Економічна дипломатія та економічна безпека є невід’ємною складовою науки і прак-тики світової економіки та міжнародних відносин. Провідна роль у здійсненні економічної дипломатії та забезпеченні екобезпеки традиційно надається відомствам зовнішніх відносин як державним установам, які у більш повному обсязі здатні досягти національних цілей.

Економічна дипломатія – це сучасна система міждержавного регулювання світової економіки. Існують два основних підходи до тлумачення стандартів економічної дипломатії: політичний та економічний, перший з яких домінує у світовій практиці. Дипломатія являє собою сукупність невійськових заходів, прийомів і методів, які застосовуються з врахуванням конкретних умов і характеру завдань, що вирішуються.

Іншими словами, економічна дипломатія являє собою поєднання економіки і політики, які доведені до рівня прийняття та реалізації управлінських рішень, за допомогою яких здійснюється співпраця в сучасному світі, визначаються форми і методи розвитку та удос-коналення ринкової економіки.

На думку автора, економічна дипломатія – це наука про те, як при обмежених ресурсах задовольнити безмежні потреби населення країни за допомогою вишуканих еко-номічних методів, неприхованого патріотизму, настирливості, дипломатичних підходів у прак-тиці міжнародних економічних відносин.

Слід зазначити, що перспективи економічної дипломатії не обмежуються лише вирі-шенням яких-небудь окремих конкретних завдань економічного характеру, вони мають більш загальний характер і відіграють важливу роль у розвитку будь-якої країни.

За умов глобалізації економіки виникає дворівнева економічна дипломатія країни (макрорівень) та корпоративна дипломатія (мікрорівень).

Економічна дипломатія в сучасних умовах має розвиватися за наступними основними напрямами:

– посилення можливостей забезпечувати ефективний вплив своєї країни на міжнародні відносини і створення найвигідніших умов для участі національної економіки у світовому господарстві;

– забезпечення національних інтересів та екобезпеки країни;

– підвищення рівня і якості життя населення на основі дотримання міжнародних со-ціальних стандартів та зростання людського потенціалу країни.

Виходячи із основних напрямів, які стоять перед сучасною економічною дипломатією, слід виділити наступні інноваційні завдання:

– необхідність формування чітких знань у майбутнього спеціаліста-дипломата як про економіку країни перебування, її спеціалізацію, так і про національні інтереси своєї країни, тобто зовнішня політика будь-якої країни має бути представлена її внутрішнім продовженням;

– забезпечення взаємозв’язку “дипломатія-бізнес”, який полягає у тому, що створивши певну державну підтримку за кордоном, бізнес має приймати участь у реалізації інтересів країни, інакше “державна” дипломатія ризикує вступити у протиріччя з “корпоративною”;

– формування на базі двосторонньої дипломатії, її багатоаспектної, комплексної і ба-гатосторонньої консистенції;

– становлення економічної дипломатії як колективної, багатовідомчої структурної скла-дової зовнішньої політики держави;

– розвиток у системі економічної дипломатії такої складової як суспільна міжнародна думка різних вчених.

Економічна дипломатія тісно пов’язана з економічною безпекою країни.

Економічна безпека – це система, яка забезпечує певний стан держави, де є можли-вості створення і розвитку умов для достойного рівня життя населення, перспективного роз-витку економіки.

Складовими економічної безпеки є демографічна, екологічна, ресурсна, харчова, енер-гетична, інформаційна, військова, фінансова складові тощо.

Метою вивчення дисципліни “Економічна дипломатія та економічна безпека” є: фор-мування розуміння національних економічних інтересів, шляхів і методів їх досягнення; роз-виток інтелектуальної теоретичної бази у практиків зовнішньоекономічної сфери з урахуван-ням міжнародної економічної безпеки; стимулювання економічного мислення у виробленні здібностей прогнозувати майбутні економічні відносини між Україною та державами світу; забезпечення економічної безпеки України.

Структура курсу включає такі розділи:

І. Економічна дипломатія в системі управління міжнародними відносинами.

ІІ. Об’єкти та суб’єкти економічної дипломатії в розвитку міжнародних відносин.

ІІІ. Функції економічної дипломатії: генезис інтересів.

ІV. Новаційний характер економічної дипломатії в євроінтеграційних процесах.

V. Економічна безпека і національні інтереси України.

VІ. Економічна безпека України: геополітичні та євроінтеграційні виміри.

Предметом курсу є просторова організація економічної дипломатії: торгівля, інвес-тиційна діяльність, транснаціональний бізнес та шляхи забезпечення економічної безпеки Ук-раїни. Наука про економічну дипломатію та екобезпеку країни вивчає поєднання економіки і політики, що доведені до рівня прийняття та реалізації управлінських рішень, за допомогою яких здійснюється співпраця в сучасному світі, визначаються форми і методи розвитку і удосконалення ринкової економіки, міжнародних економічних відносин.

Якщо раніше спільні відносини ґрунтувались на релігійних та родинних зв’язках або ж на військовому чи політичному рівнях спілкування, то тепер на перше місце висувається економічна могутність, розширення товарообміну та присутність на світових ринках. Через те й коригується предмет курсу з урахуванням цих особливостей. Економіка пронизує всю дипло-матичну діяльність, безпеку держави та міжнародні відносини.

Об’єктом курсу є два види стандартів – економічний і політичний; п’ять видів виміру – макроекономічний, регіональний, політичний, прогнозний та ідеологічний; два види зв’язку – прямий та зворотний; дві складових – економічні інтереси та економічна безпека.

Економічна дипломатія є похідною мудрого поєднання компетентності і результатів, отриманих у різних областях, де економічна активність поряд з розвитком культури та со-ціальними аспектами. Від умілого поєднання всіх складових залежить рівень розвитку еконо-мічної дипломатії у конкретно взятій країні та її економічна безпека.

Завданнями дисципліни є надання необхідних теоретичних і практичних навиків з курсу, оволодівши якими майбутній фахівець в умовах ринкової економіки зможе кваліфіковано застосувати свої знання для:

– забезпечення найкращих, найвигідніших умов участі національної економіки у сві-товому господарстві, у тому числі з метою підвищення питомої ваги своєї країни у світовій економіці, особливо шляхом просування господарських секторів на базі новітніх технологій, і, відповідно, посилення можливостей забезпечувати ефективний вплив своєї країни на міжна-родні відносини;

– політичного сприяння вітчизняному бізнесу в його діяльності за кордоном, у тому числі у справі перерозподілу за допомогою підвищення його конкурентних можливостей, прав доступу до існуючих і потенційних ресурсів і ринків;

– дотримання національних інтересів у забезпеченні національної безпеки, яке б гарантувало вирішення загально-національних завдань, не дозволяло б суто ринковим інте-ресам і пріоритетам диктувати свою волю суспільству;

– створення найвигідніших умов розвитку людського потенціалу країни, підйому його інтелектуального рівня, національного багатства, підвищення рівня і якості життя, забезпе-чення найбільш передових соціальних стандартів, які не можуть бути досягнуті, винятково на основі лише дії ринкових механізмів;

– забезпечення економічної безпеки України, яке спрямоване під дією певних держав-них установ на дотримання всіх гарантій і прав держави, суспільства.

Новітність нашого погляду на сутність і завдання економічної дипломатії та еконо-мічної безпеки полягає в тому, що, по-перше, слід визначитись, виходячи зі змін, які зазнала ця наука, з новим змістом завдань і пріоритетних напрямів.

По-друге, слід виявити зміщення центрів економічної влади, яка впливає на роль державницької політики і знайти ефективне вирішення завдань.

По-третє, необхідно взяти деякі уроки із змін, які відбулися, і знайти сферу функціо-нування дипломатичної служби та здійснення економічної діяльності держави.

Вивчення курсу набуває особливого значення у зв’язку з:

– розширенням кількості країн-учасниць загальносвітового процесу модернізації та розвитку світового ринку, в якому беруть участь країни розвинуті, що розвиваються і з пере-хідною економікою;

– глобалізацією дипломатичного супроводу експорту до економічного управління на-ціональними інтересами, що спричинило неможливість забезпечення власних інтересів на сві-товому ринку;

– розвитком загальних стандартів політико-правового режиму, дотриманням загально-демократичних норм і стандартів;

– дотриманням національних інтересів, досвіду і традицій поряд із приєднанням краї-ни до загального міжнародного правового простору;

– розширенням економічної і соціальної функцій дипломатії;

– визначенням ролі координаційної роботи між міністерствами закордонних справ і дипломатичними представництвами різних країн, що для економічної дипломатії збільшує облік питань, підвищує рівень нарад і консультацій, а це, в свою чергу, підвищує роль еко-номічних питань при проведенні переговорів між посольствами.

Економічна дипломатія та економічна безпека країни має не закривати економічної сторони політичних явищ, а слідувати за діями економічних механізмів і враховувати при аналізі міжнародні економічні відносини.

Практичне значення вивчення даного курсу полягає у:

– використанні набутих знань у дослідженнях зміни форм функціонування еконо-мічної дипломатії, пов’язаних з євроінтеграційними та євроатлантичними процесами;

– застосовуванні навичок в освоєнні бізнесових завдань, які стоять перед диплома-тичними службами, наближенні до світових процесів;

– можливостях відкриття посередницьких та управлінських структур, за допомогою яких розвивати міждержавні стосунки, забезпечуючи при цьому економічну безпеку країни.

У результаті опанування дисципліни “Економічна дипломатія і економічна безпека України” майбутні фахівці мають знати: сучасну систему міждержавного управління світовою економікою, еволюцією економічної дипломатії та економічної безпеки в системі зміни на-ціональних інтересів України; міжнародний досвід просування торгово-економічних інтере-сів; стратегією формування механізму та розширення функцій економічної дипломатії; кри-терії та показники, джерела та стан економічної безпеки країни; методи захисту бізнесу і фор-ми прояву економічної безпеки на мікро-, мезо- та макроекономічному рівнях зовнішньої діяльності; показники економічної безпеки підприємства.

У навчальному посібнику особлива увага приділена визначенню функцій економічної дипломатії, її ролі у дотриманні економічних інтересів та економічної безпеки України, в реа-лізації зовнішньоекономічної стратегії, сприянні міжнародному інвестуванню, торгівлі, виході на світові ринки, регіональній інтеграції. Розглянуті основні напрями захисту національних ін-тересів, управління економічною безпекою та тенденції її розвитку за умов глобалізації, ефек-тивізації евроінтеграційних та евроатлантичних процесів

Навчальне видання включає досить широкий спектр літературних джерел для по-глибленого вивчення і дослідження зазначених напрямів функціонування економічної безпеки України.

Автор висловлює щиру вдячність рецензентам д.е.н., професорам. Богині Д.П., Фі-ліпенку А.С. та Войнаренку М.П. за критичні зауваження та поради, висловлені для по-кращення змісту і висвітлення важливих завдань дисципліни.