Правове регулювання господарських відносин в окремих галузях економіки

2. Порядок та умови здійснення господарської діяльності з надання послуг поштового зв`язку

Правові основи діяльності у сфері надання послуг поштового зв´язку визначені Законом України “Про поштовий зв´язок від 04.10.2001, Правилами надання послуг поштового зв‘язку, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 № 1155, іншими нормативними актами. Під поштовим зв´язком названий Закон розуміє приймання, обробку, перевезення та доставку (вручення) поштових відправлень, виконання доручень користувачів щодо поштових переказів, банківських операцій.

Основними засадами діяльності у сфері надання послуг поштового зв´язку є захист інтересів користувачів, забезпечення надання послуг встановленого рівня якості, доступність до ринку послуг поштового зв´язку, законодавче регулювання відносин у цій сфері, забезпечення прав користувачів на таємницю інформації, забезпечення прав операторів, єдність правил, стандартів і норм.

Державне регулювання діяльності у сфері надання послуг поштового зв´язку здійснюється з метою формування орієнтованого на користувача ринку цих послуг шляхом: нормативно-правового забезпечення такої діяльності; контролю за додержанням законодавства про поштовий зв´язок; ліцензування визначених законодавством видів діяльності у названій сфері; формування переліку показників якості послуг та встановлення їх рівня; стандартизації та сертифікації засобів поштового зв´язку; регулювання тарифів на послуги; забезпечення конкуренції тощо.

Реалізацію державної політики у сфері надання послуг поштового зв´язку здійснює Держкомзв´язку. У сфері поштового зв‘язку на цей орган, зокрема, покладається: розроблення нормативно-правових актів, які регулюють діяльність у вказаній сфері; визначення порядку введення та виведення з обігу поштових марок; контроль за якістю послуг поштового зв´язку, забезпечення поштової безпеки та таємниці інформації; організація роботи, пов´язаної із стандартизацією та сертифікацією засобів поштового зв´язку; сприяння розвитку ринку послуг поштового зв´язку.

Ефективність функціонування вказаного ринку послуг забезпечує Національна комісія України з питань регулювання зв´язку на основі збалансування інтересів суспільства, операторів та користувачів послуг. На Національну комісію, зокрема, покладаються: видача ліцензій на надання послуг поштового зв´язку, визначених законодавством; ведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв´язку; формування цінової політики та регулювання тарифів на послуги поштового зв´язку, виконання інших функцій відповідно до закону.

Нормативно-правові акти Держкомзв´язку і рішення Національної комісії з питань регулювання зв´язку, прийняті в установленому порядку в межах їх повноважень, обов´язкові до виконання операторами та користувачами послуг поштового зв´язку.

Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у межах своїх повноважень зобов’язані всебічно сприяти ефективній діяльності та розвитку об´єктів поштового зв´язку на відповідних територіях, надавати допомогу операторам у розміщенні об´єктів, сприяти їм в укладенні договорів оренди приміщень, сприяти у доставці поштових відправлень до віддалених населених пунктів тощо.

Об´єктами поштового зв´язку є поштамти, центри обробки та перевезення пошти, зональні вузли, вузли, відділення, пункти поштового зв´язку та інші підрозділи, задіяні у єдиному виробничо-технологічному процесі з надання послуг поштового зв´язку. Законодавство про поштовий зв´язок встановлює вимоги щодо обладнання об´єкта поштового зв´язку: розміщення відповідних вивісок, інформації, встановлення поштових та абонементних скриньок тощо. Засоби поштового зв´язку, тобто поштові пристрої та обладнання, транспортні засоби, будівлі, приміщення та інші, що застосовуються у мережах поштового зв´язку загального користування, підлягають стандартизації та сертифікації відповідно до законодавства згідно з переліком, який встановлюється Держкомзв´язку.

Придбання, установка і утримання в належному стані абонентських поштових шаф (абонентських поштових скриньок) здійснюються власниками житлових та адміністративних будинків. Невиконання вимог щодо розміщення таких шаф (скриньок) звільняє оператора від відповідальності за доставку адресату поштових відправлень. У цьому разі оператор зобов´язаний повідомити користувачів про свою відмову від доставки таких відправлень.

Поштові відправлення поділяються на внутрішні, що пересилаються в межах України, та міжнародні, що приймаються для пересилання за межі України, надходять до України, а також пересилаються через територію України транзитом. Внутрішні та міжнародні поштові відправлення поділяються на види за характером і змістом (листи, поштові картки, бандеролі, дрібні пакети, посилки та інші), а також на категорії залежно від технології приймання, обробки, пересилання, доставки (прості, рекомендовані, з оголошеною цінністю, звичайні).

Законодавство визначає перелік предметів, які можуть пересилатися в різних видах поштових відправлень, як внутрішніх, так і міжнародних, а також перелік предметів, що забороняється пересилати. Так, не можуть пересилатися предмети, які становлять загрозу життю, здоров´ю людей, знищення чи пошкодження майна. Заборонені до пересилання вкладення в поштових відправленнях, вилучаються операторами із поштового відправлення в присутності, як правило, відправника або уповноваженої ним особи. Порядок вилучення предметів, які заборонені до пересилання, та порядок розпорядження ними визначається Законом.

Операторами поштового зв´язку (операторами) виступають суб´єкти господарювання, які в установленому порядку надають послуги поштового зв´язку та провадять іншу господарську діяльність. Оператори відповідно до законодавства самостійно планують свою діяльність і визначають перспективи свого розвитку виходячи з попиту на послуги поштового зв´язку та замовлень держави на ці послуги.

Всі оператори незалежно від їх організаційно-правової форми користуються рівними правами і виконують однакові обов´язки відповідно до законодавства, крім виключних прав і обов´язків національного оператора, визначених Законом “Про поштовий зв´язок”. Оператори, зокрема, забезпечують доступ користувачів до інформації про тарифи, правила надання послуг, строки пересилання поштових відправлень, режими роботи об´єктів, заборонені до пересилання предмети, відповідальність операторів перед користувачами, номер і строк дії ліцензії на надання послуг поштового зв´язку тощо. Оператори мають право інформувати користувачів про надання ними послуг поштового зв´язку через засоби масової інформації та шляхом розповсюдження рекламних повідомлень.

Оператори забезпечують схоронність поштових відправлень і грошових коштів. У разі виявлення дефектів поштового відправлення (розходження фактичної маси з масою, зазначеною у супровідних документах, пошкодження упаковки, печаток, обв´язок тощо) оператор у порядку, встановленому Держкомзв´язку, зобов´язаний письмово оформити факт дефекту та вжити заходів до вручення даного поштового відправлення адресату або відправнику.

Національний оператор поштового зв´язку (національний оператор) - це оператор, який в установленому законодавством порядку надає універсальні послуги поштового зв´язку на всій території України і якому надаються виключні права на провадження певних видів діяльності у сфері надання послуг поштового зв´язку. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10.01.2002 № 10-р виконання функцій національного оператора поштового зв´язку покладене на Українське державне підприємство поштового зв´язку “Укрпошта”.

До універсальних послуг поштового зв´язку належить набір послуг загального користування встановленого рівня якості, які надаються усім користувачам на всій території України за тарифами, що регулюються державою. Це, зокрема, пересилання простих та рекомендованих поштових карток, листів, бандеролей та посилок без оголошеної цінності масою до 10 кілограмів. Перелік універсальних послуг поштового зв´язку визначається Кабінетом Міністрів України.

Держава забезпечує фінансову підтримку національного оператора у наданні універсальних послуг поштового зв´язку. Національний оператор має виключні права: на видання, введення в обіг та організацію розповсюдження поштових марок, маркованих конвертів і карток, а також виведення їх з обігу; на пересилання простих листів масою до 350 грамів та простих поштових карток; на розміщення та використання поштових скриньок для збирання листів і поштових карток на всій території держави; на використання маркувальних машин та надання дозволу на їх використання іншим фізичним та юридичним особам; на нанесення зображення Державного Герба України на поштові скриньки, транспортні засоби поштового зв´язку, а також на використання контрольно-гербових та страхових печаток із його зображенням. Для задоволення державних потреб національний оператор на договірних засадах може надавати інші послуги відповідно до законодавства. Національний оператор у порядку, визначеному законодавством, підтримує співробітництво з операторами поштового зв´язку інших держав, забезпечує виконання рішень Всесвітнього поштового союзу, згода на обов´язковість яких надана Верховною Радою України.

Користувачі мають рівні права на користування послугами поштового зв´язку на всій території України. Вони мають право на одержання поштових відправлень на свою домашню, службову адресу, до запитання чи з використанням абонементних скриньок. Поштові відправлення належать відправникам до моменту вручення адресатам, якщо вони не вилучені відповідно до закону. Користувачі згідно з законодавством несуть відповідальність за збитки, завдані операторам або третім особам внаслідок вкладення до поштових відправлень предметів, заборонених до пересилання, або неналежного упакування вкладення, що пересилається.

Послуги поштового зв´язку надаються на договірній основі згідно з названими Правилами надання послуг поштового зв´язку. У договорі про надання послуг поштового зв´язку, якщо він укладається у письмовій формі, та у квитанції, касовому чеку тощо, якщо договір укладається в усній формі, обов´язково зазначаються найменування оператора та об´єкта поштового зв´язку, які надають послуги, дата та вид послуги, її вартість. Договір про надання послуги поштового зв´язку вважається укладеним після оплати користувачем вартості цієї послуги, якщо інше не передбачене відповідним договором.

Державне замовлення щодо надання послуг поштового зв´язку обумовлюється державним контрактом між уповноваженим центральним органом виконавчої влади, визначеним Кабінетом Міністрів України, та оператором. Оператори надають відповідно до законодавства послуги на пільговій основі з покриттям пов´язаних з цим витрат за рахунок бюджетних коштів.

Універсальні послуги поштового зв´язку оплачуються за встановленими тарифами. Тарифне регулювання у цій сфері здійснюється Національною комісією України з питань регулювання зв´язку відповідно до законодавства. Тарифному регулюванню підлягають виключно універсальні послуги поштового зв´язку. Інші послуги, що надаються підприємствами поштового зв´язку, оплачуються за тарифами, що встановлюються цими підприємствами.

Оплата послуг поштового зв´язку здійснюється на момент їх замовлення готівкою у національній валюті України або шляхом безготівкового розрахунку. Плата за пересилання письмової кореспонденції національним оператором підтверджується наклеєними (надрукованими) на відправленнях поштовими марками або нанесеними відбитками маркувальних машин чи в інший встановленй засіб. Для оплати міжнародної кореспонденції можуть прийматися міжнародні купони Всесвітнього поштового союзу, які обмінюються на поштові марки України.

Для оплати письмової кореспонденції, що пересилається національним оператором, юридичні та фізичні особи можуть використовувати маркувальні машини, які мають бути зареєстровані в об´єктах поштового зв´язку за місцем їх обслуговування. Маркувальна машина – це пристрій, призначений для нанесення на письмову кореспонденцію відбитку державного знака, що підтверджує оплату послуг поштового зв´язку, дату приймання та іншу інформацію. Застосування маркувальної машини допускається тільки після укладення договору з підприємством поштового зв´язку та внесення власником машини авансу плати за пересилання кореспонденції.

За порушення законодавства у сфері поштового зв´язку оператори несуть встановлену законами України відповідальність. За невиконання чи неналежне виконання послуг поштового зв´язку оператори несуть матеріальну відповідальність перед користувачами у формах сплати штрафів, відшкодування збитків у розмірі вартості послуг поштового зв´язку, а щодо поштових відправлень з оголошеною цінністю також відшкодування в розмірі суми оголошеної цінності. Підстави, умови та розміри матеріальної відповідальності, зокрема розміри штрафів, встановлені Законом України “Про поштовий зв´язок”. Законом передбачені також умови, за наявності яких оператор не несе матеріальної відповідальності за поштові відправлення. За міжнародні поштові відправленння оператори несуть відповідальність відповідно до вимог актів Всесвітнього поштового союзу та законодавства України, за невиплату міжнародних поштових переказів - відповідно до міжнародних договорів України. Заяви і претензії можуть бути подані відправником або адресатом щодо внутрішніх поштових відправлень протягом шести місяців, міжнародних протягом одного року з дня прийняття відправлення до пересилання.

У разі неможливості вручити адресатам поштові відправлення (поштові перекази) вони повертаються відправникам, а при неможливості повернення вони зберігаються в об´єктах поштового зв´язку протягом шести місяців з дня приймання. Порядок розкриття невручених поштових відправлень визначається Держкомзв´язку, а порядок розпорядження грошовими коштами за невиплаченими поштовими переказами, вкладеннями з невручених поштових відправлень установлюється Кабінетом Міністрів України.

Згідно із Законами України “Про зв‘язок”, “Про поштовий зв‘язок” оператори поштового зв´язку мають право перевозити пошту на всіх маршрутах і лініях залізничного, водного, повітряного, автомобільного і гужового транспорту. Для перевезення пошти вони використовують власні транспортні засоби, а також на договірних засадах транспорт інших осіб. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, об´єднання та організації, транспортні засоби яких використовуються для перевезення пошти, зобов´язані сприяти якнайшвидшому перевезенню за призначенням усієї пошти, що відправляється підприємствами зв´язку, та забезпечувати її збереження.

Спеціально обладнані транспортні засоби із нанесеними на них розпізнавальними знаками та кольорографічним оформленням, які використовуються операторами для надання послуг поштового зв´язку, є спеціалізованими транспортними засобами поштового зв´язку. Вимоги щодо обладнання транспортних засобів та нанесення на них розпізнавальних знаків і кольорографічного оформлення встановлюються Держкомзв´язку відповідно до законодавства.

Перевезення пошти різними видами транспорту на договірних засадах здійснюється відповідно до законодавства України і регламентується підзаконними нормативними актами. Правила перевезення пошти та експлуатації поштових вагонів на залізницях України затверджені наказом Мінзв´язку і Мінтрансу 20.03.1997 № 26/90 (зареєстровані в Мінюсті 14.04.1997 за № 121/1924). Правила перевезення пошти автомобільним транспортом затверджені наказом Мінзв´язку і Мінтрансу від 12.03.1997 № 32/76 (зареєстровані в Мінюсті 28.05.1997 за № 195/1999). Правила перевезення пошти повітряними суднами затверджені наказом Держкомзв´язку і Мінтрансу 08.06.1999 № 105/297 (зареєстровані в Мінюсті 05.07.1999 за № 435/3728).

Перевезення поштових відправлень транспортом загального користування, перевантаження поштових відправлень здійснюються у першочерговому порядку. Приймання поїздів, у складі яких курсують спеціально обладнані вагони для перевезення пошти, повинно здійснюватися на платформи і колії, де забезпечуються необхідні умови для обміну пошти. Проїзд транспортних засобів поштового зв´язку до об´єктів поштового зв´язку, в тому числі розташованих при вокзалах, станціях та портах, а також у пунктах пропуску через державний кордон України, з метою обміну поштових відправлень здійснюється безперешкодно, позачергово і безоплатно.

Міжнародні поштові відправлення під час переміщення через митний кордон України пред´являються операторами для митного контролю. Митні органи мають право вилучати в установленому порядку предмети, заборонені законом до пересилання у міжнародних поштових відправленнях або відправлені з порушеннями митного законодавства. Оператори не відповідають за ненадання чи неналежне надання послуг поштового зв´язку внаслідок прийняття митними органами рішень щодо поштових відправлень під час здійснення митного контролю.