В останні роки в органах внутрішніх справ усе більше уваги приділяється професійній підготовці працівників ОВС, однією з найважливіших складових якої є психологічна підготовка. Змістом психологічної підготовки працівників ОВС є формування та удосконалення загальних та спеціальних професійно-психологічних знань, умінь і навичок, розвиток професійно важливих якостей особистості персоналу, що необхідні для успішного виконання оперативно-службових завдань. Професійно-психологічна підготовка працівників ОВС розпочинається в період професійного навчання у вищих навчальних закладах МВС України і продовжується впродовж усієї професійної діяльності.

Навчальна дисципліна «Професійно-психологічна підготовка» є складовою освітньо-професійної програми підготовки бакалавра у відомчих навчальних закладах МВС України і належить до циклу дисциплін спеціалізації майбутніх працівників ОВС. В той же час професійно-психологічна підготовка працівників ОВС різної спеціалізації (слідства, карного розшуку, громадської безпеки, ДСБЕЗ та інших) має свої специфічні особливості, що повинно бути враховано у навчально-методичній літературі за кожним напрямком підготовки.

Професійно-психологічна підготовка працівників слідчих підрозділів значною мірою обумовлена характером та змістом їх службової діяльності, пов´язаної з розслідуванням та профілактикою злочинів. Саме тому в запропонованому нами навчальному посібнику психологічна підготовка розглядається у тісному взаємозв´язку з особливостями службової діяльності слідчих.

У сучасних соціально-економічних умовах розвитку суспільства загострюється проблема злочинності, яка набуває нового змісту і проявів, коли кримінальні елементи широко використовують новітні психологічні технології. У зв´язку з цим виникає питання щодо обґрунтованості та необхідності застосування слідчими сучасних психологічних знань у галузі пізнавально-пошукової, комунікативної, реконструктивної, організаційної діяльності, використання ними ефективних психологічних методів і технік. Саме такий підхід і визначив структуру даного навчального посібника.

У першій частині посібника розглянуто загальні питання професійно-психологічної підготовки працівників ОВС взагалі та працівників слідчих підрозділів зокрема. Розкрито сутність професійно-психологічної підготовки, її шляхи та методи, проаналізовано таке явище, як професіоналізм та його складові, охарактеризовано процес професійного становлення особистості працівника ОВС в його позитивному (становлення професіонала) та деструктивному (професійна деформація) ракурсах. Більш детально висвітлено особливості та завдання слідчої діяльності, наведено професіограму слідчого як орієнтир для психологічної підготовки.

У другій частині навчального посібника розкрито спеціальні питання професійно-психологічної підготовки працівників слідчих підрозділів. Зокрема, охарактеризовано особливості та розвиток пізнавальної сфери слідчих, яка є основою для виконання пошукової і реконструктивної сторін їх професійної діяльності. Великий обсяг матеріалу подано в аспекті вирішення службових питань, пов´язаних з комунікативною діяльністю слідчого (візуальна психодіагностика, професійне спілкування, психологічний вплив). Окреме місце займають питання щодо психологічного забезпечення слідчих дій, психогігієни і психопрофілактики в діяльності працівників слідчих підрозділів.

Третя частина посібника присвячена вирішенню теоретичних та практичних питань, пов´язаних з формуванням та розвитком конфліктологічної культури працівників ОВС.

Запропонваний навчальний посібник що, базується на наукових та науково-методичних розробках провідних вітчизняних учених - спеціалістів у галузі юридичної, професійної та соціальної психології, психодіагностики, а також на методичних матеріалах ДКЗ МВС України.

Основні питання розкрито у навчальному посібнику в повному обсязі й на доступному рівні, що дозволяє курсантам і працівникам ОВС застосовувати ці знання не тільки у навчальному процесі, а й у практичній професійній діяльності.

Сподіваємося, що даний посібник сприятиме подальшому вдосконаленню професійно-психологічної підготовки працівників слідчих підрозділів.