Професійно-психологічна підготовка працівників слідчих підрозділів

6.5. Принципи використання методів психологічного впливу у правоохоронній діяльності

Практична діяльність працівників правоохоронних органів завжди так чи інакше потребує психологічного впливу на людей, адже йдеться про розкриття чи розслідування злочинів, про затримання злочинця, реалізацію інших заходів щодо забезпечення правопорядку тощо. У більшості випадків події злочину - це хитромудре переплетення різноманітних, суперечливих інтересів тих осіб, через яких слідчий повинен установити істину про події і факти. Це призводить до того, що деякі особи свідомо не повідомляють про відомі їм факти або навмисно перекручують їх. Тому доводиться не тільки допомагати відновлювати факти, але й домагатися правдивості показань. Тут психологічні методи впливу створюють умови для одержання від усіх учасників процесу повної інформації. Таким чином, можна відзначити, що використання методів психологічного впливу проводиться з метою забезпечення таких якостей процесу:

- повне встановлення істини у процесі розслідування фактів вчиненого злочину;

- зміна ставлення підозрюваного до своєї поведінки, до певних фактів, осіб;

- виховання і можливе перевиховання осіб, у яких виявляються негативні звички, навички, нахили, які можуть стати причиною вчинення ними злочину;

- активізація дії осіб, які беруть участь у розслідуванні.

Існує ряд принципів, без попереднього врахування яких цілі впливу у процесі проведення слідства не можуть бути досягнутими. Так, В. І. Черненілов та В. В. Юстицький вважають, що при здійсненні психологічного впливу, перш за все, необхідно керуватися принципами суворої відповідності методів і прийомів вимогам законності, системної детермінації, єдності пізнання і впливу.

1. Принцип суворої відповідності методів і засобів впливу, які використовуються, вимогам законності виступає провідним у системі принципів психологічного впливу, оскільки є гарантом правомірності, допустимості та соціальної справедливості. У ряді випадків закони прямо вказують на недопустимість певних видів впливу. Так, зокрема ст. 11 КПК України (Повага до людської гідності) прямо передбачає заборону одержання показань шляхом катування, погроз «... піддавати особу катуванням, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню, вдаватися до погроз, застосування такого поводження утримувати особу у принизливих умовах примушувати до дій, що принижують гідність». Ст. 373 КК України передбачає кримінальну відповідальність за будь-яке примушування давати показання на допиті «. шляхом незаконних дій з боку особи, яка проводить досудове розслідування» за «ті самі дії, поєднані із застосуванням насильства або із знущанням над особою, за відсутності ознак катування». За ч. 2 ст. 365 КК України перевищення влади, у тому числі «... якщо воно супроводжувалося насильством або погрозою застосування насильства, застосуванням зброї чи спеціальних засобів або болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями ...» також карається позбавленням волі. Дії працівників при виконанні ними службового обов´язку регламентовані також Законом України «Про міліцію» та іншими підзаконними актами. Саме цим створено достатньо ефективне правове забезпечення неухильного дотримання кожним працівником законності, вимог моралі та професійної етики.

2. Принцип системної детермінації. У своїй повсякденній діяльності кожна людина постійно відчуває на собі вплив діючих на неї сил і сама є суб´єктом значної кількості впливових факторів. Тому, вирішуючи питання психологічного впливу на осіб, які становлять інтерес для слідства, недопустимо абстрагуватися від усієї сукупності діючих на людину факторів, віддаючи перевагу тільки якомусь одному, частіше обраному зовсім довільно. Ефект психологічного впливу у цьому випадку досить складно прогнозувати і заздалегідь передбачити його розмір. І, навпаки, ретельне пророблення основних детермінуючих (тих, що справляють вплив на психіку людини) факторів вносить у процес психологічного впливу організованість і порядок.

3. Принцип єдності пізнання і впливу. Чим глибшими і різноманітнішими знаннями володіє працівник ОВС, тим легше йому зрозуміти механізм впливу людини на людину, легше оволодіти навичками використання різних засобів і способів психологічного впливу на осіб, які становлять службовий інтерес.

Принцип єдності пізнання і впливу - це відтворення їхнього діалектичного взаємозв´язку в реальній службовій діяльності. Пізнання значущих для психологічного впливу факторів і умов виступає і як передумова впливу, і як його результат.

Певна кількість авторів більш детально зупиняються ще на деяких принципах, серед яких можна виділити такі:

- здійснення впливу з урахуванням конкретних особливостей особи і загальних закономірностей психіки людини;

- планування і прогнозування процесу впливу, його елементів, зворотної реакції;

- стимулювання позитивного сприйняття впливу;

- врахування зовнішніх умов, у яких відбувається вплив;

- комбінування і маневрування прийомами і засобами впливу в залежності від зміни стану особи, на яку спрямовується вплив.

Така різноманітність деталізованих принципів пояснюється тим, що різні автори, аналізуючи ситуацію слідчої діяльності, розглядають їх на різних рівнях деталізації. Це вимагає упорядкування рівнів процесів, які розглядаються, і відповідних до них принципів класифікацій.