Господарське право України. Частина 2

§ 2. Правове становище товарної біржі

Згідно із ч. 1 ст. 278 ГК України здійснення торговельно- біржової діяльності має на меті організацію та регулювання торгівлі шляхом надання послуг суб’єктам господарювання у здійсненні ними торговельних операцій спеціально утвореною господарською організацією - товарною біржею.

Діяльність товарної біржі здійснюється відповідно до ЦК України, ГК України, законів України «Про товарну біржу», «Про господарські товариства», інших нормативно-правових актів України, статуту відповідної біржі, правил біржової торгівлі та біржового арбітражу.

Згідно із ч. 1 ст. 279 ГК України товарна біржа є особливим суб’єктом господарювання, який надає послуги в укладенні біржових угод, виявленні попиту і пропозицій на товари, товарних цін, вивчає, упорядковує товарообіг і сприяє пов’язаним з ним торговельним операціям.

Згідно із ч. 1 ст. 1 Закону України «Про товарну біржу» товарна біржа є організацією, що об’єднує юридичних і фізичних осіб, які здійснюють виробничу і комерційну діяльність, і має за мету надання послуг в укладенні біржових угод, виявлення товарних цін, попиту і пропозицій на товари, вивчення, упорядкування і полегшення товарообігу і пов’язаних з ним торговельних операцій.

Звернемо увагу на особливості створення, функціонування товарної біржі:

  1. Товарна біржа є особливим суб’єктом господарювання, діє на основі господарської самостійності.
  2. Товарна біржа створюється на засадах добровільного об’єднання зацікавлених юридичних і фізичних осіб, яким це не заборонено чинним законодавством.
  3. Товарна біржа є юридичною особою, має відокремлене майно.

Згідно зі ст. 13 Закону України «Про товарну біржу» майно товарної біржі складається з фондів, що утворюються біржею, вартість яких відбивається на балансі біржі. Їй також належить інше майно, набуте на підставах, не заборонених законом.

Майно товарної біржі формується за рахунок:

а) пайових, вступних та періодичних внесків;

б) надходжень від біржових операцій та надання послуг підрозділами біржі;

в) штрафів за порушення статуту товарної біржі та правил біржової торгівлі;

г) інших грошових надходжень, що не суперечать чинному законодавству.

Пайові внески сплачують особи, що є засновниками товарної біржі. Вступні внески сплачують інші учасники, які вступають у товарну біржу після її заснування. Періодичні внески - це встановлені товарною біржею внески, що їх періодично (в установлені терміни) сплачують члени біржі.

Майно біржі належить їй на праві власності. Порядок використання майна товарної біржі визначається загальними зборами її членів.

  1. Товарна біржа має самостійний баланс, власні поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банках, печатку зі своїм найменуванням.
  2. Товарна біржа не займається комерційним посередництвом і не має на меті одержання прибутку.

Згідно із ч. 1 ст. 280 ГК України, ст. 3 Закону України «Про товарну біржу» товарна біржа має право:

- встановлювати відповідно до цього Закону та чинного законодавства власні правила біржової торгівлі та біржового арбітражу, які є обов’язковими для всіх учасників торгів;

- створювати підрозділи біржі та затверджувати положення про них;

- розробляти з урахуванням державних стандартів власні стандарти і типові контракти;

- зупиняти на деякий час біржову торгівлю, якщо ціни біржових угод протягом дня відхиляються більше ніж на визначений біржовим комітетом (радою біржі) розмір;

- установлювати вступні та періодичні внески для членів біржі, плату за послуги, що надаються біржею;

- встановлювати інші грошові збори;

- встановлювати і стягувати відповідно до статуту біржі плату за реєстрацію угод на біржі, штрафи та інші санкції за порушення статуту біржі та біржових правил;

- засновувати арбітражні комісії для вирішення спорів у торговельних угодах;

- укладати міжбіржові угоди з іншими біржами, мати своїх представників на них, у тому числі на біржах, розташованих за межами України;

- вносити в державні органи пропозиції з питань, що стосуються біржової діяльності;

- видавати біржові бюлетені, довідники та інші інформаційні та рекламні видання;

- здійснювати інші функції, передбачені статутом біржі.

Згідно із ч. 2 ст. 280 ГК України, ст. 4 Закону України

«Про товарну біржу» товарна біржа зобов’язана забезпечувати:

- створення умов для проведення біржової торгівлі;

- регулювання біржових операцій;

- регулювання цін на підставі співвідношення попиту та пропозиції на товари, що допускаються до обігу на біржі;

- надання членам і відвідувачам біржі організаційних та інших послуг;

- збір, обробку і поширення інформації, пов’язаної з кон’юнктурою ринку.

За ст. 8 Закону України «Про товарну біржу» членами товарної біржі є засновники, а також прийняті до її складу відповідно до статуту біржі вітчизняні та іноземні юридичні і фізичні особи.

Порядок прийняття у члени біржі та вибуття з її складу членів визначається статутом товарної біржі.

Так, член товарної біржі має право сам або через свого представника:

- здійснювати біржові операції на біржі та одержувати за це винагороду;

- брати участь у вирішенні питань діяльності біржі, обирати і бути обраним до її керівних органів;

- здійснювати всі управнення, що випливають зі сплати пайового або вступного внеску;

- користуватися всіма послугами біржі.

Член товарної біржі зобов’язаний:

- додержуватися статуту біржі, біржових правил торгівлі, рішень загальних зборів членів біржі та біржового комітету (ради біржі);

- провадити розрахунки за своїми угодами відповідно до правил біржової торгівлі та своєчасно інформувати біржовий комітет (раду біржі) про зміни у своєму фінансовому становищі, що можуть негативно вплинути на виконання його зобов’язань перед третіми особами та біржею;

- сплачувати членські внески;

- вести облік здійснюваних угод за формою, визначеною правилами біржової торгівлі;

- подавати необхідну інформацію контролюючим органам біржі;

- не розголошувати конфіденційні відомості та комерційну таємницю про діяльність біржі.

Вступний внесок члена біржі має дорівнювати вартості «біржового місця», що визначається, виходячи з попиту та пропозиції на нього. Особа, яка сплатила пайовий або вступний внесок, набуває управнення власника щодо «біржового місця» і може винаймати свої членські права, а також продавати ці права за правилами, встановленими біржовим комітетом (радою біржі).

Згідно зі ст. 9 Закону України «Про товарну біржу» товарна біржа діє на підставі статуту та правил товарної біржі. У статуті товарної біржі визначають:

- найменування та місцезнаходження біржі;

- склад засновників;

- предмет і цілі діяльності біржі;

- види фондів, що утворюються біржею, та їх розміри;

- органи управління біржею, порядок їх утворення та компетенцію, організаційну структуру біржі;

- порядок прийняття у члени біржі та припинення членства;

- права та обов’язки членів біржі та біржі перед третіми особами, а також членів біржі перед біржею та біржі перед її членами;

- порядок і умови застосування санкцій;

- майнову відповідальність членів біржі;

- порядок припинення біржі.

Статут може передбачати й інші положення, що стосуються створення та діяльності товарної біржі.

Правила біржової торгівлі, розроблені відповідно до чинного законодавства, є основним документом, що регламентує порядок здійснення біржових операцій, ведення біржової торгівлі та розв’язання спорів з цих питань. Правила біржової торгівлі затверджують загальні збори членів товарної біржі або орган, ними уповноважений.

У правилах біржової торгівлі визначають:

- строк та місце проведення біржових операцій;

- склад учасників біржових торгів і сукупність вимог, що ставляться до них;

- порядок здійснення та реєстрації біржових операцій;

- порядок визначення та розмір плати за користування послугами біржі;

- відповідальність учасників та працівників біржі за невиконання або неналежне виконання правил біржової торгівлі;

- інші положення, встановлені органами управління біржі.

На товарній біржі забороняють:

- купівлю-продаж товарів (контрактів) однією особою безпосередньо або через підставних осіб з метою впливу на динаміку цін;

- будь-які погоджені дії учасників біржової торгівлі, які мають своєю метою або можуть призвести до зміни чи фіксації поточних біржових цін;

- поширення неправдивих відомостей, що можуть призвести до штучної зміни кон’юнктури.