Господарське право України. Частина 2

§ 5. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання договорів на виконання робіт

За порушення умов договору підряду сторони несуть одна перед одною матеріальну відповідальність. Так, підрядник відповідає насамперед за неналежну якість роботи. Якщо підрядник допустив відступи від умов договору, які погіршили роботу, або допустив інші недоліки в роботі, замовник має право на вибір зажадати безоплатного виправлення цих недоліків у розумний строк або відшкодування понесених ним необхідних витрат з виправленням своїми засобами недоліків роботи, якщо договором передбачено таке право замовника, або відповідного зменшення винагороди за роботу. За наявності в роботі істотних відступів від договору або інших істотних недоліків замовник має право вимагати розірвання договору з відшкодуванням збитків.

Згідно із ст. 858 ЦК України підрядник має право замість усунення недоліків роботи, за які він несе відповідальність, безоплатно виконати роботу заново з відшкодуванням замовникові збитків, завданих прогаянням строку виконання роботи. У цьому разі, на думку В. В. Луця, замовник повинен повернути підрядникові раніше передану йому роботу, якщо за характером роботи таке повернення можливе. Якщо відступи у роботі від умов договору або інші недоліки в роботі є істотними й такими, що не усуваються, або ж у встановлений замовником розумний строк виявлені недоліки не було усунуто, замовник має право відмовитися від договору та зажадати відшкодування завданих збитків. Умова договору підряду про звільнення підрядника від відповідальності за певні недоліки в роботі не звільняє його від відповідальності, якщо доведено, що такі недоліки виникли внаслідок його умисних дій або бездіяльності. Крім того, варто врахувати, що підрядник, який надав матеріал для виконання роботи, відповідає за його якість відповідно до положень про відповідальність продавця за товари неналежної якості.

Наслідки порушення підрядником договірних обов’язків врегульовано статтями 852, 858 ЦК України. Так, за ст. 852 ЦК України, якщо підрядник відступив від умов договору підряду, що погіршило роботу, або допустив інші недоліки в роботі, замовник має право за своїм вибором вимагати:

- безоплатного виправлення цих недоліків у розумний строк;

- виправити їх за свій рахунок з правом на відшкодування своїх витрат на виправлення недоліків чи відповідного зменшення плати за роботу, якщо інше не встановлено договором;

- розірвання договору та відшкодування збитків (за наявності у роботі істотних відступів від умов договору підряду або інших істотних недоліків).

У разі встановлення правила щодо безоплатного виправлення недоліків законодавець зазначає, що ці недоліки повинні бути усунуті у «розумний строк». Зазвичай такий строк буде визначатися в кожному конкретному випадку сторонами, а у випадку виникнення спору між ними - судом. Проте у кожному випадку, визначаючи тривалість строку, слід брати до уваги те, що замовник не повинен втратити інтерес до результату роботи.

Як зазначалося, ст. 858 ЦК України також регулює питання відповідальності підрядника за неналежну якість роботи та наділяє замовника правом альтернативних вимог до підрядника, застосування яких залежить від вибору замовника. Положення вказаної статті певною мірою дублюють вимоги ст. 852 ЦК України. Зокрема, передбачено права замовника щодо безоплатного усунення недоліків у роботі в розумний строк, пропорційного зменшення ціни роботи. Стаття 858 ЦК України так само, як і ст. 852 ЦК України, передбачає право замовника на відшкодування своїх витрат на усунення недоліків. Проте на відміну від ст. 852 ЦК України, ст. 858 ЦК України дозволяє реалізувати замовникові це право лише в тому випадку, якщо право замовника на усунення недоліків установлено договором.

Підрядник має право замість усунення недоліків роботи, за які він відповідає, безоплатно виконати роботу заново з відшкодуванням замовникові збитків, заподіяних простроченням виконання. У цьому разі замовник зобов’язаний повернути раніше передану йому роботу підрядникові, якщо за характером роботи таке повернення можливе.

Якщо відступи у роботі від умов договору підряду або інші недоліки в роботі є істотними та такими, що не можуть бути усунені або не були усунені у встановлений замовником розумний строк, замовник згідно із ч. 3 ст. 858 ЦК України має право відмовитися від договору та вимагати відшкодування збитків.

Умова договору підряду про звільнення підрядника від відповідальності за певні недоліки роботи не звільняє його від відповідальності за недоліки, які виникли внаслідок умисних дій або бездіяльності підрядника.

Підрядник, який надав матеріал для виконання роботи, відповідає за його якість відповідно до положень про відповідальність продавця за товари неналежної якості.

ЦК України закріплює у ст. 883 правило про відповідальність підрядника за будь-яке винне порушення договору будівельного підряду, якщо він не доведе, що ці порушення сталися не з його вини. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за договором підряду на капітальне будівництво винна сторона згідно із ст. 322 ГК України сплачує штрафні санкції, а також відшкодовує другій стороні збитки (зроблені другою стороною витрати, втрату або пошкодження її майна, неодержані доходи) в сумі, не покритій штрафними санкціями, якщо інший порядок не встановлено законом.

Недоліки, виявлені під час прийняття робіт (об’єкта), підрядник зобов’язаний усунути за свій рахунок у строки, погоджені з замовником. У разі порушення строків усунення недоліків підрядник несе відповідальність, передбачену договором.

Згідно із ст. 322 ГК України позовна давність для вимог, що випливають з неналежної якості робіт за договором підряду на капітальне будівництво, визначається з дня прийняття роботи замовником і становить:

1) один рік - щодо недоліків некапітальних конструкцій, а в разі, якщо недоліки не могли бути виявлені за звичайного способу прийняття роботи, - два роки;

2) три роки - щодо недоліків капітальних конструкцій, а в разі, якщо недоліки не могли бути виявлені за звичайного способу прийняття роботи, - десять років;

3) тридцять років - щодо відшкодування збитків, завданих замовникові протиправними діями підрядника, які призвели до руйнувань чи аварій.

У разі, якщо договором підряду або законодавством передбачено надання гарантії якості роботи і недоліки виявлено в межах гарантійного строку, за ч. 4 ст. 322 ГК України перебіг строку позовної давності починається з дня виявлення недоліків. Дещо інший перебіг строку позовної давності передбачено в ЦК України. Зокрема, за ч. 1 ст. 864 ЦК України, якщо договором підряду або законом установлено гарантійний строк і заява з приводу недоліків роботи зроблена у межах гарантійного строку, перебіг позовної давності починається від дня заявлення про недоліки. Якщо відповідно до договору підряду роботу було прийнято замовником частинами, перебіг позовної давності починається від дня прийняття роботи в цілому.

Стосовно відповідальності замовника за договором побутового підряду згідно із ст. 867 ЦК України можна зазначити таке: якщо замовник відмовився від договору побутового підряду до здачі йому роботи, то він зобов’язаний сплатити підрядникові понесені ним збитки. Їх розмір обмежений, оскільки відшкодовується тільки частина встановленої договірної ціни, пропорційно тій частині роботи, яка була фактично виконана підрядником до повідомлення про відмову від виконання договору, і витрати, понесені підрядником до цього моменту виконання договору, якщо вони не входять в ціну вказаної частини роботи, яка підлягає сплаті.

Згідно із ст. 872 ЦК України, якщо підрядником були допущені істотні відступи від умов договору побутового підряду або інші істотні недоліки в роботі, виконаній із матеріалу замовника, він має право вимагати за своїм вибором:

а) виготовлення іншої речі з однорідного матеріалу такої самої якості;

б) розірвання договору та відшкодування збитків.

У разі виявлення інших відступів від умов договору або інших недоліків у роботі замовник має право за своїм вибором вимагати:

а) безоплатного усунення цих недоліків у розумний строк;

б) відшкодування його витрат на усунення недоліків;

в) відповідного зменшення плати.

Вимога про безоплатне усунення недоліків роботи, виконаної за договором побутового підряду, які можуть становити небезпеку для життя або здоров’я замовника та інших осіб, може бути пред’явлена замовником або його правонаступником протягом десяти років з моменту прийняття роботи, якщо у встановленому законом порядку не передбачені більш тривалі строки (строки служби). Така вимога може бути пред’явлена незалежно від того, коли виявлено ці недоліки, у тому числі й при виявленні їх після закінчення гарантійного строку. У разі невиконання підрядником цієї вимоги замовник має право протягом цього ж строку вимагати повернення частини ціни, сплаченої за роботу, або відшкодування його витрат на усунення недоліків.

Замовник має право вимагати розірвання договору побутового підряду та відшкодування збитків, якщо внаслідок неповноти або недостовірності інформації, отриманої від підрядника, укладено договір на виконання робіт, що не мають тих властивостей, які мав на увазі замовник.

Крім відповідальності, передбаченої нормами ЦК України щодо договору побутового підряду, підрядник буде нести відповідальність, передбачену Законом України «Про захист прав споживачів». Так, згідно із ч. 5 ст. 10 вказаного Закону у разі, якщо виконавець не може виконати (прострочує виконання) роботу (надання послуги) відповідно до договору, за кожний день (кожну годину, якщо тривалість виконання визначено у годинах) прострочення споживачеві сплачується пеня у розмірі трьох відсотків вартості роботи (послуги), якщо інше не передбачено законодавством. У разі, коли вартість роботи (послуги) не визначено, виконавець сплачує споживачеві неустойку в розмірі трьох відсотків загальної вартості замовлення. Сплата виконавцем неустойки (пені), встановленої в разі невиконання, прострочення виконання або іншого неналежного виконання зобов’язання, не звільняє його від виконання зобов’язання в натурі.

До того ж на підрядника можуть накладатися штрафи в розмірах, передбачених ст. 23 Закону України «Про захист прав споживачів». Наприклад, якщо підрядник відмовив споживачу в реалізації його прав, установлених ч. 1 ст. 8, ч. 1 ст. 9 і ч. 3 ст. 10 вказаного Закону, він несе відповідальність у десятикратному розмірі вартості продукції, виходячи з цін, що діяли на час придбання цієї продукції, але не менше п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У ст. 891 ЦК України встановлюються підстави притягнення до відповідальності підрядника за недоліки документації та робіт за договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт. Зокрема, підрядник відповідає за недоліки проектно-кошторисної документації та пошукових робіт, включаючи недоліки, виявлені згодом у ході будівництва, а також у процесі експлуатації об’єкта, створеного на основі виконаної проектно-кошторисної документації і результатів пошукових робіт. Крім того, у разі виявлення недоліків у проектно-кошторисній документації або в пошукових роботах підрядник на вимогу замовника зобов’язаний безоплатно переробити проектно-кошторисну документацію або здійснити необхідні додаткові пошукові роботи, а також відшкодувати завдані збитки, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно із ч. 5 ст. 324 ГК України позов про відшкодування замовнику збитків, спричинених недоліками проекту за договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт, може бути заявлено протягом десяти років, а якщо збитки замовнику завдано протиправними діями підрядника, які призвели до руйнувань, аварій, обрушень, - протягом тридцяти років з дня прийняття побудованого об’єкта.

У договорі підряду можуть передбачатися санкції (неустойка, штраф, пеня) за порушення й інших умов договору, зокрема за прострочення підрядником виконання і здачі роботи замовникові, за прогаяння строку приймання її замовником, за несвоєчасну оплату виконаної роботи тощо.