Професійно-психологічна підготовка працівників слідчих підрозділів

1.2. Психологічна готовність працівника ОВС, її компоненти

Поняття «готовність працівника ОВС до професійної діяльності» науковці розглядають як результат професійно-психологічної підготовки.

Призначення готовності - забезпечення високих результатів у виконанні будь-якої роботи що дозволяє розглядати готовність як умову успішної професійної діяльності правоохоронців.

Зокрема, А. Ф. Линенко висвітлює готовність через особливий психологічний стан, який характеризує вибіркову, прогнозуючу активність особистості на стадії її підготовки до включення в діяльність. Готовність до виконання діяльності розглядається як здатність і прагнення виконувати будь-яку діяльність.

Науковець Л. В. Григоренко характеризує готовність як сукупність професійно-педагогічних знань, умінь, навичок та особистісних якостей, які забезпечують результативність роботи. На думку Л. М. Корнєвої, це поняття слід розглядати як складне особистісне утворення, що забезпечує високі результати професійної діяльності і включає в себе не тільки професійні знання, вміння, навички, але й професійно-моральні погляди, здатність до подолання труднощів, самооцінку результатів цієї праці, потреби у професійному самовдосконаленні.

Готовність людини до здійснення професійної діяльності є передумовою успішного та ефективного її виконання, що дозволяє якісно виконувати свої обов´язки, правильно використовувати знання, досвід, зберігати самоконтроль, вирішувати різноманітні професійні завдання. Готовність передбачає:

а) наявність внутрішньої мотивації, позитивне ставлення до професійної діяльності, стійкі позитивні мотиви цієї діяльності;

б) адекватні вимогам професійної діяльності риси характеру і здібності;

в) необхідні знання, навички та вміння.

Із психологічного погляду готовність може визначатися як певна зібраність особистості, яка допомагає їй актуалізувати і використовувати свої можливості для успішних дій, тобто це є внутрішнє налаштування на певну поведінку в процесі професійної діяльності, що вимагає розуміння працівником ОВС професійних завдань, усвідомлення своєї відповідальності, бажання досягти успіхів. Отже, формування готовності особистості до професійної діяльності передбачає такі компоненти підготовки:

1) мотиваційний: розвиток професійних інтересів, мотивів, установок, потреб, прагнень ефективно здійснювати діяльність, бажання виявити та реалізувати свої професійні здібності;

2) пізнавальний: володіння професійно необхідними знаннями, уміннями, навичками, усвідомлення мети, завдань, результату професійної діяльності;

3) емоційний: формування почуття професійної честі, відповідальності, упевненості в успіху, натхнення;

4) вольовий: цілеспрямованість, рішучість, подолання сумнівів, труднощів, дотримання дисципліни та ін.

Вище викладені визначення дозволяють уточнити поняття готовності майбутніх працівників ОВС до професійної діяльності - це цілісне, складне особистісне утворення, інтегративна якість особистості, що поєднує професійні знання, вміння, навички та якості особистості, які можуть бути сформовані за умови поєднання загальноправової, психологічної та професійної (спеціальної) підготовки.

Узагальнюючи вищевикладене, можна виділити такі компоненти готовності працівників ОВС до професійної діяльності: 1) мотиваційний компонент; 2) змістовий; 3) комунікативний; 4) операційний.