Правове регулювання господарських відносин в окремих галузях економіки

3. Порядок та умови здійснення господарської діяльності з надання послуг електричного зв`язку

Правила користування телеграфним зв´язком затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.1997 № 208. Правила визначають порядок та умови надання послуг телеграфного зв´язку та вимоги до роботи підприємств зв´язку, регулюють відносини між цими підприємствами і споживачами.

Послуги телеграфного зв´язку надаються підприємствами електрозв´язку або на договірних з ними засадах підприємствами поштового зв´язку за умови технічної можливості без будь-яких обмежень, крім випадків, визначених законодавством та названими Правилами.

Підприємства зв´язку надають споживачам такі послуги телеграфного зв´язку: приймання, передавання та доставка телеграм; абонентське телеграфування через національну мережу та через об´єднану мережу національного і міжнародного абонентського телеграфування (АТ/Телекс); надання телеграфних каналів в оренду; передавання газетних шпальт; інші послуги, які не суперечать Правилам користування телеграфним зв´язком і можуть бути якісно виконані. Інструкції щодо технології надання цих послуг розробляються і затверджуються Держкомзв´язку.

Тарифи на послуги телеграфного зв´язку регулюються державою згідно з законодавством про ціноутворення і є обов´язковими для всіх підприємств зв´язку незалежно від форм власності.

Розрахунок за телеграми провадиться: готівкою; у рахунок внесеного авансу; талонами оплаченої відповіді; у кредит, якщо телеграму прийнято по телефону; розрахунковими чеками установ банків. При оформленні телеграм підприємств та організацій у рахунок внесеного авансу телеграми приймаються за окремими списками у двох примірниках. Перший примірник списку, в якому зазначається загальна вартість прийнятих телеграм, після заповнення у ньому всіх граф повертається відправникові як документ про суму коштів, що підлягає списанню з авансового рахунка.

Згідно з Правилам користування телеграфним зв´язком споживачі послуг мають право на користування цими послугами належної якості, на відшкодування збитків за неналежну якість наданих послуг, на одержання достовірної інформації про послуги. Вони зобов´язані дотримуватися Правил, своєчасно здійснювати оплату за послуги.

Якісні показники надання послуг телеграфного зв´язку встановлюються Держкомзв´язку відповідно до законодавства і є обов´язковими для всіх підприємств зв´язку незалежно від форм власності. У разі виявлення неналежної якості наданих споживачу послуг підприємства зв´язку зобов´язані вжити заходів щодо усунення недоліків та відшкодування заподіяних збитків. У разі незгоди споживача з визначеним розміром відшкодування завданих йому фактичних збитків, моральної шкоди, втраченої вигоди через неналежну якість наданих послуг, а також в інших випадках спори між споживачами та підприємствами зв´язку розглядаються судом.

Підприємства зв´язку всіх форм власності несуть матеріальну відповідальність перед споживачами за ненадання чи неналежне надання телеграфних послуг. Так, за невручення чи несвоєчасне вручення телеграми, зокрема її втрату, відшкодовується вартість послуги та сплачується штраф у розмірі 25 відсотків вартості. За недоставку міжнародного телеграфного повідомлення відповідальність настає згідно з угодами та актами Міжнародного союзу електрозв´язку. Відповідальність за неналежне виконання зобов´язань, визначених договорами оренди телеграфних каналів, встановлюється умовами договорів.

Правила користування місцевим телефонним зв´язком затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.1997 № 385. Правила визначають права та обов´язки підприємств зв´язку всіх форм власності і cпоживачів, регулюють взаємовідносини між ними і є обов´язковими для виконання на всій території України.

Для користування послугами телефонного зв´язку, а також документального електрозв´язку, довідково-інформаційними та іншими відповідними послугами встановлюються телефонні апарати, кінцеві абонентські пристрої передавання даних і телематичних служб (телефакс, телетекс, відеотекс), засоби радіотелефонного зв´язку, автовідповідачі, пристрої охоронної сигналізації тощо (далі - абонентські пристрої). Абонентські пристрої повинні мати сертифікат відповідності, виданий органом з сертифікації, акредитованим у державній системі сертифікації. Придбання абонентських пристроїв здійснюється юридичними та фізичними особами за власні кошти. Перед встановленням абонентські пристрої телематичних служб і передавання даних повинні бути зареєстровані на підприємствах зв´язку. Для надання послуг телефонного зв´язку підприємства зв´язку встановлюють таксофони у громадських місцях, а також на підприємствах, в організаціях за домовленістю з ними.

Телефони поділяються на категорії залежно від міcця встановлення (квартирні індивідуального або колективного користування, службові на підприємствах, в організаціях, службові в квартирах посадових осіб) та за способом підключення (основні, за спареною схемою, паралельні та інші).

Правила користування місцевим телефонним зв´язком вміщують перелік послуг зв´язку, до яких, зокрема, належить встановлення телефону, його перестановлення, переключення, повторне включення, переоформлення і відновлення договору на надання послуг телефонного зв´язку, надання виходу до телематичних служб тощо. Підприємство зв´язку може розширювати або змінювати перелік послуг залежно від технічних можливостей.

Послуги місцевого телефонного зв´язку надаються споживачам після подання до підприємства зв´язку письмової заяви. Поважною причиною для відмови в наданні таких послуг є відсутність відповідних технічних можливостей. У разі встановлення телефону підприємство зв´язку укладає із користувачем договір на надання послуг телефонного зв´язку. У договорі визначаються права, обов´язки і відповідальність сторін, умови надання послуг, порядок взаємних фінансових розрахунків тощо.

Підприємства, організації, яким необхідно встановити більш як 50 телефонів та інших абонентських пристроїв, мають право будувати свої відомчі АТС за власні кошті. Такі АТС підключаються до телефонної мережі загального користування згідно з встановленими Держкомзв‘язку правилами. Переключення до телефонної мережі загального користування телефонів абонентів відомчих АТС виконується за заявою абонента на загальних підставах.

Заяви підприємств, організацій та громадян на встановлення телефону задовольняються згідно з чергою в зоні дії відповідної АТС та відповідно до Правил користування місцевим телефонним зв´язком. Якщо для будівництва телефонних мереж залучаються фінансові кошти юридичних та фізичних осіб, телефони їм встановлюються позачергово. У разі службової потреби за заявами підприємств, організацій посадовим особам встановлюються службові квартирні телефони. Плату за встановлення службового телефону, користування ним, за міжміські і міжнародні розмови та інші послуги зв´язку, надані по телефону, вносить підприємство, організація, де працює посадова особа.

Правила користування місцевим телефонним зв´язком встановлюють обов´язки і права підприємства зв´язку та абонента.

Підприємство зв´язку, зокрема, зобов´язане забезпечувати безперебійне і якісне надання послуг телефонного зв´язку, проводити реєстрацію придбаних абонентами абонентських пристроїв телематичних служб та передавання даних, перевіряти відповідність абонентських пристроїв технічним нормам, підключення телефонних апаратів та інших абонентських пристроїв, усувати пошкодження телефонного зв´язку в технологічно контрольні терміни тощо. Кожен випадок пошкодження телефонного обладнання та ліній, які перебувають на баланcі підприємства зв´язку, воно повинно оформляти актом за підписами представника підприємства зв´язку та особи, з вини якої сталося пошкодження. Якщо така особа відмовляється підписати акт, він підписується двома працівниками зв´язку. На підставі цього акта особі, з вини якої сталося пошкодження, надсилається рахунок на оплату витрат, пов´язаних з усуненням пошкоджень, та стягується штраф згідно із законодавством.

Підприємство зв´язку має право відключати несертифіковані і незареєстровані абонентські пристрої телематичних служб і передавання даних, а також самовільно підключені сторонніми особам абонентські пристрої до діючого телефону, призупиняти користування телефоном або здійснювати розірвання договору у разі порушення абонентом обов´язків, передбачених Правилами.

Абонент, зокрема, зобов´язаний не допускати підключення телефонних апаратів, абонентських пристроїв телематичних служб і передавання даних, які не мають сертифіката відповідності, не допускати самовільного підключення до телефонних ліній незареєстрованих абонентських пристроїв телематичних служб передавання даних, у місячний термін повідомляти підприємство зв´язку про призначення нової особи, відповідальної за телефон, зміну назви або розрахункового рахунку організації, своєчасно вносити плату за користування телефоном і послуги, надані по телефону, та інше. Абонент повинен не допускати самовільного передавання телефонів в оренду підприємствам, організаціям та громадянам. У разі здавання телефонізованих приміщень в оренду або найм він повинен протягом місяця повідомити про це підприємство зв´язку.

Абонент має право користуватися додатковими (сервісними) видами послуг, які надаються по телефону, укладати договори на обслуговування абонентських пристроїв, не вносити абонентної плати у разі пошкодження телефону не з вини абонента протягом п´яти і більше діб з моменту подання ним заяви до бюро ремонту та інші.

У разі затримки абонентом оплати за надані послуги електрозв´язку понад встановлений термін він сплачує пеню згідно з законодавством. При несплаті заборгованості понад один місяць підприємство зв´язку письмово попереджує абонента про призупинення надання послуг, а потім у встановленому порядку за рішенням керівника підприємства зв´язку припиняє дію договору. Припинення надання послуг абонентам не звільняє їх від погашення заборгованості. Підприємство зв´язку має право стягувати суму боргу в судовому порядку.

Підприємства зв´язку всіх форм власності несуть матеріальну відповідальність перед споживачами за ненадання чи неналежне надання послуг місцевого телефонного зв´язку. Так, у разі усунення пошкоджень телефонного зв´язку з порушенням контрольного терміну (п´ять діб) абонентна плата за весь час пошкодження не нараховується. Крім цього, підприємство зв´язку сплачує абоненту пеню у розмірі 25 відсотків добової абонентної плати за кожну добу перевищення контрольного терміну, але не більш як за три місяці. Якщо з вини підприємства зв´язку пошкодження не усунуто, абонент може доручити усунення недоліків третій особі за рахунок підприємства зв´язку. Відповідальність за неналежне виконання обов´язків за договорами оренди технічних засобів зв´язку визначається умовами договорів.

Спірні питання між споживачами та підприємствами зв´язку вирішуються в судовому порядку.

Правила користування міжміським та міжнародним телефонним зв´язком затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 28.06.1997 № 639. Правила визначають порядок та умови надання послуг такого зв´язку підприємствами зв´язку будь-якої форми власності і є обов´язковими для цих підприємств, а також для підприємств, організацій і громадян, які користуються послугами цього зв´язку. Правила поширюються тільки на надання послуг зв´язку в мережах зв´язку загального користування.

Послуги міжміського та міжнародного телефонного зв´язку надаються за плату, яка справляється за тарифами, затвердженими відповідно до законодавства. Підприємства зв´язку несуть матеріальну відповідальність перед абонентами за ненадання послуг міжміського та міжнародного телефонного зв´язку в розмірі оплаченої їх вартості. За невиконання Правил користування міжміським та міжнародним телефонним зв´язком підприємство зв´язку може бути позбавлене ліцензії на надання послуг такого зв´язку відповідно до встановленого порядку, Підприємства зв´язку забезпечують належний рівень культури обслуговування та надання послуг міжміського телефонного зв´язку відповідно до вимог нормативних документів або умов договору.

Перелік послуг міжміського телефонного зв´язку визначається підприємством зв´язку відповідно до його технічних можливостей та потреби абонентів. Підприємства зв´язку надають абонентам такі послуги:

  • автоматичний міжміський телефонний зв´язок;
  • міжміський телефонний зв´язок за попереднім замовленням;
  • міжміський телефонний зв´язок за купленими заздалегідь разовими талонами;
  • груповий міжміський телефонний зв´язок (конференц-зв´язок);
  • надання в оренду трактів, каналів, ліній зв´язку та абонентських пристроїв;
  • забезпечення міжміським телефонним зв´язком проведення соціально-політичних, культурних та спортивних заходів.

Правила користування міжміським та міжнародним телефонним зв´язком регламентують порядок надання вказаних послуг зв‘язку і розрахунків за них.

Так, міжміські телефонні розмови в обумовлений час здійснюються за договором, який укладається тільки підприємствами, організацями з підприємством зв´язку на термін до 30 діб. У договорі про надання послуг в обумовлений час повинні бути зазначені найменування пункту, який викликається, номери телефонів абонентів, час і дні надання розмови та її тривалість, тариф, порядок розрахунків та інші дані.

Послуги групового міжміського телефонного зв´язоку (конференц-зв´язку) надаються також підприємствам та організаціям для проведення нарад, транслювання доповідей, лекцій, конференцій, ділових переговорів та іншої службової інформації. Забезпечення зв‘язку здійснюється підприємством зв´язку з використанням системи групового міжміського телефонного зв´язку (ГМТЗ). Груповий міжміський телефонний зв´язок може бути двостороннім, коли кожному учаснику надається можливість вести розмову, або одностороннім, коли одному з учасників надається можливість говорити, а іншим - лише слухати. Надання послуг з використанням системи ГМТЗ здійснюється за договором з підприємством зв´язку. Оплата послуг ГМТЗ провадиться за тарифами, затвердженими відповідно до законодавства.

Надання юридичним особам в оренду трактів, каналів, ліній зв´язку та абонентських пристроїв здійснюється за їх заявками підприємствам зв´язку. У заявці зазначаюься найменування, адреса, платіжні реквізити підприємства-орендаря, відомості про ліцензію на провадження діяльності, напрямок зв´язку, кількість каналів та їх завантаженість, термін та режим роботи, інші необхідні дані. Телефонні канали можуть надаватися в оренду на певний термін для цілодобового користування, на окремі періоди або окремі години доби.

Забезпечення міжміським телефонним зв´язком проведення соціально-політичних, культурних та спортивних заходів здійснюється на підставі листа організаторів заходів, поданого на підприємство зв´язку не пізніше ніж за сім діб до дати їх початку. У листі вказуються необхідні дані: найменування організації, яка проводить захід, її платіжні реквізити та гарантування нею оплати, види послуг, місце і термін проведення заходу тощо. Після закінчення обслуговування підприємство зв´язку подає організаторам заходу рахунок із переліком фактично наданих послуг та їх вартості.

Для розрахунків за міжміські телефонні розмови запроваджено два види тарифів: звичайний і терміновий, за яким розмови оплачуються в подвійному розмірі. Оплата міжміських телефонних розмов з телефонів підприємств та організацій провадиться шляхом перерахування коштів із розрахункових рахунків за поданими платіжними документами. Вартість розмови залежить від виду тарифу, тривалості розмови та наданих додаткових платних послуг.

Порядок розрахунків з абонентами за надані послуги зв´язку визначається підприємствами електрозв´язку. Кожному підприємству, організації відкривається тільки один особовий рахунок (присвоюється один індекс), за яким виконуються розрахунки за розмови, здійснені абонентом з будь-якого з наявних у нього телефонів. Підприємства зв´язку, що провадять розрахунки з абонентами, повинні не менше одного разу на місяць повідомляти абонентів про належну суму платежу за міжміські телефонні розмови. Усі підприємства, організації, які користуються послугами міжміського телефонного зв´язку, повинні укласти договір з підприємством зв´язку, яке виконує розрахунки, про порядок їх проведення.

У разі затримки оплати платіжного документа понад встановлений термін абонент сплачує пеню згідно з законодавством. При несплаті заборгованості понад один місяць підприємство зв´язку письмово попереджує абонента про призупинення надання послуг, а потім у встановленому порядку призупиняє надання йому послуг. Відмова підприємства зв´язку в наданні послуг через непогашення заборгованості може бути оскаржена абонентом у судовому порядку. У разі непогашення заборгованості протягом місяця (за винятком випадків дії непереборної сили) з дня відключення телефону, підприємство зв´язку припиняє дію договору користування місцевим телефонним зв´язком. Припинення дії договору не звільняє абонента від погашення заборгованості. Підприємство зв´язку має право стягувати суму заборгованості у судовому порядку.