Господарське право України. Частина 2

§ 1. Загальна характеристика правових засад захисту прав споживачів

В умовах збільшення обсягів споживання та насичення ринку продовольчими і непродовольчими товарами, побутовими роботами та послугами доволі часто постають питання забезпечення їх відповідності до вимог щодо якості та безпеки. У зв’язку з цим зростає роль держави в забезпеченні права споживачів, а також створення дієвого правового механізму їх захисту.

Основи реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів закладено в системі нормативно-правових актів з питань захисту прав споживачів. Законодавство про захист прав споживачів складається із Закону України «Про захист прав споживачів», ЦК України, ГК України та інших нормативно-правових актів, що містять положення про захист прав споживачів. Базовим спеціальним законодавчим актом у сфері захисту прав споживачів є Закон України «Про захист прав споживачів». У ньому встановлено основні права та обов’язки споживачів та виробників і продавців товарів, виконавців робіт і надавачів послуг, а також визначено правовий механізм їх захисту, а також правові засади діяльності органів державної виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів, на які покладено державний контроль за додержанням законодавства про захист прав споживачів і які забезпечують реалізацію державної політики щодо захисту прав споживачів.

Невід’ємним елементом законодавства про захист прав споживачів є система законодавчих актів, якими встановлено вимоги щодо якості та безпеки побутових товарів, робіт і послуг та правовий механізм забезпечення контролю за їх дотриманням з боку державних органів. Серед них закони України «Про стандартизацію», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Декрет КМ України «Про стандартизацію і сертифікацію» та ін.

Наприклад, згідно із ст. 5 Закону України «Про стандартизацію» метою стандартизації в Україні серед іншого є інформування споживачів про якість продукції, процесів та послуг, підтримка розвитку і міжнародної конкурентоспроможності продукції та торгівлі товарами і послугами.

Поняття споживачів наведено у п. 22 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про захист прав споживачів». Згідно з цим Законом споживачами є фізичні особи, які придбавають, замовляють, використовують або мають намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов’язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника.

Права споживачів під час придбання, замовлення або використання товарів (робіт і послуг) на території України встановлено у ч. 1 ст. 4 Закону України «Про захист прав споживачів». Серед основних прав споживачів визначено право на:

1) захист своїх прав державою;

2) належну якість та безпеку продукції та обслуговування;

3) необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію, її кількість, якість, асортимент, а також про її виробника (виконавця, продавця);

4) відшкодування шкоди - збитків, завданих дефектною чи фальсифікованою продукцією або продукцією неналежної якості, а також майнової та моральної (немайнової) шкоди, заподіяної небезпечною для життя і здоров’я людей продукцією у випадках, передбачених законодавством;

5) звернення до суду та інших уповноважених органів державної влади за захистом порушених прав;

6) об’єднання в громадські організації споживачів (об’єднання споживачів).

Слід зазначити, що вказаний перелік прав не є вичерпним. У ч. 2. ст. 4 Закону України «Про захист прав споживачів» закріплено, що споживачі також мають інші права, встановлені законодавством про захист прав споживачів.

Разом із цим згідно із змістом ч. 1 ст. 4 Закону України «Про захист прав споживачів» споживачі можуть скористатися правами, передбаченими для них законодавством про захист прав споживачів, за умови, якщо товар (роботи і послуги) придбавається ними на території України і використовується виключно для задоволення власних побутових потреб.

Поряд із правами в ч. 3 ст. 4 Закону України «Про захист прав споживачів» визначено ряд обов’язків споживачів, дотримання яких є необхідною умовою для здійснення споживачами їхніх прав.

Зокрема, такими обов’язками є:

1) перед початком експлуатації товару уважно ознайомитися з правилами експлуатації, викладеними в наданій виробником (продавцем, виконавцем) документації на товар;

2) в разі необхідності роз’яснення умов та правил використання товару звернутися до початку використання товару за роз’ясненнями до продавця (виробника, виконавця) або до іншої вказаної в експлуатаційній документації особи, яка виконує їх функції;

3) користуватися товаром згідно з його цільовим призначенням та дотримуватися умов (вимог, норм, правил), установлених виробником товару (виконавцем) в експлуатаційній документації;

4) застосовувати передбачені виробником засоби безпеки з дотриманням передбачених експлуатаційною документацією спеціальних правил, а в разі відсутності таких правил в документації дотримуватися звичайних розумних заходів безпеки, встановлених для товарів такого роду.