Правове регулювання господарських відносин в окремих галузях економіки

1. Загальні правові засади господарської діяльності у галузі зв’язку

Зв´язок є однією з пріоритетних і найважливіших галузей в Україні і покликаний задовольняти потреби споживачів, органів державної влади та місцевого самоврядування, оборони та безпеки держави у засобах і послугах зв´язку. Відносини у галузі зв´язку регулюються законами України ”Про зв´язок” від 16.05.1995 (Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 20. - Ст. 143, із змінами), “Про поштовий зв´язок від 04.10.2001 (Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 6. - Ст. 39), Про радiочастотний ресурс України від 01.06.2000 (Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 36. - Ст. 298), правилами користування окремими видами зв‘язку, які затверджуються Кабінетом Міністрів України, іншими законодавчими та підзаконними нормативними актами. Законодавство регулює відносини підприємств, об´єднань, установ і організацій зв´язку (далі підприємства або оператори зв´язку) з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, споживачами послуг зв´язку, а також особливості галузі, пов´язані з особливими суспільними інтересами.

Закон “Про зв´язок” поділяє зв‘язок на поштовий та електричний. Поштовий зв´язок - це приймання, обробка, перевезення та доставка письмових відправлень, матеріальних цінностей, виконання доручень споживачів щодо грошових переказів, банківських операцій. Електричний зв´язок – це передача, випромінювання або прийом знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних або інших електромагнітних системах.

Технічне обладнання, що використовується для організації зв´язку, носить назву засоби зв‘язку, а будівлі, вежі, антени, повітряні і кабельні лінії, поштові шафи та інші пристрої, що використовуються для організації зв´язку - споруди зв´язку. Сукупність засобів та споруд зв´язку, поєднаних в єдиному технологічному процесі для забезпечення інформаційного обміну, складає мережу зв‘язку. Мережі зв´язку можуть бути загального користування, що експлуатуються підприємствами зв´язку для забезпечення потреб усіх споживачів, а також відомчі та подвійного призначення. Відомчі мережі зв´язку експлуатуються юридичними або фізичними особами для задоволення власних потреб. Відомчі мережі, які використовуються для обміну інформацією з метою забезпечення технологічних процесів у виробничій діяльності, називаються мережами технологічного зв´язку. Мережі зв´язку подвійного призначення експлуатуються їх власниками для задоволення власних потреб та надання на умовах ліцензування послуг усім споживачам. Крім того виділяються первинні мережі зв´язку - місцеві або обмежені територією міста з його приміською зоною чи адміністративного району. Виділяються також спеціальні системи (мережі) зв´язку, тобто такі, що призначені для обміну інформацією з обмеженим доступом (Див. Закон України від 10.01.2002 “Про Національну систему конфіденційного зв´язку” // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 15. - Ст. 103).

Сукупність мереж зв´язку загального користування, відомчих та подвійного призначення, а також спеціальних систем, які забезпечують задоволення потреб споживачів у послугах зв´язку, складає єдину національну систему зв´язку.

Законодавство розподіляє повноваження органів держави у галузі зв‘язку. Так, Верховна Рада України визначає державну політику у цій галузі та законодавчі основи її реалізації. Кабінет Міністрів здійснює управління єдиною національною системою зв´язку. Центральним галузевим органом виконавчої влади є Державний комітет зв´язку та інформатизації України (Держкомзв‘язку), який підпорядкований Кабінету Міністрів і виконує функції Адміністрації зв´язку та радіочастот України (АЗРЧ). Держкомзв‘язку діє відповідно до Положення про Державний комітет зв´язку та інформатизації України, затвердженого указом Президента України від 03.06.1999 № 601. Держкомзв´язку забезпечує проведення державної політики у галузі зв´язку, розподілу і використання радіочастотного ресурсу та у сфері інформатизації, несе відповідальність за їх стан і розвиток.

Держкомзв‘язку регулює відносини в галузі без втручання в господарську діяльність операторів зв´язку шляхом: видачі ліцензій на окремі види діяльності і контролю за дотриманням ліцензійних умов; нагляду за функціонуванням засобів зв´язку всіх форм власності у мережах зв´язку загального користування та взаємодіючими з ними засобами зв´язку відомчих мереж та мереж подвійного призначення; контролю за якістю надання послуг зв´язку операторами в мережах зв´язку загального користування і подвійного призначення всіх форм власності; контролю за дотриманням граничних тарифів на послуги зв´язку тощо.

До складу Держкомзв´язку входить Український державний центр радіочастот та нагляду за зв´язком, який виконує функції Державної інспекції електрозв´язку України, а також його регіональні підрозділи. Названий центр є спеціальним органом, який здійснює повноваження присвоєння радіочастот, позивних сигналів, оформлення відповідних дозволів на виготовлення, реалізацію (продаж), використання радіоелектронних засобів на території України, а також ввезення їх з-за кордону та державного нагляду за їх роботою у смугах радіочастот цивільного та спільного використання в частині цивільних користувачів.

Підприємства (оператори) зв´язку здійснюють свою господарську діяльність для забезпечення функціонування засобів, споруд та мереж зв´язку з метою надання послуг зв´язку. Згідно із законом “Про зв‘язок” підприємства зв´язку, а також мережі, окремі засоби і споруди зв´язку загального користування можуть перебувати у будь-якій формі власності. З метою дотримання антимонопольних правил забороняється надання виключних прав на ведення будь-якого виду діяльності у галузі зв´язку для підприємств, об´єднань, установ, організацій всіх форм власності, крім діяльності, пов´язаної із захистом інтересів держави, із забезпеченням національної безпеки і оборони тощо. Зокрема, з метою захисту інтересів держави діяльність, пов´язана з виплатою та доставкою пенсій, грошової допомоги малозабезпеченим громадянам, здійснюється виключно державними підприємствами зв´язку. Право власності, а також право на технічне обслуговування і експлуатацію мереж телекомунікацій загального користування може належати будь-якій юридичній особі - резиденту України.

Ліцензування видів діяльності в галузі зв´язку здійснюється відповідно до Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” від 01.06.2000 (Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 36. - Ст. 299). Додатковими умовами видачі ліцензії у галузі зв´язку є додержання загальновстановлених правил і нормативних документів, які регламентують створення єдиної національної системи зв´язку України, використання перспективних технічних засобів і технологій, що передбачаються у цій системі, необхідність розвитку в першу чергу соціально значущих послуг зв´язку, зниження тарифів на ці послуги, для чого допускається часткова реінвестиція на розвиток цих послуг від інших високорентабельних послуг зв´язку. В разі обмеженої кількості ліцензій вони видаються на конкурсній основі. Кількість, строк дії та умови отримання ліцензій у цьому випадку визначаються Адміністрацією зв´язку та радіочастот і публікуються в засобах масової інформації.

Закон “Про зв´язок” встановлює загальні положення щодо здійснення діяльності у галузі зв‘язку та забезпечення розвитку галузі. Так, управління відомчими мережами зв´язку, мережами технологічного зв´язку, мережами зв´язку подвійного призначення та мережами, що не знаходяться в державній власності, забезпечується їх власниками. Розвиток засобів та споруд зв´язку загального користування, що входять до єдиної національної системи зв´язку, координується Адміністрацією зв´язку та радіочастот у взаємодії з Кабінетом Міністрів України і здійснюється за рахунок коштів підприємств зв´язку, загального фонду розвитку об´єднань, бюджетних асигнувань, залучених коштів юридичних та фізичних осіб на договірних засадах. Підприємства зв´язку мають право випускати і реалізовувати цінні папери на розвиток мереж зв´язку відповідно до законодавства.

При проектуванні та розвитку міст, сіл, селищ місцеві ради здійснюють за рахунок коштів інвесторів проектування та будівництво спеціальних приміщень для відділень зв´язку, автоматичних телефонних станцій, станцій радіотрансляційних вузлів, а також переобладнання приміщень, що не відповідають технологічним нормам галузі. Зазначені приміщення передаються у користування державним підприємствам зв´язку безкоштовно. Нові об´єкти житлово-цивільного призначення повинні бути обладнані мережами і пристроями для організації зв´язку, телевізійного та проводового мовлення.

Під час проектування, будівництва і реконструкції ліній електропередачі енергопідприємства повинні передбачати сумісну підвіску проводів електропостачання та проводового мовлення відповідно до норм і технічних умов, виданих підприємствами зв´язку.

Взаємодія підприємств зв´язку з місцевими радами здійснюється на договірних засадах та відповідно до законодавства.

Засоби і споруди зв´язку, приміщення для відділень зв´язку, телефонних станцій та радіотрансляційних вузлів, жилі приміщення, в тому числі службові для листонош і працівників, які обслуговують ці засоби і споруди, передаються власниками у користування підприємствам зв´язку на договірних засадах. Приміщення для сільських відділень зв´язку, службові жилі приміщення для обслуговуючого персоналу надаються підприємствам зв´язку на договірних засадах сільськими радами або організаціями - споживачами послуг зв´язку.

Окремі приміщення для надання послуг зв´язку на залізничних вокзалах, в аеропортах, морських і річкових портах, на пристанях, автовокзалах (автостанціях), а також контрольно-пропускних пунктах на державному кордоні, станціях технічного обслуговування, в мотелях і на інших підприємствах, в установах та організаціях, що обслуговують громадян, передаються в оренду державним підприємствам зв´язку.

З метою захисту прав споживачів підприємства зв´язку вживають заходів щодо задоволення потреб юридичних та фізичних осіб у всіх видах послуг зв´язку та щодо підвищення їх якості. Державні підприємства зв´язку зобов´язані задовольняти потреби споживачів зв´язку у всіх видах послуг зв´язку. Якісні показники послуг зв´язку встановлюються Адміністрацією зв´язку та радіочастот України відповідно до вимог законодавства, державних стандартів та нормативно-технічної документації і є обов´язковими для всіх операторів зв´язку незалежно від форм власності.

Закон встановлює умови застосування технічних засобів у мережах зв´язку загального користування. Всі технічні засоби та обладнання, що застосовуються у таких мережах, повинні мати сертифікат згідно з законодавством з питань стандартизації та сертифікації. Використання конкретних засобів зв´язку у цих мережах погоджується з Адміністрацією зв´язку та радіочастот України. Під час розвитку і реконструкції мереж зв´язку загального користування підприємства зв´язку всіх форм власності повинні використовувати засоби зв´язку вітчизняного виробництва за їх рівних техніко-економічних показників з імпортними засобами.