Професійно-психологічна підготовка працівників слідчих підрозділів

7.9. Психологічні складові здорового способу життя працівників слідчих підрозділів

Здоровий спосіб життя визначається як спосіб життя окремої людини з метою профілактики хвороб та зміцнення здоров´я. Поняття «здоровий спосіб життя» досі не має однозначного тлумачення. Представники філософсько-соціологічного напрямку (П. А. Виноградов, Б. С. Брасов, О. А. Мільштейн, В. А. Пономарчук, В. І. Столяров та ін.) розглядають здоровий спосіб життя як глобальну соціальну проблему, складову життя суспільства в цілому. У психолого- педагогічному напрямку (Г. П. Аксенов, В. К. Бальсевич, М. Я. Віленський, Р. Дітлс, І. О. Мартинюк, Л. С. Кобелянська та ін.) здоровий спосіб життя розглядається з точки зору свідомості, психології людини, мотивації. Існують й інші точки зору (наприклад, медично-біологічна), однак чіткої межі між ними немає, адже усі вони спрямовані на вирішення однієї проблеми - зміцнення здоров´я людини.

Здоровий спосіб життя є передумовою розвитку інших сторін життєдіяльності людини, ефективного здійснення професійної діяльності. Його визначають:

- загальний рівень культури людини та її освіченість;

- матеріальні умови життя;

- статеві та вікові особливості людини;

- стан здоров´я;

- екологічні характеристики оточення;

- особливості професійної діяльності;

- особливості сімейних відносин та виховання;

- звички.

Спосіб життя включає три категорії:

- рівень життя (ступінь задоволеності матеріальних, культурних та духовних потреб);

- якість життя (характеризує ступінь комфорту в задоволенні потреб);

- стиль життя (поведінкові особливості, які роблять життя індивідуальним та неповторним).

Актуальність проблематики здорового способу життя нині викликана збільшенням навантажень на організм людини, зміною їх характеру у зв´язку з ускладненням суспільного життя, збільшенням ризиків техногенного, екологічного, психологічного, політичного і воєнного характеру, що провокують негативні зміни в загальному стані здоров´я.

За даними ВОЗ, здоров´я людини на 50-55 % визначається умовами і способом життя, на 25 % - екологічними умовами, на 15-20 % - спадковими факторами і лише на 10-15 % - діяльністю закладів охорони здоров´я.

Здоровий спосіб життя - це реалізація комплексу дій, спрямованих на збереження та покращення власного здоров´я у всіх сферах життя.

Базовими складовими здорового способу життя є: 1) безпечне та сприятливе навколишнє середовище, знання про вплив на здоров´я оточуючих предметів; 2) відмова від шкідливих звичок; 3) харчування, що відповідає фізіологічним потребам організму, інформованість про якість вживаних продуктів; 4) фізично активне життя з урахуванням вікових та фізіологічних особливостей, включаючи спеціальні фізичні вправи; 5) дотримання правил особистої і громадської гігієни, володіння навичками першої допомоги та самодопомоги; 6) загартування.

Формування здорового способу життя здійснюється на трьох рівнях (А. А. Мартиненко та ін.):

- соціальний: пропаганда через ЗМІ, інформаційно- просвітницька робота;

- інфраструктурний: конкретні умови в основних сферах життєдіяльності. На цьому рівні діють заклади охорони здоров´я, що здійснюють профілактичну роботу, а також керівники та працівники служб кадрового забезпечення;

- особистісний: включає систему ціннісних орієнтацій людини відносно власного здоров´я і формується під впливом перших рівнів.

У дослідженнях О. С. Васильєвої та Ф. Р. Філатова було виділено п´ять узагальнених показників, які свідчать про порушення інтрапсихічної рівноваги особистості, погіршення душевного благополуччя :

1. Страх або тривога.

2. Немотивована агресія та деструктивність (деструктивна та аутодеструктивна поведінка).

3. Локалізований біль або розмиті больові відчуття за відсутності соматичної причини.

4. Надмірна вираженість певної орієнтації або установки свідомості при запереченні альтернативної їй (наприклад, надмірне занурення у власний світ при запереченні необхідності спілкуватись - аутизм або, навпаки, - демонстра- тивно-істероїдна поведінка).

5. Фіксація свідомості на певних психічних змістах (фіксовані ідеї, нав´язливі повторювані переживання тощо).

Такі порушення внутрішньої рівноваги, однак, не слід однозначно вважати хворобою, оскільки вони можуть сигналізувати і про перехідний (кризовий або критичний) стан, тобто про необхідність змін в особистості та системі її відносин з оточуючим світом.

На основі своїх досліджень С. В. Касл виділив чинники, які пов´язують особливості праці з погіршенням психічного та фізичного здоров´я :

- умови праці - наявність факторів, що загрожують здоров´ю та безпеці, а також несприятливих умов праці: необхідність працювати швидко, затрачувати багато фізичних зусиль; надмірна тривалість роботи;

- робота сама по собі - недостатнє використання навичок та здібностей працівниками; суб´єктивне ставлення до роботи як до нецікавої; монотонна праця; перевантаження посадовими обов´язками; невідповідність вимог праці та наявних ресурсів (нормативно-правових, матеріальних, психічних та ін.);

- робота по змінах - фіксована вечірня зміна та чергування змін, які торкаються циклів сну та неспання, а також призводять до утруднень у здійсненні рольової поведінки (наприклад, роль чоловіка або батька);

- керівництво - наявність вимог до роботи, які не зовсім зрозумілі працівнику або конфліктують між собою; жорсткий контроль та відсутність автономії; нестача зворотного зв´язку з боку керівника; наявність проблем між підлеглим та керівником;

- особливості організації - непрестижність посади або робота в периферійних відділах організації;

- заробітна платня та просування по службі - неадекватність матеріальної винагороди за труд; несправедливі або занадто повільні умови просування по службі.

Наявність указаних чинників зменшує задоволеність працею, самооцінку працівників, підвищує нервове напруження та призводить до розвитку психогенних розладів здоров´я. Навпаки, ознаки «ідеальної роботи» були сформульовані автором таким чином:

- робота являє собою такий інтелектуальний запит до виконавця, з яким він може впоратись, що спонукає до залученості у процес праці та особистої зацікавленості;

- робота не є занадто втомливою;

- винагорода за труд є справедливою, інформативною та відповідає устремлінням;

- умови праці сумісні з фізичними потребами та відповідають її цілям;

- робота веде до підвищення самооцінки.

У даних про зв´язок задоволеності працею та показниками психічного здоров´я було виявлено певні закономірності:

- поведінкові індикатори (вживання алкоголю, наркотиків, паління) мало пов´язані із задоволеністю працею;

- відчуженість (незацікавленість або небажання) у сфері праці не поширюється на інші сфери життя;

- показники фізичного здоров´я мало пов´язані із задоволеністю працею;

- показники тривожності, напруженості, депресії та дратівливості значно обумовлені задоволеністю працею;

- показники «особистого щастя» та загальної задоволеності життям з плином часу дедалі менше пов´язані із задоволеністю працею.

У своїй книзі «Психологія здоров´я», говорячи про принципи здорового способу життя, Г. С. Нікіфоров наводить тибетський «Рецепт вічної молодості та здоров´я» :

1. Не лікуй свою хворобу, лікуй своє життя, не доводь тіло та дух до страждань.

2. Їж багато трав і мало м´яса.

3. Очищуй тіло від внутрішнього та зовнішнього бруду, нехай їжа не забруднює тебе.

4. Очищуй душу від поганих думок та душевного бруду, від заздрощів, зла, гордині, зверхності.

5. Отримуй в любові радість та насолоду.

6. Вставай вранці з радістю, лягай спати з посмішкою.

Формування свідомої орієнтації працівників органів внутрішніх справ на здоровий спосіб життя є одним із чинників оптимальної адаптації до умов служби і включає в себе:

- навчання алгоритмів безпечної поведінки на службі і в побуті;

- уникнення і позбавлення психологічних залежностей (алкогольної, наркотичної, ігрової, тютюнокуріння) та переборення шкідливих звичок;

- формування психологічного імунітету до негативних психогенних чинників професійної діяльності та навколишнього середовища;

- підвищення загальної культури кожного працівника;

- формування корпоративної свідомості та згуртованості колективів органів внутрішніх справ.

Важливість формування здорового способу життя неодноразово підкреслювалась в нормативних актах МВС України. Це в основному проведення додаткових занять з особовим складом органів та підрозділів внутрішніх справ, спрямованих на формування здорового способу життя, неприйнятності самогубств як способу вирішення життєвих труднощів , або важливий напрямок кадрової роботи: формування в працівників органів внутрішніх справ розуміння згубності наслідків недотримання правил безпечної поведінки та свідомої необхідності щодо збереження свого життя і здоров´я.

Згідно з Програмою психопрофілактичної роботи на 20082012 роки для формування здорового способу життя працівників ОВС передбачено наступні заходи :

- забезпечення якісної підготовки особового складу органів та підрозділів внутрішніх справ до несення служби; під час інструктажів визначення фізичної та психологічної готовності працівників органів внутрішніх справ до належного виконання службових обов´язків;

- своєчасне виявлення, відсторонення від несення служби і вживання заходів дисциплінарного реагування до осіб, які виконують службові обов´язки в стані алкогольного сп´яніння;

- поновлення роботи телефонної мережі підрозділів служби психологічного забезпечення для надання психологічних консультацій, в тому числі і щодо здорового способу життя;

- забезпечення функціонування в органах та підрозділах внутрішніх справ та вищих навчальних закладах МВС України психотренінгових комплексів та кабінетів психологічного розвантаження з метою навчання особового складу методів профілактики та подолання негативних психічних станів, прийомів саморегуляції, розвитку навичок розв´язання проблемних життєвих ситуацій тощо.

Як видно із наведеного, основна діяльність щодо формування свідомого ставлення працівників до власного здоров´я, здорового способу життя здійснюється в рамках професійно-психологічної підготовки.

ЗАВДАННЯ ТА ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ І ПІДГОТОВКИ

1. Розкрийте зміст поняття «стрес».

2. Охарактеризуйте основні стадії розвитку стресу.

3. Дайте визначення поняття «професійний стрес». Які джерела професійного стресу?

4. Назвіть основні та додаткові фактори професійного стресу.

5. Проведіть структурний аналіз будь-якого стресу в своєму житті.

6. Розкрийте поняття «посттравматичний стресовий розлад».

7. Проаналізуйте основні прийоми саморегуляції в стресовій ситуації.

8. Профілактика професійного стресу працівників слідчих підрозділів.

9. Охарактеризуйте основні психічні стани, які можуть бути викликані стресовою ситуацією.

10. Які основні фактори девіантної поведінки працівників слідчих підрозділів?

11. Які критерії діагностики зловживання та залежності від психоактивних речовин?

12. Профілактика суїцидальної поведінки в ОВС.

13. Що таке працездатність та які фактори впливають не неї?

14. Які психічні стани виникають в діяльності працівників слідчих підрозділів?

15. Психологічні складові здорового способу життя працівників слідчих підрозділів.

16. Чим визначається психологічна готовність слідчого до складних видів професійної діяльності?

17. Назвіть основні заходи щодо формування здорового способу життя працівників слідчих підрозділів.

1. Артемчук А. Ф. Алкоголизм у лиц молодого возраста : учеб. пособие / А. Ф. Артемчук. - Киев : Здоровье, 1985. - 128 с.

2. Бандурка А. М. Психология управления / А. М. Бандурка, С. П. Бочарова, Е. В. Землянская. - Харьков : Фортуна-пресс, 1998. - 464 с.

3. Бандурка А. М. Юридическая психология : монография / А. М. Бандурка, С. П. Бочарова, Е. В. Землянская. - Изд. 2-е, доп. и перераб. - Харьков : Титул, 2006. - 750 с.

4. Бандурка О. М. Психо-фізіологічні проблеми наркотизації населення : монографія / О. М. Бандурка, І. О. Віденеев, В. Б. Калиновський. - Х. : Бутенко Т. М., 2005. - 130 с.

5. Делікатний С. К. Формування психологічної готовності співробітників ОВС до забезпечення особистої безпеки в екстремальних ситуаціях оперативно-службової діяльності / С. К. Делікатний, Ж. Ю. Полешко // Вісник ХНУВС. - 1999. - № 8. - С. 224-235.

6. Друзь В. А. Фактори, що визначають ефективність професійної діяльності слідчого апарату / В. А. Друзь // Вісник ХНУВС. - 1999. - № 8. - С. 176-180.

7. Дьяченко М. И. Психологический словарь-справочник / М. И. Дьяченко, Л. А. Кандибович. - М. : АСТ, 2001. - 576 с.

8. Екстремальна юридична психологія в діяльності персоналу органів внутрішніх справ України : наук.-практ. посіб. / О. М. Бандурка, В. С. Венедиктов, О. В. Тімченко, В. Є. Христенко. - Х. : НУВС, 2005. - 319 с.

9. Корольчук М. С. Соціально-психологічне забезпечення діяльності в звичайних та екстремальних умовах : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. С. Корольчук, В. М. Крайнюк. - К. : Ніка-Центр, 2006. - 580 с.

10. Міліція і населення - партнери / В. О. Соболєв, Г. В. Попова, О. В. Болотова, В. І. Московець ; за заг. ред. проф. О. Н. Ярмиша. - Х. : Ун-т внутр. справ, 2000. - 93 с.

11. Основні форми і методи профілактичної роботи з особовим складом щодо запобігання порушень дисципліни і законності, суїцидальних дій і вчинків, вживання спиртних напоїв : пам’ятка для керівників органів та підрозділів внутрішніх справ // Лист ДКЗ МВС України від 12 трав. 2010 р. № 8911/Пп. - К. : МВС України, 2010. - 16 с.

12. Про активізацію профілактичної роботи в органах та підрозділах внутрішніх справ : вказівка МВС України від 26 берез. 2007 р. № 285. - К. : МВС України, 2007. - 2 с.

13. Про активізацію психопрофілактичної роботи в органах і підрозділах внутрішніх справ України : вказівка МВС України від 28 берез. 2006 р. № 270. - К. : МВС України, 2006. - 4 с.

14. Про вивчення проблем, які мають місце у службовій діяльності працівників органів і підрозділів внутрішніх справ України та спонукають до звільнення молодих фахівців : вказівка МВС України від 24 трав. 2006 р. № 7209/Нв. - К. : МВС України, 2006. - 5 с.

15. Про додаткові заходи щодо попередження втрат особового складу внаслідок надзвичайних подій : вказівка ДРП МВС України від 8 серп. 2005 р. № 6/2/1-4011. - К. : МВС України, 2005. - 3 с.

16. Про затвердження Програми психопрофілактичної роботи з особовим складом органів та підрозділів внутрішніх справ України на 2008-2012 роки : наказ МВС України від 7 квіт. 2008 р. № 161. - К. : МВС України, 2008. - 13 с.

17. Про порядок телефонного консультування працівників органів внутрішніх справ : метод. рек. // Лист ДРП МВС України від 23 груд. 2005 р. № 6/2/1-6037. - К. : МВС України, 2005. - 10 с.

18. Про стан суїцидальної активності працівників органів та підрозділів внутрішніх справ України в 2009 році : аналітична довідка // Лист ДКЗ МВС України від 1 лют. 2010 р. № 6/2/1 -442. - К. : МВС України, 2010. - 22 с.

19. Психология : словарь / под общ. ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Политиздат, 1990. - 494 с.

20. Психологічне забезпечення оперативно-службової діяльності працівників ОВС (професійно-психологічна підготовка працівників оперативних підрозділів) / Д. О. Александров, Г. О. Юхновець, Л. І. Казміренко та ін. - К. : НАВСУ, 2002. - 106 с.

21. Сайков Д. В. Алкогольна депресія : монографія / Д. В. Сайков, І. К. Сосін. - Х. : Колегіум, 2004. - 336 с.

22. Старшенбаум Г. В. Суицидология и кризисная психотерапия : монография / Г. В. Старшенбаум. - СПб. : Когито-Центр, 2008. - 376 с.

23. Толочек В. А. Современная психология труда : учеб. пособие / В. А. Толочек. - СПб. : Питер, 2005. - 479 с.

24. Яременко О. О. Ідеологія і основні принципи теорії формування здорового способу життя / О. О. Яременко, Р. Я. Левін // Український соціум. - 2005. - № 4. - С. 61-75.