Господарське право України. Частина 2

§ 4. Захист і гарантії прав суб’єктів інвестиційної діяльності

Одним із головних завдань держави у регулюванні та залученні інвестицій можна назвати забезпечення інвесторам необхідних гарантій захисту їх прав. За таких обставин законодавством повинно бути передбачено ряд умов, які б стимулювали залучення до економіки України іноземних інвестицій та не допускали відтік вітчизняних інвестицій за кордон. Основою такого порядку є закріплення правила, за яким на території України щодо іноземних інвестицій та форм їх здійснення встановлюється національний режим інвестиційної та іншої господарської діяльності, за винятками, передбаченими законами і міжнародними договорами України. Для іноземних інвестицій у пріоритетних галузях економіки і соціальної сфери державними програмами заохочення іноземних інвестицій можуть встановлюватися додаткові пільги.

Захист інвестицій - це комплекс організаційних, технічних та правових заходів, спрямованих на створення умов, які сприяють збереженню інвестицій, досягненню мети внесення інвестицій, ефективній діяльності об’єктів інвестування та реінвестування, захисту законних прав та інтересів інвесторів, у тому числі права на отримання прибутку (доходу) від інвестицій.

Держава гарантує захист інвестицій незалежно від форм власності, а також іноземних інвестицій. Захист інвестицій забезпечується законодавством України, а також міжнародними договорами України. Інвесторам, у тому числі іноземним, забезпечується рівноправний режим, що виключає застосування заходів дискримінаційного характеру, які могли б перешкодити управлінню інвестиціями, їх використанню та ліквідації, а також передбачаються умови і порядок вивозу вкладених цінностей і результатів інвестицій. З метою забезпечення сприятливого та стабільного інвестиційного режиму держава встановлює державні гарантії захисту інвестицій.

Компенсація збитків іноземним інвесторам здійснюється з державного бюджету України або з інших джерел у порядку, що визначається КМ України. Сума компенсації має виплачуватися у валюті, в якій було здійснено інвестиції, чи в будь-якій іншій прийнятній для іноземного інвестора валюті відповідно до чинного валютного законодавства України. З моменту виникнення права на компенсацію і до моменту її виплати на суму компенсації нараховуються відсотки відповідно до середньої ставки відсотка, за яким лондонські банки надають позики першокласним банкам на ринку євровалют (лібор).

Прибуток (доход) іноземного інвестора або інші кошти, одержані у валюті України або в іноземній валюті у зв’язку з іноземними інвестиціями, можуть бути реінвестовані в Україні. Порядок реінвестування зазначених коштів визначено Законом України «Про інвестиційну діяльність».

Державні гарантії захисту інвестицій - це система правових норм, які спрямовані на захист інвестицій та не стосуються питань фінансово-господарської діяльності учасників інвестиційної діяльності та сплати ними податків, зборів (обов’язкових платежів). Державні гарантії захисту інвестицій не можуть бути скасовані або звужені стосовно інвестицій, здійснених у період дії цих гарантій.

Залучення іноземних інвестицій в національну економіку неможливо досягти без установлення державою системи гарантій для іноземних інвесторів. Законом України «Про режим іноземного інвестування» (статті 8-12) передбачено такі гарантії:

- гарантії в разі зміни законодавства. Чинним законодавством України встановлено, що якщо у подальшому спеціальним законодавством України про іноземні інвестиції будуть змінюватись гарантії захисту інвестицій, зазначені у Законі України «Про режим іноземного інвестування», то протягом 10 років з дня набрання чинності таким законодавством на вимогу іноземного інвестора застосовуються державні гарантії захисту іноземних інвестицій, зазначені у згаданому Законі; до іноземних інвестицій, що були фактично здійснені та зареєстровані до набрання чинності зазначеним Законом, застосовуються державні гарантії, встановлені чинним на той час законодавством;

- гарантії щодо примусових вилучень: встановлена заборона націоналізації іноземних інвестицій, а також їх реквізиції (за винятком випадків реквізиції для здійснення рятівних заходів у разі стихійного лиха, аварій, епідемій, епізоотій, що проводиться на підставі рішень органів, уповноважених на це КМ України, і повинна супроводжуватись швидкою, негайною і ефективною компенсацією іноземному інвестору завданих йому збитків - на основі поточних ринкових цін та/або обґрунтованої оцінки, підтвердженої аудитором або аудиторською фірмою);

- гарантії щодо незаконних дій державних органів та їх посадових осіб, які передбачають право іноземних інвесторів на оскарження таких дій, а також на компенсацію та відшкодування збитків, завданих іноземним інвесторам внаслідок дій, бездіяльності чи неналежного виконання державними органами України або їхніми посадовими особами передбачених законом обов’язків щодо іноземного інвестора чи підприємства з іноземними інвестиціями;

- гарантії в разі припинення інвестиційної діяльності, що полягають у закріпленні за іноземним інвестором права на повернення не пізніше 6 місяців з дня припинення інвестиційної діяльності своїх інвестицій в натуральній формі або у валюті інвестування в сумі фактичного внеску (з урахуванням можливого зменшення статутного фонду) без сплати мита, а також доходів з цих інвестицій у грошовій чи товарній формі за реальною ринковою вартістю на момент припинення інвестиційної діяльності, якщо інше не встановлено законодавством або міжнародними договорами України;

- гарантії переказу прибутків, доходів та інших коштів, одержаних внаслідок здійснення іноземних інвестицій: іноземним інвесторам після сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів гарантується безперешкодний і негайний переказ за кордон прибутків, доходів та інших коштів в іноземній валюті, одержаних на законних підставах внаслідок здійснення іноземних інвестицій, відповідно до порядку, визначеного НБ України.