Господарське право України. Частина 2

§ 1. Поняття та ознаки інвестиційної діяльності

Здійснення торговельної діяльності пов’язане не тільки з дотриманням вимог правил торгівлі і торговельного обслуговування споживачів, а й із обліком торговельної діяльності. Законодавством передбачено різні форми обліку торговельної діяльності, серед яких бухгалтерський облік торгових операцій та податковий облік.

Разом з тим жоден із зазначених обліків не може об’єктивно відображати торгові операції без отримання повної та достовірної інформації про розрахункові операції за торговельними угодами. Саме таке завдання ставиться перед обліком торговельних угод, який перш за все переслідує мету забезпечення фіскального інтересу держави (облік доходу з метою його оподаткування) і разом з тим забезпечує можливість засвідчення торговельних угод.

Законодавством передбачено декілька засобів та способів контролю розрахункових операцій у торговельній діяльності, які залежать від статусу суб’єктів торговельної діяльності (юридичні чи фізичні особи, платники фіксованого чи єдиного податку тощо).

До основних засобів та способів контролю розрахункових операцій у торговельній діяльності належать: застосування реєстраторів розрахункових операцій, застосування книг обліку розрахункових операцій, застосування розрахункових книг тощо.

Загальний порядок застосування реєстраторів розрахункових операцій визначено Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг». Згідно із ст. 2 вищезазначеного Закону під реєстратором розрахункових операцій розуміють пристрій або програмно-технічний комплекс, в якому реалізовані фіскальні функції і який призначений для реєстрації розрахункових операцій під час продажу товарів (надання послуг), операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та/або реєстрації кількості проданих товарів (наданих послуг). До реєстраторів розрахункових операцій належать: електронний контрольно-касовий апарат, електронний контрольно-касовий реєстратор, комп’ютерно-касова система, електронний таксометр, автомат з продажу товарів (послуг) тощо.

Реєстратори розрахункових операцій застосовуються фізичними особами - суб’єктами підприємницької діяльності або юридичними особами (їх філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами, які здійснюють операції з розрахунків у готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) під час продажу товарів (надання послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також уповноваженими банками та суб’єктами підприємницької діяльності, які виконують операції купівлі-продажу іноземної валюти.

На території України дозволяється реалізовувати та застосовувати лише ті реєстратори розрахункових операцій вітчизняного та іноземного виробництва, які включені до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій та конструкція і програмне забезпечення яких відповідає конструкторсько-технологічній та програмній документації виробника.

Суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) під час продажу товарів (надання послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, зобов’язані:

1) проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або у випадках, передбачених цим Законом, із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок;

2) видавати особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або відмовляється від неї, розрахунковий документ установленої форми на повну суму проведеної операції;

3) застосовувати реєстратори розрахункових операцій, що включені до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій, з додержанням установленого порядку їх застосування;

4) забезпечувати цілісність пломб реєстратора розрахункових операцій і незмінність його конструкції та програмного забезпечення;

5) у разі незастосування реєстраторів розрахункових операцій у випадках, визначених Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», проводити розрахунки з використанням книги обліку розрахункових операцій та розрахункової книжки з додержанням установленого порядку їх ведення, крім випадків, коли ведеться облік через електронні системи прийняття ставок, що контролюються у режимі реального часу Держказначейством України;

6) забезпечувати зберігання використаних книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок протягом трьох років після їх закінчення;

7) подавати до органів ДПС звітність, пов’язану із застосуванням реєстратора розрахункових операцій та розрахункових книжок, не пізніше 15 числа наступного за звітним місяця;

8) реалізовувати товари (надавати послуги) за умови наявності цінника на товар (меню, прейскуранта, тарифу на послугу, що надається) у грошовій одиниці України;

9) щоденно друкувати на реєстраторах розрахункових операцій (за винятком автоматів з продажу товарів (послуг) фіскальні звітні чеки і забезпечувати їх зберігання в книгах обліку розрахункових операцій;

10) друкувати або створювати в електронній формі на реєстраторах розрахункових операцій (за винятком автоматів з продажу товарів (послуг) контрольні стрічки і забезпечувати їх зберігання протягом трьох років;

11) проводити розрахункові операції через реєстратори розрахункових операцій з використанням режиму попереднього програмування найменування, цін товарів (послуг) та обліку їх кількості;

12) вести у порядку, встановленому законодавством, облік товарних запасів на складах та/або за місцем їх реалізації, здійснювати продаж лише тих товарів, які відображені в такому обліку, за винятком продажу товарів особами, які відповідно до законодавства оподатковуються за правилами, що не передбачають ведення обліку обсягів реалізованих товарів (наданих послуг);

13) забезпечувати відповідність сум готівкових коштів на місці проведення розрахунків до суми коштів, яка зазначена в денному звіті реєстратора розрахункових операцій, а у випадку використання розрахункової книжки - до загальної суми продажу за розрахунковими квитанціями, виданими з початку робочого дня;

14) вводити в експлуатацію, проводити технічне обслуговування, ремонтувати реєстратори розрахункових операцій через центри сервісного обслуговування у встановленому порядку;

15) надавати покупцю товарів (послуг) на його вимогу чек, накладну або інший письмовий документ, що засвідчує передання права власності на них від продавця до покупця з метою виконання вимог Закону України «Про захист прав споживачів».

У разі виходу з ладу реєстратора розрахункових операцій та здійснення його ремонту або у разі тимчасового, але не більше 72 годин (7 робочих днів), відключення електроенергії проведення розрахункових операцій здійснюється з використанням книги обліку розрахункових операцій та розрахункової книжки або із застосуванням належним чином зареєстрованого резервного реєстратора розрахункових операцій. У разі виходу з ладу реєстратора розрахункових операцій, що застосовується для реєстрації операцій з купівлі- продажу іноземної валюти, облік цих операцій та формування розрахункових документів здійснюється у порядку, встановленому НБ України.

Під книгою обліку розрахункових операцій розуміють прошнуровану і належним чином зареєстровану в органах ДПС України книгу, що містить щоденні звіти, які складаються на підставі відповідних розрахункових документів щодо руху готівкових коштів, товарів (послуг).

Порядок застосування книг обліку розрахункових операцій визначається Порядком реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій і розрахункових книжок, який затверджено Наказом ДПА України «Про затвердження нормативно-правових актів до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

Книги обліку розрахункових операцій застосовуються з використанням розрахункових книжок у випадках, коли розрахункові операції дозволено проводити без застосування реєстраторів розрахункових операцій.

Розрахункова книжка - це належним чином зброшурована та прошнурована книжка, зареєстрована в органах ДПС України, що містить номерні розрахункові квитанції, які видаються покупцям у визначених Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» випадках, коли не застосовуються реєстратори розрахункових операцій;

Порядок застосування розрахункових книг визначається Порядком реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій і розрахункових книжок, який затверджено Наказом ДПА України «Про затвердження нормативно-правових актів до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг». Розрахункові книги застосовуються у випадках, коли розрахункові операції дозволено проводити без застосування реєстраторів розрахункових операцій. Розрахункові книги застосовуються із використанням книг обліку розрахункових операцій.

Реєстратори розрахункових операцій та розрахункові книжки не застосовуються:

1) під час здійснення торгівлі продукцією власного виробництва та надання послуг підприємствами, установами й організаціями усіх форм власності, крім підприємств торгівлі та громадського харчування, у разі проведення розрахунків у касах цих підприємств, установ і організацій з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних і завірених печаткою у встановленому порядку;

2) під час виконання усіх банківських операцій (крім операцій з купівлі-продажу іноземної валюти);

3) під час виконання операцій з купівлі-продажу іноземної валюти у разі, якщо ці операції виконуються у касах уповноважених банків з оформленням розрахункових документів відповідно до нормативних актів НБ України;

4) під час продажу проїзних і перевізних документів із застосуванням бланків суворого обліку на залізничному (крім приміського) та авіаційному транспорті з оформленням розрахункових і звітних документів та на автомобільному транспорті з видачею талонів, квитанцій, квитків з нанесеними друкарським способом серією, номером, номінальною вартістю, а також під час продажу білетів державних лотерей через електронну систему прийняття ставок, що контролюється у режимі реального часу Держказначейством України, та квитків на відвідування культурно-спортивних і видовищних закладів;

5) під час продажу товарів (надання послуг) фізичними особами - підприємцями, які сплачують фіксований податок;

6) під час продажу товарів (надання послуг) фізичними особами - підприємцями, які сплачують єдиний податок;

7) під час продажу товарів (крім підакцизних) (надання послуг) особами, які отримали пільговий торговий патент для продажу товарів (надання послуг) відповідно до ПК України;

8) під час здійснення фізичними особами торгівлі продуктовими або промисловими товарами за готівкові кошти на ринках, якщо такі фізичні особи сплачують ринковий збір відповідно до законодавства;

9) під час продажу в кіосках, з лотків та розносок газет, журналів та інших видань, листівок, конвертів, знаків поштової оплати, якщо питома вага такої продукції становить понад 50 % загального товарообігу за відсутності продажу алкогольних напоїв та підакцизних непродовольчих товарів, а також під час продажу жетонів та проїзних квитків у касах метрополітену;

10) під час продажу води, молока, квасу, олії та живої риби з автоцистерн, цистерн, бочок та бідонів;

11) для продажу страв та безалкогольних напоїв у їдальнях і буфетах загальноосвітніх навчальних закладів і професійно-технічних навчальних закладів під час навчального процесу;

12) якщо в місці отримання товарів (надання послуг) операції з розрахунків у готівковій формі не здійснюються (оптова торгівля тощо);

13) під час продажу товарів у системах електронної торгівлі (комерції).

У здійсненні торговельної діяльності розрахунки також проводяться за допомогою відповідних розрахункових документів - документів установленої форми та змісту (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, проїзний документ тощо), що підтверджують факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) коштів, купівлі-продажу іноземної валюти, надрукованих у випадках, передбачених цим Законом, і зареєстрованих у встановленому порядку реєстратором розрахункових операцій або заповнених вручну.

Контроль за додержанням суб’єктами господарювання порядку проведення розрахунків за товари (послуги) та інших відповідних вимог здійснюють органи ДПС України шляхом проведення планових або позапланових перевірок відповідно до законодавства України.