Правове регулювання господарських відносин в окремих галузях економіки

5. Правове регулювання заставних закупок зерна та інтервенційних операцій

Заставна закупка зерна - це гарантована державою закупка зерна у сільськогосподарських товаровиробників на певний термін за заставними цінами при зберіганні за ними, на встановлений у договорі заставних закупок зерна строк, права витребувати це зерно. Заставні закупки зерна здійснюють Державний агент із забезпечення заставних закупок зерна та уповноважені із забезпечення заставних закупок зерна в межах своїх повноважень. При таких закупках сільськогосподарські товаровиробники на підставі укладених договорів заставних закупок зерна передають зерно зерновим складам, які приймають його на зберігання згідно з укладеними договорами з Державним агентом або уповноваженим із забезпечення заставних закупок зерна, а останні протягом трьох банківських днів перераховують сільськогосподарським товаровиробникам плату за нього в повному обсязі за заставною ціною.

Зберігання заставного зерна є строковим. Перебіг строку зберігання заставного зерна у зернових складах починається з приймання заставного зерна на зберігання після 1 липня поточного року, але не може бути довшим ніж до 1 березня наступного року. Протягом цього строку сільськогосподарські товаровиробники мають право витребувати заставне зерно у порядку, передбаченому Законом.

Державний агент із забезпечення заставних закупок зерна здійснює реалізацію загальнодержавних програм заставних закупок зерна, організацію заставних закупок, координацію діяльності суб´єктів заставних закупок зерна, розподіл коштів з урахуванням обсягів зерна для заставних закупок та залучення кредитів банків для їх здійснення, моніторинг ринку зерна щодо проведення заставних закупок, а також інші повноваження відповідно до законодавства. Державний агент визначає на конкурсних засадах уповноважених із здійснення заставних закупок зерна, які діють на підставі договору доручення із Державним агентом.

Зернові склади у сфері заставних закупок зерна взаємодіють з іншими суб´єктами заставних закупок, приймають заставне зерно на зберігання та забезпечують його якісне зберігання, проводять аналіз якості прийнятого заставного зерна, надають інформацію щодо вартості зберігання зерна, видають складські документи на заставне зерно.

Сільськогосподарські товаровиробники у сфері заставних закупок зерна беруть участь у державних програмах виробництва зерна, взаємодіють з іншими суб´єктами заставних закупок, укладають договори заставних закупок зерна та забезпечують їх виконання, передають заставне зерно на зберігання та проводять операції із складськими документами на заставне зерно.

Заставна ціна зерна (ціна підтримки) - це гарантована державою ціна зерна, яка відшкодовує середньогалузеві нормативні витрати та забезпечує мінімальний прибуток, достатній для відтворення виробництва. Встановлення мінімально гарантованої ціни на зерно є складовою політики ціноутворення в Україні і спрямовується на підтримку виробництва зерна. Формування заставної ціни зерна здійснюється на підставі методики, яка затверджується Кабінетом Міністрів України. Заставні ціни зерна затверджуються до 31 березня відповідного поточного року в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Приймання заставного зерна на зберігання здійснюється зерновим складом за дорученням Державного агента із забезпечення заставних закупок зерна або на підставі договору між зерновим складом та Державним агентом чи уповноваженими із забезпечення заставних закупок зерна в межах визначених обсягів і оформляється випискою складських документів.

Ризик випадкової загибелі або ушкодження заставного зерна несуть зернові склади з моменту його приймання на зберігання. Вони зобов´язані застрахувати заставне зерно протягом п´яти днів із моменту його прийняття за рахунок коштів поклажодавця.

Сільськогосподарські товаровиробники мають право розпоряджатися заставним зерном лише після повернення отриманих за заставною ціною коштів та відшкодування зерновим складам витрат за зберігання заставного зерна за час його фактичного зберігання. Якщо до закінчення терміну дії договору заставних закупок зерна сільськогосподарський товаровиробник не витребував заставне зерно для подальшого продажу, воно переходить у власність держави, а видані складські документи втрачають чинність. Витрати зернових складів за зберігання такого зерна відшкодовуються за рахунок коштів державного бюджету.

Якщо до закінчення терміну дії договору заставних закупок зерна сільськогосподарські товаровиробники здійснять відчуження простого складського свідоцтва або складського свідоцтва на заставне зерно, то з дати індосаменту до дати повернення отриманих за заставною ціною коштів нараховуються проценти. Якщо кошти, отримані сільськогосподарським товаровиробником, та нараховані проценти після індосаменту не будуть повернені Державному агенту або уповноваженому із забезпечення заставних закупок зерна до закінчення дії договору заставних закупок, то заставне зерно переходить у власність держави, а видані складські документи втрачають чинність.

Видача заставного зерна сільськогосподарському товаровиробнику проводиться не пізніше трьох робочих днів із моменту його витребування за умови повернення ним на спеціальний рахунок Державного агента або уповноваженого із забезпечення заставних закупок зерна отриманих коштів при заставі зерна та відшкодування витрат зерновому складу за зберігання такого зерна. Видача заставного зерна здійснюється в обмін на виписані на дане зерно складські документи з обов´язковим оформленням товаросупровідних документів відповідно до вимог законодавства.

Сільськогосподарський товаровиробник укладає договір заставних закупок зерна з Державним агентом або уповноваженим із забезпечення заставних закупок зерна, за умови зберігання його зерновим складом. Договір повинен бути укладений письмово, типова форма договору визначається Кабінетом Міністрів України.

Істотними умовами договору заставних закупок зерна є: найменування заставного зерна; термін договору; ціна на заставне зерно; кількість заставного зерна; ціна зберігання; відповідальність сторін; страхування ризиків випадкової загибелі та ушкодження заставного зерна. За згодою сторін у договорі можуть бути передбачені й інші умови. Реорганізація суб´єктів заставних закупок зерна не є підставою для зміни умов чи розірвання договору заставних закупок зерна.

Порядок укладення договору заставних закупок зерна такий. Державний агент та уповноважені із забезпечення заставних закупок зерна до 1 липня поточного року повідомляють у засобах масової інформації чи спеціальних виданнях про обсяги закупівель заставного зерна та заставні ціни. Сільськогосподарські товаровиробники, які виявили бажання укласти договір заставних закупок зерна, направляють відповідну заявку Державному агенту або уповноваженому із забезпечення заставних закупок зерна. Державний агент (уповноважений) протягом п´яти днів після отримання заявки повідомляє сільськогосподарського товаровиробника про її прийняття або відхилення. У повідомленні про прийняття заявки вказується також місцезнаходження зернового складу, до якого сільськогосподарський товаровиробник повинен доставити зерно за свій рахунок.

Відмова від укладення договору заставних закупок зерна не допускається, крім як у разі неможливості зберігання заставного зерна визначеного товарного класу в запропонованих обсягах, можливого погіршення якості зерна, відсутності коштів для здійснення заставних закупок або наявності інших підстав, передбачених законодавством. У разі необгрунтованої відмови в укладенні договору заставних закупок зерна, а також неодержання відповіді у встановлені строки сільськогосподарські товаровиробники мають право на захист своїх інтересів у судовому порядку.

Договір заставних закупок зерна припиняється у разі закінчення строку, на який його було укладено, за згодою сторін, у разі витребування сільськогосподарськими товаровиробниками заставного зерна та з інших підстав, передбачених законодавством.

Фінансування операцій з державних заставних закупок зерна здійснюється через Державного агента із забезпечення заставних закупок зерна за рахунок коштів державного бюджету, а також шляхом залучення кредитів банків. Порядок проведення розрахунків із заставних закупок зерна визначається Кабінетом Міністрів України. Виплата процентів банкам за користування кредитами, отриманими Державним агентом для заставної закупки зерна, здійснюється за рахунок бюджетних коштів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Діяльність Державного агента, пов´язана з проведенням заставних закупок зерна, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

Інтервенційний фонд держави складає сукупність інтервенційних ресурсів зерна та коштів, що використовуються для проведення інтервенційних операцій. Інтервенційні операції - це дії по закупівлі зерна до інтервенційного фонду та продажу зерна і продуктів його переробки цього фонду для підтримання на внутрішньому ринку рівня цін на зерно та зазначені продукти шляхом укладання договорів купівлі-продажу на акредитованих біржах. Інтервенційні операції на зерновому ринку проводяться за рахунок державного бюджету Державним агентом із проведення інтервенційних операцій у межах його повноважень відповідно до законодавства.

Державний агент здійснює інтервенційну закупівлю зерна і продаж зерна та продуктів його переробки на внутрішньому та зовнішньому ринках, аналіз ринку зерна з поданням Кабінету Міністрів України на затвердження річного плану інтервенційних операцій, заходи для реалізації цього плану, прогноз рівня цін та їх встановлення з урахуванням якості продукції та змін цін на ринку. Державний агент забезпечує взаємодію з центральними та місцевими органами виконавчої влади, а також іншими суб´єктами інтервенційних операцій, координацію діяльності зернових складів по реалізації інтервенційних операцій, розподіл коштів з урахуванням обсягів зерна при проведенні таких операцій та контроль за рухом цих коштів, виділених із Державного бюджету України для проведення інтервенційних операцій, а також інші дії, що пов´язані з організацією та функціонуванням ринку зерна та продуктів його переробки.

Державний агент із проведення інтервенційних операцій визначає на конкурсних засадах уповноважених із проведення інтервенційних операцій, які діють на підставі договору доручення з Державним агентом.

Інтервенційна ціна на зерно є складовою політики ціноутворення і спрямовується на підтримання рівня цін та прибутків сільськогосподарських товаровиробників. Інтервенційна ціна на закупку зерна до інтервенційного фонду встановлюється до початку бюджетного року Державним агентом із проведення інтервенційних операцій за погодженням з Кабінетом Міністрів України. Державний агент має право збільшувати або зменшувати інтервенційну ціну на закупку зерна відповідно до цінових коливань на ринку з урахуванням якості зерна при загальних витратах у межах виділених бюджетних коштів. При цьому, якщо поставка зерна відбувається в місяць, коли інтервенційна ціна нижча, ніж у місяці подання й погодження пропозиції, розрахунки здійснюються за ціною, що була на момент погодження пропозицій. Інтервенційна ціна на продаж зерна та продуктів його переробки з інтервенційного фонду визначається Державним агентом з урахуванням їх якості та моніторингу ринку.

Мінімальний розмір однорідної партії зерна, яку може запропонувати Державному агенту або уповноваженому із проведення інтервенційних операцій будь-який власник, встановлений у Законі.

Пропозиції на закупівлю зерна до інтервенційного фонду подаються Державному агенту або уповноваженому із проведення інтервенційних операцій згідно з порядком, затвердженим Державним агентом. У пропозиції зазначаються найменування власника зерна та його реквізити, найменування зерна та його кількісно-якісні характеристики, місцезнаходження зерна та його походження. Державний агент або уповноважений протягом п´яти днів після отримання пропозиції повідомляє власника про її прийняття або відхилення. При прийнятті пропозиції Державний агент або уповноважений у письмовій формі укладає договір на закупівлю зерна з його власником.

Плата за зберігання та переробку зерна інтервенційного фонду здійснюється Державним агентом або уповноваженими із проведення інтервенційних операцій за рахунок коштів, виділених на проведення інтервенційних операцій, та визначається договором складського зберігання зерна.

Продаж зерна та продуктів його переробки з інтервенційного фонду здійснюється на внутрішньому та зовнішньому ринках для підтримання рівня внутрішніх цін на зерно та вказані продукти. Продаж здійснюється у порядку, визначеному Державним агентом із проведення інтервенційних операцій.

Видача зерна інтервенційного фонду та продуктів його переробки покупцеві проводиться не пізніше трьох робочих днів з моменту відшкодування витрат зерновому складу за зберігання. Видача зерна здійснюється в обмін на виписані на дане зерно складські документи.

Якість запропонованого для інтервенційного фонду зерна визначається згідно з встановленими Державним агентом із проведення інтервенційних операцій якісними показниками за зразками, що відбираються від запропонованої партії зерна. Якщо аналіз свідчить, що запропоноване зерно не відповідає мінімальним якісним вимогам інтервенційного фонду, то таке зерно відкликається за рахунок власника, який його запропонував, при сплаті ним також усіх супутніх витрат.

Фінансування операцій із закупок зерна до інтервенційного фонду здійснюється через Державного агента із проведення інтервенційних операцій за рахунок коштів державного бюджету. Порядок проведення розрахунків із інтервенційних закупок зерна визначається Кабінетом Міністрів України. Діяльність Державного агента із проведення інтервенційних операцій, пов´язана із здійсненням інтервенційних операцій із зерном, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.