Господарське право України. Частина 2

§ 3. Правове становище фондової біржі

На сьогоднішній день правове становище фондової біржі передбачено ГК України, законами України «Про господарські товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про акціонерні товариства», іншими нормативно-правовими актами.

З економічної точки зору, фондова біржа - це організаційно оформлений постійно діючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами. Виходячи з положень

ГК України (ч. 1 ст. 360) та Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», можна дати визначення фондової біржі в юридичному контексті. Так, на нашу думку, фондова біржа - це юридична особа (організація), яка зосереджує попит і пропозицію на цінні папери, сприяє формуванню їх біржового курсу та здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства і правил фондової біржі.

Згідно з Положенням про функціонування фондових бірж, затвердженим рішенням ДКЦПФР від 19.12.2006 № 1542, основними засадами функціонування фондової біржі є:

- створення умов щодо конкурентного ціноутворення на цінні папери та інші фінансові інструменти шляхом зосередження попиту і пропозицій на їх купівлю-продаж;

- підтримання цілісності та стабільності ринку цінних паперів шляхом запровадження справедливих та рівних для всіх учасників біржових торгів правил поведінки;

- забезпечення прозорості ринку цінних паперів через оприлюднення інформації, що характеризує кон’юнктуру ринку;

- забезпечення інформування учасників біржових торгів та інвесторів щодо емітентів та їхніх цінних паперів;

- застосування ефективних технологій укладання біржових угод та виконання біржових контрактів, що відповідають міжнародним стандартам;

- забезпечення функціонування фондової біржі на постійно діючій основі; забезпечення захисту учасників біржових торгів та інвесторів від зловживань шляхом установлення вимог щодо допуску до торгівлі, застосування процедур нагляду, контролю та накладання санкцій за порушення.

До функцій фондової біржі належать:

- установлення правил проведення біржових торгів цінними паперами та іншими фінансовими інструментами;

- організація та проведення регулярних біржових торгів;

- організаційне, технологічне і технічне забезпечення проведення біржових торгів;

- установлення процедур лістингу та делістингу, допуску до торгівлі на фондовій біржі;

- ведення переліку учасників торгів, фіксація оголошених заявок, укладених біржових угод та контроль за виконанням біржових контрактів;

- ведення переліку цінних паперів та інших фінансових інструментів, унесених до біржового списку;

- обмін інформацією з депозитарними та розрахунково- кліринговими установами для забезпечення виконання біржових контрактів;

- зберігання документів щодо укладення біржових угод і виконання біржових контрактів у депозитарній системі;

- здійснення діяльності з проведення клірингу та розрахунків за договорами щодо похідних (деривативів), які укладаються з організаторами торгівлі;

- здійснення контролю за дотриманням членами фондової біржі та іншими особами, які мають право брати участь у біржових торгах згідно із законодавством, правил фондової біржі;

- відповідне реагування на виявлені порушення законодавства про цінні папери та правил фондової біржі;

- здійснення фінансового моніторингу відповідно до вимог законодавства;

- надання інформаційних послуг щодо організації торгівлі цінними паперами та іншими фінансовими інструментами;

- оприлюднення інформації відповідно до законодавства України.

Звернемо увагу на деякі особливості створення, функціонування та припинення фондової біржі в рамках ГК України та Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»:

1. Згідно із ч. 2 ст. 20 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» організаторами торгівлі на фондовому ринку є фондові біржі. Так, ч. 1 ст. 20 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» вказує, що діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку - це діяльність професійного учасника фондового ринку (організатора торгівлі) зі створення організаційних, технологічних, інформаційних, правових та інших умов для збирання та поширення інформації стосовно попиту і пропозицій, проведення регулярних торгів фінансовими інструментами за встановленими правилами, централізованого укладення і виконання договорів щодо фінансових інструментів, у тому числі здійснення клірингу та розрахунків за ними, та розв’язання спорів між членами організатора торгівлі.

2. В рамках чинного законодавства чітко визначено організаційно-правову форму фондової біржі. Так, фондова біржа утворюється й діє в організаційно-правовій формі товариства (крім повного, командитного товариства і товариства з додатковою відповідальністю) або дочірнього підприємства об’єднання торговців цінними паперами та провадить свою діяльність відповідно до ЦК України, законів, що регулюють питання утворення, діяльності та припинення юридичних осіб, з особливостями, визначеними ч. 1 ст. 21 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок». Виходячи з вищевказаного, можна дійти висновку, що фондова біржа створюється як АТ, ТзОВ або дочірнє підприємство об’єднання торговців цінними паперами, і, як наслідок, на діяльність фондової біржі поширюється законодавство про господарські товариства, а саме закони України «Про господарські товариства» та «Про акціонерні товариства».

3. Фондова біржа утворюється не менш ніж двадцятьма засновниками - торговцями цінними паперами, які мають ліцензію на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку, або їх об’єднанням, що налічує не менш ніж двадцять торговців цінними паперами. Частка одного торговця цінними паперами не може бути більшою 5 % статутного капіталу фондової біржі (ч. 2 ст. 21 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»).

4. Для здійснення своєї діяльності фондові біржі повинні підтримувати власний капітал у розмірі, не меншому ніж 15 мільйонів гривень, а для фондових бірж, що здійснюють кліринг та розрахунки, - не меншому ніж 25 мільйонів гривень.

5. Згідно із ч. 3 ст. 21 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» фондова біржа набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації. Державна реєстрація фондової біржі здійснюється в порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців».

Фондова біржа має право провадити діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку з моменту отримання ліцензії НКЦПФР.

Фондова біржа діє на підставі статуту. Статут фондової біржі затверджує вищий орган фондової біржі. У статуті фондової біржі зазначають найменування і місцезнаходження фондової біржі, порядок управління і формування її органів та їх компетенцію, мету діяльності, підстави та порядок припинення діяльності фондової біржі, розподілу майна фондової біржі у разі її ліквідації.

6. Згідно із ч. 3 ст. 360 ГК України фондова біржа спрямовує свою діяльність виключно на організацію укладання угод купівлі-продажу цінних паперів та їх похідних. Фондова біржа не може здійснювати операції з цінними паперами від власного імені та за дорученням клієнтів, а також виконувати функції депозитарію.

7. Фондова біржа має некомерційний характер діяльності. Згідно із ч. 1 ст. 21 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» прибуток фондової біржі спрямовується на її розвиток та не підлягає розподілу між її засновниками (учасниками).

8. Згідно із ч. 1 та ч. 2 ст. 361 ГК України діяльність фондової біржі припиняється за умови, якщо кількість її членів протягом установленого законом строку залишається меншою, ніж мінімальна кількість, визначена законом.

Згідно із ч. 4 ст. 21 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» діяльність фондової біржі як організатора торгівлі тимчасово зупиняється НКЦПФР у разі, коли кількість її членів стала меншою 20, а якщо фондову біржу утворено у формі дочірнього підприємства об’єднання торговців цінними паперами, - коли кількість членів такого об’єднання стала меншою ніж 20. Якщо протягом шести місяців прийняття нових членів не відбулося, діяльність фондової біржі припиняється.

Діяльність фондової біржі припиняється в порядку, встановленому для припинення діяльності господарських товариств, якщо інше не передбачено законом.

Крім того, згідно із ст. 23 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» передбачено вимоги до фондової біржі. Так, фондова біржа зобов’язана оприлюднювати та надавати НКЦПФР інформацію про:

- перелік торговців цінними паперами, допущених до укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів на фондовій біржі;

- перелік цінних паперів, які пройшли процедуру лістингу;

- обсяг торгівлі цінними паперами (кількість цінних паперів, загальну вартість укладених договорів, курс цінних

паперів щодо кожного емітента окремо) за період, установлений НКЦПФР.

У свою чергу НКЦПФР установлює порядок і форми надання зазначеної інформації та здійснює контроль за розкриттям інформації фондовими біржами.