Філософія

Причина і наслідок

Пізнаючи навколишній світ, людина почала спостерігати, що між предметами, явищами, процесами існує зумовленість їх виникнення, загибелі. І людина часто ставила перед собою питання: "Чому?" Відповідь на це питання значною мірою залежить від розкриття причинної залежності й зумовленості між предметами, явищами. Причина — це система зв´язків і відносин, що зумовлює зміни, виникнення,руйнування предметів, явищ, зв´язків. Часто, коли говорять про причину, ототожнюють її з предметом, явищем, зв´язком, що передували появі нового предмета, явища, зв´язку. Але цього робити не слід. Причиною є не предмет, а система зв´язків, що зумовлює появу чогось нового. Не знаючи цієї зумовленості., наша свідомість убачає причинний зв´язок саме в безпосередній часовій послідовності подій. Перебігла кішка дорогу, зустрілася жінка з порожнім відром — вважається, що це причина наступної невдачі. Причина існує в нерозривному зв´язку з наслідком.

Наслідок — це результат дії причини. Наслідок завжди заключає в собі новий зміст, чого не було в причині. Причина не існує до наслідку. До наслідку існують зв´язки і відносини, в яких виникає можливість появи певного наслідку. Але вони ще не причина, а тільки умова. Умова перетворюється в причину тільки тоді, коли з´являється наслідок.

Наприклад, у надрах Землі увесь час існують складні взаємозв´язки між материковими породами і мантією, що таять у собі можливість землетрусів. Однак ці зв´язки стають причиною тільки тоді, коли вони викликають землетрус. Так і в суспільному житті. Загострення кризових ситуацій, погіршення життєвого рівня людей, порушення прав і свобод таять у собі можливість прояву масового невдоволення, страйків і навіть повстань. Але ці суперечності стають причиною тільки тоді, коли це невдоволення проявилося у формах масових виступів.

Важливо зазначити, що іноді багато причин зумовлюють один загальний наслідок. У той же час одна причина може проявитися в безлічі наслідків. Створення атомної зброї явилося наслідком багатьох причин. А вибух атомної бомби породжує безліч наслідків. Результатом взаємодії багатьох причин явилося виникнення життя на Землі. А сам факт виникнення обумовив величезну розмаїтість її форм. Причина і наслідок у процесі розвитку часто міняються місцями. Те, що було наслідком у даному конкретному зв´язку, конкретної причини, стає причиною стосовно тих наслідків, що породжуються ним. І так без кінця. Причинно-наслідковий зв´язок є всезагальним і виявляється у всіх сферах дійсності.

Немає предметів, явищ, зв´язків, що не були б обумовлені у своєму існуванні певними причинами. Все у світі обумовлено явищем, а явище заключає в собі сутність. У кожному явищі завжди закладена сутність. У чистому виді сутність не існує як особливий феномен. Вона реалізується через безліч явищ. Отже, явище - це форма прояву сутності, спосіб її буття. Явище не завжди адекватно відображає сутність. Це пов´язано з тим, що на прояв сутності впливають зовнішні фактори. Тому часто явище виражає сутність у перекрученому виді, у формі видимості. Так, схід і захід Сонця сприймається як рух Сонця навколо Землі, а не Землі навколо своєї осі.

У своїй практичній діяльності людина спочатку має справу з безліччю явищ. І тільки в міру ускладнення, розширення і поглиблення процесу пізнання вона переходить від пізнання явища до пізнання сутності, від пізнання сутності першого порядку до сутності другого порядку і т.д. У той же час пізнання сутності розкриває можливість пояснення багатьох явиш, багатьох подій. Наприклад, розкриття сутності людини дозволило пояснити багато особливостей історичного розвитку суспільства, його суперечностей, соціальну структуру, характер взаємин між людьми.

Взаємозв´язок сутності і явища становить одну з форм всезагальних зв´язків і відносин.