Господарське право України. Частина 2

§ 4. Договір підряду на проведення проектних і пошукових робіт у сфері господарювання

За ст. 887 ЦК України та ст. 324 ГК України за договором підряду на проведення проектних і пошукових робіт підрядник зобов’язується розробити за завданням замовника проектну або іншу технічну документацію та (або) виконати пошукові роботи, а замовник зобов’язується прийняти та оплатити їх.

Договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт є різновидом підрядних договорів і безпосередньо пов’язаний з архітектурною діяльністю та будівництвом різноманітних споруд. Як різновид підрядних договорів він є консенсуальним, двостороннім і оплатним.

У визначенні цього договору індивідуалізація його як різновиду підряду має прояв у характері самих робіт і в їх результаті. Мається на увазі, що роботи, як видно з назви параграфа, є проектними і пошуковими, а їх результат виражається в певних документах, безпосередньо в розробленій проектній або іншій технічній документації.

Як і інші підрядні договори, договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт має власний матеріальний об’єкт: ним є результат, що виражається в проектно-технічній документації і отриманих в результаті проведених пошуків відомостях.

Матеріальний об’єкт досліджуваного виду підрядних договорів має ту особливість, що виражений в ньому результат робіт є лише проміжним. Тобто кінцевий результат буде досягнуто під час реалізації проміжного об’єкта в матеріальному об’єкті іншого договору - будівельного підряду. А з цим пов’язано те, що остаточна оцінка проектної документації та відомостей, отриманих в результаті пошукових робіт, може знайти прояв у кінцевому рахунку під час завершення будівництва і подальшої експлуатації об’єкта, побудованого відповідно до проектно-технічної документації і з урахуванням проведених пошуків.

Ще одна особливість цього договору полягає в тому, що він завжди завершується передачею результату проектних і пошукових робіт. Йдеться про випадки, за яких проектант перетворюється у певному сенсі в учасника будівництва, перш за все здійснюючи авторський нагляд за перебігом будівельних робіт. З цієї причини вимоги до авторського нагляду і наслідків їх порушення зазвичай закріплюються в самому договорі підряду на проведення проектних та пошукових робіт.

Сторонами договору виступають замовник і підрядник. Замовником може бути будь-яка фізична або юридична особа. Підрядником можуть бути як спеціалізовані організації, так і фізичні особи - підрядники (проектанти), які мають відповідним чином оформлені допуски (ліцензії, сертифікати тощо) на виконання такого роду робіт.

Залежно від складності будівництва виконання всіх робіт, пов’язаних з договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт, може бути покладено на організацію-підрядника, яка сама ж і виконує пошукові, проектні і будівельні роботи. З урахуванням складності будівництва, а також низки інших обставин (наприклад особливого режиму, встановленого для будівельного об’єкта) допускається покладення виконання окремих робіт на спеціалізовані організації, в тому числі пошукові, проектні (проектно-пошукові). При цьому можливими до застосування є конструкції генерального і субпідрядного договорів, а також будь-якої іншої структури договірних зв’язків, указаної в Загальних положеннях про підряд.

Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» у ст. 9 закріплює норму, за якою відповідно до спеціальних законів ліцензуванню підлягають окремі види господарської діяльності, в т. ч. й будівельна діяльність. Зокрема, ст. 17 Закону України «Про архітектурну діяльність» закріплюється, що господарська діяльність, пов’язана зі створенням об’єкта архітектури, підлягає ліцензуванню відповідно до законодавства. Крім того, згідно із ст. 17 Закону України «Про основи містобудування» розробка містобудівної документації здійснюється проектними організаціями, іншими юридичними особами, які мають ліцензії на виконання відповідних робіт, що видаються в порядку, встановленому законодавством.

В обов’язковості ліцензування виражається публічний інтерес до проектно-пошукової діяльності як частини будівельної діяльності. Тотожно будівництву в цілому публічний інтерес в цьому аспекті є різноманітним. На думку М. І. Брагінського та В. В. Вітрянського, такий інтерес спрямований перш за все на те, щоб попередити третіх осіб від небезпеки, яка може виникнути для їх життя, здоров’я, майна, попередити негативні наслідки для зовнішнього вигляду міст та інших населених пунктів, зберегти пам’ятки історії, що мають особливе значення, та захистити інші публічні та приватні інтереси.

Згідно із ст. 889 ЦК України замовник зобов’язаний, якщо інше не встановлено договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт:

1) сплатити підрядникові встановлену ціну після завершення усіх робіт чи сплатити її частинами після завершення окремих етапів робіт або в іншому порядку, встановленому договором або законом;

2) використовувати проектно-кошторисну документацію, одержану від підрядника, лише для цілей, встановлених договором, не передавати проектно-кошторисну документацію іншим особам і не розголошувати дані, що містяться у ній, без згоди підрядника;

3) надавати послуги підрядникові у виконанні проектних та пошукових робіт в обсязі та на умовах, установлених договором;

4) брати участь разом з підрядником у погодженні готової проектно-кошторисної документації з уповноваженими органами державної влади та органами місцевого самоврядування;

5) відшкодувати підрядникові додаткові витрати, пов’язані зі зміною вихідних даних для проведення проектних та пошукових робіт внаслідок обставин, що не залежать від підрядника;

6) залучити підрядника до участі у справі за позовом, пред’явленим до замовника іншою особою у зв’язку з недоліками складеної проектної документації або виконаних пошукових робіт.

ЦК України у ст. 890 закріплює обов’язки підрядника і до них відносить такі:

1) виконувати роботи відповідно до вихідних даних для проведення проектування та згідно з договором;

2) погоджувати готову проектно-кошторисну документацію із замовником, а в разі необхідності - також з уповноваженими органами державної влади та органами місцевого самоврядування;

3) передати замовникові готову проектно-кошторисну документацію та результати пошукових робіт;

4) не передавати без згоди замовника проектно-кошторисну документацію іншим особам;

5) гарантувати замовникові відсутність в інших осіб права перешкодити або обмежити виконання робіт на основі підготовленої за договором проектно-кошторисної документації.