Господарське право України. Частина 2

§ 3. Функції господарсько-правової відповідальності

У спеціальних дослідженнях та у навчальній літературі як із загальної теорії права, так і з господарського права традиційно чимало уваги приділяється функціям господарсько-правової відповідальності. Значною мірою це пояснюється тим, що аналіз функціонального спрямування норм цього правового інституту та розгляд істотних характеристик практичної дії закріплених ним правових засобів дозволяє з високим рівнем достовірності виявити:

1) загальний потенціал можливостей правового впливу окремих складових механізму господарсько-правової відповідальності на інтереси та поведінку учасників господарських відносин;

2) з одного боку, ймовірну (тобто зумовлену лише можливим збігом обставин або особистим ставленням особи), а з іншого, - безперечно або ж принаймні певним чином об’єктивно гарантовану результативність застосування санкцій відповідальності; 3) абсолютно необхідні, з огляду на мету господарсько-правової відповідальності, й факультативні її ознаки.

Функції господарсько-правової відповідальності - це напрямки її дії, той господарський результат, що настає внаслідок застосування господарсько-правової відповідальності. Види функцій господарсько-правової відповідальності в теорії господарського права визначаються по-різному. Господарсько-правова відповідальність як інструмент впливу на протиправну поведінку суб’єктів господарювання виконує такі основні функції:

1) попереджувальна функція - виявляється в тому, що не лише застосування господарсько-правової відповідальності, а й сама загроза її застосування примушує учасників господарських правовідносин (насамперед суб’єктів господарювання) діяти правомірно, аби уникнути негативних наслідків у результаті застосування такої відповідальності. Ця функція однаковою мірою притаманна всім видам і формам господарсько-правової відповідальності;

2) компенсаційно-відновлювальна функція - полягає у відновленні порушеного правопорядку й усуненні наслідків неправомірної поведінки суб’єкта господарювання. Завдяки застосуванню господарсько-правової відповідальності неправомірна діяльність припиняється, деформовані господарські зв’язки нормалізуються, спричинена шкода компенсується, порушені права відновлюються, обов’язки виконуються, нездійснені платежі спрямовуються за призначенням, неправомірно отримані доходи вилучаються і т. ін. Ця функція притаманна усім видам і формам господарсько-правової відповідальності (прибуток (доход), одержаний суб’єктом господарювання внаслідок порушення встановлених законодавством правил здійснення господарської діяльності, а також суми прихованого (заниженого) прибутку (доходу) чи суми податку, не сплаченого за прихований об’єкт оподаткування, підлягають вилученню в доход відповідного бюджету в порядку, встановленому законом (ч. 1 ст. 240 ГК України). Способами реалізації окресленої функції є: закріплення у нормах господарського законодавства юридичних обов’язків правопорушника у сфері господарювання, прав та обов’язків спеціальних і загальних правозахисних державних органів, функцією яких є саме застосування господарських санкцій, встановлення складів правомірної поведінки, спрямованих на відновлення господарських відносин;

3) сигналізаційна функція - виявляється в тому, що застосування до суб’єкта господарювання господарсько-правової відповідальності є сигналом для нього про необхідність поліпшення своєї роботи з метою уникнення в майбутньому втрат від застосування такої відповідальності, а для контрагентів такого господарюючого суб’єкта - сигналом про необхідність зважити доцільність продовження з ним договірного зв’язку або розірвання існуючого.