Професійно-психологічна підготовка працівників слідчих підрозділів

11.2. Джерела виникнення конфліктів у правоохоронних органах

Конфлікти в органах внутрішніх справ є відображенням системи міжособистісних професійних стосунків в умовах специфіки професійної діяльності. Безумовно, особливості професійної діяльності органів внутрішніх справ накладають відбиток на динаміку спілкування та взаємодії як у колективі, так і з громадянами.

За результатами дослідження І. В. Ващенко , найбільш розповсюдженими причинами конфліктів у діяльності працівників ОВС є:

- наявність протилежної спрямованості мотивів;

- зіткнення вимог, розбіжність спрямованості ціннісних орієнтацій окремих особистостей, соціальних груп і суспільства;

- складність, різнохарактерність мотивів особистості, що одночасно залежні і підпорядковані один одному;

- різний ступінь зацікавленості під час взаємодії різних суб´єктів на етапах розкриття і розслідування злочинів;

- низький рівень підготовленості окремих працівників;

- відсутність необхідних коштів для проведення деяких видів експертизи;

- транспортний дефіцит;

- зіткнення двох протилежних тенденцій всередині особистості (внутрішньоособистісний конфлікт);

- тягар невирішених у минулому проблем;

- нечіткість правових норм, що регулюють спільну діяльність під час виконання професійних завдань;

- порушення субординації;

- протиріччя у статусно-рольових позиціях;

- індивідуальні особливості працівників ОВС та багато ін.

Керівництво органів внутрішніх справ у своїх наказах (наказ МВС України № 161 від 07.04.2008, вказівка МВС № 821 від 31.07.2008) неодноразово звертало та продовжує звертати увагу керівників регіональних управлінь ОВС усіх рівнів на те, що останнім часом серед працівників ОВС суттєво зросло число самогубств, серед причин яких є: особливості особистого життя працівників, зокрема фізична втома та психоемоційне виснаження; індивідуальна вразливість працівників, їх неспроможність прийняти правильне рішення в складних життєвих ситуаціях; конфлікти в особистісних та сімейних взаємовідносинах. Також відмічено той факт, що особливості службової діяльності працівників, у тому числі постійна зайнятість працівників виконанням службових обов´язків негативно позначаються на стані здоров´я та особистому житті працівників, створюють передумови для виникнення конфліктів та непорозуміння з близькими.

У методичних рекомендаціях «Конфлікти у професійній діяльності органів внутрішніх справ», які підготовлені працівниками Г оловного управління по роботі з особовим складом МВС України, визначений перелік причин, що призводять до службових конфліктів серед працівників ОВС. Серед причин, що призводять до конструктивних конфліктів (тобто тих, що виникають на об´єктивній основі та відбивають недосконалість організації службової діяльності та управління), відмічені наступні недоліки в організації службової діяльності та управління:

- невдоволення працівниками оплатою праці;

- несприятливі умови служби;

- недоліки в організації службової діяльності;

- невідповідність прав і обов´язків;

- неритмічність роботи (штурмівщина, компанійщина);

- незручний графік роботи;

- хиби в нормативних документах, що регулюють порядок несення служби;

- незабезпеченість матеріальними ресурсами (зокрема автотранспортом, технічними засобами, засобами індивідуального захисту);

- відсутність чіткості в розподілі обов´язків, зокрема, неефективні, занадто розпливчасті або застарілі посадові інструкції (тобто забування такого принципу управління: «Керувати краще за допомогою інструкцій, а не наказів»);

- низький рівень службової та виконавчої дисципліни;

- конфліктогенні (тобто ті, що сприяють виникненню конфліктів) організаційні структури. Наприклад, керівники підрозділів можуть одержувати щодня до 10 вказівок або вимог від різних служб. Виконати всі ці вимоги буває фізично неможливо, невиконання ж указівок призводить до конфліктів;

- суперечливі стосунки або відмінна мета різних служб (наприклад служб, відповідальних за кількісні показники, і служб, відповідальних за якість, та ін.).

Серед причин, що призводять до деструктивних конфліктів (тобто тих, що породжуються частіше за все суб´єктивними причинами), - неправильні дії керівника та підлеглих, а саме:

- порушення службової етики (прояви брутальності, зверхності, зневаги до підлеглих; невиконання обіцянок; нетерпимість до думок, відмінних від власної; утиск критики; обмеження прав підлеглих; зловживання керівним становищем (наприклад, нав´язування підлеглим доручень неслужбового характеру); доручення виконавцю «через голову» безпосереднього керівника; приховування інформації (особливо в умовах скорочення штатів або реорганізації); критика, що принижує гідність людини; свідоме провокування конфлікту між підлеглими - управління за принципом «Розділяй і пануй»);

- порушення трудового законодавства;

- несправедлива оцінка керівником підлеглих і результатів їхньої праці.

Аналізуючи причини будь-якого конфлікту в підрозділах ОВС, потрібно пам´ятати, що в його основі лежать, як правило, декілька причин одночасно, а точне їх визначення відбувається тільки у разі розуміння справжніх, нерідко прихованих, цілей та прагнень опонентів.