Правове регулювання господарських відносин в окремих галузях економіки

2. Правове регулювання ринку електричної і теплової енергії

Згідно з законом “Про електроенергетику” в Україні діє єдиний оптовий ринок електричної енергії. На цьому ринку здійснюється купівля всієї електроенергії, виробленої на електростанціях, потужність чи обсяг відпуску яких більші за встановлені граничні показники, на вітроелектростанціях, та весь її оптовий продаж. Функціонування інших оптових ринків електроенергії в Україні забороняється.

Єдиний оптовий ринок електричної енергії України створюється на підставі договору. Сторонами договору є суб´єкти господарської діяльності, пов´язаної з диспетчерським управлінням об´єднаною енергетичною системою України, виробництвом електроенергії на електростанціях, передачею електроенергії магістральними та міждержавними електромережами, постачанням електроенергії місцевими (локальними) електромережами, оптовим постачанням електроенергії. У договорі визначаються мета та умови діяльності, права, обов´язки та відповідальність сторін. Договір погоджується з Мінпаливенерго України, Національною комісією регулювання електроенергетики України, Антимонопольним комітетом України. Невід´ємною частиною договору є Правила оптового ринку електричної енергії України, які визначають механізм функціонування ринку, порядок розподілу навантажень між генеруючими джерелами, правила формування ринкової ціни на електричну енергію.

Оптовий ринок електроенергії функціонує з додержанням таких вимог:

  • всі суб´єкти господарської діяльності з виробництва та постачання електроенергії мають рівноправний доступ до оптового ринку та послуг електричних мереж після отримання відповідної ліцензії на право здійснення цих видів діяльності;
  • електроенергія продається та купується за Правилами оптового ринку електричної енергії України;
  • ціни на електроенергію генеруючих компаній та оптові ціни визначаються за Правилами оптового ринку електричної енергії України;
  • всі учасники оптового ринку укладають договори купівлі-продажу електричної енергії з суб´єктом господарювання, який здійснює оптове постачання електроенергії відповідно до договору оптового ринку електроенергії.

Таким суб‘єктом господарювання є Державне підприємство "Енергоринок", створене постановою Кабінету Міністрів України від 05.05.2000 № 755 “Про утворення державного підприємства "Енергоринок"” (із наступними змінами) з метою впровадження ефективних механізмів організації оптового ринку електричної енергії та значного поліпшення стану справ із розрахунками за енергоресурси. Державне підприємство "Енергоринок" на основі двосторонніх договорів здійснює:

  • закупівлю електроенергії у всіх її продавців – учасників оптового ринку: у виробників електроенергії, у суб´єктів господарювання – власників електроенергії, виробленої з давальницької сировини, а також тих, які отримали електроенергію за угодами на її імпорт;
  • оптове постачання електричної енергії енергопостачальникам, тобто учасникам оптового ринку, які купують електроенергію на цьому ринку з метою продажу її споживачам;
  • укладення та забезпечення виконання угод про передачу електричної енергії з суб´єктом господарювання, який отримав ліцензію на таку передачу магістральними та міждержавними електричними мережами;
  • організаційне та матеріально-технічне забезпечення функціонування оптового ринку електроенергії;
  • виконання функцій розпорядника системи розрахунків та розпорядника коштів оптового ринку та інших функцій відповідно до Статуту підприємства.

Важливою складовою ефективного функціонування оптового ринку електроенергії, спрямованою на забезпечення його прозорості і підвищення платіжної дисципліни, є встановлений законом “Про електроенергетику” порядок проведення розрахунків на цьому ринку. Для проведення розрахунків за закуплену та спожиту електроенергію енергопостачальники, що здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території, їх відокремлені підрозділи та оптовий постачальник електричної енергії відкривають в установах уповноваженого банку поточні рахунки із спеціальним режимом використання. Перелік таких рахунків в уповноваженому банку для зарахування коштів за електричну енергію затверджується та доводиться до відома споживачів Національною комісією регулювання електроенергетики України.

Споживачі, які купують електричну енергію у енергопостачальників, що здійснюють постачання електроенергії на закріпленій території, вносять плату за поставлену їм електроенергію виключно на поточний рахунок із спеціальним режимом використання енергопостачальника в уповноваженому банку. У разі перерахування споживачами коштів за електроенергію на інші рахунки отримувачі повинні повернути ці кошти за заявою споживача або за власною ініціативою в триденний термін з моменту їх отримання. У разі неповернення споживачу у цей термін коштів, сплачених на інші, не на зазначені поточні рахунки, ці суми підлягають вилученню до Державного бюджету України як санкція за вчинене правопорушення і не зараховуються як оплата електроенергії. Зарахування коштів до Державного бюджету України не звільняє їх отримувача від повернення цих коштів споживачу електроенергії.

Кошти з поточних рахунків із спеціальним режимом використання енергопостачальників, що здійснюють постачання електроенергії на закріпленій території, перераховуються згідно з алгоритмом оптового ринку електроенергії виключно на відповідний поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електроенергії, поточний рахунок підприємства, яке здійснює передачу електроенергії місцевими (локальними) електричними мережами та поточний рахунок енергопостачальника.

Кошти за електроенергію, закуплену на оптовому ринку, всіма енергопостачальниками перераховуються виключно на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електроенергії. З цього рахунку оптового постачальника зазначені кошти спрямовуються виключно: енергогенеруючим компаніям та іншим суб´єктам господарювання, які провадять продаж електричної енергії оптовому постачальнику електроенергії; підприємству, яке здійснює диспетчерське управління об´єднаною енергетичною системою та передачу електроенергії магістральними електричними мережами; на поточний рахунок оптового постачальника електроенергії; іншим особам, які мають право на отримання коштів з інвестиційної складової оптового тарифу на електроенергію, затвердженої НКРЕ, в тому числі на спільне фінансування розвитку нетрадиційних джерел електроенергії.

Умови про оплату електроенергії коштами та про відкриття поточного рахунку із спеціальним режимом використання оптового постачальника електроенергії (енергопостачальника, що здійснює господарську діяльність з постачання електроенергії на закріпленій території) є обов´язковими умовами договору купівлі-продажу електроенергії між оптовим постачальником електричної енергії та енергопостачальником (договору на постачання електричної енергії між енергопостачальником, що здійснює господарську діяльність з постачання електроенергії на закріпленій території, та споживачем).

Оптовий постачальник електроенергії зобов´язаний забезпечити щоденне інформування учасників оптового ринку електроенергії та органів виконавчої влади про стан проведення розрахунків на оптовому ринку. На поточні рахунки із спеціальним режимом використання не може бути звернено стягнення за зобов´язаннями учасників оптового ринку електричної енергії. Операції на цих рахунках не підлягають призупиненню.

Порядок визначення уповноваженого банку, в якому відкриваються розподільчі рахунки для зарахування коштів за електричну енергію, Порядок і терміни відкриття розподільчих рахунків для зарахування коштів за електричну енергію та Положення про порядок проведення розрахунків за електричну енергію затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.2000 N 1136 “Про врегулювання відносин на оптовому ринку електричної енергії України” (із наступними змінами).

Особливості ціноутворення у сфері енергетики також визначені законом “Про електроенергетику”. Згідно з цим законом формування оптових тарифів на електроенергію здійснюється на оптовому ринку електроенергії відповідно до договору. Роздрібна ціна на електроенергію формується енергопостачальниками згідно з умовами і правилами здійснення господарської діяльності з постачання електричної енергії. Національна комісія регулювання електроенергетики здійснює регулювання таких тарифів: на передачу і постачання електроенергії місцевими (локальними) електромережами; на електроенергію, вироблену на теплоелектроцентралях, які входять до складу енергопостачальників, для потреб споживачів території здійснення ліцензованої діяльності (з урахуванням тарифів на теплову енергію); на електроенергію, вироблену на вітрових електростанціях. Регулювання тарифів на теплову енергію здійснюють Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації, крім випадків, передбачених Законом. Підприємства, які постачають електроенергію мережами, що не є їх власністю, повинні купувати електроенергію на оптовому ринку електроенергії та вносити плату за користування місцевими (локальними) електромережами. Постачання електроенергії споживачам цими підприємствами здійснюється за тарифами, які обумовлюються в договорах на постачання електричної енергії.

На суб´єктів господарювання в електроенергетиці поширюються загальні положення антимонопольного законодавства. Суб´єкти, які здійснюють виробництво, передачу або постачання електричної енергії і визнані в установленому порядку монополістами на ринку електричної енергії, не можуть припиняти свою діяльність або зменшувати її обсяг з метою створення дефіциту електричної енергії, якщо необхідність такого обмеження не встановлена законодавством.

Енергопостачальники, які купують електричну енергію на оптовому ринку електроенергії, постачають її споживачам на підставі договорів про постачання (користування) електричної енергієї. Умови договорів визначаються сторонами відповідно до вимог законодавства. Права та обов‘язки сторін в межах диспозитивних норм закону встановлюються ними за взаємною згодою. Вимоги, що обумовлені імперативними нормами, для учасників договірних відносин є обов‘язковими незалежно від наявності чи відсутності їх у договорі.

Такі обов‘язкові вимоги встановлені, зокрема, у ст. 24 закону “Про електроенергетику”, відповідно до якої енергопостачальники, тобто учасники оптового ринку електричної енергії України, які купують електроенергію на цьому ринку з метою продажу її споживачам, зобов´язані забезпечувати надійне постачання електроенергії згідно з умовами ліцензій та договорів. Енергопостачальники, що здійснюють постачання електроенергії на закріпленій території, не мають права відмовити споживачу, який розташований на цій території, в укладенні договору на постачання електроенергії. Енергопостачальники, які здійснюють діяльність з передачі електроенергії з використанням власних мереж, зобов´язані забезпечити рівноправний доступ до цих мереж усіх суб´єктів господарювання, що отримали в установленому порядку ліцензію на здійснення відповідного виду діяльності і уклали договір на передачу електричної енергії. Енергопостачальники, до складу яких входять теплоелектроцентралі, здійснюють постачання енергії в першу чергу на території здійснення ліцензованої діяльності.

Енергопостачальники, що здійснюють постачання електроенергії на закріпленій території, несуть відповідальність за порушення умов та правил здійснення ліцензованої діяльності з урахуванням неналежного проведення розрахунків з оптовим постачальником електроенергії, а також із суб´єктом господарювання, що здійснює передачу належної енергопостачальнику електроенергії, у разі, коли ця енергія поставляється мережами, які не є його власністю.

У разі порушення енергопостачальником, який здійснює постачання електроенергії на закріпленій території, умов і правил здійснення ліцензованої діяльності з постачання електроенергії та інших обов´язків, передбачених Законом, враховуючи зобов´язання щодо забезпечення захисту прав споживачів енергії та проведення розрахунків за закуплену енергопостачальником електроенергію, а також із суб´єктом господарювання, який здійснює передачу належної енергопостачальнику електроенергії, Національна комісія регулювання електроенергетики застосовує до цього енергопостачальника такі санкції: застереження; штраф; призначення тимчасового керуючого (адміністрації); зупинення дії ліцензії на здійснення господарської діяльності з постачання електричної енергії на відповідній території; анулювання такої ліцензії. Вказані санкції застосовуються згідно із згадуваним Положенням про порядок накладення на суб´єктів господарської діяльності штрафів за порушення законодавства про електроенергетику, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.1999 № 1312, а також Порядком застосування санкцій за порушення законодавства про електроенергетику, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.2000 № 1139.

Енергопостачальники несуть відповідальність перед споживачами електроенергії у розмірі п´ятикратної вартості недовідпущеної електричної енергії у разі переривання електропостачання з вини енергопостачальника (згідно з умовами договору на користування електричною енергією). У разі відпуску електричної енергії, параметри якості якої знаходяться поза межами показників, зазначених у договорі на користування електроенергією, енергопостачальник несе відповідальність у розмірі двадцяти п´яти відсотків вартості такої електроенергії.

Споживачами енергії виступають суб´єкти господарювання та фізичні особи, які використовують енергію для власних потреб на підставі договору про її продаж та купівлю. Споживання енергії можливе лише на підставі договору з енергопостачальником.

Споживачі електричної енергії мають право на підключення до електричної мережі у разі виконання правил користування електричною енергією. Вони мають право вибору постачальника, право отримання інформації щодо якості електричної енергії, цін, порядку оплати, умов та режимів її споживання, права на отримання електричної енергії з якісними характеристики відповідно до державних стандартів, а також на відшкодування збитків, заподіяних внаслідок порушення їхніх прав згідно з законодавством.

Споживач енергії зобов´язаний додержуватись вимог нормативно-технічних документів та договору, забезпечувати безпечну експлуатацію своїх енергетичних установок та їх належний технічний стан. Він несе відповідальність за порушення умов договору з енергопостачальником, правил користування електричною і тепловою енергією та виконання приписів державних інспекцій. Споживачі (крім населення) у випадку споживання електроенергії понад договірну величину за розрахунковий період сплачують енергопостачальникам п´ятикратну вартість різниці фактично спожитої і договірної величини. У випадку перевищення договірної величини потужності вони сплачують енергопостачальникам п´ятикратну вартість різниці між найбільшою величиною потужності, що зафіксована протягом розрахункового періоду, та договірною величиною потужності. Споживач, якому електроенергія постачається енергопостачальником, що здійснює постачання електроенергії на закріпленій території, зобов´язаний оплачувати її вартість виключно коштами шляхом їх перерахування на поточний рахунок із спеціальним режимом використання енергопостачальника.

Енергопостачальники мають право відключати споживачів тепло- і електроенергії від джерел енергопостачання у зв´язку з порушенням ними терміну та періодичності розрахунків за її використання згідно з Положенням про порядок відключення споживачів від джерел енергопостачання, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.1995 № 705 (з наступними змінами). Положення визначає порядок дій енергопостачальних організацій - постачальників тепло- і електроенергії та її споживачів - підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та фізичних осіб у разі запровадження передбачених укладеними між ними договорами обмежень на постачання енергії у зв´язку з порушенням терміну та періодичності розрахунків за відпущену енергію.

Про запровадження обмежень енергопостачальна організація надсилає споживачеві повідомлення, в якому зазначено підстави, дату і час, з якого буде введено обмеження. Одночасно про обмеження інформуються місцеві органи виконавчої влади. Термін, з якого запроваджується обмеження відпуску енергії, визначається енергопостачальною організацією залежно від категорії споживача. При попередженні про дату і час обмеження відпуску енергії повинна враховуватися можливість завершення технологічного циклу виробництва, розпочатого до дати повідомлення про обмеження. Заходи щодо обмеження постачання енергії боржникам запроваджуються на час погашення боргів та сплати витрат на підключення після погашення боргів згідно з чергою, з урахуванням пріоритету поточних робіт в енергопостачальних організаціях.

У разі попередження про застосування обмеження на енергопостачання споживач зобов´язаний виконати комплекс заходів, спрямованих на запобігання травматизму, загибелі тварин, пошкодженню обладнання, негативним екологічним та іншим наслідкам. Енергопостачальна організація, якщо вона виконала передбачені законодавством та договором умови запровадження обмежень або відключення боржника від джерел енергопостачання, не несе відповідальності за можливі у зв´язку з цим наслідки. Обмеження споживачів у постачанні енергії не звільняє їх від сплати пені за затримку платежів.