Господарське право України. Частина 2

§ 3. Правове забезпечення укладання та виконання договору побутового підряду

Договір побутового підряду регулює відносини, що виникають у сфері обслуговування. Незважаючи на те, що у визначенні договору використовується термін «робота», головною особливістю підряду є результат цієї роботи. Його загальна відмінність від інших видів договорів підряду полягає в суб’єктному складі та меті - використанні зацікавленою особою результату виконаної роботи.

Джерелами правового регулювання договірних відносин у сфері побутового підряду є: ЦК України, ГК України, Закон України «Про захист прав споживачів», Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», Постанова КМ України «Про затвердження правил побутового обслуговування населення».

Згідно із ст. 865 ЦК України за договором побутового підряду підрядник, який здійснює підприємницьку діяльність, зобов’язується виконати за завданням фізичної особи (замовника) певну роботу, призначену для задоволення побутових та інших особистих потреб, а замовник зобов’язується прийняти та оплатити виконану роботу. Договір побутового підряду - вид договорів на виконання робіт, в якому підрядник, що здійснює підприємницьку діяльність, зобов’язується виконати за завданням фізичної особи (замовника) певну роботу, призначену для задоволення побутових та інших особистих потреб, а замовник зобов’язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Наведене легальне визначення охоплює виключно видові особливості вказаного договору підряду. Це зроблено з урахуванням поширення на нього основоположних ознак підряду як такого. Із зазначеним пов’язано перш за все те, що хоча у ст. 865 ЦК України і використовується термін «робота», все ж головну особливість підряду - його предмет - становить не робота як така, а робота і її результат, характерні даному договору.

За загальною характеристикою договір побутового підряду є: а) двостороннім, оскільки права та обов’язки виникають як у підрядника, так і в замовника; б) консенсуальним, оскільки він вважається укладеним з моменту досягнення згоди сторін щодо істотних умов договору; в) оплатним, оскільки замовник зобов’язаний оплатити зроблену підрядником роботу.

Чинне законодавство пов’язує факт укладення договору з досягненням сторонами згоди щодо всіх його істотних умов (ч. 2 ст. 180 ГК України, ст. 638 ЦК України), під якими визнає умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів цього виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї зі сторін має бути досягнуто згоди.

Згідно із ч. 2 ст. 865 ЦК України договір побутового підряду є публічним. Це означає, що однією зі сторін договору завжди є суб’єкт підприємницької діяльності, який виконує роботи, призначені для задоволення особистих потреб споживачів. Пропозицію укласти договір побутового підряду (оферту) може зробити кожна зі сторін майбутнього договору. В цій пропозиції повинні міститися важливі умови договору і виражатися намір особи, яка її зробила. Реклама або інші пропозиції, адресовані невизначеному колу осіб, є запрошенням укласти договір, якщо інше не зазначено у рекламі або інших пропозиціях. Віднесення договору побутового підряду до публічних договорів означає перш за все те, що суб’єкт підприємницької діяльності не має права надавати перевагу одним споживачам перед іншими. У договорах мають передбачатися умови, рівні для всіх споживачів. Отже, цей договір укладається у сфері побутового обслуговування населення (пошиття одягу, ремонт взуття, виготовлення ключів, хімчистка).

На договір побутового підряду поширюється правило про неможливість відмови комерційної організації від укладення договору за наявності можливості його виконання під страхом настання наслідків, закріплених у ч. 4 ст. 633 ЦК України, в тому числі обов’язку відшкодування таким чином збитків. Дія відповідного правила стосовно договору побутового підряду має особливий прояв.

Умовою укладення договору побутового підряду є вимоги ст. 868 ЦК України. Згідно із вказаною нормою підрядник зобов’язаний до укладення договору побутового підряду надати замовникові необхідну та достовірну інформацію про запропоновані роботи, їх види та особливості, про ціну та форму оплати роботи, а також повідомити замовникові на його прохання інші відомості, що стосуються договору. Крім того, підрядник зобов’язаний назвати замовникові конкретну особу, яка буде виконувати роботу, якщо за характером роботи це має значення.

Укладення договору побутового підряду є процедурою досягнення домовленості між його сторонами й охоплює порядок та спосіб. Волевиявлення сторін за договором побутового підряду виражається у відповідному документі, який підтверджує укладення договору. Згідно із п. 9 Правил побутового обслуговування населення побутові послуги надаються замовникам відповідно до угод, документальним підтвердженням укладення яких є такі документи: договір, розрахунковий документ установленої форми. За ст. 866 ЦК України договір побутового підряду вважається укладеним у належній формі, якщо підрядник видав замовникові квитанцію або інший документ, що підтверджує укладення договору. Відсутність у замовника цього документа не позбавляє його права залучати свідків для підтвердження факту укладення договору або його умов.

Ознаки, що індивідуалізують побутовий підряд, частково пов’язані з його суб’єктним складом. Сторонами договору побутового підряду є: підрядник - юридична особа чи фізична особа - суб’єкт підприємницької діяльності, який здійснює діяльність з побутового обслуговування населення; замовник - лише фізична особа, яка не є суб’єктом підприємницької діяльності. Як наслідок, не може бути підрядником той, хто не має статусу суб’єкта підприємницької діяльності, а саме звичайна фізична особа або юридична особа. До того ж необхідно, щоб укладений підприємцем конкретний договір побутового підряду відповідав рамкам того виду підприємницької діяльності, який здійснює підрядник. За таких обставин не може вважатися побутовим підрядом, наприклад, договір між фізичними особами, одна з яких виконує роботу за винагороду, не будучи підприємцем. Таким же чином не відноситься до побутового підряду договір, в якому замовником є фізична особа - підприємець, яка уклала договір з приводу будівництва будинку, призначеного для використання його у власній підприємницькій діяльності, наприклад як майстерні.

Право виконувати роботу за договором побутового підряду має суб’єкт підприємницької діяльності, який відповідає вимогам, установленим законом:

1) суб’єкт підприємницької діяльності - фізична або юридична особа, зареєстрований у встановленому законом порядку;

2) суб’єкт підприємницької діяльності, який отримав торговий патент у порядку, передбаченому ПК України;

3) суб’єкт підприємницької діяльності, який у випадках, передбачених законом, отримав ліцензію на право здійснення певних видів господарської діяльності відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

У випадках, коли хоча б одна зі сторін не відповідає вказаним законодавцем для неї ознакам, до укладеного підрядного договору застосовуються правила § 1 «Загальні положення про підряд»глави 61 ЦК України, а якщо договір має на увазі відносини з будівництва або виконання проектних і пошукових робіт, то відповідно статті, присвячені однойменним параграфам глави «Підряд».

Зміст договору побутового підряду становлять його умови. Істотними умовами договору побутового підряду є: 1) предмет договору; 2) розмір плати за договором; 3) строки виконання робіт.

Згідно із ч. 1 ст. 865 ЦК України предметом договору побутового підряду є певна робота, призначена для задоволення побутових та інших особистих потреб, пов’язаних з особистим, домашнім, сімейним або іншим подібним використанням. Результат роботи за договором побутового підряду не призначений для використання у підприємницьких цілях, хоча це не виключає його виробниче використання, а також отримання за його допомогою прибутку. Отже, особливістю договору побутового підряду є його предмет, який становить не робота як така, а робота та її результат.

Не вважаються побутовими замовлення, які мають підприємницьку мету, тобто які спрямовані на виконання робіт, що дають результати, призначені для подальшого продажу. Це договір між громадянами, з яких один не є підприємцем, але виконує роботу за винагороду (наприклад договір на будівництво житлового будинку для замовника з метою подальшого продажу). Також не належить до договору побутового підряду договір, у якому замовником є грома- дянин-підприємець, який уклав договір з метою будівництва будинку, призначеного для використання з підприємницькою метою, наприклад як майстерні. Для побутового підряду як виду підрядних договорів важливим є факт передачі результату роботи, який, як правило, завершується виконанням взаємних зобов’язань сторін за договором. Цей факт оформлюється шляхом підписання акта прийому-передачі.

Інша істотна умова договору побутового підряду - це ціна. Ціна (вартість) робіт, виконаних за договором побутового підряду, визначається за погодженням сторін, якщо інше не передбачено у встановленому порядку прейскурантами (цінниками), тарифами тощо. Згідно із ст. 873 ЦК України робота оплачується замовником після її остаточного пере- дання підрядником. За згодою замовника робота може бути ним оплачена під час укладення договору побутового підряду шляхом видачі авансу або у повному обсязі.

На розмір оплати роботи за договором побутового підряду впливає те, кому належать матеріали, з яких виконується робота: підряднику чи замовнику. За загальним правилом згідно із ст. 870 ЦК України за договором побутового підряду підрядник виконує роботу зі свого матеріалу. Проте зазначена стаття містить норму про можливість виконання вказаних робіт із матеріалу замовника за його бажанням.

Якщо робота виконується з матеріалу підрядника, вартість матеріалу оплачується замовником частково або в повному обсязі за погодженням сторін з остаточним розрахунком під час одержання замовником виконаної підрядником роботи. У випадках, передбачених договором, матеріал може бути наданий підрядником у кредит (із розстроченням платежу). Подальша зміна ціни наданого в кредит матеріалу не призводить до перерахунку, якщо інше не встановлено договором.

Якщо робота виконується з матеріалу замовника, згідно із ст. 871 ЦК України у квитанції або в іншому документі, що видається підрядником під час укладення договору побутового підряду, вказуються точне найменування матеріалу, його кількість і оцінка, здійснена за погодженням сторін.

Робота за договором побутового підряду виконується у строки, обумовлені договором. Якщо договором вони не встановлені, робота за ст. 846 ЦК України має бути виконана у розумний строк відповідно до суті зобов’язання, характеру та обсягів роботи і звичаїв ділового обороту.

Оскільки договір побутового підряду є різновидом підрядного договору, на нього поширюються загальні положення про підряд. Це правило стосується, зокрема, прав та обов’язків сторін за договором. У той же час права та обов’язки, якими наділені підрядник та замовник за договором побутового підряду, мають свої особливості.

Так, згідно із п. 25 Правил побутового обслуговування населення обов’язки підрядника (виконавця) зводяться до таких, як:

1) надання послуг відповідно до нормативно-правових актів та умов договору;

2) виконання гарантійних зобов’язань щодо виготовлених виробів і відремонтованих ним речей;

3) дотримання термінів виконання замовлення;

4) належний рівень культури обслуговування;

5) надання замовникові повної, доступної та достовірної інформації про послуги;

6) збереження прийнятих від замовника для надання послуги речей та матеріалів, а також використання їх за призначенням;

7) відшкодування збитків, заподіяних замовнику невиконанням або неналежним виконанням умов договору, а також у разі втрати, псування чи пошкодження зі своєї вини речей та матеріалів, прийнятих від замовника для надання послуг, у розмірах, передбачених договором;

8) дотримання встановленого режиму роботи;

9) виплата замовникові у разі порушення умов договору неустойки (пені), якщо це передбачено умовами договору. Виплата неустойки (пені) не звільняє виконавця від виконання замовлення;

10) повернення замовникові невикористаних матеріалів, наданих замовником, а також, за його бажанням, усіх замінених за плату деталей та комплектуючих виробів;

11) попередження замовника про недоброякісність або непридатність матеріалів, наданих замовником, а також про інші незалежні від виконавця обставини, що можуть погіршувати споживчі властивості замовлення.

До прав підрядника (виконавця) за договором побутового підряду можна віднести:

1) право відмовитися від виконання договору в разі, коли замовник, незважаючи на своєчасне і обґрунтоване попередження, у відповідний термін не замінить свої недоброякісні або непридатні матеріали, не змінить вказівок про спосіб виконання послуги (п. 26 Правил побутового обслуговування населення);

2) у разі неявки замовника за отриманням виробу виконавець має право через шість місяців після визначеного договором терміну виконання замовлення і після дворазового письмового нагадування (з повідомленням) реалізувати виріб у встановленому порядку. При цьому кошти, отримані від реалізації, за вирахуванням сум, які належать виконавцеві (у т. ч. витрат на повідомлення замовника про виконання замовлення, його зберігання і реалізацію), вносяться на депозит нотаріальної контори на ім’я замовника (п. 27 Правил побутового обслуговування населення).

До обов’язків замовника варто віднести такі:

1) прийняття та оплата виконаної роботи;

2) у разі дострокової відмови від договору оплата фактично виконаної роботи та відшкодування витрат, здійснених з метою виконання договору;

3) оплата вартості матеріалу, якщо робота виконується з матеріалу підрядника.

Замовник згідно із п. 32 Правил побутового обслуговування населення має право на:

1) повну, доступну та достовірну інформацію про послуги і виконавця;

2) безпеку послуг для його життя, здоров’я, майна та навколишнього природного середовища;

3) перевірку якості наданої йому послуги.