Професійно-психологічна підготовка працівників слідчих підрозділів

2.2.2. Профілактика професійної деформації особистості працівників органів внутрішніх справ

Профілактика професійної деформації є сукупністю попереджувальних заходів, орієнтованих на зниження вірогідності розвитку передумов і проявів професійної деформації. Одним із завдань такої профілактики є блокування і згладжування трьох груп чинників, що сприяють розвитку професійної деформації.

Чинники, які не залежать від особливостей особистості й від соціально-психологічних характеристик службового колективу, а обумовлені специфікою діяльності в підрозділах міліції («нормативний» характер діяльності, владні повноваження, психічні й фізичні перевантаження, підвищена відповідальність за характер і результати своєї діяльності, екстремальність, об´єкт професійної діяльності тощо).

Особистісні чинники - певні особистісні особливості співробітників міліції (наприклад підвищений самоконтроль, рішучість, професійний досвід й ін.).

Фактори соціально-психологічного характеру, під якими маються на увазі соціально-психологічний клімат, стиль керівництва в колективі, ступінь соціально-психологічної захищеності особистості тощо.

Робота з профілактики професійної деформації включає заходи як психологічного, так і непсихологічного, організаційно- управлінського, виховного характеру.

До завдань, що вирішуються в процесі профілактики професійної деформації працівників органів правопорядку, слід віднести:

- формування у співробітників професійного імунітету і високої культури в роботі;

- розвиток етично-психологічної стійкості і ділової спрямованості у всіх працівників органів правопорядку;

- формування у працівників установки на проходження в роботі кодексу професійної честі;

- вдосконалення стилю і методів управління персоналом;

- формування оптимального морально-психологічного клімату в службах і підрозділах органів правопорядку.

Пропонуємо ряд практичних рекомендацій для начальників підрозділів органів внутрішніх справ як посадових осіб, еотрі безпосередньо відповідають за профілактику професійної деформації співробітників.

У сфері організації професійної діяльності:

1. Підбір особового складу з числа співробітників, які бажають працювати і люблять роботу в даному відділенні.

2. Постановка реальних завдань — прийняття всіх заходів для виконання їх у визначений час.

3. Формування навичок вести цілеспрямовану індивідуальну виховну роботу з громадянами, людьми з числа раніше судимих, а також інших людей, які підпадають у сферу діяльності працівників ОВС.

4. Формування у співробітників уміння спілкуватися з людьми, знаходити спільні інтереси, психологічно на них впливати.

5. Заохочення в підлеглих творчого мислення, нестандартного підходу до кожної справи.

6. Навчання конкретних прийомів психологічного впливу, психологічна підготовка працівників до конфліктних і стресових ситуацій.

7. Розвиток фізичної сили і витривалості співробітників.

У сфері виховної роботи:

1. Формування у співробітників наукового світогляду, морально-правових переконань, ідейно-політичних і вольових якостей.

2. Виховання почуття критики і самокритики.

3. Виховання сили волі і характеру співробітників.

4. Виховання психологічного імунітету проти впливу з боку злочинного світу, формування моральної стійкості.

5. Уміле сполучення в процесі виховного впливу на підлеглих примусових заходів і переконання.

6. Створення здорового морально-психологічного клімату в колективі.

7. Цілеспрямований і систематичний вплив на позаслужбову діяльність підлеглих, турбота про їх дозвілля і побут.

У сфері формування морально-психологічного клімату:

1. Створення умов, що прискорюють адаптацію молодих співробітників.

2. Систематичний збір і оцінка соціально-психологічної інформації про підлеглих (неформальне лідерство, психологічна атмосфера, слухи, плітки і т. д.).

3. Удосконалювання взаємин між членами колективу, керівниками і підлеглим шляхом розвитку товариського співробітництва і взаємодопомоги.

4. Удосконалювання системи інформування співробітників про найближчі і перспективні цілі та завдання, що стоять перед колективом.

5. Ефективне використання громадської думки колективу.

6. Гласне і відкрите вирішення питань матеріального і морального заохочення співробітників, які відзначилися.

7. Вивчення, закріплення і розвиток позитивних традицій у професійної діяльності.

8. Підбір, розміщення первинних колективів і груп з урахуванням індивідуальних особливостей і психологічної сумісності співробітників.

Важливо відзначити такий захід профілактики професійної деформації як психологічна підготовка працівників ОВС. Доцільно впроваджувати індивідуальні комплекси відновлення емоційної рівноваги. Наприклад, під час виникнення почуття люті, агресивності можна здійснити імітацію боксу з уявним супротивником, дихальні вправи, прогулянку поза службовою територією.

МВС України розроблено Методичні рекомендації з виявлення професійної деформації у працівників органів внутрішніх справ України відповідно до Програми реалізації Концепції психопрофілактичної роботи в органах внутрішніх справ України, затвердженої наказом МВС України від 05.04.2002 № 334, які можуть використовуватись у практичній діяльності фахівців Центрів практичної психології. Згідно із вказаними рекомендаціями, профілактична робота щодо попередження професійної деформації повинна здійснюватися керівниками всіх рівнів шляхом своєчасного виявлення зовнішніх первинних ознак професійної деформації, а також якісної психологічної діагностики та корекції, що покладається на фахівців Центрів практичної психології при ГУМВС, УМВС, УМВСТ та психологів вищих навчальних закладів МВС України.

Серед документів МВС України, які мають загальноспрямовуюче та профілактичне значення для співробітників ОВС, спонукають їх до зразкового виконання завдань та досягнення високих результатів правоохоронної діяльності, можна назвати Етичний кодекс співробітника ОВС, схвалений Колегією МВС України 05.10.2000 № 7/КМ/8, Кодекс честі співробітника ОВС України, Звернення Колегії МВС України до особового складу органів і підрозділів внутрішніх справ, наказ МВС України від 26.05.2005 № 385 «Про затвердження Комплексної програми вдосконалення бойової та психологічної підготовки особового складу органів та підрозділів внутрішніх справ України», Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України, наказ МВС України від 15.05.2007 № 157/1 «Про додаткові заходи щодо дотримання працівниками органів внутрішніх справ принципів законності, забезпечення прав і свобод громадян» тощо.

У кінцевому підсумку всі ці нормативні акти спрямовані на забезпечення кожним працівником свідомого дотримання під час виконання службових завдань та в особистому житті вимог Присяги працівника органів МВС, відповідних своєму статусу та посадовому становищу етичних норм.

Практична реалізація та результативність дії згаданих документів у першу чергу залежить від постійної уваги до втілення їх положень у повсякденне життя керівниками усіх рівнів, передусім демонструючи власний приклад дотримання задекларованих етичних норм та зразкові норми власної поведінки.

1. Які суб´єктивні фактори детермінують професійне становлення особистості?

2. Які об´єктивні фактори детермінують професійне становлення особистості?

3. Які етапи професійного становлення особистості можливо виділити?

4. Розкрийте суть поняття «криза професійного розвитку».

5. Які чинники криз професійного розвитку Ви знаєте?

6. Як кризи професійного розвитку можуть впливати на професійну діяльність працівника ОВС?

7. Розкрийте сутність поняття «професійна деформація».

8. Охарактеризуйте основні показники професійної деформації.

9. Як змінюються основні показники та зміст професійної деформації на різних її рівнях?

10. Назвіть чинники, які сприяють розвитку професійної деформації.

11. На що спрямована профілактика професійної деформації працівників органів внутрішніх справ?

12. Які основні заходи профілактики професійної деформації співробітників органів внутрішніх справ?

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Андросюк В. Г. Профессиональная психология в ОВД. Общая часть : курс лекций / В. Г. Андросюк, Л. И. Казмиренко, В. С. Медведев. - Киев : УАВД, 1995. - 111 с.

2. Ахмеров Р. А. Жизненные программы личности / Р. А. Ахмеров // Наука и практика. Диалоги нового века : материалы Междунар. науч.-практ. конф. Ч. 1. - Набережные Челны : Изд-во Камского ГПИ, 2003. - С. 3-4.

3. Бандурка А. М. Профессионализм и лидерство : учеб. пособие / А. М. Бандурка, С. П. Бочарова, Е. В. Землянская. - Харьков : Титул, 2006. - 578 с.

4. Бандурка А. М. Юридическая психология : монография / А. М. Бандурка, С. П. Бочарова., Е. В Землянская. - Харьков : Титул, 2006. - 750 с.

5. Бандурка А. М. Психология управления : учеб. пособие / А. М. Бандурка, С. П. Бочарова, Е. В. Землянская. - Харьков : Титул, 2007. - 532 с.

6. Бандурка О. М. Професійна етика працівників органів внутрішніх справ : навч. посіб. / О. М. Бандурка. - Х. : НУВС, 2001. - 220 с.

7. Безносов С. П. Профессиональная деформация и воспитание личности / С. П. Безносов // Психологическое обеспечение социального развития человека. - СПб. : Речь, 2004. - 271 с.

8. Бодров В. А. Психология профессиональной деятельности: теоретические и прикладные проблемы / В. А. Бодров. - М. : Ин-т психологии РАН, 2006. - 623 с.

9. Бойко В. В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и на других / В. В. Бойко. - М. : Филинъ, 1996. - 470 с.

10. Васильєв В. Л. Юридическая психология : учеб. для вузов / В. Л. Васильев. - [6-е изд.]. - СПб. : Питер, 2009. - 608 с.

11. Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України : закон України від 22 лют. 2006 р. № 34604V // Відомості Верховної Ради України. - 2006. - № 29. - Ст. 245.

12. Зеер Э. Ф. Психология профессий : учеб. пособие для студ. вузов / Э. Ф. Зеер. - М. : Академ. проект ; Екатеринбург : Деловая книга, 2003. - 336 с.

13. Маркова А. К. Психология профессионализма / А. К. Маркова. - М. : Педагогика, 1996. - 256 с.

14. Медведев В. С. Проблеми професійної деформації співробітників ОВС (теоретичний та прикладний аспект) / В. С. Медведєв. - К. : НАВСУ, 1999. - 310 с.

15. Методичні рекомендації з виявлення професійної деформації у працівників органів внутрішніх справ України / уклад.: М. Н. Курко, С. В. Омельченко. - К. : МВС, 2003. - 12 с.

16. Про затвердження Положення з організації професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України : наказ МВС України від 13 квіт. 2012 р. № 318. - К. : МВС України, 2012. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0728-12.

17. Програма зміцнення кадрового потенціалу МВС на 2012-2016 роки : рішення колегії МВС України від 5 лип. 2012 р. № 18км/3 «Про стан реалізації в органах внутрішніх справ державної кадрової політики, підвищення професіоналізму працівників міліції, забезпечення належного стану дисципліни та законності». - К. : МВС України, 2012. - 16 с.

18. Про затвердження Правил поведінки та професійної етики осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ України : наказ МВС України від 22 груд. 2012 р. № 155. - К. : МВС України, 2012. - 11 с.

19. Психология человека от рождения до смерти / под общ. ред. А. А. Реана. - СПб. : ЕВРОЗНАК, 2007. - 656 с.

20. Слободчиков В. И. Категория возраста в психологии и педагогике развития / В. И. Слободчиков // Вопросы психологии. - 1991. - № 2. - С. 67-74.

21. Эриксон Э. Детство и общество / Э. Эриксон ; пер. с англ. и науч. ред. А. А. Алексеев. - СПб. : Летний сад, 2000. - С. 83.