Правове регулювання господарських відносин в окремих галузях економіки

4. Правовi засади управлiння i використання радiочастотного ресурсу

Правовi засади управлiння i використання радiочастотного ресурсу України визначені Законом України від 01.06.2000 “Про радiочастотний ресурс України” (Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 36. - Ст. 298).

Радiочастотний ресурс - це частина радiочастотного спектра, придатна для передавання та/чи приймання електромагнiтної енергiї. Радiочастотний ресурс України як її природний ресурс є об´єктом права власностi Українського народу. Вiд iменi народу права власника радiочастотного ресурсу здiйснюють органи державної влади в межах, визначених Конституцiєю України.

Основними засадами управлiння у сферi радiочастотного ресурсу України є: забезпечення i захист iнтересiв, прав i свобод громадян у процесi використання радiочастотного ресурсу; забезпечення i захист iнтересiв та безпеки держави; законодавче i нормативно-правове регулювання суспiльних вiдносин в процесi використання радiочастотного ресурсу; регулювання використання радiочастотного ресурсу шляхом розподiлу, видiлення, лiцензування i присвоєння радiочастот; використання радiочастотного ресурсу на дозвiльнiй та платнiй основi; органiзацiя та забезпечення дiяльностi єдиної державної системи радiочастотного монiторингу; здiйснення заходiв щодо запобiгання та недопущення перевищення встановлених рiвнiв електромагнiтного впливу на навколишнє природне середовище i здоров´я людини.

Органом управлiння у галузi розподiлу та використання радiочастотного ресурсу, як зазначалося, є центральний орган виконавчої влади зi спецiальним статусом Держкомзв´язку України - Адмiнiстрацiя зв´язку та радiочастот України (АЗРЧ). До сфери управлiння АЗРЧ належить спецiально уповноважений радiочастотний орган - Український державний центр радiочастот та нагляду за зв´язком (Центр “Укрчастотнагляд”), який виконує функцiї Державної iнспекцiї електрозв´язку України. Основними структурними пiдроздiлами Центру “Укрчастотнагляд” є: служба загальних радiочастотних присвоєнь, служба спецiальних радiочастотних присвоєнь, служби радiомонiторингу, науково-технiчного забезпечення системи управлiння радiочастотним ресурсом, мiжнародно-правового захисту радiочастот, Державної iнспекцiї електрозв´язку та iншi.

Адмiнiстрацiя зв´язку та радiочастот України у сферi використання радiочастотного ресурсу: здiйснює проведення державної полiтики, розподiл, видiлення, лiцензування використання i присвоєння радiочастот; координує i контролює дiяльнiсть Центру “Укрчастотнагляд”, затверджує його Статут i Положення про Державну iнспекцiю електрозв´язку; розробляє проекти нормативно-правових актiв, концепцiй, програм з питань розподiлу, видiлення, лiцензування використання та присвоєння радiочастот; розробляє ставки зборiв за використання радiочастотного ресурсу i платежiв за видачу лiцензiй на використання радiочастот; встановлює стандарти щодо використання радiочастотного ресурсу України та здiйснює iншi повноваження в межах, передбачених законодавством.

АЗРЧ здiйснює захист iнтересiв держави щодо використання радiочастотного ресурсу України, в тому числi i на мiжнародному рiвнi. Стандарти, норми i правила, порядок проведення випробувань у сферi використання радiочастотного ресурсу України встановлюються АЗРЧ, пiдлягають опублiкуванню i є обов´язковими на територiї України.

Повноваження щодо управлiння у сферi радiочастотного ресурсу України в частинi використання частот та каналiв мовлення здiйснює Нацiональна рада України з питань телебачення i радiомовлення. Вона розробляє та погоджує з АЗРЧ правила використання каналiв мовлення, якi видiлено для телебачення i радiомовлення, здiйснює контроль за розподiлом та використанням радiочастотного ресурсу для потреб телерадiомовлення, а також дотриманням встановленого порядку використання каналiв мовлення.

Центр “Укрчастотнагляд” присвоює радiочастоти, позивнi сигнали, видає дозволи на розроблення, модернiзацiю, виробництво, придбання, реалiзацiю, продаж, використання радiоелектронних засобiв i радiовипромiнювальних пристроїв на територiї України, а також на ввезення їх з-за кордону спецiальним та загальним користувачам. Він здiйснює радiочастотний монiторинг, облiк та державний нагляд за використанням радiочастотного ресурсу України спецiальними та загальними користувачами, а також здiйснює iншi повноваження вiдповiдно до законодавства. Аналогічні функції щодо спецiальних користувачів здiйснює також Генеральний штаб Збройних Сил України.

Розподiл смуг радiочастот визначається Нацiональною таблицею розподiлу смуг радiочастот України, яка є нормативно-правовим актом, що регламентує використання радiочастот радiослужбами. Нацiональна таблиця розробляється і в установленому порядку затверджується АЗРЧ. Вона визначає розподiл смуг частот мiж радiослужбами, зокрема смуги радiочастот загального і спецiального використання, призначенi для переважного використання радiоелектронними засобами відповідно загального і спецiального призначення.

У смугах радiочастот спецiального використання пiдприємницька дiяльнiсть забороняється.

Порядок видiлення радiочастот системам радiозв´язку встановлюється АЗРЧ. Положення про порядок виділення радіочастот України затверджене наказом Держкомзв´язку України від 25.10.2000 № 154 (Зареєстроване в Мінюсті України 09.11.2000 за № 795).

Видiлення радiочастот є пiдставою для лiцензування використання радiочастот та присвоєння радiочастот радiоелектронним засобам і радiовипромiнювальним пристроям у видiлених смугах радiочастот. Видiлення радiочастот вноситься до Плану використання радiочастотного ресурсу України, який розробляється Центром “Укрчастотнагляд”, затверджується АЗРЧ і повинен вiдповiдати основним положенням Нацiональної таблицi розподiлу смуг радiочастот України та передбачати видiлення радiочастот усiм типам дозволених радiотехнологiй. Розробка, модернiзацiя, виробництво, реалiзацiя, придбання, проектування, будiвництво, використання радiоелектронних засобiв та радiовипромiнювальних пристроїв на територiї України та ввезення їх з-за кордону без наявностi рiшення щодо видiлення радiочастот забороняється.

Присвоєння радiочастоти (частотне присвоєння) – це дозвiл на використання конкретної радiочастоти радiоелектронним засобом у визначених умовах. Присвоєння радiочастот здiйснюються Центром “Укрчастотнагляд” згідно з порядком, який затверджується АЗРЧ, на термiн дiї вiдповiдної лiцензiї (для телерадiокомпанiй - лiцензiї на частину або канал мовлення) на пiдставi вимог Нацiональної таблицi розподiлу смуг радiочастот України, Плану використання радiочастот радiосистемами в Українi, лiцензiї на використання радiочастот, за умов забезпечення електромагнiтної сумiсностi вiдповiдних радiоелектронних засобiв i радiовипромiнювальних пристроїв. Частотнi присвоєння можуть бути анульованi Центром “Укрчастотнагляд” через мiсяць пiсля письмового попередження користувача у випадку, коли вони не використовуються з заявленою метою бiльше одного року, а також у разi порушення умов та порядку частотного присвоєння.

Закон України “Про радiочастотний ресурс України” передбачає особливі випадки використання радiочастотного ресурсу. Так, регулювання використання радiочастотного ресурсу суднами та iншими плавзасобами, космiчними системами та лiтальними апаратами здiйснюється відповідно до законодавства та мiжнародних договорiв України з участю вiдповiдних центральних органiв виконавчої влади.

Порядок використання радiочастот телерадiоорганiзацiями, розподiлу смуг радiочастот, а також контролю за ефективним використанням радiочастотного ресурсу для потреб телерадiомовлення визначається також законами України “Про телебачення i радiомовлення”, “Про Національну раду України з питань телебачення i радiомовлення”. Присвоєння радiочастот для потреб телебачення i радiомовлення здiйснюється за поданням названої Нацiональної ради. Судом можуть бути встановленi обмеження, тимчасове зупинення чи припинення використання радiоелектронних засобiв та радiовипромiнювальних пристроїв, якi використовуються телерадiоорганiзацiями, якщо їх використання порушує закони України, становить загрозу здоров´ю громадян чи нацiональнiй безпецi. Платежi за використання радiочастотного ресурсу телерадiоорганiзацiями, якi працюють на пiдставi лiцензiї Нацiональної ради України з питань телебачення i радiомовлення, здiйснюються Нацiональною радою за рахунок її надходжень вiд грошового збору за видачу телерадiоорганiзацiям лiцензiй на право мовлення.

Радiоелектроннi засоби та радiовипромiнювальнi пристрої на територiї України розробляються, модернiзуються, виробляються, реалiзовуються, придбаваються, проектуються, будуються, використовуються та ввозяться з-за кордону на дозвiльнiй основi за визначеним перелiком, за умови їх сертифiкації згiдно з законодавством та при наявностi рiшення про видiлення смуг радiочастот. Перелiк вказпних засобiв та пристроїв, щодо яких не потрiбнi дозволи, визначає АЗРЧ. Порядок надання дозволiв на експлуатацiю радiоелектронних засобiв мовлення визначається АЗРЧ за погодженням з Нацiональною радою України з питань телебачення i радiомовлення.

Державний нагляд за використанням радiочастотного ресурсу здійснюється з метою забезпечення дотримання законодавства, iнтересiв та безпеки держави i громадян, забезпечення електромагнiтної сумiсностi радiоелектронних засобiв та радiовипромiнювальних пристроїв будь-якого призначення, здiйснення контролю за дотриманням встановленого порядку використання радiочастотного ресурсу, радіоелектронних засобiв, норм радiовипромiнювання i допустимих iндустрiальних завад радiоприйманню та запобiгання правопорушенням у цiй сферi. Державний нагляд за використанням радiочастотного ресурсу здiйснюють АЗРЧ та Центр “Укрчастотнагляд” щодо користувачiв як спецiальної, так i загальної категорiй.

При здiйсненнi державного нагляду посадовi особи вказаних органiв (керiвники, їх заступники, iншi спецiально уповноваженi працiвники вiдповiдно до своїх службових обов´язкiв) мають право:

  • на доступ у примiщення з метою перевiрки розмiщених у них радiоелектронних засобiв i радiовипромiнювальних пристроїв, на використання яких видано або необхiдно отримати дозвiл, а також у випадку, коли зазначенi засоби чи пристрої створюють радiозавади;
  • перевiряти додержання законодавства про використання радiочастотного ресурсу всiма юридичними та фiзичними особами, отримувати вiд них необхiднi пояснення, матерiали та iнформацiю;
  • в межах своїх повноважень надавати обов´язковi для виконання розпорядження (приписи) про усунення порушень i недолiкiв у сферi використання радiочастотного ресурсу;
  • в порядку, встановленому законом, обмежувати, тимчасово зупиняти чи припиняти використання радiоелектронних засобiв i радiовипромiнювальних пристроїв, якi не вiдповiдають вимогам нормативно-правових актiв про використання радiочастотного ресурсу України;
  • порушувати в установленому законом порядку питання щодо притягнення до вiдповiдальностi юридичних i фiзичних осiб, винних у порушеннi законодавства про використання радiочастотного ресурсу України.

Лiцензування використання радiочастот є одним iз методiв регулювання дiяльностi у сферi використання радiочастотного ресурсу України. Лiцензiї користувачам радiочастотного ресурсу надає АЗРЧ у порядку, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України. Телерадiоорганiзацiям - користувачам каналiв мовлення лiцензiї на використання радiочастот видаються в порядку, визначеному Нацiональною радою України з питань телебачення i радiомовлення i погодженому з АЗРЧ.

Рiшення АЗРЧ про видачу лiцензiї на використання радiочастот або про вiдмову у її видачi приймається у термiн не пiзнiше 60 календарних днiв з дня одержання АЗРЧ заяви на отримання лiцензiї. У рiшеннi про вiдмову у видачi лiцензiї повиннi бути вказанi причини вiдмови.

Термiн дiї лiцензiї на використання радiочастотного ресурсу визначається АЗРЧ, але не може бути меншим нiж 5 рокiв. Пiсля припинення користувачем своєї дiяльностi надана АЗРЧ лiцензiя втрачає силу.

У разi порушення користувачем радiочастотного ресурсу умов, зазначених у лiцензiї чи в Законі “Про радiочастотний ресурс України”, АЗРЧ видає вiдповiдне розпорядження про усунення порушень та/чи тимчасове зупинення дiї ліцензії на термiн до одного мiсяця. У разi повторного порушення АЗРЧ може прийняти рiшення про анулювання лiцензiї у встановленому порядку. Рiшення про зупинення дiї лiцензiї чи її анулювання може бути оскаржене користувачем у судовому порядку.

Користувачами радiочастотного ресурсу виступають юридичні або фiзичні особи, дiяльнiсть яких пов´язана з використанням радiоелектронних засобiв та/чи радiовипромiнювальних пристроїв в установленому законодавством порядку. Категорiї користувачiв радiочастотного ресурсу України визначаються залежно вiд використання ними смуг радiочастот спецiального чи загального використання. Перелiк спецiальних користувачiв радiочастотного ресурсу визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України. До загальних користувачiв радiочастотного ресурсу належать усi юридичнi та фiзичнi особи, якi не вiднесенi до спецiальних користувачiв.

Користувачi радiочастотного ресурсу України мають право: на використання радiочастотного ресурсу згiдно із законодавством; на оскарження у встановленому порядку рiшення органiв державного управлiння радiочастотним ресурсом; на вiдшкодування збиткiв вiд неправомiрних дiй чи бездiяльностi вказаних органiв.

Користувачi радiочастотного ресурсу України зобов´язанi: додержуватися стандартiв, норм i правил у сферi використання радiочастотного ресурсу, умов наданої лiцензiї, а також утримуватися вiд будь-яких дiй, якi можуть призвести до порушень законодавства про використання радiочастотного ресурсу; повiдомити орган, який видав лiцензiю та/чи вiдповiдний дозвiл про тимчасове або постiйне припинення використання радiочастотного ресурсу; надавати посадовим особам радiочастотних органiв iнформацiю щодо тактико-технiчних характеристик, застосування, розмiщення радiоелектронних засобiв та радiовипромiнювальних пристроїв, а також пред´являти за їх вимогою вiдповiднi лiцензiї, дозволи, сертифiкати, свiдоцтва та iншi документи, якi вiдносяться до питань використання радiочастотного ресурсу; своєчасно вносити збiр за використання радiочастотного ресурсу, здiйснення нагляду за його використанням та iншi платежi, передбаченi законодавством.

АЗРЧ i Центр "Укрчастотнагляд" повиннi вживати необхiдних заходiв для усунення радiозавад. Власники радiоелектронних засобiв i радiовипромiнювальних пристроїв, якi створюють радiозавади радiоелектронним засобам, завадостiйкiсть яких вiдповiдає стандартам, нормам i правилам, повиннi здiйснити усi необхiднi для усунення чи обмеження дiї радiозавад заходи вiдповiдно до приписiв органiв державного нагляду за використанням радiочастотного ресурсу. Якщо радiоелектроннi засоби i радiовипромiнювальнi пристрої, що створюють радiозавади, та обладнання, що вiдчуває цi радiозавади, задовольняють вiдповiднi норми i вимоги, але цi радiозавади заважають нормальному функцiонуванню зазначеного обладнання, i якщо обидвi сторони не досягли згоди стосовно заходiв щодо усунення радiозавад, то органи державного нагляду за використанням радiочастотного ресурсу повиннi запропонувати обов´язковi для обох сторiн заходи щодо усунення радiозавад, включаючи анулювання частотного присвоєння та/чи дозволiв без компенсацiї збиткiв.

Використання радiочастотного ресурсу в Українi здiйснюється на платнiй основi. Збiр за використання радiочастотного ресурсу стягується з метою формування джерела коштiв на фiнансування заходiв щодо ефективного його використання. Користувачi радiочастотного ресурсу сплачують одноразовий платiж за видачу лiцензiї на використання радiочастот та щомiсячний збiр за використання радiочастотного ресурсу. Ставки цих платежiв та зборiв визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України. У разi несплати щомiсячного збору протягом шести мiсяцiв вiдповiдна лiцензiя на використання радiочастотного ресурсу, а також дозволи на використання вiдповiдних радiоелектронних засобiв i радiовипромiнювальних пристроїв анулюються без компенсацiї збиткiв користувачу iз стягненням суми заборгованостi у судовому порядку. Кошти, що надходять вiд користувачiв радiочастотного ресурсу у виглядi зборiв i платежiв, зараховуються до Державного бюджету України. Спецiальнi користувачi радiочастотного ресурсу звiльняються вiд сплати вказаних зборiв i платежiв.