Правове регулювання господарських відносин в окремих галузях економіки

3. Порядок забезпечення галузей національної економіки та населення природним газом

Забезпечення природним газом здійснюється відповідно до Порядку забезпечення галузей національної економіки та населення природним газом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1729. Цей Порядок має на меті надiйне забезпечення економiки та населення природним газом, пiдвищення вiдповiдальностi за своєчасне проведення розрахункiв.

Згідно з названим Порядком НАК “Нафтогаз України” разом з Мінекономіки і Мінпаливенерго щорічно розробляє прогнозний річний баланс споживання природного газу з урахуванням потреб нацiональної економiки, бюджетних установ та органiзацiй, населення, а також потенцiйних ресурсiв газу, можливостей газотранспортної системи. Виходячи з прогнозного річного балансу споживання природного газу НАК “Нафтогаз України” формує річний баланс його закупівлі та розподілу. Контроль за дотриманням цього балансу здійснюють Мінекономіки та Мінпаливенерго.

На основi рiчних балансiв закупiвлi та розподiлу природного газу НАК “Нафтогаз України” розробляє на кожний наступний мiсяць плановi баланси поставок природного газу, якi не пiзнiше нiж за 3 днi до початку мiсяця доводяться Радi мiнiстрiв АР Крим, обласним, Київськiй та Севастопольськiй мiським держадмiнiстрацiям.

НАК “Нафтогаз України” формує свої ресурси природного газу. Ці ресурси складаються з газу власного видобутку, газу, отриманого як плата за послуги з транзиту росiйського газу територiєю України, а також газу, закупленого у НАК “Надра України”. Постачання природного газу з ресурсiв НАК “Нафтогаз України” здiйснюється Дочiрньою компанiєю (ДК) “Газ України” через відкриті акціонерні товариства з газопостачання та газифiкацiї та інших суб´єктiв господарської дiяльностi, що мають лiцензiю на постачання природного газу за регульованим тарифом. Постачання природного газу споживачам, розташованим у мiсцях його видобутку, здiйснюється безпосередньо газодобувними пiдприємствами, якi транспортують цей газ власними газопроводами.

Суб´єкти господарської дiяльностi, що здійснюють постачання природного газу за регульованим тарифом, вiдкривають в установах уповноваженого банку розподiльчi рахунки для зарахування коштiв за вiдпущений природний газ i наданi послуги з його транспортування. Алгоритм розподiлу коштiв розробляється НАК “Нафтогаз України” та затверджується НКРЕ.

Потреба в природному газі бюджетних організацій та населення задовольняється за рахунок його придбання з ресурсів НАК “Нафтогаз України”. Цiни на природний газ для цих категорій споживачів затверджуються НКРЕ за поданням НАК “Нафтогаз України” і повинні бути економiчно обгрунтованими.

Промислові споживачі та всі інші суб´єкти господарювання придбавають природний газ за договорами з ДК “Газ України” та з iншими постачальниками. Вiдкритi акцiонернi товариства з газопостачання та газифiкацiї здiйснюють продаж природного газу споживачам i задовольняють власнi виробничо-технологiчнi потреби з ресурсiв НАК “Нафтогаз України”. Інші постачальники газу отримують його за зовнiшньоекономiчними договорами (контрактами), закуповують газ у газодобувних пiдприємств НАК “Нафтогаз України”, ДК “Газ України” або постачають власний газ, закачаний до пiдземних сховищ газу.

Постачальниками природного газу можуть бути суб´єкти господарської дiяльностi, якi в установленому порядку отримали лiцензiю на постачання природного газу. Постачальники природного газу мають певні обов’язки, встановлені Порядком забезпечення галузей національної економіки та населення природним газом від 27.12.2001. Так, вони:

 • подають Мiнпаливенерго, НКРЕ, НАК “Нафтогаз України” у встановлений строк iнформацiю щодо прогнозних обсягiв поставок газу на наступний рiк згiдно з укладеними договорами;
 • укладають з газотранспортними пiдприємствами НАК “Нафтогаз України” та суб´єктами господарювання, що мають лiцензiю на транспортування природного i нафтового газу розподiльними трубопроводами, договори про користування газотранспортною системою;
 • забезпечують страховий запас газу в розмiрi 10 вiдсоткiв договiрних квартальних обсягiв його поставки споживачам у натуральнiй або грошовiй формi, крiм обсягiв його використання на власнi потреби. Витрати на зберiгання страхового запасу газу несе його власник. Сума коштiв для закупiвлi страхового запасу газу, яка перераховується на спецiальний рахунок НАК “Нафтогаз України”, визначається вiдповiдно до встановленого порядку. Страховий запас газу для потреб населення, бюджетних установ та органiзацiй створює НАК “Нафтогаз України”. Порядок створення страхового запасу природного газу в натуральнiй та грошовiй формах затверджує Мiнпаливенерго за погодженням з НКРЕ;
 • подають Мiнпаливенерго, НАК “Нафтогаз України” та НКРЕ не пiзнiше нiж за 10 днiв до початку мiсяця реалiзацiї газу iнформацiю про укладенi договори на його поставку, довiдку про наявнi ресурси газу та їх плановий розподiл за регiонами та споживачами;
 • забезпечують разом з газотранспортними пiдприємствами НАК “Нафтогаз України” та суб´єктами господарювання, що мають лiцензiю на транспортування природного i нафтового газу розподiльними трубопроводами, облiк реалiзованого газу;
 • укладають з Держкоменергозбереження або з газотранспортними пiдприємствами НАК “Нафтогаз України” та суб´єктами господарювання, що мають лiцензiю на транспортування природного i нафтового газу розподiльними трубопроводами, договори на виконання робiт, пов´язаних з обмеженням та вiдключенням вiд газопостачання споживачiв-боржникiв;
 • подають за пiдсумками роботи за вiдповiдний мiсяць до Мiнпаливенерго та НКРЕ не пiзнiше нiж через 20 днiв пiсля закiнчення звiтного перiоду погоджений з газотранспортними пiдприємствами НАК “Нафтогаз України” та суб´єктами господарювання, що мають лiцензiю на транспортування природного i нафтового газу розподiльними трубопроводами, звiт про надходження газу та його реалiзацiю за регiонами, стан створення та використання страхового запасу газу, розрахунки з експортерами або газодобувними пiдприємствами за поставлений споживачам газ, а також розрахунки споживачiв з постачальниками за фактично використаний газ.

Газотранспортнi та газодобувнi пiдприємства НАК “Нафтогаз України”, а також суб´єкти господарювання, що мають лiцензiю на транспортування природного i нафтового газу розподiльними трубопроводами:

 • забезпечують рiвнi умови доступу до газотранспортної системи для всiх суб´єктiв господарської дiяльностi незалежно вiд форми власностi;
 • забезпечують транспортування природного газу згiдно з порядком використання газотранспортної системи на договiрнiй основi iз споживачами;
 • виконують диспетчерськi функцiї з контролю та регулювання надходження i реалiзацiї природного газу;
 • ведуть облiк газу, протранспортованого та реалiзованого споживачам;
 • обмежують або припиняють подачу газу споживачам в установленому порядку у разi неповного проведення розрахункiв за спожитий природний газ та наданi послуги з його транспортування. При цьому вiдповiдальнiсть за наслiдки дiй з припинення подачi газу несе сторона, яка не виконала умов укладених договорiв;
 • вiдповiдно до порядку оформлення актiв приймання-передачi газу пiдписують у встановлений строк вказані акти приймання-передачi газу, що пройшов через газорозподiльнi станцiї;
 • складають разом iз споживачами та постачальником газу акти про обсяги газу, використаного за мiсяць, i на пiдставi цих актiв складають у встановлені терміни реєстри обсягiв реалiзацiї газу.

Постачання природного газу здійснюється на аукціонних засадах. Положення про порядок організації та проведення аукціонів з продажу природного газу затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 14.09.1998 № 1424. Аукціони з продажу природного газу проводяться в порядку та формі публічних торгів. Для організації та проведення аукціонів створюється аукціонний комітет, на який покладається загальне керівництво цією роботою та відповідальність за її проведення. Кількісний та персональний склад комітету затверджує Кабінет Міністрів України.

Пропозиції про обсяги газу для продажу на аукціоні продавці подають до комітету за встановленим зразком у термін, визначений комітетом. Одночасно із зазначеною пропозицією продавець подає проект договору купівлі-продажу, в якому визначено конкретні умови поставки газу та здійснення розрахунків за нього. Газ для купівлі-продажу виставляється у вигляді лотів, обсяги та кількість яких визначає комітет. Для збільшення або зменшення початкової вартості лоту комітет установлює шкалу кроку аукціону, відповідно до якої в процесі торгів здійснюється збільшення або зменшення початкової вартості лоту.

З метою своєчасного інформування покупців аукціонний комітет за 20 днів до початку аукціону розміщує у засобах масової інформації повідомлення про місце, дату та час проведення аукціону, відомості про обсяги продажу газу, кількість, розміри та вартість лотів, початковий рівень ціни та іншу необхідну інформацію. Для участі в аукціоні покупці подають заявку та інші документи за встановленим порядком.

Аукціон починається з оголошення ведучим правил проведення аукціонних торгів, кроку аукціону, правил поведінки на аукціоні, порядку організації торгів, а також іншої інформації, необхідної для проведення аукціону. Ведучий оголошує лот, його початкову вартість і крок аукціону одночасно з ударом аукціонного молотка. Підвищення вартості лоту здійснюється за пропозиціями покупців, а її зниження - лише за пропозицією відповідного продавця газу. Покупці вносять свої пропозиції щодо купівлі лоту шляхом підняття своєї картки. Переможцем торгів визнається покупець, аукціонний номер якого ведучий назвав останнім.

За підсумками аукціону у день його проведення аукціонний комітет складає аукціонне свідоцтво, яке підписується покупцем, продавцем та головою комітету. Аукціонне свідоцтво є підставою для укладення протягом 5 днів договору купівлі-продажу між покупцем та продавцем газу. Договір купівлі-продажу містить положення щодо використання покупцем придбаного на аукціоні газу протягом відповідного кварталу. Покупець також зобов´язаний провести розрахунки з продавцем за придбаний газ на умовах, передбачених цим договором, а у разі потреби укласти з газотранспортними організаціями договір на транспортування газу.

Для відшкодування витрат, пов´язаних з організацією та проведенням аукціонів, з продавців стягується комісійний збір, розмір якого залежить від загального обсягу реалізованого на аукціоні газу. Якщо покупець - переможець аукціону відмовляється від підписання аукціонного свідоцтва або укладення договору купівлі-продажу природного газу, внесені ним кошти йому не повертаються, а залишаються у розпорядженні продавця.

Постачання природного газу всiм категорiям споживачiв здiйснюється тiльки за умови забезпечення його 100-вiдсоткової оплати грошима. Споживачi, якi не здiйснюють розрахункiв за використаний природний газ та наданi послуги з його транспортування, вiдключаються вiд газопостачання згiдно з порядком, установленим Положенням про порядок пооб´єктного припинення газопостачання споживачам, крім населення, які не здійснюють плату за спожитий природний газ, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.1998 № 506. Вказане Положення поширюється на постачальників природного газу і його споживачів усіх форм власності та видів діяльності щодо припинення постачання природного газу відповідно до укладених між ними договорів у зв´язку з порушенням терміну періодичності розрахунків за природний газ і послуги за його транспортування.

Припинення подачі природного газу споживачам здійснюється постачальником природного газу, газозбутовою, нафтогазовидобувною організацією чи газотранспортним підприємством або за їх дорученням органами Держкоменергозбереження на вхідній засувній арматурі газопроводів, що перебувають на балансі відповідних споживачів природного газу.

Про припинення газопостачання постачальник природного газу не менш як за п´ять діб надсилає споживачеві письмове повідомлення, в якому зазначає підстави, дату і час, з якого споживач повинен самостійно припинити споживання природного газу. Одночасно про термін припинення газопостачання постачальник інформує місцеві органи виконавчої влади.

У разі невиконання споживачем вимог постачальника про добровільне припинення безоплатного споживання природного газу постачальник звертається до газозбутової, нафтогазовидобувної організації чи газотранспортного підприємства, до мереж яких підключені споживачі, та до Держкоменергозбереження з вимогою відключити споживачів, що заборгували за спожитий природний газ, на вхідній засувній арматурі чи газоспоживному обладнанні. Робота з відключення газопостачання виконується вказаною організацією (підприємством) чи Держкоменергозбереження на підставі договору між ними і постачальником природного газу. Термін припинення газопостачання, що встановлюється в письмовому попередженні або приписі, не повинен перевищувати трьох діб з урахуванням закінчення технологічного циклу підприємства-споживача та підготовчих до відключення робіт. На підприємствах металургійної та хімічної промисловості цей термін може бути продовжений до закінчення технологічного циклу, але не повинен перевищувати п´яти діб. Пооб´єктне припинення та поновлення газопостачання здійснюється відповідно до вимог технологічних інструкцій та правил безпеки в газовому господарстві.

У разi невиконання доручень постачальникiв природного газу щодо обмеження або вiдключення вiд газопостачання споживачiв-боржникiв газотранспортнi та інші відповідні підприємства (організації), а також Держкоменергозбереження несуть вiдповiдальнiсть згiдно з договорами.

Відновлення газопостачання споживачам здійснюється за умови:

 • сплати боргів за використаний природний газ та послуги з його транспортування, підтвердженої газопостачальною організацією та газотранспортним підприємством;
 • обстеження Держкоменергозбереження газоспоживного обладнання щодо надійності та готовності його до прийому природного газу та видачі нею дозволу на пуск природного газу;
 • оплати споживачем витрат Держкоменергозбереження (газозбутової, нафтогазовидобувної організації чи газотранспортного підприємства) на виконання робіт, пов´язаних з припиненням та поновленням газопостачання.

Підключення проводиться за чергою, враховуючи пріоритет поточних робіт газопостачальних організацій та Держкоменергозбереження. Пуск природного газу на газоспоживне обладнання без дозволу Держкоменергозбереження забороняється.