Особисті немайнові права юридичних осіб

1.1.1. Наукові праці в сфері особистих немайнових прав юридичних осіб

Особисті немайнові права юридичних осіб цивілістичною наукою комплексно не досліджені. Звичайно науковцями згадується про те, що дані права можуть належати юридичній особі, але детальним аналізом такої проблеми ніхто не займався. Щоправда є поодинокі наукові праці, які присвячені деяким аспектам особистих немайнових прав юридичних осіб, проте вони написані не українськими авторами.

За радянських часів зустрічається лише одна фундаментальна праця в цьому напрямку - це дисертація «Немайнові права господарських організацій» В. К. Волчинського 1973 року. В своїй роботі автор в той час приходить до висновку, що в правовій літературі немайнові права організацій, наприклад, право на фірму, на товарні знаки, на честь і гідність та інші, не знайшли всебічної розробки. В наявних роботах, за його словами, мало досліджені питання взаємозв’язку цих прав з матеріальними відносинами життя суспільства і недостатньо розкрита їх службова роль.

Значно пізніше, в 1991 році, виходить стаття російської дослідниці особистих немайнових прав М. Н. Малєіної «Про немайнові права кооперативів», яку вона написала ще в радянський період. На той час організації ототожнювали з трудовим колективом, який виконує соціальну функцію, тому й склалася подібна ситуація, що відповідала тому періоду.

Вже після розпаду СРСР в 1997 році написана робота О. А. Пєшкової «Відповідальність і захист при нанесенні шкоди немайновим правам і нематеріальним благам громадян і юридичних осіб», але це російська дисертація. Робота лише частково торкається особистих немайнових прав юридичних осіб, адже розкриває, в основному, питання становлення інститутів відповідальності і захисту при нанесенні шкоди майновим правам і нематеріальним благам та власне питання відповідальності при нанесенні немайнової і моральної шкоди в договірних та позадоговірних зобов’язаннях.

Ще в цьому ж році завершила свою працю Ю. Г. Іваненко «Актуальні питання захисту честі, гідності, ділової репутації громадян і ділової репутації юридичних осіб». Робота поділена на дві частини: перша присвячена дослідженню честі, гідності, діловій репутації і їх правовій охороні, і в ній окремо виділяється питання ділової репутації юридичних осіб; друга зосереджена на цивільно- процесуальних особливостях справ про захист честі, гідності і ділової репутації.

В теперішньому столітті деякі з особистих немайнових прав юридичних осіб нарешті пожвавили науковий інтерес, проте в Україні цією проблемою ніхто не займався.

Авторами творів про деякі з особистих немайнових прав юридичних осіб є російські вчені В. А. Дмітрієв, Н. Ю. Нікулічева, О. М. Дьяченко, В. В. Биковський, М. А. Селюков, В. В. Солдатов, М. Х. Абдрахманов, М. С. Бєлашова, Ю. А. Журавльов.

В. А. Дмітрієв є автором праці «Цивільно-правова індивідуалізація юридичних осіб і результатів їх діяльності» 2003 року, в якій виділяються такі питання: загальні положення про цивільно-правову індивідуалізацію юридичної особи і результатів її діяльності; цивільно-правова індивідуалізація результатів діяльності юридичних осіб. Тут досліджуються права на найменування юридичної особи, на комерційне зазначення, на місцезнаходження, на товарний знак і знак обслуговування, на найменування місця походження товару.

Автор праці «Право юридичних осіб на ділову репутацію і його цивільно-правовий захист» 2004 р., Н. Ю. Нікулічева, досліджувала одне з найпоширеніших в практиці особистих немайнових прав юридичних осіб, аналізуючи питання ділової репутації в системі нематеріальних благ, правову природу юридичних осіб на ділову репутацію та її захисту .

Таке ж особисте немайнове право юридичних осіб стало предметом зацікавленості О. М. Дьяченко, яке вона дослідила в дисертації «Ділова репутація юридичних осіб» 2005 року. В ній відображаються дві частини дослідження: поняття ділової репутації юридичної особи; здійснення і захист права на ділову репутацію юридичної особи.

В тому ж році виходить дисертація В. В. Биковського «Цивільно-правовий захист фізичних і юридичних осіб при розповсюдженні про них відомостей, що порочать честь, гідність і ділову репутацію» . Робота містить три частини: честь, гідність, ділова репутація як об’єкти цивільно-правового захисту; компенсація моральної шкоди як спосіб цивільно-правового захисту честі, гідності, ділової репутації фізичних і юридичних осіб; аналіз судової практики у справах про компенсацію моральної шкоди фізичним і юридичним особам при розповсюдженні відомостей, що порочать честь, гідність і ділову репутацію .

Інше особисте немайнове право юридичних осіб дослідив М. А. Селюков в дисертації «Індивідуалізація юридичних осіб» 2006 року. У ній відображаються питання: загальна характеристика засобів індивідуалізації; правове регулювання індивідуалізації комерційних юридичних осіб; нові засоби індивідуалізації юридичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності, в якому автор зачіпає актуальні проблеми (бренд, індивідуалізація в глобальних мережах).

Дещо дотичною до цієї проблематики є робота В. В. Солдатова «Захист конституційних прав юридичних осіб в конституційному суді

Російської федерації» 2007 року, зокрема питання 1.3: «Поняття і види конституційних прав юридичних осіб», серед яких, звичайно, й особисті немайнові.

Знову зустрічається пов’язана з особистим немайновим правом на честь, гідність та ділову репутацію проблема в дослідженні М. С. Бєлашової «Доказування і докази у справах по захисту честі, гідності і ділової репутації громадян і юридичних осіб» 2008 року . У ньому виділяються питання предмету доказування і розподілу обов’язків по доказуванню в справах про захист честі, гідності і ділової репутації, а також засоби доказування в цих справах.

Тим же роком датується праця М. Х. Абдрахманова «Охорона майна і ділової репутації юридичних осіб в кримінальному процесі». І хоча дослідження відбувається не в руслі цивілістики, все одно є питання, які зачіпають міжгалузеві відносини та цікаві моменти для аналізу нашої проблеми.

У 2009 році написана дисертація Ю. А. Журавльова «Правові основи забезпечення інформаційної безпеки юридичних осіб»[1]. У ній автор зосереджується на дослідженні питань поняття і завдання забезпечення інформаційної безпеки юридичних осіб та правових засобів такого забезпечення. Тут детально аналізуються проблеми захисту комерційної таємниці та інші проблеми, які ми пов’язуємо з особистими немайновими правами на інформацію та різного роду таємниці[2].

Як ми переконалися, в більшій мірі вище зазначені роботи стосуються прав юридичної особи на честь, гідність, ділову репутацію, рідше - на індивідуалізацію, а також інші особисті немайнові блага.

Таким чином, можемо стверджувати, що особисті немайнові права юридичних осіб є проблемою, яка потребує дослідження. Праці по даній темі в Україні відсутні, а дослідження особистих немайнових прав стосуються здебільшого фізичних осіб, про що ми ще поговоримо.[1]Журавлев Ю. А. Правовые основы обеспечения информационной безопасности юридических лиц : дисс. ... канд. юрид. наук : 12.00.14 / Ю. А. Журавлев. - М., 2009. - 165 с.

[2] Журавлев Ю. А. Правовые основы обеспечения информационной безопасности юридических лиц : автореф. дисс. ... канд. юрид. наук : 12.00.14 / Ю. А. Журавлев. -М., 2009. - 28 с.