Господарське право України. Частина 2

§ 3. Державний контроль (нагляд) і спостереження у сфері ціноутворення

Згідно із ст. 1 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» державний нагляд (контроль) - це діяльність уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, державних колегіальних органів, органів виконавчої влади АРК, органів місцевого самоврядування в межах повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб’єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт і послуг, прийнятного рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища.

Згідно із ст. 16 Закону України «Про ціни та ціноутворення» органами державного контролю (нагляду) та спостереження у сфері ціноутворення (уповноважені органи) є:

1) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з контролю за цінами;

2) центральний орган виконавчої влади з питань державного архітектурно-будівельного контролю, контролю у сфері житлово-комунального господарства.

Повноваження та порядок діяльності уповноважених органів, права та обов’язки їх посадових осіб, які здійснюють державний контроль (нагляд) за дотриманням суб’єктами господарювання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін та державне спостереження у сфері ціноутворення, визначаються законами України «Про ціни та ціноутворення», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та іншими нормативно-правовими актами.

Основними функціями уповноважених органів є:

1) виконання контрольно-наглядових функцій за дотриманням вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін;

2) здійснення державного спостереження у сфері ціноутворення;

3) запобігання порушенням у сфері ціноутворення (ст. 17 Закону України «Про ціни та ціноутворення»).

Уповноважені органи мають право:

1) проводити у суб’єктів господарювання в установленому порядку планові та позапланові перевірки:

а) достовірності зазначеної у документах інформації про формування, встановлення та застосування державних регульованих цін;

б) бухгалтерських книг, звітів, кошторисів, декларацій, показників реєстраторів розрахункових операцій та інших документів незалежно від способу подання інформації, пов’язаних з формуванням, установленням та застосуванням державних регульованих цін;

в) наявності виписки або витягу з ЄДРПОУ, а також документів, що посвідчують особу, в посадових осіб;

2) одержувати відповідно до законодавства у письмовій формі пояснення, довідки і відомості з питань, що виникають під час проведення перевірки;

3) одержувати безоплатно від суб’єктів господарювання, що перевіряються, копії документів та інші відомості, необхідні для здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін, документів, що можуть підтверджувати їх порушення, платіжних доручень, квитанцій, що підтверджують факт перерахування до бюджету коштів у разі застосування адміністративно-господарських санкцій, а також довідки, підготовлені суб’єктами господарювання на їх вимогу;

4) робити запити та одержувати від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в повному обсязі інформацію та документи, необхідні для виконання покладених на них функцій;

5) вимагати від суб’єктів господарювання, що перевіряються, усунення виявлених порушень вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін;

6) приймати рішення про застосування адміністративно-господарських санкцій за порушення вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін;

7) надавати органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, суб’єктам господарювання обов’язкові для виконання приписи про усунення порушень вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін;

8) звертатися до суду з позовами про стягнення до бюджету коштів у разі прийняття рішення про порушення вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін.

Основним центральним органом державної влади у сфері здійснення контролю за додержанням дисципліни цін є Держцінінспекція України. Згідно з Положенням про Держ- цінінспекцію України, Держцінінспекція України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується КМ України через міністра економрозвитку України.

Держцінінспекція України входить до системи органів виконавчої влади і реалізує державну політику з контролю за цінами. Відповідний орган у своїй діяльності керується КУ і законами України, актами Президента України та КМ України, наказами Мінекономіки України, іншими актами законодавства України, а також дорученнями Президента України та міністра економрозвитку України.

Основними завданнями Держцінінспекції України є:

  • реалізація державної політики з контролю за цінами шляхом:

- проведення постійного моніторингу, аналізу і дослідження динаміки цін (тарифів) на споживчому ринку та оперативне забезпечення КМ України, органів державної влади прогнозно-аналітичними матеріалами щодо очікуваних змін цінової ситуації в державі;

- внесення міністрові економрозвитку України, центральним і місцевим органам виконавчої влади пропозицій щодо визначення методів впливу на економічні процеси та цінову ситуацію на споживчому ринку;

- надання у випадках, передбачених законодавством, висновків щодо економічного обґрунтування витрат під час формування цін (тарифів) на товари, роботи і послуги, щодо яких запроваджено державне регулювання цін (тарифів);

  • внесення на розгляд Мінекономіки пропозицій щодо формування державної політики з контролю за цінами.

Держцінінспекція України відповідно до покладених на неї завдань:

1) здійснює цінові спостереження, проводить моніторинг цін (тарифів) на соціально значущі товари і послуги, забезпечує на постійній основі оперативною інформацією про результати моніторингу міністра економрозвитку України для подальшого інформування КМ України, заінтересованих органів державної влади;

2) проводить моніторинг прийнятих центральними і місцевими органами виконавчої влади, уповноваженими вирішувати питання ціноутворення, рішень щодо формування, встановлення та застосування цін (тарифів);

3) вносить на розгляд міністра економрозвитку України прогнозно-аналітичні матеріали щодо розвитку цінової ситуації на споживчому ринку, пропозиції щодо запровадження або скасування державного регулювання цін (тарифів) на товари, роботи і послуги, крім тих, ціни (тарифи) на які регулюються національними комісіями, що здійснюють державне регулювання природних монополій;

4) подає органам АМК України відомості, що можуть свідчити про порушення державної дисципліни цін та законодавства про захист економічної конкуренції;

5) вносить центральним і місцевим органам виконавчої влади, уповноваженим вирішувати питання ціноутворення, пропозиції щодо вдосконалення порядку формування, встановлення та застосування цін (тарифів), а також скасування в установленому порядку цін (тарифів), установлених з порушенням вимог законодавства;

6) надає висновки щодо розрахунків економічно обґрунтованих планованих витрат під час формування оптово- відпускних цін для суб’єктів господарювання, які провадять діяльність з виробництва соціально значущих продовольчих товарів, зміни цін на які підлягають декларуванню;

7) надає висновки щодо економічної обґрунтованості розрахунків оптово-відпускних цін на лікарські засоби або вироби медичного призначення, що закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;

8) надає суб’єктам господарювання висновки щодо розрахунків економічно обґрунтованих планованих витрат під час формування тарифів на окремі види житлово-комунальних послуг;

9) погоджує за поданням видавця (редакції) довідку про плановану та фактичну собівартість виготовлення одного примірника передплатного видання на відповідний рік;

10) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, КМ України, нормативно-правових актів міністерств та подає їх міністрові економрозвитку України в установленому порядку;

11) взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади з питань реалізації державної політики з контролю за цінами;

12) сприяє органам місцевого самоврядування у здійсненні ними повноважень щодо контролю за дотриманням цін (тарифів);

13) виконує в межах повноважень функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери її управління;

14) забезпечує інформування громадськості про реалізацію державної політики з контролю за цінами;

15) здійснює інші повноваження, визначені законами України та покладені на неї Президентом України.

Держцінінспекція України для виконання покладених на неї завдань має право в установленому порядку:

1) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи з питань, що належать до її компетенції;

2) отримувати від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів виконавчої влади АРК, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання незалежно від форми власності документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

Держцінінспекція України здійснює свої повноваження безпосередньо та через свої територіальні органи в АРК, областях, містах Києві та Севастополі.

Держцінінспекція України у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, органами місцевого самоврядування, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також підприємствами, установами, організаціями, всеукраїнськими об’єднаннями профспілок і всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців.

Держцінінспекція України в межах повноважень, на основі і на виконання КУ та законів України, актів Президента України та КМ України, наказів Мінекономіки, а також доручень Президента України та міністра економрозвитку України видає накази організаційно-розпорядчого характеру, які підписуються головою Держцінінспекції України.

Держцінінспекція України є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Держказначейства України.

Згідно із ст. 19 Закону України «Про ціни і ціноутворення» державне спостереження у сфері ціноутворення здійснюється шляхом проведення моніторингу вільних цін (дослідження динаміки цінових процесів на товарних ринках) та державних регульованих цін.

Перелік товарів, ціни на які підлягають державному спостереженню у сфері ціноутворення, та порядок його проведення визначаються КМ України.

За результатами державного спостереження у сфері ціноутворення визначаються методи впливу на економічні процеси та цінову ситуацію на товарних ринках.