Правове регулювання господарських відносин в окремих галузях економіки

2. Умови і порядок здійснення будівельної діяльності

Загальні вимоги щодо будівельної діяльності визначені законом України “Про основи містобудування” від 16.11.1992. Згідно з цим законом при здійсненні містобудівної діяльності повинні бути забезпечені, зокрема:

 • розробка містобудівної документації, проектів конкретних об´єктів згідно з державними стандартами, нормами і правилами, архітектурно-планувальними завданнями і технічними умовами;
 • розміщення і будівництво об´єктів відповідно до затверджених у встановленому порядку містобудівної документації та проектів цих об´єктів.

Закон України від 20.04.2000 “Про планування і забудову територій” встановлює форми містобудівної документації, загальні вимоги щодо її змісту, порядку розробки і затвердження. Містобудівною документацією є:

 • Генеральна схема планування території України на загальнодержавному рівні. Вона розробляється Кабінетом Міністрів, затверджується Верховною Радою України і визначає концептуальні вирішення планування та використання території держави. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування керуються Генеральною схемою, зокрема, під час підготовки проектів державних програм з питань розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, вибору трас і проектування найважливіших транспортних, енергетичних та інших інженерних комунікацій, будівель і споруд тощо;
 • схеми планування території на регіональному рівні. Схеми визначають принципові вирішення планування, забудови та іншого використання відповідних територій, їх окремих частин. Схеми планування територій АР Крим, областей, районів затверджуються відповідними радами;
 • генеральні плани населених пунктів, схеми планування територій на місцевому рівні. Вони розробляються та затверджуються органами місцевого самоврядування. Схеми планування територій на місцевому рівні визначають, зокрема, зонування територій для забудови та інші питання відповідно до державних будівельних норм. Генеральний план населеного пункту визначає принципові вирішення розвитку, планування і забудови населеного пункту. Ним, зокрема, визначаються потреби в територіях для забудови, черговість і пріоритетність забудови, її планувальна структура та просторова композиція, інші вимоги, визначені державними будівельними нормами. Відповідно до генеральних планів населених пунктів органи місцевого самоврядування вирішують питання щодо розташування та проектування нового будівництва, здійснення реконструкції, капітального ремонту об´єктів, виділення земельних ділянок, надання дозволу на будівництво тощо;
 • детальні плани території та проекти забудови території - розробляються та затверджуються органами місцевого самоврядування для окремих районів, мікрорайонів, кварталів як містобудівна документація згідно з генеральним планом.

Будівництво об´єктів містобудування здійснюється згідно із законодавством, державними стандартами, нормами та правилами, регіональними і місцевими правилами забудови, містобудівною та проектною документацією. Будівництво полягає в організації комплексної забудови території або розташуванні та будівництві окремих будинків і споруд.

Комплексна забудова території є засобом забезпечення громадських та приватних інтересів, спрямованим на попереднє проведення інженерної підготовки, спорудження зовнішніх інженерно-транспортних мереж, об´єктів соціальної сфери, жилих будинків, благоустрою території, інших об´єктів. Комплексна забудова території забезпечується одним або кількома забудовниками. Рішення щодо її організації приймаються відповідними радами на підставі техніко-економічних та містобудівних обгрунтувань.

Особи, які мають намір здійснити будівництво на земельних ділянках, що належать їм на праві власності чи користування, зобов´язані отримати від виконавчих органів відповідних рад дозвіл на будівництво об´єкта містобудування. Дозвіл надається протягом двох місяців з дня подання письмової заяви на підставі комплексного висновку щодо відповідності запропонованого будівництва містобудівній документації, державним будівельним нормам, місцевим правилам забудови. Дозвіл на будівництво дає право замовникам на отримання вихідних даних на проектування, здійснення проектно-вишукувальних робіт та отримання дозволу на виконання будівельних робіт у встановленому порядку.

Зміст, порядок підготовки і видачі вихідних даних на проектування визначаються законами України “Про архітектурну діяльність” та “Про планування і забудову територій”. До вихідних даних належать:

 • Архітектурно-планувальне завдання - комплекс містобудівних та архітектурних вимог і особливих умов проектування і будівництва об´єкта, що випливають з положень затвердженої містобудівної документації, місцевих правил забудови, відповідних рішень органів держави та місцевого самоврядування (щодо охорони пам´яток історії та культури, довкілля тощо).
 • Технічні умови - комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об´єкта, які мають відповідати його розрахунковим параметрам, у тому числі умови водопостачання, каналізації, тепло-, енерго-, газопостачання, радіофікації, зовнішнього освітлення, відведення зливових вод, телефонізації, телебачення, диспетчеризації, пожежної безпеки, а також особливі умови.
 • Завдання на проектування - складається відповідно до архітектурно-планувального завдання, технічних умов і містить вимоги замовника до планувальних, архітектурних, інженерних і технологічних рішень та властивостей об´єкта, його основних параметрів, вартості та організації його будівництва.

Згідно із законом “Про планування і забудову територій” надання вихідних даних у повному обсязі забезпечується виконавчими органами міських рад або районними держадміністраціями не пізніше ніж через два місяці після подання письмової заяви про надання цих даних. У наданні вихідних даних може бути відмовлено, якщо розміщення та будівництво об´єкта на конкретній земельній ділянці заборонено містобудівною документацією, іншими нормативно-правовими актами. Відмова у наданні архітектурно-планувального завдання та технічних умов може бути оскаржена до суду. Порядок надання архітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо інженерного забезпечення об’єкта архітектури і визначення розміру плати за їх видачу затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.1999 № 2328.

Проектна документація на будівництво об´єктів містобудування (проект об´єкта) - це затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об´ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні вирішення, а також кошториси об´єктів будівництва. Проектна документація розробляється згідно з вихідними даними на проектування, з дотриманням вимог державних стандартів, норм і правил, регіональних і місцевих правил забудови, погоджується з органом містобудування та архітектури і затверджується замовником у встановленому порядку.

Порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 № 483. Згідно з цим Порядком проекти будівництва (передпроектна і проектно-кошторисна документація), що фінансуються із залученням бюджетних коштів та коштів підприємств (організацій) державної власності, затверджуються:

 • Кабінетом Міністрів України за поданням центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів АР Крим, обласних (міських) держадміністрацій, інших органів державної влади - щодо об´єктів загальною кошторисною вартістю 30 млн. гривень і більше, та щодо об´єктів, що споруджуються із залученням іноземних кредитів під гарантію Кабміну України, незалежно від їх вартості;
 • центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів АР Крим, обласними (міськими) держадміністраціями - щодо об´єктів загальною кошторисною вартістю від 10 до 30 млн. гривень;
 • підприємствами, установами та організаціями державної форми власності – щодо об´єктів загальною кошторисною вартістю до 10 млн. гривень.

Проекти будівництва, що фінансуються за рахунок інших джерел, затверджуються у порядку, визначеному інвесторами.

Затвердження проектів будівництва (у певних випадках і робочої документації) здійснюється за наявності позитивного висновку комплексної державної експертизи, яка є обов´язковою відповідно до закону України “Про інвестиційну діяльність” незалежно від джерел фінансування будівництва. Комплексна експертиза об‘єднує висновки таких державних експертиз: інвестиційної, санітарно-гігієнічної, екологічної, пожежної безпеки, охорони праці, енергозбереження, а щодо окремих об‘єктів також експертизи ядерної та радіаційної безпеки. Комплексна державна експертиза проводиться спеціалізованими державними організаціями Укрінвестекспертизи, які входять до системи Держбулу України, на підставі договору з інвестором (замовником). Служба Укрінвестекспертизи залучає на договірних засадах виконавців складових частин комплексної державної експертизи.

Фінансування капітальних вкладень із залученням державних коштів здійснюється лише за наявності погоджених та затверджених в установленому порядку титулів будов (об´єктів). Порядок затвердження титулів будов (об´єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної власності затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.1997 № 995.

Титул будови (об´єкта) визначає її основні техніко-економічні показники і містить такі відомості: найменування будови та її місцезнаходження, сфера управління, до якої вона належить, галузь, характер будівництва, обсяг капіталовкладень та завдання щодо введення у дію потужностей і основних фондів на весь період будівництва з розподілом за роками та врахуванням нормативних термінів тривалості будівництва. Титул є документом, обов´язковим для міністерств, інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій, банків, що здійснюють супроводження, фінансування та реалізацію проекту будівництва із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної власності. На основі погодженого та затвердженого титулу будови замовником складається внутрішньобудівельний титул будови (об´єкта), у якому визначаються об´єкти та споруди, будівництво яких здійснюватиметься у плановому році, зазначається їх кошторисна вартість та залишок її на початок року, обсяг капітальних вкладень на рік, у тому числі витрати замовника.

Робоча документація для будівництва об´єкта виконується відповідно до державних стандартів, норм і правил на підставі затвердженого проекту. Вона розробляється за участю архітектора - автора проекту або іншими особами відповідно до договору між замовником і архітектором, з обов´язковим здійсненням авторського нагляду за цією роботою.

Будівництво об´єкта здійснюється відповідно до затвердженої проектної документації, державних стандартів, норм і правил, місцевих правил забудови населених пунктів. Документом, що засвідчує право забудовника та підрядника на виконання будівельних робіт, підключення об´єкта будівництва до інженерних мереж та споруд, видачу ордерів на проведення земляних робіт є дозвіл на виконання будівельних робіт. Такий дозвіл надається інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю. У разі відмови у видачі дозволу заявнику надаються відповідні роз´яснення у письмовій формі. Відмову надання дозволу може бути оскаржено до суду. Здійснення будівельних робіт без вказаного дозволу або його перереєстрації, здійснення не зазначених у дозволі будівельних робіт вважається самовільним будівництвом і тягне встановлену відповідальність. Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт затверджене наказом Держбуду України від 05.12.2000 № 273 (зареєстровано в Мінюсті України 25.12.2000 за № 945/5166).

Згідно із законом “Про архітектурну діяльність” під час будівництва об´єкта здійснюється авторський нагляд. Цей нагляд здійснюють архітектор - автор проекту, інші розробники проекту або уповноважені ними особи відповідно до законодавства та договору із замовником. У разі виявлення відхилень від проектних рішень, допущених під час будівництва об´єкта, та відмови підрядника щодо їх усунення особа, яка здійснює авторський нагляд, повідомляє про це замовника і відповідну інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю для вжиття заходів відповідно до законодавства.

Прийняття спорудженого об´єкта в експлуатацію регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.1992 № 449 (із змінами). Постановою затверджене Положенням про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об´єктів державного замовлення, а також встановлено, що порядок прийняття в експлуатацію споруджених об´єктів, не включених до державного замовлення, визначається Урядом АРК, обласними, міськими держадміністраціями за погодженням з Держбудом.

Згідно з названим Положенням закінчені будівництвом (реконструкцією, реставрацією) та підготовлені до експлутації об´єкти державного замовлення пред´являються замовником та підрядником для прийняття їх в експлуатацію державним приймальним комісіям. До пред´явлення об´єктів цим комісіям замовники призначають робочі комісії, до складу яких включаються представники замовника, генерального підрядника, субпідрядних організацій, проектувальника, органів державного санітарного нагляду, державного пожежного нагляду, охорони навколишнього природного середовища, охорони праці, інспекції з енергозбереження, держатомнагляду (на підконтрольних об´єктах), відповідного профспілкового органу. Робочі комісії перевіряють відповідність об´єктів і змонтованого устаткування проектам на них, відповідність виконаних робіт вимогам будівельних норм і правил тощо. Прийняття робочими комісіями об´єктів оформляється відповідними актами, які передаються на розгляд державної комісії.

Державні приймальні комісії призначаються органами, що затвердили проектну документацію, а щодо об´єктів житлово-цивільного призначення - районними держадміністраціями або виконкомами місцевих рад. До складу державної приймальної комісії включаються представники тих же органів, що й до робочих комісій (крім представників генпідрядника, субпідрядних організацій та генпроектувальника), а також представники експлуатаційної організації, органів державного архітектурно-будівельного контролю, місцевих органів виконавчої влади та виконкомів місцевих рад, на території яких розташовано побудовані об´єкти. Прийняття об´єктів в експлуатацію оформляється актами. Акт про прийняття об´єкта в експлуатацію підписується головою і всіма членами комісії і затверджується органом, що призначив комісію. Дата підписання акта державною приймальною комісією є датою введення об´єкта в експлуатацію.