Правове регулювання господарських відносин в окремих галузях економіки

3. Правові форми реалізації сільськогосподарської продукції

Реалізація сільськогосподарської продукції суб´єктами господарювання аграрної сфери здiйснюється шляхом укладення прямих угод (контрактiв), державного замовлення, через товарнi бiржi, оптові продовольчі ринки, мережу власних торгових пiдприємств тощо. Суб´єктам господарювання гарантується право вільно розпоряджатися власною сільськогосподарською продукцією, укладати угоди щодо її продажу, у тому числі на експорт, відповідно до законодавства брати участь у формуванні державних ресурсів сільськогосподарської продукції і продовольства України.

В порядку державного замовлення здійснюється реалізація сільськогосподарської продукції для державних потреб за рахунок коштів державного бюджету чи інших державних коштів відповідно до Закону України від 22.02.2000 “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” (Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 20. - Ст. 148). У такій формі, зокрема, провадиться закупівля сільськогосподарської продукції до державного резерву, закупівля зерна інтервенційного фонду, зерна державного насіннєвого страхового фонду та інших.

Формування ресурсів зерна та продуктів його переробки на регіональному і загальнодержавному рівні здійснює Державна акціонерна компанія “Хліб України” (ДАК “Хліб України”). Компанія утворена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.08.1996 № 1000 і є правонаступницею Головного управління по хлібопродуктах та Головного управління комбікормової промисловості Мінсільгосппроду. Метою Компанії є задоволення потреб населення, установ і підприємств будь-якої форми власності у продовольчому і фуражному зерні, продуктах його переробки, незерновій сировині, елітному і сортовому насінні, надання послуг із зберігання, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції. Компанія виконує функції державного агента із забезпечення державної заставної закупівлі зерна. Вона бере участь у розробленні прогнозів і програм розвитку сільського господарства, організовує поставки мінеральних добрив, засобів захисту рослин і насіння, агрохімічних продуктів, виконує інші функції відповідно до її мети. Компанія є відкритим акціонерним товариством. Засновником Компанії є держава в особі Кабінету Міністрів України. Статут Державної акціонерної компанії “Хліб України” затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.03.2001 № 240

У сучасних умовах особливе значення має реалізація сільськогосподарської продукції через біржовий аграрний ринок. Аграрна галузь є однією з галузей в національній економіці, де біржова торгівля є доцільною і ефективною та набула найбільш значного розвитку. Біржові механізми тут використовуються як важливий інструмент державного регулювання. Крім того, укладення угод купівлі-продажу сільськогосподарської продукції і продовольства для державних та регіональних потреб, їх реалізації з державних ресурсів і з державного резерву, угод купівлі-продажу сільськогосподарської продукції, що надходить у рахунок сплати збору на обов´язкове державне пенсійне страхування, погашення податкової заборгованості та деяких інших здійснюється лише на товарних біржах.

Організований біржовий ринок сільськогосподарської продукції діє в нашій державі з 1995 р. Концепцією розвитку біржового ринку сільськогосподарської продукції, схваленою Кабінетом Міністрів України постановою від 05.08.1997 № 848, було визначено напрями його розвитку на принципах раціонального поєднання державного і ринкового регулювання процесу становлення біржового середовища як основної ланки інфраструктури оптового ринку, його легалізації і прозорості, координації діяльності бірж з питань цінової політики, організації та проведення торгів, стандартизації біржових товарів тощо.

Участь держави в процесі формування і розвитку біржового ринку сільськогосподарської продукції здійснюєься, зокрема, шляхом нормативного регулювання, формування обсягів закупівель сільгосппродукції за державним замовленням та реалізації її із державних ресурсів, державної підтримки стабілізації цін на біржовому ринку через запровадження механізму інтервенційних операцій у разі несприятливої кон´юнктури ринку (різких змін попиту і пропонування) тощо.

Функції з організації та регулювання біржового ринку сільськогосподарської продукції виконують центральні та місцеві органи виконавчої влади в межах їх компетенції, визначеної законодавством. Їхня діяльність з цих питань координується Мінагрополітики.

Правовий статус аграрної товарної біржі, порядок її створення та діяльності регулюється Законом України від 10.12.1991 ”Про товарну біржу” (Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 10. - Ст. 139), іншими законодавчими та підзаконними нормативними актами. Зокрема, Кабінетом Міністрів України прийнято ряд постанов, які регламентують діяльність аграрних бірж: “Про заходи щодо розвитку ринку сільськогосподарської продукції в Україні” від 26.09.1995 № 768 (із змінами), “Про затвердження порядку формування обсягів сільськогосподарської продукції і продовольства для державних потреб та їх реалізації з державних ресурсів через біржовий товарний ринок” від 19.12.1997 № 1417, “Про активізацію діяльності біржового ринку продукції агропромислового комплексу та необхідних для його потреб матеріально-технічних ресурсів” від 19.10.1999 № 1928 (із змінами) тощо.

Порядок закупівлі на товарних біржах сільгосппродукції і продовольства для державних потреб та їх реалізації з державних ресурсів, механізм розрахунків за них, а також умови участі продавців і покупців у біржових торгах регламентуються Положенням про механізм розрахунків під час закупівлі сільськогосподарської продукції і продовольства для державних потреб та їх реалізації з державних ресурсів через біржовий товарний ринок, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 № 1288, та іншими нормативними актами.

Угоди купівлі-продажу сільгосппродукції та продовольства для державних і регіональних потреб, їх реалізації з державних ресурсів і з державного резерву, угоди поставки підприємствам агропромислового комплексу матеріально-технічних ресурсів, які придбаваються за рахунок коштів державного бюджету, та деякі інші можуть укладатися та реєструватися тільки на товарних біржах, що відповідають встановленим вимогам (акредитованих біржах). Вимоги щодо відповідності товарних бірж передбачені названим Положенням про механізм розрахунків від 17.08.1998 № 1288. До цих вимог, зокрема, належать наявність відокремлених приміщень для персоналу та для проведення біржових торгів площею не менш встановлених розмірів з необхідним обладнанням, наявність не менш як 5 ліній міського та міжміського телефонного зв´язку, копіювальної та комп´ютерної техніки, факсу, електронної пошти, а також наявність власних коштів у сумі не менш як 100 тис. гривень. Порядок надання товарній біржі висновку про її відповідність щодо надання послуг з укладення угод купівлі-продажу сільськогосподарської продукції і продовольства для державних та регіональних потреб, їх реалізації з державних ресурсів і з державного резерву, що надходить у рахунок сплати збору на обов´язкове державне пенсійне страхування, погашення податкової заборгованості та поставки підприємствам агропромислового комплексу матеріально-технічних ресурсів, які придбаваються за рахунок коштів державного бюджету, а також до укладення та реєстрації зовнішньоекономічних контрактів затверджений наказом Мінагрополітики України від 11.08.2000 № 139 (зареєстрований в Мінюсті України 16.08.2000 за № 510/4731). Висновок про відповідність товарних бірж надається Мінагрополітики. Заява про розгляд документів для отримання висновку про відповідність з необхідними додатками подається біржею до Мінагрополітики, де розглядається протягом місяця з дня подання. Мінагрополітики приймає рішення щодо надання висновку про відповідність товарній біржі або відмову в наданні такого висновку.

Крім того, постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.1995 № 916 “Про прискорення організації біржового сільськогосподарського ринку” встановлено, що у складі засновників і членів аграрних бірж повинно бути не менш як половина вітчизняних сільськогосподарських товаровиробників та представників переробної промисловості.

Порядок підготовки та проведення біржових торгів під час закупівлі сільгосппродукції і продовольства визначається Типовми правилами біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією, затвердженими наказом Мінсільгоспу, Мінекономіки і Мінфіну України від 03.04.1996 № 103/44/62 (зареєстровані в Мінюсті України 16.04.1996 за № 184/1209). Типові правила є основним документом, що регулює порядок здійснення біржових операцій стосовно торгів сільськогосподарської продукції. Вони встановлюють правила поведінки учасників торгів, посадових осіб і працівників бірж, визначають зміст біржових угод та встановлюють гарантії їх виконання. Правила є обов´язковими для всіх бірж, створених та зареєстрованих відповідно законодавства України.

Біржова торгівля сільгосппродукцією здійснюється шляхом проведення біржових операцій. До біржових торгів допускається сільськогосподарська продукція визначеного переліку, затвердженого біржею, стандартної якості, що є реальним товаром, а також стандартні контракти на цю продукцію, що допущені біржею у встановленому порядку до торгів. Стандартним контрактом на біржовий товар є контракт, в якому кількість, якість, базис поставки та строки виконання є стандартними. Єдиною змінною величиною стандартного контракту є ціна, що визначається в процесі біржового торгу. За рішенням біржового комітету до торгів може бути допущена також продукція, що забезпечує виробництво сільгосппродукції, кількість якої не повинна перевищувати 40 відсотків від загального обсягу товару.

Ціни на біржі формуються вільно. Їх рівень визначається на кожен вид сільгосппродукції співвідношенням попиту та пропозиції на даний момент біржових торгів. На біржі використовуються такі поняття цін: ціни продавця (пропозиції), ціни покупця (попиту), ціни біржових угод, котирувальні ціни. Остання – це ціна, визначена котирувальною комісією біржі шляхом аналізу цін біржових угод, цін продавців, цін покупців на підставі єдиних критеріїв та спеціальних методів. При цьому розрізняють котирування офіційне та позаофіційне (довідкове).

Заявки на купівлю чи продаж реальної сільгосппродукції подаються брокерами на біржу до початку торгів. Одночасно із заявкою на продаж брокер надає довідку сертифікованого складу про наявність заявленої кількості сільгосппродукції, сертифікат її якості, виданий незалежною інстанцією, та документ про оплату біржі гарантійного внеску. На основі заявок формується бюлетень продажу та купівлі на даний біржовий торг, позиції якого є підставою для оголошення інформації маклером, що веде торги. Бюлетень формується за групами сільгосппродукції, найменуваннями та за принципом зниження цін. Бюлетень за форвардними пропозиціями формується аналогічно бюлетеню по спотовому продажу та додатково розподіляється за строком виконання. Ціни на продукцію, а також бюлетень в цілому формуються з врахуванням базису поставки.

Під час біржових торгів можуть бути укладені угоди, що пов´язані з:

  • негайною (від 1 до 30 днів) взаємною передачею прав та обов´язків щодо реальної сільськогосподарської продукції (спотова угода);
  • відстроченою (від 30 до 360 днів) взаємною передачею прав та обов´язків щодо реальної сільськогосподарської продукції (форвардна угода);
  • взаємною передачею прав та обов´язків щодо стандартного контракту (ф´ючерсна угода);
  • поступкою прав на майбутню передачу чи набуття прав і обов´язків щодо реального товару або стандартного контракту (опціонна угода).

Біржова угода оформляється письмово біржовим контрактом, що підписується брокером-покупцем, брокером-продавцем та уповноваженою особою біржі і вступає в дію з моменту підписання. Угода повинна бути зареєстрована та оформлена як біржовий контракт не пізніше наступного за її укладенням робочого дня.

Оплата біржових контрактів проводиться через біржу до виконання контракту. Підставою для перерахування вартості контракту продавцю є акт прийняття - здачі сільгосппродукції за кількістю і якістю, підписаний покупцем та продавцем, або письмова згода покупця на передплату.

Особливості підготовки і проведення біржових торгів, механізм розрахунків та гарантії виконання укладених контрактів на зустрічні поставки сільськогосподарської продукції і продовольства та матеріально-технічних ресурсів для сільськогосподарських товаровиробників визначені Положенням про порядок здійснення через біржовий товарний ринок контрактів зустрічних поставок сільськогосподарської продукції і продовольства та матеріально-технічних ресурсів, затвердженим наказом Мінагрополітики, Мініекономіки, Мінфіну, Державної податкової адміністрації від 26.04.2000 № 52/63/90/221 (зареєстрований в Мінюсті 21.06.2000 за № 363/4584).

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.1999 № 997 “Про оптові продовольчі ринки” здійснюється формування системи таких ринків та їх інфраструктури з метою активізації взаємозв´язків між виробниками і покупцями сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки. Оптовий продовольчий ринок - це суб´єкт господарювання, який утворено згідно із законодавством і метою діяльності якого є створення необхідних умов для здійснення операцій з продажу і купівлі наявних видів сільгосппродукції та продуктів її переробки, укладення відповідних торговельних угод. Постановою схвалено Основні напрями створення та функціонування оптових продовольчих ринків як основи регіональних програм їх формування для поліпшення забезпечення споживачів продуктами харчування, передусім вітчизняного виробництва.