Господарське право України. Частина 2

§ 2. Процедура здійснення контролю за господарською діяльністю

Державний нагляд (контроль) здійснюється за місцем провадження господарської діяльності суб’єкта господарювання чи його відокремлених підрозділів або у приміщенні органу державного нагляду (контролю) у випадках, передбачених законом. Державний нагляд (контроль) можна здійснювати комплексно кількома органами державного нагляду (контролю), якщо їхні повноваження на здійснення чи участь у комплексних заходах передбачено законом. Такі заходи проводяться за спільним рішенням керівників відповідних органів державного нагляду (контролю). Державний нагляд (контроль) здійснюється в робочий час суб’єкта господарювання, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Органи державного нагляду (контролю) та суб’єкти господарювання мають право фіксувати процес здійснення планового або позапланового заходу чи кожну окрему дію засобами аудіо- та відеотехніки, не перешкоджаючи здійсненню такого заходу.

Посадові особи органу державного нагляду (контролю) з метою з’ясування обставин, які мають значення для повноти проведення заходу, здійснюють у межах повноважень, передбачених законом, огляд територій або приміщень, які використовуються для провадження господарської діяльності, а також будь-яких документів чи предметів, якщо це передбачено законом. Невиконання приписів, розпоряджень та інших розпорядчих документів органу державного нагляду (контролю) тягне за собою згідно із законом застосування штрафних санкцій до суб’єкта господарювання.

Плановий чи позаплановий захід належить здійснювати у присутності керівника або його заступника, або уповноваженої особи суб’єкта господарювання.

Перед початком здійснення державного нагляду (контролю) посадова особа органу державного нагляду (контролю) вносить запис до відповідного журналу суб’єкта господарювання (за його наявності).

Під час здійснення державного нагляду (контролю) посадові особи органу державного нагляду (контролю) зобов’язані зберігати комерційну таємницю суб’єкта господарювання. Інформацію, доступ до якої обмежено законом і яка одержана посадовою особою органу державного нагляду (контролю) під час здійснення державного нагляду (контролю), можна використовувати виключно в порядку, встановленому законом.

Для здійснення державного контролю орган державного нагляду (контролю) видає наказ, який має містити найменування суб’єкта господарювання, щодо якого буде здійснено захід, та предмет перевірки. На підставі наказу оформляється посвідчення (направлення) на проведення заходу, яке підписує керівник або заступник керівника органу державного нагляду (контролю) (із зазначенням прізвища, імені та по батькові) і засвідчує печаткою.

У посвідченні (направленні) на проведення заходу зазначаються: 1) найменування органу державного нагляду (контролю), що здійснює захід; 2) найменування суб’єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких здійснюється захід; 3) місцезнаходження суб’єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу, щодо діяльності яких здійснюється захід;

4) номер і дата наказу, на виконання якого здійснюється захід; 5) перелік посадових осіб, які беруть участь у здійсненні заходу, із зазначенням їх посади, прізвища, імені та по батькові; 6) дата початку і дата закінчення заходу; 7) тип заходу (плановий або позаплановий); 8) вид заходу (перевірка, ревізія, обстеження, огляд, інспектування тощо); 9) підстави для здійснення заходу; 10) предмет здійснення заходу; 11) інформація про здійснення попереднього заходу (тип заходу і строк його здійснення). Посвідчення (направлення) є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку здійснення заходу.

Перед початком здійснення заходу посадові особи органу державного нагляду (контролю) зобов’язані пред’явити керівнику суб’єкта господарювання або уповноваженій ним особі посвідчення (направлення) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), і надати суб’єкту господарювання копію посвідчення (направлення). Суб’єкт господарювання має право не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення заходу, якщо вони не пред’явили документів, передбачених законом.

За результатами здійснення планового або позапланового заходу посадова особа органу державного нагляду (контролю), у разі виявлення порушень вимог законодавства, складає акт, який повинен містити такі відомості: дату складення акта; тип заходу (плановий або позаплановий); вид заходу (перевірка, ревізія, обстеження, огляд тощо); предмет державного нагляду (контролю); найменування органу державного нагляду (контролю), а також посаду, прізвище, ім’я та по батькові посадової особи, яка здійснила захід; найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких здійснено захід. Посадова особа органу державного нагляду (контролю) зазначає в акті стан виконання вимог законодавства суб’єктом господарювання, а в разі невиконання - детальний опис виявленого порушення з посиланням на відповідну вимогу законодавства.

В останній день перевірки два примірники акта підписують посадові особи органу державного нагляду (контролю), які здійснювали захід, та суб’єкт господарювання або уповноважена ним особа, якщо інше не передбачено законом. Якщо суб’єкт господарювання не погоджується з актом, він підписує акт із зауваженнями. У разі відмови суб’єкта господарювання підписати акт посадова особа органу державного нагляду (контролю) вносить до такого акта відповідний запис. Один примірник акта вручають суб’єкту господарювання або уповноваженій ним особі, а другий зберігається в органі державного нагляду (контролю).

На підставі акта, який складено за результатами здійснення планового заходу, в ході якого виявлено порушення вимог законодавства, протягом п’яти робочих днів з дня завершення заходу складається припис, розпорядження або інший розпорядчий документ про усунення порушень, виявлених під час здійснення заходу.

Припис - обов’язкова для виконання у визначені строки письмова вимога посадової особи органу державного нагляду (контролю) до суб’єкта господарювання щодо усунення порушень вимог законодавства. Припис не передбачає застосування санкцій щодо суб’єкта господарювання. Припис видає та підписує посадова особа органу державного нагляду (контролю), яка здійснювала перевірку.

Розпорядження або інший розпорядчий документ органу державного нагляду (контролю) - обов’язкове для виконання письмове рішення органу державного нагляду (контролю) щодо усунення виявлених порушень у визначені строки. Розпорядження видає та підписує керівник органу державного нагляду (контролю) або його заступник. Розпорядження може передбачати застосування до суб’єкта господарювання санкцій, передбачених законом.

У разі відмови суб’єкта господарювання або уповноваженої ним особи від отримання розпорядчого документа щодо усунення порушень вимог законодавства його направляють рекомендованим листом, а на копії розпорядчого документа, який залишається в органі державного нагляду (контролю), проставляють відповідний вихідний номер і дату направлення. Розпорядчі документи щодо усунення порушень вимог законодавства можуть бути оскаржені до відповідного центрального органу виконавчої влади або суду в установленому законом порядку.

Результати перевірок суб’єктів господарювання контролюючими органами, їх посадовими особами оформлюють відповідними актами. У разі встановлення факту правопорушень до суб’єктів господарювання на підставі складених актів застосовують адміністративно-господарські санкції.