Відсутність переконливих і сучасних економічних концепцій моделювання організації економічного життя створює значні перешкоди розвитку господарсько-правового регулювання відповідних економічних відносин. І якщо господарські відносини на мікрорівні є методологічно досить розробленими з позицій співвідношення правових засобів та визначених конфігурацій компромісу між приватними як такими та між приватними й публічними інтересами, відносини ж макрорівневого порядку залишаються вкрай залежними від першоджерела - здатної до застосування економічної моделі суспільного розвитку, що відображатиме сучасний стан відносин у сфері господарювання.

Вплив, що виявляє себе на рівні мікроекономічних відносин, що за своїм масштабом, економічною вагою не призводить до змін параметрів рівноваги усього ринку, залишається в системі координат обмеженої кількості контрагентів і цілком охоплюється договірно-правовим регулюванням, що міститься в ЦК України та ГК України. Разом з тим нарощування концентрації властивостей економічного впливу за рахунок різноманітних економіко-правових чинників на певному етапі призводить до трансформації економічного впливу невладного, диспозитивного характеру в економічний вплив, що характеризується ознаками економічної влади у відносинах зі своїми контрагентами та сукупним впливом на функціонування економічної системи.

Характер діяльності суб’єктів господарювання, зобов’язань, пов’язаних зі здійсненням господарської діяльності, обумовлює ставлення до господарського права не як до окремого блоку норм, виділених в окремих нормативно- правових актах, а як до цілого (єдиного) масиву - господарського законодавства, що об’єднує норми різних галузей права, основу якого складає ГК України.

У пропонованому підручнику «Господарське право України» викладено основні підходи щодо теоретичного та законодавчого бачення основних положень господарсько- правової науки. Зокрема, весь матеріал поділено на дві частини - першу та другу з внутрішньою їх побудовою. Так, структуру другої частини складають блоки: гарантії правомірного здійснення господарської діяльності (містить тематику: правове регулювання обмеження монополізму та захисту суб’єктів господарювання від недобросовісної конкуренції, правове регулювання ціноутворення, захист прав споживачів); господарські зобов’язання (загальна характеристика господарських зобов’язань, особливості господарських договорів про передачу майна у власність та користування, особливості господарських договорів про виконання робіт, особливості господарських договорів про надання послуг); правове регулювання окремих видів господарської діяльності (правове регулювання торговельної діяльності, правове регулювання інвестиційної діяльності, правове регулювання ЗЕД, правове регулювання біржової діяльності, правове регулювання ринку фінансових послуг); контроль та відповідальність у господарській діяльності (контроль за здійсненням господарської діяльності, відповідальність у господарському праві).

Зміст другої частини підручника відображає основні концепції господарсько-правової науки та тенденції розвитку господарського законодавства в Україні, що зумовлює наявність у ньому дискусійних питань і проблематики, яка потребує свого вирішення.

Підручник «Господарське право України» підготовлено авторським колективом кафедри правового забезпечення господарської діяльності навчально-наукового інституту (із 2013 р. - факультету) права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ. Колектив авторів висловлює щиру вдячність рецензентам підручника за надані зауваження та пропозиції, які будуть враховані в процесі вдосконалення науково-методичної роботи під час викладання навчальної дисципліни «Господарське право». Автори сподіваються, що викладений у підручнику матеріал сприятиме розвитку науки господарського права.