Правове регулювання господарських відносин в окремих галузях економіки

1. Правові засади господарської діяльності в електроенергетиці

Електроенергетика - це галузь економіки України, що забезпечує споживачів енергією - електричною та тепловою. Енергія, що виробляється на об´єктах електроенергетики, є товарною продукцією, призначеною для купівлі-продажу. Регулювання відносин в електроенергетиці має особливості, обумовлені особливим народногосподарським значенням енергетичної галузі, а також об´єктивними умовами її функціонування: постійним і безперервним збалансуванням виробництва і споживання електричної енергії, для забезпечення якого встановлюється єдине диспетчерське (оперативно-технологічне) управління об´єднаною енергетичною системою України, централізованим теплопостачанням споживачів теплоелектроцентралями і котельнями, які входять до об´єднаної енергетичної системи України.

Господарські правовідносини в електроенергетиці, пов´язані з виробництвом, передачею, постачанням і використанням енергії, забезпеченням енергетичної безпеки України, конкуренцією та захистом прав споживачів, регулюються законом України від 16.10.1997 “Про електроенергетику” (Відомості Верховної Ради України. - 1998. - №1. - Ст.1, з наступними змінами). Закон “Про електроенергетику” визначає компетенцію органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в електроенергетиці, межі, форми і методи державного регулювання, правові, економічні та організаційні засади діяльності суб‘єктів господарювання у цій галузі.

Об´єктами електроенергетики є електричні станції (крім ядерної частини атомних електростанцій) та підстанції, електричні мережі, підключені до об´єднаної енергосистеми України, а також котельні, підключені до магістральної теплової мережі, та самі магістральні теплові мережі. Об´єкти електроенергетики можуть перебувати у різних формах власності. Перелік об`єктів, які не підлягають приватизації, затверджується Верховною Радою України. Приватизація об´єктів електроенергетики здійснюється відповідно до законодавства про приватизацію. У разі приватизації об´єктів електроенергетики Кабінет Міністрів України за поданням Фонду державного майна України приймає рішення про закріплення у державній власності пакета акцій акціонерних товариств, створених на базі об´єктів електроенергетики. Не підлягає приватизації майно, що забезпечує цілісність об´єднаної енергетичної системи України та централізоване диспетчерське управління, магістральні і міждержавні електричні мережі, а також майно наукових установ загальнодержавного значення.

Державна політика в електроенергетиці базується на таких принципах:

  • державне регулювання діяльності в електроенергетиці;
  • забезпечення раціонального споживання палива і енергії;
  • додержання єдиних державних норм, правил і стандартів усіма суб´єктами відносин в електроенергетиці;
  • збереження цілісності та забезпечення надійного і ефективного функціонування об´єднаної енергетичної системи України, єдиного диспетчерського (оперативно-технологічного) управління нею;
  • сприяння розвитку конкурентних відносин на ринку електричної енергії;
  • забезпечення стабільного фінансового стану електроенергетики;
  • забезпечення відповідальності енергопостачальників та споживачів та інші.

Державне управління в електроенергетиці здійснюють органи виконавчої влади, уповноважені Кабінетом Міністрів України. Центральним галузевим органом державної виконавчої влади є Міністерство палива та енергетики України (Мінпаливенерго). Мінпаливенерго забезпечує проведення державної політики в паливно-енергетичному комплексі, сприяє його структурній перебудові та здійснює в межах своїх повноважень координацію його діяльності, бере участь у формуванні, регулюванні та вдосконаленні ринку паливно-енергетичних ресурсів, здійснює відповідно до законодавства функції з управління об´єктами державної власності, що належать до сфери управління Міністерства тощо. Щодо електроенергетики Мінпаливенерго, зокрема, визначає державне підприємство для здійснення централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління об´єднаною енергетичною системою України, здійснює у межах своєї компетенції функції державного енергетичного нагляду за додержанням режимів споживання електричної та теплової енергії, а також вимог технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання об´єктів електроенергетики, підключених до об´єднаної енергетичної системи України, та здійснює інші функції, пов´язані з виконанням покладених на нього завдань. Положення про Міністерство палива та енергетики України затверджене указом Президента України від 14.04.2000 № 598.

Державне регулювання діяльності в електроенергетиці провадиться шляхом надання ліцензій на здійснення окремих видів діяльності в цій галузі, формування тарифної політики, встановлення порядку здійснення контролю за діяльністю суб´єктів електроенергетики, інших учасників оптового ринку електричної енергії та відповідальності за порушення ними умов і правил здійснення діяльності на цьому оптовому ринку. Органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці є Національна комісія регулювання електроенергетики України (НКРЕ). НКРЕ регулює діяльність суб´єктів природних монополій у сфері електроенергетики та суб´єктів господарювання, які діють на суміжних ринках, а також виконує інші функції відповідно до законодавства. НКРЕ, зокрема, бере участь у формуванні та забезпеченні реалізації єдиної державної політики щодо розвитку та функціонування оптового ринку електроенергії України, сприяє конкуренції у сфері виробництва та постачання енергії, забезпечує проведення цінової та тарифної політики, бере участь у регулюванні платіжно-розрахункових відносин оптового ринку електроенергії, розроблює та затверджує правила користування електроенергією, видає суб´єктам господарювання ліцензії на виробництво, передачу та постачання електричної енергії, здійснює контроль за додержанням ними умов здійснення ліцензованої діяльності тощо. Національна комісія регулювання електроенергетики застосовує встановлені законом санкції до суб´єктів господарювання - порушників законодавства про електроенергетику. Правовий статус НКРЕ визначається законом України “Про природні монополії” від 20.04.2000 (Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 30. - Ст. 238), Положенням про Національну комісію регулювання електроенергетики України, затвердженим указом Президента України від 21.04.1998 № 335 (із наступними змінами), іншими нормативними актами.

Видача НКРЕ суб‘єктам господарювання ліцензій на виробництво, передачу та постачання електричної енергії здійснюється відповідно до закону України від 01.06.2000 “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” (Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 36. - Ст. 299, із наступними змінами), та Інструкції про порядок видачі ліцензій Національною комісією регулювання електроенергетики на здійснення окремих видів підприємницької діяльності, затвердженої постановою НКРЕ України від 06.10.1999 № 1305 (зареєстрованої в Мінюсті України 28.10.1999 за № 738/4031, із змінами).

В електроенергетиці діє єдина централізована диспетчерська система оперативно-технологічного управління виробництвом, передачею та постачанням електроенергії. Функції диспетчерського (оперативно-технологічного) управління цією системою виконує державне підприємство, визначене Мінпаливенерго у встановленому порядку. Централізоване диспетчерське управління поширюється на суб´єктів господарювання, об´єкти електроенергетики яких підключені до об´єднаної енергетичної системи України. Воно передбачає планування та оперативне управління потужностями електростанцій, планування та контроль за додержанням режиму роботи об´єднаної енергетичної системи України, запобігання аварійним ситуаціям, забезпечення надійного і сталого функціонування об´єднаної енергетичної системи України та її паралельної роботи з енергетичними системами інших держав тощо. Усі оперативні команди і розпорядження державного підприємства, що здійснює диспетчерське управління, підлягають беззаперечному виконанню всіма суб´єктами господарювання, об´єкти електроенергетики яких підключені до об´єднаної енергетичної системи України. Втручання в диспетчерське управління об´єднаною енергосистемою з боку державних органів, громадських організацій не допускається, крім випадків, передбачених законодавством.

Державний нагляд в електроенергетиці здійснюють Державна інспекція з експлуатації електричних станцій і мереж та Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії. Перша з названих інспекцій здійснює нагляд за додержанням вимог технічної експлуатації електричних станцій і мереж, вимог технічної експлуатації енергетичного обладнання об´єктів електроенергетики, підключених до об´єднаної енергетичної системи. Порядок здійснення державного нагляду в електроенергетиці затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.1999 № 189. Друга інспекція наглядає за електричними і тепловикористовуючими установками та тепловими мережами споживачів. Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.1996 № 929.

Вказані інспекції, зокрема, мають право у межах своїх повноважень давати обов‘язкові для виконання приписи щодо усунення порушень законодавства про електроенергетику і застосовувати встановлені законом санкції до суб´єктів господарювання за порушення ними законодавства про електроенергетику з питань, що належать до компетенції зазначених інспекцій.

За правопорушення в електроенергетиці суб´єкти господарювання несуть таку відповідальність:

  • за неподання інформації або подання завідомо недостовірної інформації, передбаченої в ліцензіях на виробництво, передачу або постачання електричної енергії та в нормативно-правових актах, що регулюють питання функціонування об´єднаної енергетичної системи України і споживання енергії, - штраф у розмірі до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
  • за ухилення від виконання або несвоєчасне виконання рішень чи приписів НКРЕ, вказаних державних інспекцій та порушення умов ліцензій - штраф у розмірі до п´яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

НКРЕ, названі державні інспекції на підставі акта перевірки, оформленого в установленому порядку, за наявності вказаних порушень видають у межах своєї компетенції суб´єктам господарювання постанови про накладення штрафів. Положення про порядок накладення на суб´єктів господарської діяльності штрафів за порушення законодавства про електроенергетику затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.1999 № 1312. Суб´єкт господарювання повинен сплатити штраф протягом 30 днів з дня винесення постанови про його накладення. У разі несплати штрафу у зазначений термін він стягується в судовому порядку. Оскарження дій щодо накладення штрафів провадиться відповідно до законодавства.

Важливе значення для ефективного і раціонального функціонування енергетичної галузі має енергозбереження - діяльність, спрямована на раціональне використання та економне витрачання енергії та паливно-енергетичних ресурсів при їх видобувані, переробці, транспортуванні, зберіганні, вироблені та використанні. Правові, економічні та інші основи енергозбереження визначені законом України від 01.07.1994 “Про енергозбереження” (Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 30. Ст. 283, з наступними змінами). Господарські правовідносини у цій сфері регулюються з метою забезпечення заінтересованості суб‘єктів господарювання в енергозбереженні, впровадженні енергозберігаючих технологій, розробці і виробництві менш енергоємних машин та технологічного обладнання, закріплення їх відповідальності за енергозбереження.

Особливості використання ядерної енергіі визначаються законом України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” від 08.02.1995 (Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 12. - Ст. 81, з наступними змінами).