Правове регулювання господарських відносин в окремих галузях економіки

2. Порядок і умови користування нафтогазоносними надрами

Користування нафтогазоносними надрами, пошук і розвідка родовищ нафти і газу, їх експлуатація, спорудження та експлуатація підземних сховищ для зберігання нафти і газу здійснюються лише за наявності спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами. Вказані дозволи надаються на конкурсних засадах у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України відповідно до закону “Про нафту і газ”. Спеціальні дозволи надаються Міністерством екології та природних ресурсів України (Мінекоресурсів, діє, як зазначалося, на підставі Положення, затвердженого указом Президента України від 29.05.2000 № 724).

Спеціальний дозвіл на користування нафтогазоносними надрами містить відомості про отримувача цього дозволу та вид робіт, на проведення яких він видається, визначення меж ділянки нафтогазоносних надр, що надаються в користування, строк дії дозволу та інші відповідно до Закону, а також перелік обов´язкових додатків. Невід´ємним додатком до спеціального дозволу є угода про умови користування нафтогазоносними надрами. Угода регулює і конкретизує передбачені законодавством та спеціальним дозволом технічні, технологічні, організаційні, фінансові, економічні, соціальні, екологічні аспекти користування нафтогазоносними надрами на відповідній ділянці надр. Угода укладається між переможцем конкурсу на отримання спеціального дозволу та Мінекоресурсів.

Істотними умовами угоди про умови користування нафтогазоносними надрами є: програма робіт, що повинна бути виконана власником спеціального дозволу, порядок її уточнення чи зміни; джерела фінансування робіт; строки виконання робіт; зобов´язання щодо охорони довкілля; умови продовження, зупинення або анулювання дії спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами, в тому числі при виникненні форс-мажорних обставин; порядок здійснення контролю за виконанням умов спеціального дозволу; право власності на інформацію, отриману в результаті користування нафтогазоносними надрами; порядок проведення і фінансування ліквідаційних робіт; відповідальність сторін; порядок розгляду спорів.

Згідно Закону можуть надаватися такі види спеціальних дозволів:

 • на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ – на строк не більш як на 5 років;
 • на видобування нафти і газу (промислову розробку родовищ) – на строк не більш як на 20 років;
 • на будівництво та експлуатацію підземних споруд, не пов´язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі підземних сховищ нафти чи газу та споруд для захоронення відходів виробництва нафтогазової галузі і супутніх вод – на строк не більш як на 20 років.

Користувач нафтогазоносними надрами, який має спеціальний дозвіл на видобування нафти і газу, має право проводити в межах наданої йому ділянки надр пошук і розвідку нових покладів нафти і газу. Користувач, який має спеціальний дозвіл на створення і використання підземних сховищ газу, нафти та продуктів їх переробки, може без укладання додаткової угоди здійснювати на одержаній ділянці надр додаткове геологічне вивчення (дорозвідку) об´єктів, у яких планується створити підземні сховища.

Закон “Про нафту і газ” встановлює основні права та обов´язки користувачів нафтогазоносними надрами. Так, власник спеціального дозволу має право:

 • використовувати надану йому ділянку нафтогазоносних надр для здійснення виключно того виду діяльності, що зазначений у спеціальному дозволі;
 • залучати на підрядних умовах виконавців окремих видів робіт, які мають технічні можливості, що відповідають вимогам законодавства, за умови прийняття ними відповідальності за порушення екологічних стандартів і вимог;
 • вести, припиняти свою діяльність на ділянці нафтогазоносних надр на умовах, визначених названим Законом та угодою про умови користування нафтогазоносними надрами.

Власник спеціального дозволу зобов´язаний:

 • забезпечити повноту геологічного вивчення, раціональне комплексне використання і охорону нафтогазоносних надр згідно з угодою про умови користування нафтогазоносними надрами та програмою робіт;
 • додержуватися вимог законодавства, стандартів, правил, норм виконання робіт, пов´язаних з користуванням нафтогазоносними надрами;
 • створити безпечні для працівників і населення умови проведення робіт;
 • відшкодовувати збитки, заподіяні підприємствам, установам, організаціям, громадянам та довкіллю.

Власник спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами не може дарувати, продавати або будь-яким чином відчужувати права, надані йому цим дозволом, будь-якій іншій юридичній чи фізичній особі, в тому числі передавати їх до статутних фондів створюваних з його участю суб´єктів господарювання, а також до майна спільної діяльності. Користувач нафтогазоносними надрами, який належно виконував вимоги та умови, передбачені спеціальним дозволом та угодою про користування нафтогазоносними надрами, має право на продовження строку дії цього дозволу. Додатковий перелік прав та обов´язків власника спеціального дозволу визначається угодою про умови користування нафтогазоносними надрами.

Спеціальний дозвіл на користування нафтогазоносними надрами не надається у разі, коли не виконані вимоги Закону “Про нафту і газ” та умови проведення конкурсу, коли заявником подано документи з порушенням вимог проведення конкурсу або надано недостовірні чи неповні відомості про себе. Спори, що виникають у разі відмови у наданні спеціального дозволу, вирішуються судом. У судовому ж порядку визнаються недійсними спеціальні дозволи, видані з порушенням встановленого порядку їх отримання.

Дія вказаного спеціального дозволу може бути тимчасово зупинена Мінекоресурсів безпосередньо або за поданням органів державного гірничо-технічного, екологічного і санітарного контролю та органів місцевого самоврядування. Підставами до тимчасового зупинення дії дозволу можуть бути порушення користувачем або уповноваженим ним виконавцем робіт умов спеціального дозволу або угоди про умови користування нафтогазоносними надрами, неодноразового порушення вимог законодавства щодо охорони довкілля і раціонального використання нафтогазоносних надр та в інші обставини, передбачені Законом. Дія спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами поновлюється після усунення користувачем нафтогазоносних надр причин, що обумовили зупинення його дії, і сплати усіх фінансових санкцій, накладених у зв´язку з цими причинами.

Анулювання спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами здійснюється у разі:

 • відмови користувача від користування нафтогазоносними надрами;
 • ліквідації суб´єкта господарської діяльності, якому надано спеціальний дозвіл;
 • вилучення в установленому порядку наданої у користування ділянки нафтогазоносних надр;
 • визнання виданого спеціального дозволу недійсним;
 • зупинення дії спеціального дозволу і невжиття користувачем заходів для усунення причин цього зупинення;
 • якщо користувач без поважних причин протягом 180 календарних днів з моменту початку строку дії користування нафтогазоносними надрами не приступив до користування ними;
 • використання нафтогазоносних надр не за призначенням.

Анулювання спеціального дозволу здійснюється Мінекоресурсів. Рішення про анулювання спеціального дозволу може бути оскаржене у судовому порядку. Анулювання спеціального дозволу тягне за собою розірвання угоди з надрокористувачем про умови користування нафтогазоносними надрами.

Введення родовища або окремого покладу в дослідно-промислову розробку здійснюється за рішенням Мінпаливенерго на підставі обгрунтованої заяви користувача нафтогазоносними надрами, до якої додаються проект дослідно-промислової розробки родовища (покладу) та проект його облаштування. Видобуток нафти і газу з родовища (покладу) за час його дослідно-промислової розробки не повинен спричиняти істотного зменшення обсягу їх кінцевого видобутку із надр та обмежувати вибір найбільш ефективних методів промислової розробки родовища.

Введення родовища або окремого покладу нафти і газу у промислову розробку здійснюється також за рішенням Мінпаливенерго на підставі обгрунтованої заяви користувача. Для введення родовища (покладу) нафти і газу у промислову розробку користувач нафтогазоносними надрами повинен мати спеціальний дозвіл на видобування нафти і газу (промислову розробку родовищ) та іншу документацію, передбачену Законом “Про нафту і газ”.

Під час здійснення промислової розробки родовищ нафти і газу користувачі нафтогазоносними надрами зобов´язані:

 • застосовувати прогресивні технології і техніку, що забезпечують раціональне використання нафтогазоносних надр та найбільш повне вилучення і використання нафти, газу і супутніх компонентів;
 • безумовно і своєчасно виконувати всі технічні вимоги затвердженого технологічного проекту (схеми) розробки родовища і комплексного проекту його облаштування;
 • дотримуватися правил розробки нафтових і газових родовищ, затверджених у встановленому порядку;
 • забезпечувати достовірний облік видобутих нафти, газу, супутніх компонентів, а також закачки в пласти води та газу, своєчасне подання відповідним органам виконавчої влади встановлених форм звітності;
 • забезпечувати безумовне виконання встановлених стандартів, норм і правил щодо забезпечення раціонального використання нафтогазоносних надр під час промислової розробки родовищ, а також вимог законодавства з питань охорони праці та охорони довкілля;
 • забезпечувати повне і своєчасне виконання умов спеціального дозволу та угоди про умови користування нафтогазоносними надрами;
 • відшкодовувати заподіяні ними збитки підприємствам, організаціям, громадянам та довкіллю тощо.

Виведення родовищ нафти і газу з промислової розробки, а також контроль за впливом ліквідованих при цьому промислових об´єктів на довкілля здійснюються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з додержанням законодавства.

Закон “Про нафту і газ” передбачає особливості проведення геологорозвідувальних робіт на ділянках, де здійснюється видобування нафти і газу. У разі коли на ділянці, наданій користувачеві нафтогазоносними надрами для видобування нафти і газу, виникає необхідність проведення пошукових і розвідувальних робіт, Мінекоресурсів зобов´язаний надіслати користувачеві пропозицію щодо проведення таких робіт. Користувач повинен у місячний строк дати письмову згоду на проведення вказаних робіт або обгрунтовану відмову від нього. У разі відмови користувача або неодержання протягом місяця від нього відповіді Мінекоресурсів оголошує конкурс на отримання спеціального дозволу на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку на цій ділянці.

Роботи, пов´язані з геологічним вивченням нафтогазоносності надр, підлягають обов´язковій державній реєстрації та обліку.

Державний контроль за дотриманням правил і нормативів користування нафтогазоносними надрами, умов спеціальних дозволів та угод про умови користування нафтогазоносними надрами здійснюють Мінекоресурсів, органи місцевого самоврядування та інші органи в межах своєї компетенції. Користувач нафтогазоносними надрами зобов´язаний надавати цим органам необхідну для їх роботи документацію та інформацію, давати усні або письмові пояснення з питань, що належать до їх компетенції. У разі виявлення порушень відповідні органи можуть тимчасово зупинити провадження робіт, передбачених спеціальним дозволом, до усунення цих порушень (зупинити дію спеціального дозволу), а також внести на розгляд Мінекоресурсів питання про позбавлення надрокористувача спеціального дозволу.