Правове регулювання господарських відносин в окремих галузях економіки

3. Договори про постачання електричної і теплової енергії

Більш докладно відносини споживачів електроенергії, електропостачальних та електропередавальних організацій регулюються Правилами користування електричною енергією, затвердженими постановою НКРЕ від 31.07.1996 № 28 (зареєстровані в Мінюсті 02.08.1996 за № 417/1442, із наступними змінами). Правила регламентують, зокрема, технічні умови на підключення електроустановок споживачів та допуск до їх експлуатації, взаємовідносини сторін при експлуатації електроустановок, порядок встановлення та експлуатації технічних засобів обліку і управління електроспоживанням, порядок відпуску електричної енергії споживачам та режими її споживання, питання розрахунків за електричну енергію та за надання доступу до місцевої (локальної) електромережі, умови припинення або обмеження відпуску електричної енергії та інші питання. Користування електричною енергією здійснюється на підставі договору про надання доступу до місцевої (локальної) електромережі і договору про постачання електричної енергії. Типові форми цих договорів є додатками до вказаних Правил.

Договір про надання доступу до місцевої (локальної) електромережі укладається між споживачем і електропередавальною організацією, до мереж якої приєднані електроустановки споживача. Електропередавальна організація зобов´язується надати доступ до місцевої (локальної) електромережі і забезпечити технічну можливість для передачі найбільшої річної активної потужності, дозволеної споживачу до використання, а споживач - своєчасно сплачувати абонентну плату та виконувати інші умови, визначені цим договором. Електропередавальна організація надає доступ до електромережі після укладення цього договору, договору споживача з електропостачальною організацією на постачання електричної енергії, а також договору про передачу електричної енергії електропостачальної організації з електропередавальною організацією, якщо це різні підприємства - з письмовим повідомленням електропостачальної організації.

Електропередавальна організація зобов´язана: постійно утримувати технологічне обладнання, будівлі та енергетичні споруди у стані експлуатаційної готовності; дотримуватися стандартних умов надання споживачу електричної енергії; забезпечувати технічну можливість для передачі абонованої споживачем потужності; забезпечувати підтримання параметрів якості електроенергії, що передається електропостачальником тощо. Електропередавальна організація має право у випадках, передбачених Правилами користування електричною енергією, (зокрема у разі відсутності персоналу для обслуговування електроустановок споживача, зниження показників якості електроенергії з його вини та інших) припинити надання споживачу доступу до електромереж з обов´язковим письмовим повідомленням його за дві доби до відключення. У разі порушення, а саме самовільного приєднання споживачем струмоприймачів до мережі електропередавальної організації або збільшення потужності понад договірні величини, приєднання струмоприймачів поза розрахунковими приладами обліку або порушення схем обліку електроенергії з метою її крадіжки тощо, електропередавальна організація має право повністю припинити Споживачу надання доступу до електромережі після складання у встановленому порядку акта про порушення.

Споживач зобов´язується сплачувати абонентну плату за розрахунковий період за ставками абонентної плати, затвердженими в установленому порядку, здійснювати уточнення в електропередавальній організації договірних величин абонованої потужності на наступний рік тощо. Споживач, зокрема, має право у разі перерви в наданні доступу до місцевої (локальної) електромережі не з його вини не сплачувати абонентну плату за час перерви.

Договір про постачання електричної енергії укладається між електропостачальною організацією і споживачем електричної енергії. Предметом договору є умови й порядок постачання електроенергії електропостачальною організацією та оплата спожитої електроенергії споживачем.

Електропостачальна організація зобов´язується: постачати електроенергію як різновид товарної продукції споживачу згідно з визначеними йому цим договором умовами та обсягами постачання, підтверджувати обсяг поставленої споживачу електроенергії за звітний місяць та оформляти акт її прийняття/передачі, з метою безперервного постачання електричної енергії споживачу належним чином виконувати свої договірні зобов´язання перед електропередавальною організацією, яка безпосередньо здійснює передачу електричної енергії до мереж, повідомляти споживача про всі зміни тарифів на електричну енергію письмово чи через засоби масової інформації у встановлений термін тощо.

Споживач зобов´язується для визначення обсягів спожитої електроенергії знімати та надавати за встановленою формою до електропередавальної та електропостачальної організацій показання розрахункових приладів обліку. Споживач зобов´язаний вносити плату за електричну енергію виключно коштами до уповноваженого банку на поточний рахунок із спеціальним режимом використання електропостачальної організації. Споживач несе відповідальність перед цією організацією за відповідність обсягів заявленої і фактично спожитої електричної енергії та зобов´язаний сплачувати за фактично спожиту електричну енергію, а також уносити всі інші платежі за розрахунковий період згідно з обумовленою ціною (тарифом), системою обліку електроенергії, класом напруги та іншими умовами договору.

У разі виникнення заборгованості споживач зобов´язаний укласти договір застави майна на суму заборгованості, скласти і погодити з електропостачальною організацією графік погашення заборгованості за умови здійснення поточних платежів. За кожний день прострочення оплати рахунків електропостачальної організації, що виникло на кінець розрахункового періоду, споживачу нараховується пеня у розмірі, встановленому договором, але не більше подвійної величини облікової ставки Нацбанку України на момент заборгованості.

Взаємовідносини між постачальниками і споживачами теплової енергії визначені Правилами користування тепловою енергією, затвердженими наказом Міненерго та Держбуду від 28.10.1999 № 307/262 (зареєстровані в Мінюсті 30.11.1999 за № 825/4118) та доданими до них Типовим договором про постачання теплової енергії в гарячій воді та Типовим договором про постачання теплової енергії у вигляді пари.

Користування тепловою енергією допускається лише на підставі договору. Договір укладається між енергопостачальною організацією та споживачем, обладнання якого приєднане безпосередньо до теплових мереж енергопостачальної організації або до теплових мереж від бойлерної з незалежною системою теплозабезпечення. До договору додається схема теплової мережі із зазначенням балансових меж (меж власності) та експлуатаційної відповідальності.

За договором про постачання теплової енергії в гарячій воді чи у вигляді пари енергопостачальна організація бере на себе зобов´язання постачати споживачеві теплову енергію в потрібних йому обсягах, а споживач зобов´язується оплачувати одержану теплову енергію за встановленими тарифами (цінами) в терміни, передбачені договором. Договір визначає умови і порядок постачання теплової енергії, права та обов´язки споживача, права та обов´язки енергопостачальної організації, відповідальність сторін, порядок обліку теплової енергії, порядок розрахунків та інші умови. Теплова енергія постачається Споживачу в обумовлених обсягах у вигляді гарячої води чи пари на такі потреби: опалення та вентиляцію в період опалювального сезону, гаряче водопостачання протягом року, технологічні потреби, кондиціювання повітря.

Споживач має право на вибір постачальника теплової енергії, на отримання інформації щодо її якості, тарифів, умов та режимів споживання, на поновлення теплопостачання своїх об´єктів після усунення порушень, якщо подачу теплової енергії було припинено (обмежено) без розірвання договору, на підключення субабонентів до своїх мереж та інші. Споживач теплової енергії зобов´язується виконувати умови споживання енергії, умови та порядок її оплати відповідно до договору, умови та порядок припинення подачі теплової енергії тощо.

Енергопостачальна організація має право пропонувати споживачеві послуги, пов´язані з постачанням теплової енергії та обслуговуванням теплового господарства, у будь-який час перевіряти стан роботи приладів обліку, теплоспоживального обладнання споживача та знімати показання, обмежувати або повністю припиняти постачання теплової енергії у випадках та порядку, визначених Правилами користування тепловою енергією, іншими нормативними актами тощо. Енергопостачальна організація зобов´язана забезпечувати постачання теплової енергії споживачу в обсягах згідно з договором, гарантувати безпечне користування тепловою енергією за умови дотримання споживачем умов договору, Правил користування тепловою енергією, правил експлуатації теплоспоживального обладнання, здійснювати перевірку роботи приладів обліку та стану теплоспоживального обладнання споживача не рідше одного разу в шість місяців, виконувати інші обов‘язки згідно з договором та законодавством.

Розрахунки за теплову енергію, що споживається, проводяться виключно в грошовій формі відповідно до встановлених тарифів. Розрахунковим періодом є календарний місяць.

Споживач може з дозволу енергопостачальної організації приєднати до своїх мереж інших субспоживачів і укласти з ними договори на постачання їм теплової енергії. На вимогу енергопостачальної організації споживач зобов´язаний, за наявної технічної можливості, приєднувати до своїх теплових мереж інших субспоживачів.

Субспоживачі укладають договір про користування тепловою енергією із споживачем або безпосередньо з енергопостачальною організацією. В останньому випадку субспоживачі перед укладенням безпосередньо з енергопостачальною організацією договору про користування тепловою енергією повинні укласти відповідний договір із споживачем про передачу теплової енергії його тепломережами. Споживач не має права відмовити субспоживачеві в укладенні договору про передачу теплової енергії або відключити субспоживача, якщо останній не порушує умови договору, крім випадків, коли це потрібно зробити на вимогу енергопостачальної організації.