нижчих позицій на вищі. Трудова кар´єра розглядається як індивідуальна трудова мобільність. На неї поширюються закономірності процесу мобільності.

Трудова кар´єра розглядається, з одного боку, як процес зміни індивідом робочого місця, а з другого — як процес виникнення рішення про зміну роботи, його мотивація.

Загальна схема зміни робочого місця охоплює:

• зовнішні стимули й гальма зміни робочого місця;

• індивіда та його особистісні характеристики;

• ставлення індивіда до зміни робочого місця й акту переходу.

На кар´єру впливають особистісні, соціальні, ринкові чинники, а також чинники соціально-трудової ситуації.

Основними етапами кар´єри є: попередній, становлення, просування, збереження, завершення, пенсійний. Зв´язок між потребами індивіда, етапами кар´єри і стадіями життя зумовлений етапами соціалізації індивіда.

Класифікація трудової кар´єри вибудовується на таких підставах: за кількістю займаних робочих місць протягом життя — стабільна й динамічна; за напрямком переходів – горизонтальна, вертикальна, змішана; висхідна, низхідна, зигзагоподібна, доцентрова; за швидкістю переходів — нормальна, стрімка, бурхлива; за масштабами переходів — професійна, галузева, територіальна.