Професійно-психологічна підготовка працівників слідчих підрозділів

6.3. Основні напрямки вивчення психологічного впливу

Розуміння категорії психологічного впливу випливає із постулату, що дане явище в цілому являє собою специфічну форму соціальної активності особистості, відмінну від зовнішньої діяльності.

Психологічний вплив - це вплив на психічні стани, почуття, думки і вчинки інших людей за допомогою винятково психологічних засобів: вербальних, паралінгвістичних або невербальних.

За своєю суттю, підкреслює В. Н. Куликов, психологічний вплив - це «проникнення» однієї особистості у психіку іншої. Мета і результат цього проникнення - це зміни, перебудова індивідуальних чи групових поглядів, відносин, мотивів, станів, настанов.

Важливим методологічним принципом вивчення психологічного впливу і взаємовпливу є системний підхід до цих явищ.

Психологічний вплив - це системний процес, елементи якого функціонують тільки у взаємозв´язку і не можуть мати відокремленого значення. Вплив однієї особистості (групи) й у відповідь реакція іншої особистості (групи) органічно між собою пов´язані: реакція об´єкта психологічного впливу не можлива без впливу на нього суб´єкта. Ще складнішим постає це системне явище як процес психологічного взаємовпливу. Він складається із двох поєднаних актів психологічного впливу і постає як зв´язок циклів, що чергуються.

Психологічний вплив - це залежний системний процес, тому що він як елемент входить у складніші системні дії. Акт психологічного впливу - хоча і залежне, але цілісне системне явище, що включається у процес взаємовпливу в системі «суб´єкт-об´єктно-середовищних» відносин. Таким чином, елементарний акт психологічного впливу залишається «відкритим» для стороннього впливу складніших системних процесів взаємовпливу членів малих і великих соціальних груп і колективів.

Психологічний вплив - це гетерогенний (ієрархічний) системний процес, а саме таким він повинен вивчатися. З точки зору системно-структурного підходу елементами цього системного процесу можуть бути як дві особи, так і дві групи. Саме вони та зв´язки, що формуються між ними, і складають систему. Однак ці особи (групи) займають у системі взаємовпливу неоднорідні положення, знаходячись у нерівнозначних відносинах між собою. Ці відносини мають характер ієрархічний, субординаційний. Тому учасників процесу психологічного впливу часто називають по-різному. Того, хто чинить вплив (впливає), називають суб´єктом психологічного впливу, а того, на кого спрямований психологічний вплив, називають об´єктом. При цьому мається на увазі, що об´єкт психологічного впливу не пасивно сприймає вплив, а ставиться до нього активно, тому фактично він є і суб´єктом процесу. Однак ні в якому разі не можна забувати, що будь-який вплив необхідно розглядати в системі «суб´єкт- об´єктно-середовищних» відносин, причому роль середовища (оточення) частіше є визначальною.

Як нами зазначалось, визнання психологічного впливу цілісним системним процесом не заперечує виділенню для вивчення його структурних компонентів (суб´єкт, об´єкт і середовище). Навпаки, структурний аналіз психологічного впливу як цілісної системи пропонує розглядати склад цієї системи, виокремлення структурних компонентів і зв´язків між ними. Жоден компонент системи не може бути повністю зрозумілим без співвідношення з усіма іншими її компонентами.

Одним зі складових вивчення психологічного впливу є його змістовий аналіз. Зміст впливу, по-перше, надає цьому процесу певний напрям і тим самим визначає характер реакції об´єкта впливу у відповідь. Які установки, думки (погляди) і відносини будуть формуватися в об´єкта психологічного впливу, такі дії і вчинки він буде здійснювати - усе це визначається не особистістю суб´єкта впливу самою по собі, а змістом впливу. По-друге, зміст психологічного впливу впливає і на його силу.

Психологічний вплив і взаємодія включаються в усі сфери життєдіяльності людей: юриспруденцію, управління, виховання, працю і т. ін. Тому, досліджуючи психологічний вплив, виникає необхідність проведення функціонального аналізу цього явища, тобто з´ясування конкретної ролі цього системного механізму в різних видах суспільної практики.

Істотне значення у вивченні психологічного впливу має також проведення генетичного аналізу (докладне, поетапне вивчення походження, зародження і поштовху механізму впливу), який спрямовується на розкриття динамічної характеристики процесу «суб´єкт впливу - об´єкт впливу - середовище». Ми вважаємо, що з позицій системного підходу психологічний вплив можна поділити на послідовні взаємопов´язані етапи. Початковим етапом процесу впливу виступає етап установлення психологічного контакту з об´єктом впливу. Далі йде так званий операційний етап, тобто вплив суб´єкта на психіку об´єкта. Потім розпочинається процес розуміння об´єктом психологічного впливу відповідної інформації. Наступний етап процесу - результативний – виявляється реакціями об´єкта психологічного впливу у відповідь, які служать показниками психологічного впливу. Ці реакції об´єкта впливу виконують подвійну функцію. З одного боку, вони сприймаються суб´єктом впливу, зіставляються з його цілями і задумом і служать основою для виникнення нового впливу. З іншого боку, реакції об´єкта впливу впливають на ступінь упевненості суб´єкта психологічного впливу для успіху справи, впевненості у тому, що мета буде досягнута.

Істинного пізнання психологічного впливу і взаємовпливу можна досягти, тільки дотримуючись принципу соціально- психологічного детермінізму; його необхідно розглядати як такий, що обумовлений не тільки особливостями суб´єкта і об´єкта впливу, але й тими різноманітними впливами, котрими учасники цього процесу піддаються з боку свого соціального оточення. При цьому мається на увазі як мікросередовище, так і макросередовище.